Dotacje oświatowe po ostatniej nowelizacji

Dotacje oświatowe po ostatniej nowelizacji
obliczanie wysokości, przekazywanie, rozliczanie, kontrola wykorzystania, zwrot dotacji oraz dochodzenie wypłaty dotacji w należnej kwocie
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szczegóły szkolenia

Program

Program

I. Wstęp, geneza problematyki dotacji oświatowych od 1991 r., źródła prawa dotyczące omawianych dotacji oświatowych. 

II. Beneficjenci dotacji oświatowych - zakładanie szkół/placówek publicznych i niepublicznych, przesłanki uzyskania zezwolenia na założenie "publicznej", umowy o przejęcie do prowadzenia szkoły/placówki JST 

III. Ustalanie wysokości dotacji:

 • rodzaje podstaw dotacji
 • czy można było przed 1.09.2013 r. od podstawy odejmować dochody placówek samorządowych z wpłat za żywienie i zajęcia pozaprogramowe?,
 • problemy z nowym obliczaniem dotacji dla przedszkoli do 31.08.2013 r. i od 1.09.2013 r.
 • oddzielne obliczanie, przekazywanie i rozliczanie dotacji na rzecz oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej
 • stawki (mnożniki procentowe),
 • wniosek o udzielenie (wypłatę) dotacji rocznej i jego /budżetowe/ znaczenie,
 • skutki uchybienia terminowi do przekazania wniosku,
 • dopuszczalność uzyskania "zgody" na odstąpienie od terminu złożenia informacji;
 • jak ustalać faktyczną ilość uczniów? - dzień miesiąca czy cały miesiąc?


IV. Waloryzacja kwoty dotacji rocznej: 

 • z jakim momentem waloryzować dotację na skutek zmiany podstawy /wydatków bieżących lub subwencji/ oraz zmiany ilości uczniów?
 • rozwiązania z praktyki JST, poglądy NIK;
 • jak wyrównywać różnice między dotacją przekazaną a dotacją należną
 • dopuszczalność potrąceń śródrocznych oraz kwestia potrącenia nadpłaty z dotacji nowego roku kalendarzowego?


V. Dochodzenie przez beneficjenta od organu dotującego wypłaty dotacji w należnej kwocie - tryb dochodzenia, właściwość sądów administracyjnych i sądów powszechnych 

VI. Dotacje oświatowe w projekcie budżetu, w uchwale budżetowej, w planie finansowym jednostki budżetowej, w sprawozdawczości budżetowej

 • jakie dane i dokumenty beneficjent może żądać od dotującego organu celem samodzielnego ustalenia należnej kwoty dotacji?

VII. Wykorzystanie dotacji przez beneficjenta:

 • przeznaczenie dotacji podmiotowej wg. ustawy o finansach publicznych i według ustawy o systemie oświaty;
 • Co to są "wydatki bieżące" prywatnej szkoły, przedszkola, placówki?
 • analiza prawa dot. gospodarki finansowej sektora prywatnego i orzecznictwa sądów administracyjnych?
 • poszerzenie możliwości wykorzystania dotacji od 1 stycznia 2014 r.

VIII. Rozliczanie dotacji przez prywatną szkołę, przedszkole lub placówkę:

 • Kto po stronie beneficjenta rozlicza otrzymaną dotację oświatową?
 • Jakiego rodzaju dane mogą służyć do rozliczenia wykorzystania dotacji oświatowej?,
 • Postępowanie samorządu w przypadku, gdy podmiot prywatny nie przystąpi do rozliczenia dotacji oświatowej.

IX. Uchwały organu stanowiącego samorządu z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty

 • jako uzupełnienie do regulacji ustawowej;
 • Zakres przedmiotowy (materia) uchwał;
 • Ograniczenie treści uchwały wyłącznie do spraw wynikających z delegacji ustawowej - praktyka JST a orzecznictwo;
 • Obowiązek ustalenia stawek dotacji - mnożników procentowych;
 • Regulacja trybu ustalania i przekazywania dotacji oświatowej oraz trybu wyrównywania różnic między dotacją należną a kwotą faktycznie przekazaną;
 • Regulacja trybu rozliczania dotacji oświatowej i zakresu danych dla rozliczenia wykorzystania dotacji,
 • Regulacja przeprowadzania kontroli beneficjenta w zakresie wykorzystania dotacji - według najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych.

X. Kontrola beneficjentów dotacji ze strony samorządu i innych instytucji

 • Zakres przedmiotowy kontroli,
 • Przepisy prawa normujące prowadzenie dokumentacji organizacyjnej szkoły, dokumentacji przebiegu nauczania i dokumentacji finansowej;
 • Tryb pozyskiwania dokumentów, danych i wyjaśnień w toku kontroli,
 • Protokół kontroli i ewentualne zalecenia pokontrolne;
 • Jak skontrolować "dokumentację finansową szkoły", gdy dokumentacja jest poza szkołą? Kontrole RIO, NIK i UKS.

XI. Windykacja zwrotu dotacji oświatowej, w tym dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;

 • Dochodzenie zwrotu dotacji udzielonej przed 1.1.2010 r. i po tej dacie;
 • Postanowienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji określającej kwotę dotacji do zwrotu i datę naliczania odsetek, jak od zaległości podatkowych;
 • Dopuszczalność umorzenia zobowiązania zwrotu dotacji i zapłaty odsetek, rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu zapłaty;
 • Przedawnienie możliwości dochodzenia od beneficjenta zwrotu dotacji i odsetek.

XII. Problemy dotyczące dotacji refinansującej kwalifikacyjny kurs zawodowy. 

XIII. Zasady zwrotu wydatków przedszkolnych pomiędzy gminami. 

XIV. Odpowiedzialność za naruszenie prawa dotacyjnego

 • Zakres odpowiedzialności donatora i beneficjenta za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • Związana z dotacjami odpowiedzialność karna-skarbowa.

XV. Podsumowanie.

Cele

Cele

 • Zapoznanie się ze zmienioną regulacją prawną dotyczącą dotacji oświatowych oraz z najnowszym orzecznictwem sądowym i orzecznictwem RIO dotyczącym stanu prawnego do 31.08.2013 r., od 1.09.2013 r., od 1.01.2014 r. i od 1.09.2015 r.;
 • Nabycie umiejętności prawidłowego obliczania podstawy dotacji, w tym waloryzacji wysokości dotacji sprzed 2013 r., w zakresie roku 2013 oraz lat kolejnych;
 • Nabycie umiejętności obliczania podstawy dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego od 1 września 2013 r.
 • Rozwiązanie problemu: "jak liczyć ilość uczniów", od której zależy wysokość dotacji należnej dla szkoły lub placówki;
 • Poznanie i ocena doświadczeń innych samorządów w zakresie opracowania prawidłowej uchwały z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty;
 • Zapoznanie się z niekwestionowanymi w orzecznictwie sądów administracyjnych zapisami uchwał rad gmin i rad powiatów dotyczącymi rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji oświatowych;
 • Nabycie umiejętności odrębnego osądu na temat dopuszczalnego przeznaczenia dotacji oświatowych pod stanem prawnym do 31 grudnia 2013 r. i od 1 stycznia 2014 r.
 • Zapoznanie się z zasadami windykacji dotacji oświatowych do budżetu gminy lub do budżetu powiatu.
 • Zapoznanie się z zasadami sądowego dochodzenia przez beneficjenta wypłaty dotacji należnej dla szkoły, przedszkola lub placówki.
 • Zapoznanie się ze związanymi z dotacjami przepisami o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i przepisami karno-skarbowymi.

Korzyści

Korzyści

 • Uzyskanie materiału  - jako uporządkowane, zaktualizowane, komentarze, publikacje oraz uporządkowane hasłowo /tematycznie/ orzecznictwo sądów administracyjnych i organów nadzoru.
 • Zapoznanie się ze zmienioną regulacją prawną dotyczącą dotacji oświatowych oraz z najnowszym orzecznictwem sądowym i orzecznictwem RIO (w tym wytyczne do ogólnokrajowej kontroli dotacji oświatowych przez 16 RIO);
 • Nabycie umiejętności opracowania poprawnej i merytorycznie kompletnej uchwały prawa miejscowego z art. 80 ust. 4 i 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty;
 • Nabycie umiejętności kontrolowania dotacji oświatowych i dochodzenia zwrotu dotacji do budżetu.
 • Poznanie zasad dochodzenia przed sądem przez beneficjenta wypłaty dotacji w należnej kwocie.
 • Poznanie zasad kwestionowania treści uchwały w skardze do sądu administracyjnego.

Prelegenci

Prelegenci

male

Wojciech Lachiewicz

administratywista, od 1993 r. jest zatrudniony w RIO w Krakowie, od 1990 r. szkoli samorządy terytorialne i administrację rządową z tematyki finansów publicznych i określonych dziedzin administracji (w tym m.in. prawo oświatowe). Jest autorem licznych publikacji, w tym ośmiu książkowych, z tematyki finansów publicznych i gospodarki finansowej samorządów. Z tematyki dotacji oświatowych szkoli od 2000 r. Z ww. tematu przeprowadził w 2013 r. i 2014 w kraju przeszło 40 szkoleń z udziałem pracowników JST i prywatnej oświaty. Autor książki z 2013 r. o dotacjach oświatowych.

Odbiorcy

Odbiorcy

SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO:

 • Pracowników wydziałów oświaty (edukacji) urzędów gmin (miast) i starostw powiatowych;
 • Pracowników zespołów obsługi oświaty w gminie i w powiecie jeśli jednostki te obsługują dotacje oświatowe z budżetu gminy lub budżetu powiatu
 • Zatrudnionych w gminach i powiatach kontrolerów i audytorów wewnętrznych
 • Organów prowadzących publiczne (art. 58 i art. 80 ustawy o systemie oświaty) lub niepubliczne (art. 82 i art. 90 ustawy o systemie oświaty) - szkoły, przedszkola lub placówki dotowane z budżetów samorządów;
 • Podmiotów zapewniających obsługę finansową dla osób fizycznych i osób prawnych prowadzących szkoły, przedszkola lub placówki - dotowane z budżetów samorządów
 • Radców prawnych obsługujących gminy i powiaty
 • Radów prawnych (i kancelarii prawnych) obsługujących oświatę prywatną.

   

   

   

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com