Regulaminy

Ogólne warunki umowne świadczenia usług szkoleniowych

 

§ 1

Definicje

 1. Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach umownych występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w sposób następujący:
  1. OWU – niniejsze ogólne warunki umowne świadczenia usług szkoleniowych.
  2. Organizator – spółka Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy KRS za numerem KRS 709879, posiadająca NIP 583-001-89-31, REGON: 190610277, o kapitale zakładowym w kwocie 15.000.524,-zł (wpłaconym w całości), posługująca się dla potrzeb kontaktów z Konsumentami adresem poczty elektronicznej szkolenia@wolterskluwer.pl oraz numerem telefonu (22) 535-81-00. W przypadku zmiany którejkolwiek z ww. danych zmiana ta nie stanowi zmiany niniejszych ogólnych warunków, lecz będzie jedynie notyfikowana na stronie internetowej pod adresem www.szkolenia.wolterskluwer.pl
  3. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną, kierująca Uczestnika do udziału w szkoleniu lub konferencji.
  4. Uczestnik – skierowana przez Zamawiającego pełnoletnia osoba fizyczna uczestnicząca w szkoleniu lub konferencji, przy czym w przypadku Zamawiającego będącego osobą fizyczną może on być jednocześnie Uczestnikiem;
  5. Szkolenie – spotkanie mające w nazwie słowo "szkolenie", "akademia", "warsztaty", "kurs", "egzamin" lub "seminarium", któremu Organizator nadaje taką rangę w ofercie lub w informacji o Szkoleniu;
  6. Konferencja – spotkanie, któremu Organizator nadaje taką rangę w ofercie lub w informacji o Konferencji;
  7. Usługa szkoleniowa – ogół działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Szkolenia lub Konferencji.
  8. Umowa – zawarta pomiędzy Stronami umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest świadczenie przez Organizatora na rzecz Zamawiającego Usługi szkoleniowej. O ile Strony zgodnie nie postanowią inaczej ich prawa i obowiązku w ramach Umowy regulują niniejsze OWU.
  9. Serwis – administrowana przez Organizatora strona internetowa pod adresem www.szkolenia.wolterskluwer.com, na której zamieszczane są oferty dotyczące Szkoleń i/lub Konferencji, jak również informacje o nich.
  10. Konsument – Zamawiający będący osobą fizyczną zawierającą z Organizatorem umowę o świadczenie usług szkoleniowych, niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby. Informuje się, że podawanie się za konsumenta, jeżeli jest to niezgodne z prawdą stanowi nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
  11. Strony – łącznie Organizator i Zamawiający.
  12. Strona – Organizator lub Zamawiający.
  13. UPK - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  14. dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. W postanowieniach niniejszego OWU dotyczących ogólnie tak Szkolenia jak i Konferencji dla ich oznaczenia używać się będzie łącznego pojęcia "Spotkanie".
 3. Niniejsze OWU dotyczy Spotkań o charakterze otwartym jak i zamkniętym.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa konsumenckiego (w szczególności UPK):
  1. o ile Strony nie postanowią zgodnie inaczej, Umowa jest zawarta na podstawie OWU, co oznacza, że określają one ich prawa i obowiązki;
  2. o ile Strony zawrą jednak Umowę, która będzie obejmować postanowienia sprzeczne z postanowieniami OWU, stosuje się - w zakresie objętym taką kolizją - postanowienia umowne; w pozostałym zakresie OWU nadal wiążą Strony.
 2. Zawarcie Umowy może nastąpić w szczególności:
  1. w wyniku podpisania przez Strony dokumentu lub dokumentów o nazwie "umowa" lub o analogicznej nazwie;
  2. poprzez złożenie Organizatorowi oferty, w szczególności w formie zamówienia, i przyjęcie jej przez Organizatora;

lub

 1. poprzez przyjęcie oferty Organizatora przez Zamawiającego, w szczególności w drodze złożenia zamówienia przez Niego, z zastrzeżeniem, w przypadku Umowy zawieranej z Konsumentem, przestrzegania przez Organizatora obowiązków i ograniczeń wynikających z przepisów UPK, w szczególności dotyczących Umowy zawartej na odległość lub Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa Organizatora w rozumieniu UPK.
 1. W przypadku Konsumentów i wyłącznie w stosunku do nich:
  1. w zakresie nieuregulowanym OWU stosuje się przepisy prawa konsumenckiego, w tym przepisy UPK;
  2. przed zawarciem Umowy Organizator dostarczy Konsumentowi OWU, jak również wykona obowiązki informacyjne określone przepisami UPK.
 2. Zastrzega się, że Konsumenta nie wiążą te postanowienia OWU:
  1. które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu k.c. (art. 3851 - 3853 kodeksu cywilnego) czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta,
  2. które zostałyby zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. W razie wątpliwości poczytuje się, że osoba, która zawiera Umowę, jest w dacie złożenia tego zamówienia upoważniona przez Zamawiającego do dokonywania w Jego imieniu takiej czynności prawnej, w szczególności gdy osoba ta podaje dane identyfikujące Zamawiającego i/lub posługuje się pieczęcią firmową Zamawiającego, korzysta z adresu poczty internetowej znajdującego się w domenie wykorzystywanej przez Zamawiającego itd. W przypadku gdy okaże się, że ww. osoba nie posiada takiego upoważnienia Zamawiający zobowiązany jest udzielić Organizatorowi wszelkiej możliwej pomocy w celu ustalenia tożsamości tej osoby, tak aby Organizator mógł podjąć dowolne kroki prawne wobec tej osoby.
 4. Zamawiający zobowiązany jest przekazać niniejsze OWU wyznaczonemu przez siebie Uczestnikowi lub poinformować Go o tych postanowieniach OWU, które bezpośrednio dotyczą Uczestnika. W przypadku zaniechania przez Zamawiającego wykonania ww. zobowiązania, Organizator zwolniony jest z odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia Uczestnika zgłoszone wobec Organizatora w związku z udziałem Uczestnika w Szkoleniu.

 

§ 3

Podstawowe parametry Spotkań

 1. O ile nic innego nie wynika z niniejszych OWU, Umowy, oferty lub informacji o konkretnym Spotkaniu, Spotkanie to będzie mieć następujące parametry:
  1. podstawowa jednostka szkoleniowa to 60 minut;
  2. podstawowy dzień szkoleniowy to 6 godzin podstawowych jednostek szkoleniowych;
  3. w ramach jednego podstawowego dnia szkoleniowego przewidziane są 2 przerwy po 15 minut oraz jedna trwająca 30 minut;
  4. maksymalna liczba dni szkoleniowych Szkolenia i Konferencji wynosi 3 dni,
  5. maksymalna liczba Uczestników Szkolenia lub Konferencji wynosi 200 osób natomiast minimalna liczba Uczestników Konferencji wynosi 5 osób.
 2. Organizator oświadcza, że podejmuje starania by:
  1. Spotkania prowadziły osoby posiadające doświadczenie, uprawnienia i kompetencje niezbędne dla przekazania Uczestnikom wiedzy dotyczącej tematyki Spotkania;
  2. materiały szkoleniowe było kompletne, jasne i pozbawione wad prawnych;
  3. Spotkania odbywały się w dogodnych warunkach lokalowych;
  4. świadczenia pomocnicze realizowane w trakcie Spotkania i przewidziane w programie Spotkanie, takie jak np. zapewnienie wyżywienia, napoi, materiałów biurowych, materiałów szkoleniowych, miały odpowiedni poziom.

Jednakże Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przyswojenie wiedzy przez Uczestników czy też z tytułu dowolnego i ogólnie nieakceptowanego stwierdzenia przez Uczestnika, że warunki lokalowe nie były dogodne, materiały szkoleniowe nie spełniały wymogów z pkt b) powyżej lub, że świadczenia pomocnicze nie miały odpowiedniego poziomu. Z ww. tytułów Zamawiający oraz Uczestnik nie mogą podnosić wobec Organizatora jakichkolwiek roszczeń, odmówić zapłaty całości lub części wynagrodzenia należnego Organizatorowi czy żądać obniżenia tego wynagrodzenia.

§ 4

Zawarcie Umowy poprzez złożenie zamówienia

 1. W przypadku gdy Umowa zawierana jest poprzez złożenie przez Zamawiającego zamówienia Organizatorowi, do zawarcia takiej Umowy wymagane jest:
  1. prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez Niego do dokonywania takich czynności prawnych, przy czym w tym ostatnim przypadku zastosowanie ma domniemanie wskazane w § 2 ust. 5 OWU;
  2. dostarczenie Organizatorowi zamówienia, o którym mowa w pkt a) powyżej, nie później niż na 2 dni robocze przed terminem rozpoczęcia Spotkania. Zamówienie można dostarczyć Organizatorowi:
   1. przesyłką listową lub kurierską wysłaną na adres siedziby Organizatora z dopiskiem "zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu pt. …….." – w takim przypadku za datę dostarczenia zamówienia uznaje się dzień roboczy, w którym nastąpi doręczenie przesyłki Organizatorowi;
   2. osobiście w jego siedzibie – w takim przypadku za datę dostarczenia zamówienia uznaje się dzień roboczy, w którym nastąpi doręczenie przesyłki Organizatorowi;
   3. faksem na numer wskazany w ofercie lub informacji o Spotkaniu – w takim przypadku za datę dostarczenia zamówienia uznaje się pierwszy dzień roboczy następujący po dniu, w którym Zamawiający wysłał faks;
   4. w formie skanu wysłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w ofercie lub informacji o Spotkaniu - w takim przypadku za datę dostarczenia zamówienia uznaje się pierwszy dzień roboczy następujący po dniu, w którym Zamawiający wysłał wiadomość elektroniczną zawierającą skan zamówienia;
   5. wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny w Serwisie - w takim przypadku za datę dostarczenia zamówienia uznaje się pierwszy dzień roboczy następujący po dniu, w którym Zamawiający wypełnił formularz zgłoszeniowy i użył dostępnego w tej formatce przycisku "Wyślij formularz" lub innego o podobnej treści.

W razie niezachowania ww. terminu dostarczenia zamówienia złożenie zamówienia jest dopuszczalne po dokonaniu uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem oraz przesłania zamówienia w jednej z wyżej określonych form. 

 1. Złożenie prawidłowego zamówienia jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego niniejszych OWU oraz postanowień Umowy.
 2. Organizator w terminie do 1 dnia roboczego od dnia dostarczenia mu prawidłowego zamówienia prześle Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie zostanie przesłane do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu.
 3. Przesłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą informatyczną Zamawiającego.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiającego w zamówieniu oraz za usuwanie i/lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Zamawiającego.

 

§ 5

Zmiana organizacji Spotkania, zasady wypowiadania Umowy

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Spotkania z dowolnej przyczyny nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem Spotkania.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Spotkania z dowolnej przyczyny nie później niż na 5 dni roboczych przed pierwotnym terminem Spotkania.
 3. O odwołaniu lub zmianie terminu Spotkania Organizator powiadomi Zamawiającego, wedle własnego wyboru, telefonicznie na numer podany w zamówieniu lub poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu.
 4. W razie odwołania lub zmiany terminu Spotkania w sposób wskazany w ust. 1 – 3, Zamawiającemu ani Uczestnikowi nie przysługują wobec Organizatora jakiekolwiek roszczenia, z wyjątkiem roszczenia o zwrot wynagrodzenia w kwocie nominalnej, zapłaconego przez Zamawiającego Organizatorowi przed dniem odwołania Spotkania.
 5. Organizator może odwołać lub zakończyć Spotkanie w każdym czasie z powodu zaistnienia okoliczności stanowiących siłę wyższą. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia i/lub zapobieżenia w chwili zawarcia Umowy, takie jak np. klęski żywiołowe, akty terrorystyczne, orzeczenia władz państwowych lub samorządowych, wojny, strajki generalne lub lokalne, awarie i katastrofy techniczne. W takim przypadku zastosowanie ma odpowiednio postanowienie ust. 3 powyżej.
 6. W uzasadnionych wypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania nieznacznych modyfikacji Spotkania w zakresie organizacyjnym jak i merytorycznym. O modyfikacjach tych Organizator powiadomi Zamawiającego w sposób wskazany w ust. 2. Dokonanie nieznacznych modyfikacji nie uprawnia Zamawiającego do rozwiązania Umowy czy do zgłaszania wobec Organizatora jakichkolwiek roszczeń lub odmowy zapłaty całości albo części wynagrodzenia. Za nieznaczną modyfikację Spotkania uważane będzie w szczególności:
  1. zastąpienie osoby, które prowadzić będzie Spotkanie inną, jeżeli ta inna osoba posiada kompetencje, doświadczenie i umiejętności na poziomie podobnym do zastępowanej osoby;
  2. przesunięcie o 1 godzinę pierwotnej chwili rozpoczęcia Spotkania;
  3. zmiana miejsca Spotkania, o ile miejsce to będzie znajdować się w tej samej miejscowości co pierwotne miejsce Spotkania;
  4. zmiana kolejności poszczególnych zajęć, które przewidziane były w programie Spotkania.
 7. W przypadku odwołania lub zmiany terminu Spotkania w terminie późniejszym niż wskazane odpowiednio w ust. 1 – 2 albo dokonania modyfikacji Spotkania w stopniu większym niż nieznaczny, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje wobec Organizatora wyłącznie roszczenie o zwrot wynagrodzenia, które Zamawiający zapłacił Organizatorowi przed dniem odstąpienia. Zamawiający niniejszym zrzeka się dochodzenia od Organizatora jakichkolwiek innych roszczeń, w tym roszczeń o odszkodowanie, zadośćuczynienia, zwrot kosztów lub nakładów.
 8. Zamawiający może rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem Spotkania.
 9. O zachowaniu terminu z ust. 8 decyduje data wpływu oświadczenia o wypowiedzeniu do Organizatora, przy czym jeżeli oświadczenie wpłynie do Organizatora w dzień inny niż dzień roboczy, za datę wpływu uważać się będzie pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wpływu oświadczenia o wypowiedzeniu.
 10. Oświadczenie o wypowiedzeniu Zamawiający zobowiązany jest złożyć jednym ze sposobów wskazanych w § 4 ust. 1 pkt b) ppkt i.-iv.
 11. Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy z naruszeniem terminów wskazanych w ust. 8 nie ma wpływu na obowiązek zapłaty przez Zamawiającego pełnego wynagrodzenia należnego Organizatorowi.
 12. Nie stawienie się Uczestnika na Spotkanie, bez względu na okoliczności niestawienia się, z wyłączenie jednakże okoliczności stanowiących w rozumieniu ust. 5 siłę wyższą, nie ma wpływu na obowiązek zapłaty przez Zamawiającego pełnego wynagrodzenia należnego Organizatorowi.
 13. Organizator oświadcza, że w przypadku Konsumentów obowiązują następujące postanowienia:
  1. Konsument ma prawo rozwiązać Umowę w sytuacjach opisanych w obowiązujących przepisach prawnych;
  2. z zastrzeżeniem c) poniżej, poucza się, że:
   1. Konsument, który zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa albo na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem jednak odmiennych postanowień UPK, w tym jej art. 38 (zob. pkt c) poniżej), art. 27 UPK, oraz pozostałych przepisów zawartych w rozdziale 4 UPK. Wzór oświadczenia o ww. odstąpieniu został zamieszczony w Załączniku nr 1 do OWU; skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe;
   2. stosownie do art. 28 UPK, bieg ww. 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy;
   3. do zachowania przez Konsumenta terminu, o którym mowa powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem;
   4. Organizator ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej;
   5. postanowienia dotyczące zwrotu kosztów w przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pkt j) – l) poniżej;
  3. prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi jeżeli Organizator wykonał w pełni Usługę szkoleniową za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  4. zastrzega się, że jeśli, wbrew intencjom Organizatora, okazałoby się, że pkt b) – c) powyżej, zawierają postanowienia niezgodne z powszechnie obowiązującymi obligatoryjnymi przepisami prawa w ich miejsce stosuje się te przepisy.
  5. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w UPK;
  6. jeżeli Umowa zawierałaby, wbrew intencjom Organizatora, postanowienia mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia UPK, to takie postanowienia byłyby nieważne, a w ich miejsce miałyby zastosowanie przepisy UPK;
  7. najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową Organizator winien poinformować go - w przypadku umowy innej niż zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, o ile informacje te nie wynikają już z okoliczności - w sposób jasny i zrozumiały zarówno o głównych cechach świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobie porozumiewania się z Konsumentem; jeżeli z OWU lub odmiennych ustaleń indywidualnych z Konsumentem nie wynika co innego, Organizator informuje, że będzie porozumiewał się z Konsumentem w drodze elektronicznej na ostatni podany przez niego adres poczty elektronicznej, telefonicznie, a o ile Konsument wyrazi zgodę na ten sposób porozumiewania się lub pocztą na ostatni wskazany przez Konsumenta jego adres; jeżeli jednak Konsument ustalił z Organizatorem inny sposób porozumiewania się aniżeli określony w OWU, Organizatora obowiązuje właśnie ten sposób porozumiewania się;
  8. najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, Organizator winien poinformować go, w sposób jasny i zrozumiały, m.in. o głównych cechach świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobie porozumiewania się z Konsumentem; jeżeli z OWU lub odmiennych ustaleń indywidualnych z Konsumentem nie wynika co innego, Organizator informuje, że będzie porozumiewał się z Konsumentem w drodze elektronicznej na ostatni podany przez niego adres poczty elektronicznej, telefonicznie, a o ile Konsument wyrazi zgodę na ten sposób porozumiewania się lub pocztą na ostatni wskazany przez Konsumenta jego adres; jeżeli jednak Konsument ustalił z Organizatorem inny sposób porozumiewania się aniżeli określony w OWU, Organizatora obowiązuje właśnie ten sposób porozumiewania się.
  9. Organizator nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
  10. w przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta (zob. b) powyżej) Organizator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami (art. 32 ust. 2 UPK);
  11. jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, po wyraźnym zażądaniu przez niego wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od tego rodzaju umowy (art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 UPK), ma on wówczas obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od takiej umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie kwoty wynagrodzenia. Jeżeli wynagrodzenie jest nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
  12. Konsument nie ponosi kosztów określonych w art. 36 UPK, tj. w szczególności świadczenia Usługi szkoleniowej, w całości lub w części, za czas do odstąpienia od Umowy, jeżeli:
   1. Organizator nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy i skutkach jego wykonania zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 UPK, lub
   2. Konsument nie żądał spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 UPK;
  13. celem należytego poinformowania Konsumenta o przysługujących mu w ww. zakresie uprawnieniach, przywołuje się niektóre ze wskazanych wyżej przepisów UPK:
   1. art. 12 ust. 1 pkt 9 UPK:

Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:

9) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy;

 1. art. 15 ust. 2 UPK oraz art. 21 ust. 2 UPK:

Jeżeli na wyraźne żądanie konsumenta wykonywanie usługi albo dostarczanie wody, gazu, energii elektrycznej, gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub energii cieplnej ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, przedsiębiorca wymaga od konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie na trwałym nośniku.

 

§ 6

Uczestnicy

 1. Nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem Spotkania Organizator prześle Uczestnikowi program Spotkania zawierający szczegółowe dane dotyczące tego Szkolenia. Program Szkolenia zostanie przesłany do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu.
 2. Zmiana Uczestnika wskazanego w zamówieniu na inną osobę wymaga powiadomienia Organizatora przez Zamawiającego dokonanego nie później niż na 2 dni robocze przed dniem Spotkania, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, wysłanych według danych określonych w § 4 ust. 1 pkt b). Organizator zapewnia sobie możliwość odmowy dopuszczenia do udziału w Spotkaniu osoby, która nie jest Uczestnikiem a stawi się w miejscu Spotkania zamiast Uczestnika.
 3. W trakcie Spotkania każdy Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wskazówek i zaleceń osoby prowadzącej Spotkanie lub przedstawiciela Organizatora. Organizator zapewnia sobie prawo do usunięcia ze Spotkania Uczestnika, który narusza przepisy prawa, porządek, regulamin obiektu, w którym Spotkanie się odbywa lub zachowuje się w inny sposób utrudniający lub uniemożliwiający odbycie Spotkania.
 4. O ile nie wynika to z Umowy Organizator nie pokrywa kosztów związanych z przejazdem Uczestnika do i z miejsca, w którym odbywa się Spotkanie, z pobytem Uczestnika w miejscowości, w której odbywa się Spotkanie (np. kosztów noclegów i wyżywienia Uczestnika), jak i związanych z udziałem Uczestnika w Spotkaniu.
 5. Uczestnik w trakcie Spotkania nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku i/lub obrazu przebiegu tego Spotkania, bez pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Organizatora. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody Organizatora, Organizator może zażądać od Uczestnika skasowania nagrania, lub jeżeli zostało już rozpowszechnione do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet/Intranet.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu Spotkania (dźwięku i/lub obrazu), w tym wypowiedzi Uczestnika/Uczestników, jak również do wykonywania w trakcie Spotkania fotografii, w tym zawierających utrwalone wizerunki Uczestnika/Uczestników, o czym powiadomi Uczestników ustnie bezpośrednio przed Spotkaniem. O ile Uczestnik nie wyrazi pisemnego pod rygorem nieważności sprzeciwu Organizator uprawniony jest bez żadnych ograniczeń czasowych czy terytorialnych, do korzystania z ww. nagrań oraz fotografii dla celów archiwalnych, informacyjnych jak również dla celów związanych z prowadzoną za pomocą dowolnych mediów promocją i reklamą przedsiębiorstwa Organizatora. Z powyższych tytułów ani Zamawiającemu ani Uczestnikowi nie przysługuje od Organizatora jakiekolwiek wynagrodzenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie czy zwrot kosztów lub nakładów.
 7. Wszelkie rzeczy ruchome (np. materiały biurowe, gadżety itp.) przekazane Uczestnikowi przez Organizatora lub osoby trzecie w trakcie trwania Spotkania przechodzą na własność Uczestnika bez konieczności zapłaty ceny za te rzeczy. W przypadku gdy w trakcie Spotkania prowadzona będzie odpłatna sprzedaż towarów lub usług, domniemywa się, że Uczestnik, który dokonywać będzie nabycia takich towarów lub usług w imieniu Zamawiającego, jest do tego uprawniony.
 8. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody jakie wyrządził Organizatorowi lub osobom trzecim w trakcie Spotkania.
 9. Każdy Uczestnik, który weźmie udział w Spotkaniu otrzymuje imienny certyfikat lub zaświadczenie potwierdzający/e ukończenie Spotkania.

 

 

§ 7

Wynagrodzenie i zasady jego zapłaty

 1. O ile nic innego nie wynika z Umowy Organizatorowi przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie.
 2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty świadczenia przez Organizatora Usługi szkoleniowej oraz wynagrodzenie za materiały szkoleniowe.
 3. Wysokość wynagrodzenia brutto określa Umowa.
 4. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie faktura wystawiona wedle wyboru Organizatora:
  1. w dniu Spotkania, a jeżeli Spotkanie trwa kilka dni - w ostatnim dniu Spotkania;
  2. w terminie 7 dni od dnia zakończenia Spotkania.
 5. Faktura zostanie doręczona Zamawiającemu:
  1. w przypadku wskazanym w ust. 4 pkt a) - w dniu Spotkania za pośrednictwem Uczestnika, przy czym jeżeli Uczestnik odbierze fakturę uznaje się, że Zamawiający upoważnił go do tego;
  2. w przypadku wskazanym w ust. 4 pkt b) - przesyłką listową na adres Zamawiającego podany w zamówieniu.
 6. Organizator dopuszcza zapłatę wynagrodzenia poprzez skorzystanie przez Zamawiającego z polecenia przelewu bankowego przy składaniu zamówienia.
 7. Zapłata wynagrodzenia powinna nastąpić w terminie do 30 dni od dnia wystawienia faktury, przelewem bankowym na rachunek bankowy Organizatora wskazany w treści faktury, przy czym za chwilę zapłaty uważać się będzie chwilę uznania rachunku bankowego Organizatora kwotą zapłaty.
 8. Organizator dopuszcza możliwość dokonania przedpłaty wynagrodzenia na podstawie faktury proforma, która zostanie doręczona Zamawiającemu za pośrednictwem przesyłki listowej na adres Zamawiającego podany w zamówieniu bądź poczty elektronicznej. O wyborze ww. formy zapłaty Zamawiający zobowiązany jest poinformować Organizatora w treści zamówienia. 
 9. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego Organizatorowi może żądać on wedle własnego wyboru odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej lub maksymalnych odsetek za opóźnienie.
 10. Nadto w przypadku gdy Zamawiający niebędący Konsumentem opóźni się zapłatą wynagrodzenia Organizator może żądać zapłaty rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość ww. rekompensaty wynosi równowartość kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.
 11. W przypadku finansowania kosztów Spotkania przez Zamawiającego ze środków publicznych w całości lub 70% faktura zostanie pomniejszona o wartość podatku od towarów i usług, na podstawie przesłanego przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego OWU.

 

§ 8

Prawa autorskie

Przekazywane Uczestnikom egzemplarze materiałów szkoleniowych przechodzą na ich własność z chwilą ich wydania. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów szkoleniowych nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do tych materiałów, które przysługują Organizatorowi lub osobom trzecim. Treść materiałów szkoleniowych podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Uczestnicy uprawnieni są do korzystania z materiałów szkoleniowych wyłącznie do swoich celów prywatnych lub związanych z wykonywaniem pracy albo usług na rzecz Zamawiającego. Zamawiający niebędący Konsumentem jest uprawniony do korzystania z materiałów szkoleniowych wyłącznie dla potrzeb wewnętrznych własnego przedsiębiorstwa. Zabronione jest jakiekolwiek zwielokrotnianie materiałów szkoleniowych, ich rozpowszechnianie, publikowanie, dystrybucja, wprowadzanie do obrotu ich egzemplarzy czy też udostępnianie w jakiekolwiek formie i w jakikolwiek sposób.

 

§ 9

Ochrona danych osobowych

 1. Organizator oświadcza, że dla celów realizacji Umowy Zamawiający zobowiązany jest podać w zamówieniu, oprócz innych danych wymaganych przez Organizatora, następujące dane Uczestnika: imię nazwisko, stanowisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.
 2. W przypadku gdy Zamawiający jest jednocześnie Uczestnikiem i podania przez niego w zamówieniu danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, Zamawiający oświadcza, że ma świadomość celów i zakresu przetwarzania tych danych przez Organizatora; cele te i zakres określają OWU. Poucza się niniejszym, że Zamawiający ma dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. W przypadku podania przez Zamawiającego w zamówieniu danych osobowych osoby, która będzie Uczestnikiem, Zamawiający oświadcza, że:
  1. uzyskał zgodę tej osoby na podanie jej Organizatorowi i przetwarzanie w celach określonych w OWU;
  2. przed podaniem tego adresu:
   1. poinformował tę osobę o tym, kim jest Organizator (w tym podał jego pełną nazwę i adres siedziby),
   2. podał cel i zakres zbierania jej danych przez Organizatora, w tym zapoznał ją z OWU,
   3. podał informację o źródle danych,
   4. poinformował o prawie dostępu i poprawiania tych danych,
   5. poinformował o uprawnieniach wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych. Zamawiający ponosi odpowiedzialność prawną związaną z brakiem takiej zgody lub jej cofnięciem.

 

§ 10

Reklamacje

 1. Zamawiający ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej Usługi szkoleniowej.
 2. Reklamacje należy składać w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia Spotkania.
 3. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora.
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane Zamawiającego (imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania/siedziby),
  2. przedmiot reklamacji (nazwa Spotkania, termin i miejsce jego realizacji itp.),
  3. uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji,
  4. oczekiwania Zamawiającego wobec Organizatora;
  5. wskazanie osoby kontaktowej (imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej);
  6. podpis osoby reprezentującej Zamawiającego lub przez niego upoważnionej do złożenia reklamacji (w tym ostatnim przypadku należy załączyć do reklamacji stosowne pisemne upoważnienie).
 5. Zastrzega się, że reklamacja nie może dotyczyć sytuacji i przypadków opisanych w § 3 ust. 2, § 4 ust. 5 i 6 oraz § 5 ust. 5 i 6.
 6. Prawidłowo zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora nie później niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu jej otrzymania. W przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu, nie dłużej jednak niż do jednego miesiąca, o czym powiadomi Zamawiającego.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli zostanie ona złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w ust. 2 lub jeżeli będzie ona oczywiście bezzasadna.
 8. Dodatkowo w przypadku Konsumentów Organizator informuje, że:
  1. istnieje możliwość skorzystania przez nich z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
   1. poprzez dobrowolną mediację, prowadzoną przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały, gdzie rolę mediatora w sporze pomiędzy przedsiębiorcą (Organizatorem) a Konsumentem pełni pracownik ww. inspektoratu, zachowując zasady bezstronności i rzetelności, mając za zadanie m.in. zaproponować dostępne sposoby rozwiązania sporu; mediacja odbywa się z udziałem obu stron, bezpośrednio w siedzibie ww. inspektoratu albo w siedzibie przedsiębiorcy. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów w tym trybie znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich" lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl;
   2. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi, działającymi przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, w tym np. przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich" lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl;
  2. nadto Konsument może zwrócić się o pomoc do powiatowego rzecznika konsumentów; powiatowi rzecznicy konsumentów są zlokalizowani przy starostwach powiatowych lub urzędach miasta (w przypadku miast na prawach powiatu), a ich zadaniem jest udzielania wsparcia merytorycznego, w tym bezpłatnej pomocy prawnej, konsumentom; więcej informacji znajduje się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich" lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl
  3. Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Zamawiający nie może bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Organizatora:
  1. przenieść praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią,
  2. ustanowić praw na prawach wynikających z Umowy.
 2. Umowa podlega prawu polskiemu.
 3. Organizator zastrzega możliwość zmiany OWU lub wydania nowych ogólnych warunków umownych w trakcie trwania Umowy. W szczególności ww. zmiana jest uprawniona, gdy dojdzie do zmiany przepisów prawnych, zostaną wydane orzeczenia istotne z punktu widzenia dotychczasowej treści OWU.
 4. W przypadku Konsumentów wskazuje się, że stosownie do art. 22 UPK zastrzega się, że informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 UPK stanowią integralną część Umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem Stron.
 5. Zamawiający w okresie obowiązywania Umowy winien informować pisemnie Organizatora o każdej zmianie swojego adresu, a jeżeli wskazał adres do doręczeń – o każdej zmianie adresu do doręczeń. Zmiana taka staje się skuteczna z datą doręczenia ww. notyfikacji Organizatorowi. W braku notyfikacji ww. zmiany wszelkie pisma, w tym zawierające oświadczenia woli Organizatora, na adres ostatnio podany (w przypadku podania adresu do doręczeń – na ostatnio podany adres do doręczeń) uważa się za skutecznie doręczone pod tym właśnie adresem.
 6. Wszelkie spory związane z Usługami szkoleniowymi świadczonymi przez Organizatora będą rozstrzygane:
  1. w przypadku Konsumentów przez właściwe polskie sądy powszechne, z zastrzeżeniem pouczeń zawartych w § 10 ust. 8 OWU;
  2. w przypadku Zamawiających niebędących Konsumentami przez polskie sądy powszechne właściwe dla miejsca siedziby Organizatora.
 7. OWU wchodzą w życie z dniem 1 marca 2016 r. i mają zastosowanie do Umów zawieranych od tego dnia.

 

 

 

Załącznik nr 1:

 

Wzór oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa/Umowy zawartej na odległość

 

Uwaga! Prosimy o zapoznanie się z treściami zawartymi w przypisach dolnych

 

 

………………………………

(miejscowość, data)

………………………………….…………

………………………………….…………

(imię i nazwisko Konsumenta)

………………………………………

………………………………………

(adres Konsumenta)

 

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

ul. Przyokopowa 33

01-208 Warszawa

 

Oświadczenie Konsumenta

o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

Ja, niżej podpisany/a niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usług szkoleniowych dotyczących Szkolenia/Konferencji(*) ……………………………………………………………..………………..

 

Wariant A[1]

Oświadczam, że zwrot płatności ma nastąpić przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyłem przy dokonaniu zapłaty wynagrodzenia.

Wariant B[2]

Oświadczam, że chcę, by zwrot wynagrodzenia nastąpił na następujący numer rachunku bankowego:

……………………………………………………………………………………………….…………….

 

 

 

 

                 ………………………………………………..……

                       (czytelny podpis Konsumenta)

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z podatku od towarów i usług.

 

…………………………………………

                                                                                                                                                                                                                                                           Miejsce i data

……………………………………

Pieczęć Zamawiającego

 

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

ul. Przyokopowa 33

01-208 Warszawa

 

 

 

Oświadczamy, że nabyta od Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. usługa (tytuł szkolenia) …………………………….…………………………..………………………………………………. w terminie ………………………. mająca charakter usługi kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych[3]:

 1. w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 j.t.) lub
 2. w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r. Nr 1722)".

 

 

 

 

                                                                                                                                                           ……………………………………..…………….

                                                    Podpis osoby upoważnionej do zaciągania

                                                         zobowiązań w imieniu Zamawiającego

 

 

[1] Wariant A jest stosowany wówczas, gdy Konsument nie wybierze wariantu B. Wynika on z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ("Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.")

[2] Wariant B jest stosowany, gdy Konsument wybierze ten wariant i wpisze numer rachunku bankowego, o którym tam mowa. Wybór tego wariantu jest DOBROWOLNY, jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Konsumenta i stanowi wyraźną zgodę, o której mowa w przywołanym wyżej przepisie art. 32 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.

[3] Należy zaznaczyć właściwą opcję.

 

REGULAMIN Newsletterów

 

1.  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208  Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS  709879,  kapitał  zakładowy  15.000.524  PLN,  NIP  583-001-89-31,  REGON 190610277, zwana dalej "Usługodawcą", świadczy drogą elektroniczną, za pomocą poczty elektronicznej, na zamówienie usługobiorców w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwanych dalej "Usługobiorcami", nieodpłatną usługę, zwaną dalej "Usługą", wysyłania na adres elektroniczny listu elektronicznego w postaci wybranego z oferty Usługodawcy biuletynu o określonym w zamówieniu tytule, zwanego dalej "Newsletterem" lub "E- gazetą".

2. Newsletter może zawierać wybrane przez redakcję strony http://www.lex.com.pl informacje z zakresu prawa, w tym wybrane informacje o zmianach zachodzących w obowiązującym  porządku  prawnym,  komentarze  do  aktualnych  wydarzeń, przytoczenia i analizy ciekawych orzeczeń, recenzje wybranych pozycji książkowych, czasopism, artykułów, a także informacje o organizowanych szkoleniach, konferencjach, w tym ich cennikach, oraz reklamy i inne materiały mające charakter informacji handlowej. Usługobiorca składając zamówienie, o którym mowa w pkt 1, godzi się na otrzymywanie ww. informacji w ramach Newslettera, także jeżeli mają one charakter informacji handlowej.

3. E-gazeta będzie zawierała link do strony z treścią e-gazety. W skład treści e-gazety wchodzą przygotowane przez redakcję e-gazety materiały informacyjne, artykuły dotyczące  zdrowia,  urody,  mody  itp.a  także  informacje  o  organizowanych szkoleniach,  konferencjach,  w  tym  ich  cennikach,  oraz  reklamy  i  inne  materiały mające charakter informacji handlowej.Usługobiorca składając zamówienie, o którym mowa w pkt 1, godzi się na otrzymywanie ww. informacji w ramach E-gazety, także jeżeli mają one charakter informacji handlowej.

4. Usługodawca będzie wysyłał Newsletter oraz powiadomienie o nowym numerze E- gazety Usługobiorcom - na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zwanym dalej "Regulaminem" - nie częściej niż dwa razy w tygodniu.

5. W celu prawidłowego korzystania z Usługi wymagane jest:

 • połączenie z siecią Internet,
 • posiadanie  przez  Usługobiorcę  adresu  elektronicznego,  którym  może  On samodzielnie dysponować w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi,
 • dla realizacji usługi korzystania z E-gazety posiadanie obsługi animacji flash

oraz akceptacji cookies.

6.  Aby zamówić Usługę Usługobiorca powinien:

 • połączyć się w trybie on-line ze stroną Usługodawcy - www.lex.com.pl lub www.abc.com.pl
 • dokonać rejestracji w stworzonej przez Usługodawcę bazie Usługobiorców; W celu dokonania takiej rejestracji Usługobiorca winien:

- kliknąć na pole Newsletter lub E-gazeta (w górnym pasku ekranu);

- wypełnić znajdujący się na stronie formularz zamówienia prenumeraty Newslettera, w szczególności zaś obowiązkowe pola tego formularza, niezbędne do realizacji Usługi, w tym koniecznie podać adres elektroniczny, na który Newsletter lub powiadomienie o nowym numerze E-gazety ma być wysyłane (powinien być to adres, którym Usługobiorca może samodzielnie dysponować w zakresie realizacji Usługi!) oraz dokonać wyboru interesujących Go zagadnień spośród tych, które są oferowane przez Usługodawcę;

-  stosować  się  do  "technicznych"  poleceń  zawartych  na  tej  stronie,  a  także

- zaakceptować Regulamin

- nacisnąć klawisz "Wyślij".

Rejestracja w ww. bazie Usługobiorców jest jednoznaczna z oświadczeniem Usługobiorcy o zapoznaniu z tekstem Regulaminu przed jej dokonaniem oraz zaakceptowaniu go w całości bez zastrzeżeń;

 • potwierdzić zamówienie Usługi w liście elektronicznym przesyłanym na podany przez Usługodawcę adres elektroniczny;

Adres taki (w postaci linku do Usługodawcy) zostanie podany dla ułatwienia kontaktu w liście, który niezwłocznie po dokonanej przez Usługobiorcę rejestracji, o której wyżej mowa w pkt "b", zostanie wygenerowany przez system teleinformatyczny Usługodawcy na podany w formularzu rejestracji adres elektroniczny. Wyjaśnia się niniejszym, że celem tego zabiegu jest wola upewnienia się przez Usługodawcę, czy rzeczywiście osoba dysponująca ww. adresem, złożyła zamówienie. Dopiero po potwierdzeniu  przez  Usługobiorcę,  stosownie  do  powyższego,  tj.  na  adres elektroniczny Usługodawcy, Usługobiorca zostanie dopisany do bazy wysyłkowej, co spowoduje  automatyczne  wysyłanie  do  niego  kolejnych  numerów  Newslettera.

7. Usługobiorca, który prawidłowo złożył zamówienie oświadcza tym samym, że:

 • posiada zdolność do czynności prawnych oraz że podany przez Niego w zamówieniu adres elektroniczny jest adresem, którym ma On prawo dysponować w zakresie wymaganym do realizacji usługi;
 • wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera lub powiadomienia o nowym numerze E-gazety,  w  tym  informacji,  które  może  on  zawierać,  opisanych  w  pkt  2  i  3 Regulaminu.

8. Po włączeniu podanego przez Usługobiorcę adresu elektronicznego do bazy wysyłkowej (zdanie ostatnie pkt 6 Regulaminu) Usługodawca będzie korzystać z tego adresu wyłącznie w celu wykonywania Usługi.

9. W przypadku, gdy Usługobiorca wypełniając formularz, o którym mowa w pkt 5 lit."b" Regulaminu poda dane osobowe, Usługodawca będzie przetwarzał je zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. W szczególności w niektórych przypadkach ww. formularz może zawierać pola, których wypełnienie umożliwi korzystanie Usługobiorcy z rabatów przy dokonywaniu zakupu określonych tamże produktów lub/i usług. Wypełniając ww. pola w takim zakresie, w jakim obejmują one dane osobowe, i wysyłając formularz Usługodawcy, Usługobiorca godzi się tym samym na przetwarzanie tych danych, w tym udostępnianie ich podmiotom współpracujących z Usługodawcą, dla celów identyfikacji Go jako podmiotu uprawnionego do określonego typu rabatów.

10. Co do nieujętych w treści Regulaminu kwestii, odnoszących się do stosowanej przez Usługodawcę polityki ochrony prywatności, obejmujących także informację o funkcjach i celach oprogramowania i danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca - patrz: polityka prywatności.

11. W każdym czasie Usługobiorca ma prawo zrezygnować z Usługi. W tym celu
Usługobiorca powinien:

 • kliknąć w link na dole otrzymywanego Newsletteralub powiadomienia o nowym numerze E-gazety o treści "[zrezygnuj z prenumeraty]".

12. Usługodawca zastrzega sobie prawo zaprzestania w każdym czasie świadczenia Usługi. O zamiarze zaprzestania świadczenia Usługi Usługodawca poinformuje jednak Usługobiorcę z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem wysyłając stosowne zawiadomienie w tej sprawie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elektroniczny podany przez Usługobiorcę w formularzu rejestracji (Usługobiorca wyraża   niniejszym   zgodę   na   otrzymanie   takiej   informacji   od   Usługodawcy).

13. W przypadku utraty przez Usługobiorcę prawa do dysponowania podanym w celu otrzymywania Newslettera lub powiadomienia o nowym numerze E-gazety adresem poczty elektronicznej w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi, jak również w przypadku zmiany adresu na inny, Usługobiorca jest zobowiązany poinformować o tym Usługodawcę poprzez uruchomienie opisanej w pkt 10 Regulaminu procedury rezygnacji z Usługi. W przypadku zmiany adresu elektronicznego, o ile Usługobiorca będzie dalej zainteresowany otrzymywaniem Newslettera, powstanie po jego stronie konieczność  ponownego  zamówienia  Usługi,  stosownie  do  pkt  5  Regulaminu.

14. Po dotarciu przesłanego w sposób podany w pkt 10 Regulaminu oświadczenia o rezygnacji z Usługi, jak i po zaprzestaniu świadczenia usług z przyczyn określonych w pkt 11, Usługodawca usunie podany przez Usługobiorcę adres elektroniczny ze swej bazy wysyłkowej. Usługodawca jednocześnie oświadcza, że będzie przestrzegał postanowień art. 19 ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

15. Reklamacje dot. Usługi można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres elektroniczny newsletter@wolterskluwer.pl . Reklamacja winna zawierać adres elektroniczny Usługobiorcy, o ile reklamacja została wysłana z innego adresu, oraz szczegółowy opis problemu. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Usługodawcę. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na adres elektroniczny Usługobiorcy, na co wyraża on zgodę.

16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania wykonywania Usługi, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu).

17. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających   z   usług   świadczonych   drogą   elektroniczną,   jest   możliwość  "zainfekowania"  systemu  teleinformatycznego  przez  różnego  rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, "robaki" (Worms) czy "konie trojańskie". By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania e-mail' i, ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył  swój  komputer,  który  wykorzystuje  podłączając  się  do  Internetu,  w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku. Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Usługobiorcy. Usługobiorca przyjmuje zatem do wiadomości, że mimo stosowania przez Usługodawcę rozmaitych, nowoczesnych technologii "obronnych" nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.

18.   Usługodawca   oświadcza,   że   w   ramach   świadczenia   usług   opisanych   w Regulaminie Usługobiorca ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorca akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

19. Usługodawca ma prawo do dokonania zmiany Regulaminu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem iż zmieniony Regulamin będzie wiązać Usługobiorcę, o ile w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie, nie oświadczy On w trybie określonym w pkt 10 o swej rezygnacji z Usługi.

20. Zmieniony Regulamin w żadnym razie nie może pozbawić Usługobiorcy prawa opisanego w pkt 10. Zmiany Regulaminu są ogłaszane na stronie http://www.lex.com.pl oraz za pośrednictwem Newslettera - i wchodzą w życie w terminie podanym wraz ze zmianą, z zastrzeżeniem pkt 18 Regulaminu. Usługobiorca powiadamiany jest każdorazowo o zmianie Regulaminu e-mailem zawierającym zmiany Regulaminu oraz jego tekst jednolity.

Regulamin korzystania z Serwisu BLOG

Dział I. Postanowienia ogólne

1. Pod użytymi w niniejszym Regulaminie korzystania z Serwisu BLOGpojęciami rozumie się:

a) "Regulamin" – niniejszy "Regulamin korzystania z Serwisu BLOG";

b) "Wydawnictwo" - Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowej 33, wpisana   do   rejestru   przedsiębiorców,   prowadzonego   przez   Sąd   Rejonowy  dla   m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 709879, o kapitale   zakładowym   w   wysokości   15.000.524   PLN,   NIP   583-001-89-31,   REGON
190610277;

c) "blog" – internetowy dziennik;

d)"Serwis BLOG" lub zamiennie "Serwis" - internetowy serwis, prowadzony przez Wydawnictwo pod aktualnym adresem http://www.lex.com.pl lub blog.lex.pl umożliwiającyUżytkownikom Serwisu -na zasadach określonych w Regulaminie - zakładanie i prowadzenie własnych blogów oraz komentowanie wpisów innych Użytkowników Serwisu;

e) "Ustawa" – ustawa z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

f) "Użytkownik Serwisu" – każdy podmiot korzystający z Internetu, który posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych w zakresie niezbędnym do skutecznego i ważnego zawarcia  umowy  o  świadczenie  Usługi  drogą  elektroniczną,  z  zastrzeżeniem  jednak wymogów stawianych szczególnej kategorii użytkowników, jakimi są Autorzy Blog-u, o których mowa w Dziale I pkt 1 lit. "g" Regulaminu;

g) "Autor Blog-u"- to taki Użytkownik Serwisu, który:

- jest osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, wyposażoną jednak w zdolność prawną,

-   dokonał   rejestracji   w   Serwisie   drogą   elektroniczną,   na   specjalnie   w   tym   celu przygotowanym przez Wydawnictwo formularzu zgłoszenia, znajdującym się na stronie www.lex.com.pl lub blog.lex.pl albo też w inny sposób ustalony przez Niego z Wydawnictwem,

- zaakceptował treść Regulaminu bez zastrzeżeń oraz
- otrzymał od Wydawnictwa, po uprzedniej akceptacji Jego kandydatury, uprawnienia umożliwiające prowadzenie własnego blog-u.

h)"moderowanie"  –  podejmowanie  decyzji  o  publikacji  określonych  treści  na  łamach Serwisu BLOG,

i) "umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną" – umowa w rozumieniu Ustawy, której przedmiotem jest świadczenie przez Wydawnictwo Usługi na rzecz Użytkownika Serwisu na zasadach opisanych w Regulaminie.

2. Regulamin określa zasady realizacji przez Wydawnictwo na rzecz Użytkowników Serwisu BLOG usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, zwanej także w jego treści "Usługą", polegającej na umożliwieniu:

- tym spośród nich, którzy posiadają status Autora Blog-u w świetle Regulaminu - publikacji i utrzymywania na stronach Serwisu , prowadzonych przez nich blogów; każdemu Autorowi Blog-ujest udostępniane w ramach Usługi miejsce na serwerze Serwisu BLOG o objętości do
2  MB  oraz  oprogramowanie  w  celu  założenia  i  prowadzenia  blog-u  na  warunkach określonych  w  Regulaminie;  oprogramowanie  udostępniane  stosownie  do  powyższego stanowi przedmiot licencji udzielonej Wydawnictwu przez HotPunkt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Astronomów 3;

- wszystkim Użytkownikom Serwisu – komentowania wpisów zawartych w blogachzamieszczonych w Serwisie BLOG, za pomocą udostępnianych w tym celu w ramach Serwisu narzędzi informatycznych i w określony tamże sposób; zastrzega się jednak, że taka możliwość może zostać wyłączona przez każdego Autora Blog-u; w przypadku dokonania takiego wyłączenia Usługa w zakresie nim objętym nie jest świadczona.

3. Z zastrzeżeniem innym postanowień Regulaminu, Usługa może być świadczona tylko w okresie obowiązywania udzielonej Wydawnictwu przez HotPunkt Sp. z o.o. licencji na oprogramowanie niezbędne do jej realizacji. Wygaśnięcie ww. licencji powoduje wygaśnięcie umowy o świadczenie Usługi. Użytkownik Serwisu godzi się na powyższe.

4.Zamieszczenie  jakichkolwiek  materiałów  w  ramach  Serwisu,  w  tym  treści  samego dziennika, komentarzy do niego, opinii etc…,jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem w Internecie na stronie www.lex.com.pl lub blog.lex.pl, z zastrzeżeniem postanowień Działu III Regulaminu.

5. Z tytułu świadczenia Usługi Wydawnictwo nie pobiera żadnych opłat, z tym że może je wprowadzić w sytuacjach opisanych w Regulaminie.

6. Użytkownik Serwisu ponosi koszty własnego dostępu do Internetu oraz wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie potrzebne do korzystania z Internetu.

Dział II. Oświadczenia Użytkowników Serwisu

1.Użytkownik Serwisu oświadcza, że przed zawarciem z Wydawnictwem umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował go bez zastrzeżeń.
2. Użytkownik Serwisu, w tym Autor Blog-u, oświadcza, że:

- tworzone przez Niego materiały, które zgodnie z Regulaminem mogą zostać zamieszczone
na stronie www.lex.com.pl. lub blog.lex.pl, mają  charakter oryginalny ,

-  zapewnia,  że  ww.  materiały  są  tworzone  z  poszanowaniem  praw  autorskich  innych twórców;

- rozumie i akceptuje to, iż wszystkie materiały, jakie umieści w ramach Serwisu BLOG, zgodnie z oferowanymi tamże funkcjami, w szczególności materiały zamieszczone na stronie własnego  blog-u  (  w  przypadku  każdego  Autora  Blog-u),  jak  i  innych  blogów,  w  tym wszelkie komentarze czy opinie, zostaną udostępnione nieodpłatnie w Internecie na stronie www.lex.com.pl lub blog.lex.pl, z zastrzeżeniem postanowień Działu III Regulaminu, w taki sposób, że każdy w każdym czasie, z zastrzeżeniem przerw w dostępie do Serwisu BLOG, będzie miał do nich dostęp; Użytkownik Serwisu, który materiały te zamieści, nie otrzyma z powyższego tytułu żadnego wynagrodzenia od Wydawnictwa.

3. Autor Blog-u oświadcza, że Wydawnictwo ma prawo przez czas nieoznaczony, bez ograniczeń przestrzennych ani ilościowych (licencja)do:

a) utrwalania i zwielokrotniania zamieszczonych przez Niego w Serwisie, w tym w ramach własnego blog-u, materiałów, w każdej istniejącej w dacie zawarcia z Nim umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną technice, także drukarskiej (papier), elektronicznej, optycznej, cyfrowej, reprograficznej, przez zapis magnetyczny , jak i łączącej w sobie elementy różnych ww. technik,

b)  rozpowszechniania  ww.  materiałów  w  całości  lub  w  części,  odrębnie  lub  w  ramach utworów zbiorowych, w tym poprzez wprowadzanie do obrotu ich kopii, udostępnianie, w tym przesyłanie i przechowywanie, w ramach sieci multimedialnych, w szczególności typu Internet i Intranet, on –line, w tym również publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

c)  wykorzystywania  ww.  materiałów,  w  tym  ich  fragmentów,  w  celach  promocyjnych,
informacyjnych i marketingowych,

d) udzielania dalszych licencji do korzystania z ww. materiałów,

e) dokonywania lub zlecania osobom trzecim dokonywania opracowań ww. materiałów, w tym ich skrótów, streszczeń, tłumaczeń na dowolny język obcy, oraz korzystania z tych opracowań  i  rozporządzania  nimi  co  najmniej  w  takim  zakresie,  w  jakim  na  mocy Regulaminu, nabywa prawa do korzystania i rozporządzania ww. materiałami.

Rozwiązanie łączącej Wydawnictwo z Autorem Blog-u umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, nie powoduje wygaśnięcia licencji udzielonej Wydawnictwu, o której wyżej mowa; w celu wygaszenia tej licencji Autor Blog-u winien nadto wypowiedzieć ją w formie pisemnej , przesyłając na adres Wydawnictwa stosowne oświadczenie; okres wypowiedzenia określają przepisy ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z tym zastrzeżeniem iż okres wypowiedzenia nie upłynie wcześniej niż z dniem wygaśnięcia ww. umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną.
4. Użytkownik Serwisu godzi się na to, że w ramach Serwisu BLOG będą zamieszczanie przez Wydawnictwo lub innych współpracujący z Wydawnictwem podmiot materiały reklamowe Wydawnictwa lub innych podmiotów.

5. Z tytułów, o których mowa w Dziale II pkt 2 -4Regulaminu żadne wynagrodzenie ani odszkodowanie  ani  inne  świadczenie  nie  jest  Użytkownikowi  Serwisu,  w  tym  Autorowi Blogu, należne od Wydawnictwa, chyba że Strony w formie pisemnej – pod rygorem nieważności – postanowią inaczej.

6. Użytkownik Serwisu, w tym Autor Blogu, oświadcza, że ponosi odpowiedzialność prawną za wszelkie materiały, które publikuje w ramach Serwisu BLOG, w tym treści blog-u, opinie, komentarze. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez Użytkowników Serwisu na stronie www…

7. Wydawnictwo nie ma faktycznego wpływu na to, jak użytkownicy Internetu będą postępować z materiałami

zamieszczonymi przez Użytkowników Serwisu w ramach Serwisu BLOG; w związku z powyższym w takim

zakresie, w jakim jest to możliwe i prawnie skuteczne w świetle obowiązujących przepisów prawnych wyłącza

wszelką   odpowiedzialność   za   naruszanie   przez   nich   praw   lub/i   dóbr   osobistych
Użytkowników Serwisu.

Dział III. Prawo do moderowania

1.   Przyznaje  się  niniejszym  Autorowi  Blog-u  prawo  do  moderowania  komentarzy pisanych do jego blog-u przez innych Użytkowników Serwisu, tj. decydowania o ich publikacji. Pozostali Użytkownicy Serwisu godzą się na to, że decyzja Autora Blog-u może pozbawić ich prawa do skomentowania i zamieszczania ich komentarza w ramach Serwisu Blog.
2.   Komentarze do  blogów  mogą być  w każdym  czasie,  bez  uprzedzenia usuwane z
Serwisu BLOG zarówno przez Autora Blog-u, jak i Wydawnictwo.
3.  Rezygnacja przez Użytkownika Serwisu z Usługi, w tym rozwiązanie umowy o jej świadczenie na Jego rzecz, nie pozbawia Wydawnictwa prawa do dalszego udostępniania w ramach Serwisu BLOG jego komentarzy do blogów, chyba że wyraźnie  w  formie  pisemnej  zażąda  On  ich  usunięcia;  w  tej  ostatniej  sytuacji usunięcie danego komentarza winno nastąpić najpóźniej w okresie 45 (czterdzieści pięć)  dni  od  dnia  doręczenia  w  formie  pisemnej  żądania  jego  usunięcia   ze wskazaniem, o jaki dokładnie komentarz chodzi.

Dział  IV.  Wymagania  niezbędne  do  współpracy  z  systemem  teleinformatycznym
Wydawnictwa

1. Poza innymi wymogami określonymi w Regulaminie, w celu prawidłowego korzystania z
Usługi wymagane jest:

a)połączenie z siecią Internet,
b)posiadanie następującego sprzętu i oprogramowania:

c)dokonanie rejestracji stosownie do Działu I pkt I.1. lit. "g" Regulaminu , z tym zastrzeżeniem, iż inni - aniżeli Autorzy Blogów - Użytkownicy Serwisu rejestracji takiej nie dokonują.

Dział V. Zakazy, ograniczenia i inne wymagania. Skutki ich naruszenia.

1. Zakazuje się podejmowania na stronach Serwisu BLOG, w tym w ramach blogów, zachowań naruszających obowiązujące prawo, normy społeczne, normy moralne lub zasady netykiety.

2.  Zakazuje się w szczególności:

a) umieszczania przez Użytkowników Serwisu, w tym Autorów Blogów, treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści wulgarnych, ordynarnych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady netykiety,

b) umieszczania przez Użytkowników Serwisu, w tym Autorów Blogów, materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych naruszających prawem chronione prawa lub/ i dobra osób trzecich,

c) z zastrzeżeniem pkt-u 3 poniżej, zakazuje się wykorzystywania blogów przez Użytkowników Serwisu, w tym Autorów Blogów, celem promocji lub/ i reklamy określonych podmiotów (w szczególności przedsiębiorców), towarów czy usług, w tym umieszczenia przekazów reklamowych czy informacji handlowych,

d) wszelkich takich działań, które narażałby na odpowiedzialność prawną Wydawnictwo lub mogły wyrządzić Mu szkodę,

e) zakładania blogów, które zawierałyby przekierowania do innych stron www.; zakładanie tego typu blogów jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wydawnictwo wyrazi na to w formie pisemnej – pod rygorem nieważności – zgodę, stosownie do pkt 3 poniżej;

f) umieszczania przez Autora Blogu kodów przetwarzających, w tym także zbierających informacje   o   użytkownikach   odwiedzających   strony   jego   blogu   lub   innych   blogów dostępnych w ramach Serwisu BLOG;

g) umieszczania przez Użytkowników Serwisu, w tym przez Autorów Blogów, w ramach pisanych przez nich blogów jakiegokolwiek oprogramowania czy innych narzędzi informatycznych, które mogłyby wyrządzić szkodę lub choćby tylko narazić na szkodę Wydawnictwo lub innych użytkowników Internetu, w tym Użytkowników Serwisu,

h) zabrania się umieszczania przez Użytkownika Serwisu na innych stronach odnośników prowadzących bezpośrednio do blogów,
i) zabrania się podawania niezgodnych z prawdą danych w formularzach rejestracyjnych.

3. Umieszczanie przez Autora Blog-u w ramach Jego blog-u przekazów reklamowych oraz informacji handlowych, w tym przekierowań do innych stron www. , jest dopuszczalne tylko za uprzednią zgodą Wydawnictwa, wyrażoną w formie pisemnej – pod rygorem nieważności . Wydawnictwo zastrzega sobie niniejszym prawo wprowadzenia opłat za zamieszczanie w ramach blogów ww. informacji, jak również prawo do uzależniania udzielenia zgody od spełnienia innych, zgodnych z prawem, wymogów.

4. Jeżeli stosownie do pkt 3 powyżej zgoda na zamieszczenie przekazów lub informacji handlowych zostanie udzielona, Autor Blog-u zamieszczający na stronach swojego blog-u informację handlową winien ją wyraźnie wyodrębnić i oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, że jest to informacja handlowa. Informacja ta winna nadto odpowiadać innym cechom określonym w art. 9 Ustawy. W braku takich oznaczeń Wydawnictwo może wprowadzić je w zastępstwie Autora Blog-u bądź - bez powiadomienia – usunąć ją.

5. Jeżeli Autor Blogu zamierza zamieścić w jego treści materiały, które są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich, powinien uaktywnić komunikat ostrzegający o takiej zawartości prowadzonego przez niego dziennika, poprzez skorzystanie z oferowanej przez oprogramowanie opcji.

Dział VI. Pouczenia, informacje i zastrzeżenia ze strony Wydawnictwa

1.Wydawnictwo  zastrzega  sobie prawo  do  czasowego  zaprzestania  wykonywania Usługi, jeżeli  będzie  to  niezbędne  ze  względów  technicznych,  w  tym  w  celu  konserwacji, modyfikacji, aktualizacji, testowania, zmiany oprogramowania lub napraw, bez uprzedniego poinformowania o tym Użytkowników Serwisu.

2.Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zawieszenia możliwości korzystania z Usługi przez
Użytkownika Serwisu, w szczególności Autora Blog-u, jeżeli:

- zostanie podniesiony przez osobę trzecią zarzut naruszenia jej praw lub praw innej osoby przez treści w nim zawarte,

-Wydawnictwo poweźmie podejrzenie, że doszło do naruszenia praw lub /dóbr osoby trzeciej,

- sąd, prokuratura lub inny organ zwróci się z takim żądaniem do Wydawnictwa bądź też będzie prowadzić postępowanie w związku z materiałem zamieszczonym przez Użytkownika Serwisu w Serwisie.

W każdej podanej wyżej sytuacji Wydawnictwo może wystąpić do Użytkownika Serwisu, o ile będzie mogło się z nim porozumieć, o odniesienie się do ww. zarzutów czy podejrzeń. Użytkownik Serwisu będzie zobowiązany odnieść się do nich najpóźniej w terminie3 dni od dnia wezwania do ich podania.

3.Wydawnictwo zastrzega sobie prawo blokowania i/lub kasowania blogów oraz usuwania wpisów zawartych w ramach Serwisu, w tym w treści blogów:
-    naruszających    postanowienia    Regulaminu,    w    szczególności    zaś    naruszających
postanowienia pkt -u V. Regulaminu,

- jeżeli z żądaniem takim wystąpi uprawniony do tego organ państwowy lub instytucja państwowa, w tym sąd lub prokuratura.

Poucza się przy tym, że w przypadku ww. skasowania, Użytkownik Serwisu, w tym Autor Blog-u, o ile sam nie będzie archiwizował swoich materiałów, w tym blogów, za pomocą własnych narzędzi, sprzętu czy oprogramowania, może utracić je bezpowrotnie.

4.Wydawnictwo  ma  prawo  rozwiązać  umowę  o  świadczenie  Usługi  z  Użytkownikiem Serwisu w trybie natychmiastowym, jeżeli Użytkownik Serwisu naruszył postanowienie Działu V Regulaminu.

5. Wydawnictwo oświadcza, że w żaden sposób nie weryfikuje rzetelności, pochodzenia ani zgodności z prawdą materiałów zamieszczanych przez Użytkowników Serwisu na jego stronach.

6.  W  każdym  przypadku  rozwiązania  umowy  o  świadczenie  Usługi  z  Użytkownikiem Serwisu, Wydawnictwo ma prawo skasować wszystkie treści zamieszczone przez Użytkownika w ramach Serwisu BLOG, w tym blog pisany przez Autora Blog-u, z którym umowa została rozwiązana; Poucza się przy tym, że w przypadku takiego skasowania, Autor, o ile sam nie będzie archiwizował swoich blogów za pomocą własnych narzędzi, sprzętu czy oprogramowania, może utracić je bezpowrotnie.

7. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu (w tym osób korzystających z Usługi świadczonej drogą elektroniczną) jest możliwość "zainfekowania" Jego systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, "robaki" (Worms) czy "konie trojańskie". By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Użytkownik Serwisu zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku. Wydawnictwo informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej  drogą  elektroniczną,  w  tym  i  opisywanej  w  Regulaminie,  wiąże  się  z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Wydawnictwa (np. ataki na jego witryny), jak i Użytkowników Serwisu. Użytkownik Serwisu przyjmuje zatem do wiadomości, że mimo stosowania przez Wydawnictwo rozmaitych, nowoczesnych technologii "obronnych" nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed  opisanymi  wyżej  niepożądanymi  działaniami.  Użytkownik  Serwisu  zamieszczając różne materiały w ramach Serwisu BLOG winien liczyć się z niepożądanymi działaniami i zagrożeniami  wyżej  opisanymi,  w  tym  i  możliwością  nielegalnego  wejścia  przez  osoby trzecie w posiadanie uprawnień umożliwiających pisanie blogu. W tej ostatniej sytuacji Autor Blogu niezwłocznie winien poinformować o tym Wydawnictwo celem wymiany uprawnień.

8. Wydawnictwo oświadcza, że w ramach świadczenia Usługi opisanej w Regulaminie Użytkownik Serwisu ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik Serwisu akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.
zamieszczone  przez  Użytkownika  Serwisu,  w  tym  Autora  Blog-u,  zostaną  utracone, skasowane czy usunięte z Serwisu. Użytkownik Serwisu, przed zamieszczeniem ich w Serwisie, winien zatem zadbać o ich utrwalenie, jeżeli jest tym zainteresowany.

10. Wydawnictwo informuje, że może zostać zobowiązane do przekazywania pozostających w jego posiadaniu danych Autorów blog-ów, tudzież adresów IP innych osób odwiedzających Serwis, w tym innych Użytkowników Serwisu, sądom, organom ścigania i innym uprawnionym do tego organom lub instytucjom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Dział VII. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną

1.O ile zawarta przez Wydawnictwo i Użytkownika Serwisu umowa nie stanowi inaczej, w każdym czasie Użytkownik Serwisu, ma prawo zrezygnować z Usługi. Użytkownik Serwisu, niebędący Autorem Blog-u, czyni to poprzez faktyczne zaprzestanie komentowania blogów zawartych w Serwisie. Autor Blogu z kolei (o ile umowa z nim zawarta nie stanowi inaczej) dokonuje takiej rezygnacji poprzez wysłanie na adres Wydawnictwa www.lex.com.pl lub na adres poczta@wolterskluwer.pl odpowiednio e-listu lub listu z oświadczeniem o rezygnacji; w takiej sytuacji z datą, w której ww. e-list znajdzie się w systemie teleinformatycznym Wydawnictwa lub też ww. list zostanie Wydawnictwu doręczony, umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną z Autorem Blog-u ulega rozwiązaniu.

2.Z zastrzeżeniem pkt – u 3 poniżej, o ile zawarta przez Wydawnictwo z Użytkownikiem Serwisu, umowa nie stanowi inaczej, Wydawnictwo zastrzega sobie prawo zaprzestania w każdym czasie świadczenia Usługi, o czym informuje Użytkowników Serwisu na stronie www.lex.com.pl lub blog.lex.pl, co oznacza, że z datą zamieszczenia takiej informacji umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu.

3. O ile zawarta przez Wydawnictwo z Autorem Blog-u umowa nie stanowi inaczej, Wydawnictwo ma prawo rozwiązać zawartą z Nim umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym. Oświadczenie o rozwiązaniu ww. umowy w tym trybie Wydawnictwo winno wysłać na podany przez Autora Blog-u w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej lub inny jego adres. Autor Blog-u wyraża zgodę na otrzymywanie ww. oświadczeń na podane w formularzu rejestracyjnym adresy, w tym adres elektroniczny. Z  dniem  rozwiązania  ww.  umowy  Wydawnictwo  ma  prawo  usunąć  blog  ww.  autora  z Serwisu.

4. Postanowienia nin. działu nie naruszają innych postanowień Regulamin.

 

Regulamin Szkoleń online

Regulamin przesyłania lub udostępniania faktur elektronicznych

 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com