Konferencja

I zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010/2011

I zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010/2011
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Fundusze unijne dla oświaty, działania realizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, projekty edukacyjne, założenia ustawy o finansach publicznych to niektóre z tematów poruszone podczas I Zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010/2011. Konferencja odbyła się 20 stycznia 2011 roku w siedzibie Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Uczestnictwo w zjazdach daje Państwu możliwość bezpośrednich kontaktów z ekspertami, udział w debatach na ważne tematy, wymianę doświadczeń z uczestnikami, nawiązanie kontaktów środowiskowych niezbędnych w praktyce zawodowej Udział w I AZDS wezmą przedstawiciele MEN, stowarzyszeń dyrektorów i instytucji oświatowych, samorządów i związków regionalnych. Najważniejsi jednak będziecie Wy, nasi Czytelnicy.

Szczegóły konferencji

Program

Program

10.00 - 10.15 Przywitanie uczestników. Rozpoczęcie zjazdu - Anna Rękawek, Redaktor Naczelna miesięcznika "Dyrektor Szkoły"
10.15 - 11.15 Możliwości i efekty projektów unijnych wspierających pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych -Lilla Jaroń, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej
11.15 - 11.25 Czas dla Partnera Głównego
11.25 - 11.45 Przerwa kawowa
11.45 - 12.45 Efekty monitoringu podstawy programowej oraz omówienie założeń projektu ustawy o systemie oceniania jakości edukacji - Krystyna Szumilas, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej
12.45 - 13.00 Wspieranie pracy szkół w projektach systemowych realizowanych w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie - Andrzej Jasiński ORE
13.00 - 13.15 Praktyczna strona przygotowania szkół ponadgimnazjalnych do wprowadzania nowej podstawy programowej - Wiesław Włodarski
  Konieczne zmiany w metodyce oraz organizacji pracy szkoły przy wprowadzaniu kolejnych elementów reformy:
13.15 - 13.35 Projekt edukacyjny - Refleksje własne, czyli jak wykorzystywać swoje doświadczenia
Tadeusz Wojciechowski, FRSE 
13.35 - 13.55 Dostrzec i rozwijać zdolności uczniów „podwójnie wyjątkowych”– jak to robić 
w praktyce? - Teresa Kosiarek, ORE
 • Wybrane aspekty identyfikacji i rozwijania zdolności uczniów SPE
 • Indywidualizacja pracy z uczniami SPE - wybrane przykłady
 • Uczniowie "podwójnie wyjątkowi" - jak ich rozpoznać, jak rozwijać?
 • Nauczyciel ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
13.55 - 14.05 Informacje o konkursie ThinkQuest International Competition 2011 - Oracle Education Foundation
14.05 - 15.00 Przerwa obiadowa
15.00 - 16.30 Konstrukcja systemu kontroli zarządczej w placówce oświatowej - Elżbieta Linowska
 • Formalno-prawne podstawy kontroli zarządczej w placówce oświatowej.
 • Standardy jakości kontroli zarządczej oraz wskaźniki ich realizacji.
 • Dokumentacja sytemu kontroli zarządczej.
 • Techniki oceny funkcjonowania systemu - monitorowanie, kontrola, samoocena.
 • Filozofia zarządzania placówką oświatową według nowych uregulowań prawnych - zarządzanie przez cele.
16.30 Podsumowanie zjazdu - Anna Rękawek, Redaktor Naczelna miesięcznika "Dyrektor Szkoły"

Cele

Cele

Celem Akademii Zarządzania - unikalnego kursu samokształceniowego - jest danie uczestnikom możliwości uaktualniania wiedzy, poznawania nowych koncepcji i trendów w zarządzaniu, zmieniającego się prawa, a także wsparcie w rozwiązywaniu praktycznych codziennych problemów oraz - co stanowi niepowtarzalny element zjazdów AZ - czas na spotkanie, rozmowę, wymianę doświadczeń i opinii z innymi dyrektorami - uczestnikami AZ oraz ekspertami - wykładowcami Akademii Zarządzania.

Akademia Zarządzania „Dyrektora Szkoły” jest unikalnym kursem samokształceniowym, zainicjowanym przez Irenę Dzierzgowską. Celem Akademii Zarządzania jest danie uczestnikom możliwości uaktualniania wiedzy, poznawania nowych koncepcji i trendów w zarządzaniu, zmieniającego się prawa, a także wsparcie w rozwiązywaniu praktycznych, codziennych problemów. 

Przed nami siódmy rok Akademii Zarządzania. Od 2004 roku, kiedy po raz pierwszy ukazały się lekcje AZ w „Dyrektorze Szkoły”, skorzystało z nich wielu dyrektorów, od których wiemy, że uczestnictwo w AZ pomaga w praktyce kierowania placówką, wzbogaca kompetencje menedżera i wspiera rozwój indywidualny. Program Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010/2011 również będzie nasycony konkretami inspirującymi do rozwoju indywidualnego oraz kierowanych przez Państwa placówek.

Organizator

Organizator

DYREKTOR SZKOŁY

Dyrektor Szkoły Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej

"Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej" to najlepsze czasopismo dla dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych, odpowiedź na zapotrzebowanie dyrektorów, pomoc w ich codziennej pracy. "Dyrektor Szkoły" to kompendium wiedzy z zakresu zarządzania, prawa, finansów oraz polityki oświatowej. Poruszamy te zagadnienia, za które odpowiedzialność ponosi dyrektor szkoły, harmonogram poszczególnych artykułów dostosowując do kalendarium roku szkolnego i zadań stojących przed dyrektorem.   

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Partnerzy

Patroni honorowi

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Powstał z dniem 1 stycznia 2010 roku w wyniku połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej


Celem Ośrodka jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz doskonalenia systemu oświaty i podnoszenia jakości edukacji zgodnie z polityką oświatową państwa w obszarze kształcenia ogólnego i wychowania.

Patroni instytucjonalni

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Misją Związku jest służba na rzecz społeczności gmin wiejskich a szczególnie pomoc w wysiłkach skierowanych na:

 • rozwój demokracji lokalnej,
 • stworzenie warunków lokalnego rozwoju gospodarczego,
 • integrację gmin i rozwój samorządności lokalnej.

W GRUPIE SIŁA

Związek Gmin Wiejskich RP to największa ogólnopolska organizacja skupiająca gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Związek jest bezpośrednim kontynuatorem tradycji przedwojennej organizacji o tej samej nazwie. Podstawowym celem Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska. Wspólne działania za pośrednictwem Związku pomagają w sposób zorganizowany walczyć o interesy członków. Działania ZGW RP są prowadzone na wielu płaszczyznach. Dotyczą zarówno negocjacji z Rządem, konsultacji w Parlamencie, wymiany doświadczeń pomiędzy członkami, jak i działań w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin wiejskich. Związek od lat działa skutecznie w wielu sferach broniąc spraw gmin wiejskich. Dzięki naszemu zaangażowaniu i lobbingowi wiele złych z punktu widzenia samorządów wiejskich rozwiązań proponowanych przez Rząd lub Parlament zostało oprotestowanych i tym samym skutecznie zablokowanych. Związek tworzy szeroką platformę współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy gminami (kongresy, konferencje, grupy wymiany doświadczeń, baza dobrych praktyk, różnorodne formy współdziałania z wykorzystaniem technologii informatycznych). Na przestrzeni ostatnich lat ZGW RP intensywnie wspierał gminy w dostosowaniu się do standardów unijnych, realizował różnorakie programy badawczo-analityczne, organizował liczne szkolenia, warsztaty i konferencje wspierające realizację gminnych zadań i doskonalące umiejętności przedstawicieli samorządów.

 

DLACZEGO WARTO?

 

Zastanawiając się nad celowością zrzeszania w Związku Gmin Wiejskich RP, warto zadać sobie kilka podstawowych pytań:

 • Czy śledzą Państwo proces legislacyjny związany z projektami ustaw, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie gminy?
 • Czy mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń z innymi samorządami ujmując cały kraj i zagranicę?
 • Czy należą Państwo do organizacji, która reprezentuje specyficzne interesy gmin wiejskich i która może mieć wpływ na ich skuteczną obronę (np. oświata wiejska, realizacja małych inwestycji infrastrukturalnych, itp.) ?
 • Czy gmina realizuje zadanie „wspierania i upowszechniania idei samorządowej” (ustawa o samorządzie gminnym, art. 7 ust.1 pkt.17) ?

jeżeli  nie znamy odpowiedzi na chociaż jedno pytanie lub są one negatywne, jest to pierwszy argument za przystąpieniem do Związku Gmin Wiejskich RP.

 

INTEGRACJA i LOBBING

 

Podstawową sferą aktywności Związku jest obrona interesów gmin poprzez udział 
w pracach różnych gremiów krajowych i jego zespołach problemowych. Przedstawiciele Związku biorą czynny udział w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, komisji sejmowych i senackich, dziesiątkach instytucji rządowych i  związanych z rozwojem obszarów wiejskich. ZGW RP aktywnie działa także na arenie międzynarodowej. Delegaci Związku reprezentują interesy polskich gmin wiejskich w Komitecie Regionów UE, Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE), uczestniczyli w międzynarodowych projektach (IDCED, Standup). Aktywność naszych przedstawicieli w pracach Komitetu Regionów UE zaowocowała uzyskaniem mocnej pozycji w jego strukturach: są członkami prezydium, przewodniczą w komisjach i grupach politycznych Komitetu Regionów. Związek był gospodarzem pierwszego w historii Europejskiego Kongresu Gmin Wiejskich, podczas którego podpisano deklarację warszawską dotycząca przyszłości obszarów wiejskich. Nasi wójtowie mają możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń z wójtami krajów europejskich w ramach projektów realizowanych przez ZGW RP we współpracy z organizacjami partnerskimi, współfinansowanymi z funduszy unijnych.

 

Jedną z ważniejszych inicjatyw Związku jest organizowanie Kongresów Gmin Wiejskich. Kongresy te odbywają się co roku w Warszawie w Sali Kongresowej. Każdorazowo bierze w nich udział ponad 1000 samorządowców - głównie wójtów i burmistrzów.  Kongresy Gmin Wiejskich to najważniejsze forum prezentacji  tematów i problemów dotyczących  członków  ZGWRP a także organów  niezrzeszonych. Celem Kongresów jest wzmocnienie przekazu naszych spraw, przy udziale przedstawicieli władz krajowych. Uczestnikami kongresów byli: Prezydent RP , Premierzy, Marszałkowie Senatu i Sejmu, parlamentarzyści, przedstawiciele rządu i przedstawiciele Unii Europejskiej. Kongresy są również miejscem na  bezpośrednią wymianę  doświadczeń i  integrację  środowisk  samorządowych.

Związek Powiatów Polskich

Celem Związku Powiatów Polskich jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach. Celem statutowym Związku Powiatów Polskich jest również prowadzenie oraz wspieranie prowadzonej przez swych członków działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, a także wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

Związek Gmin Śląska Opolskiego

Związek Gmin Śląska Opolskiego jest dobrowolnym związkiem międzygminnym, którego statutowym celem jest rozwój społeczny i gospodarczy gmin oraz regionu Śląska Opolskiego. Aktywnie działamy od 1991 r. Zrzeszamy obecnie 33 gminy. 

Unia Metropolii Polskich

Unia Metropolii Polskich powstała w 1990 r. wg projektu Instytutu Miasta pt. „Tyle państwa ile miasta”, z inicjatywy prezydenta m. st. Warszawy, aby realizować partnerstwo stolicy Rzeczypospolitej z innymi głównymi miastami Polski, w celu umocnienia pozycji naszego kraju w Europie i w świecie.

Od 1993 r. UMP ma formę fundacji. Jej Radę stanowią prezydenci 12 centralnych miast metropolii polskich. Rada wybiera sześcioosobowy Zarząd z prezesem, skarbnikiem i sekretarzem. W UMP współdziałają prezydenci, wiceprezydenci, sekretarze, skarbnicy, dyrektorzy wydziałów i eksperci z miast: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wrocławia. Przewodniczącym Rady UMP jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, natomiast Prezesem Zarządu UMP jest Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.

Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej

Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej powstało 8 lutego 1992 roku z inicjatywy Społecznego Towarzystwa Edukacyjnego w Bydgoszczy.

Celem Stowarzyszenia jest:
1)    reprezentacja i obrona szeroko rozumianych interesów szkolnictwa niepublicznego, jako trwałego i nieodłącznego elementu systemu oświaty wobec wszystkich organów władzy;
2)    współuczestnictwo w kreowaniu polityki oświatowej państwa;
3)    wyrażanie i kształtowanie opinii o funkcjonowaniu oświaty niepublicznej;
4)    ochrona praw szkół i placówek niepublicznych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie;
5)    koordynacja wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami i placówkami niepublicznymi;
6)   prowadzenie poradnictwa w zakresie działalności, organizacji oraz funkcjonowania oświaty niepublicznej.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

"Indywidualizacja nauczania - jak przełożyć założenia reformy na praktykę szkolną?"

Fundusze unijne dla oświaty, działania realizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, projekty edukacyjne, założenia ustawy o finansach publicznych to niektóre z tematów poruszone podczas I Zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010/2011. Konferencja odbyła się 20 stycznia 2011 roku w siedzibie Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy, którą uczczono i uhonorowano, zmarłą w grudniu 2010 r. Janinę Zawadowską – członka Rady Programowej czasopisma „Dyrektor Szkoły”.

Jako pierwsza głos zabrała Elżbieta Piotrowska-Albin – Dyrektor Segmentu ds. Oświaty wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, która zaprezentowała nową szatę graficzną czasopisma Dyrektor Szkoły i zaprosiła do zapoznania się z jego internetową wersją dostępną pod adresem www.e.dyrektorszkoly.pl.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - Lilla Jaroń. omówiła m.in. wybrane projekty unijne wspierające pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Pani Lilla Jaroń w swoim wystąpieniu opowiedziała o realizowanych działaniach. Duża część wystąpienia była poświęcona również reformie programów nauczania, opracowaniu systemu egzaminów zewnętrznych, kształceniu i doskonaleniu nauczycieli, zarządzaniu i finansowaniu oświaty.

Wiele emocji i pytań wzbudziły tematy związane z prezentacją efektów monitoringu podstawy programowej oraz założeń projektu ustawy o systemie oceniania jakości edukacji. Pani minister omówiła także strukturę proponowanego systemu. Anna Rękawek – redaktor naczelna miesięcznika „Dyrektor Szkoły”, zaprosiła uczestników do dyskusji na temat planowanych zmian. Odpowiedzi na najbardziej nurtujące środowisko pytania znajdą się w najbliższym numerze miesięcznika, w wywiadzie z Krystyną Szumilas, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Podczas prelekcji Andrzeja Jasińskiego z Ośrodka Rozwoju Edukacji na temat wspierania pracy szkół w projektach systemowych uczestnicy zapoznali się z czterema projektami realizowanymi przez ORE od 2009 roku. Projekty te mają na celu wspomaganie pracy szkół, poprzez szkolenia nauczycieli i dostarczanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się również prezentacja Elżbiety Linowskiej z Europejskiego Centrum Rozwoju Kadr w Białymstoku, na temat konstrukcji systemu kontroli zarządczej w placówce oświatowej. W trakcie spotkania dyrektorzy zapoznali się z wytycznymi zapisanymi w ustawie o finansach publicznych. Pani Linowska przedstawiła zadania, z którymi powinni się zmierzyć dyrektorzy szkół w ramach kontroli zarządczej. Wśród nich wymieniła m.in.: odpowiednie określenie obszarów pracy placówki szkolnej, określenie zasad funkcjonowania systemu w szkole, wyznaczenie osób odpowiedzialnych za kontrolę poszczególnych prac w placówce, dokonanie analizy ryzyka.

W ramach I Zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły organizatorzy przygotowali dla uczestników salon wystawców, gdzie zaproszone firmy (m.in. Fraszka Edukacyjna, Betzold, Moje Bambino) mogły zaprezentować produkty i usługi wspierające pracę nauczycieli w szkołach.

Konferencja była doskonałą okazją do wymiany myśli i poglądów na temat zmian planowanych w oświacie. Jak co roku, wszystkie wnioski i sugestie uczestników Zjazdu zostaną przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej

Kolejna okazja do spotkania i dyskusji na temat oświaty już 24 marca 2011, podczas II Zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010/2011.

Dyrektor Szkoły – miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej”, od 1994 roku wspiera dyrektorów szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych w wypełnianiu zadań i obowiązków zgodnie z przepisami prawnymi, nowoczesną wiedzą z zakresu psychologii, pedagogiki i zarządzania.

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
DYREKTOR SZKOŁY
Organizator
Patron honorowy
Patron honorowy
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com