Konferencja

I zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2011/2012 "TSUNAMI KONTROLI, CZYLI JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆI PRZETRWAĆ KONTROLE ZEWNĘTRZNE W SZKOLE"

I zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2011/2012 "TSUNAMI KONTROLI, CZYLI JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆI PRZETRWAĆ KONTROLE ZEWNĘTRZNE W SZKOLE"
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie
 1. Co, kiedy, w jakim zakresie i przez kogo może być kontrolowane w szkole? Na podstawie jakich przepisów?
 2. Jak przygotować się w zakresie dokumentacji i rzeczywistego stanu do kontroli bezpośrednich sprawowanych przez:
  • organ prowadzący
  • organ nadzoru pedagogicznego.
 3. Jaki jest zakres kontroli pośrednich realizowanych m. in. przez NIK, RIO, MEN i inne instytucje.
 4. Jakie uprawnienia ma instytucja kontrolująca w poszczególnych rodzajach kontroli.
 5. Jakie są uprawnienia i odpowiedzialność dyrektora w przypadku poszczególnych kontroli.
 6. Metodyka i taktyka pracy z organem kontrolującym.
 7. Psycholog radzi jak przetrwać kontrolę,
 8. Ponadto - Dobre praktyki i wymiana doświadczeń.

Szczegóły konferencji

Program

Program

10.00 - 10.10 – Rozpoczęcie zjazdu

10.10 - 11.10 – Myślenie strategiczne w szkole? – prof. Antoni Jeżowski

 1. Strategia – cóż to takiego?
 2. Czy szkole potrzebna jest strategia?
 3. Czynniki mające wpływ na zawartość strategii.
 4. Strategia a cele operacyjne i realizacja zadań.
 5. Wnioski pokontrolne inspiracją strategicznego myślenia.

11.10 - 11.25 – Ewaluacja wewnętrzna prowadzona metodą pracy z danymi - Małgorzata Marciniak, ekspert z zakresu zarządzania projektami edukacyjnymi

W czasach rosnącej autonomii i odpowiedzialności szkoły za wyniki nauczania coraz większe znaczenie w procesach decyzyjnych ma korzystanie z danych oświatowych. Systematyczne korzystanie z nich wspomaga pomiar postępów uczniów, efektywności wdrażanych programów, odpowiednie wykorzystanie dostępnych zasobów i sprawne zarządzanie placówką i zachodzącymi w niej procesami. Mimo niewątpliwych korzyści płynących z efektywnej pracy z danymi, dla wielu szkół podejmowanie decyzji w oparciu o dane wciąż stanowi problem. Podczas prezentacji przedstawiony zostanie program szkoleniowy dla pracowników oświaty opracowany w ramach projektu UE: DATAUSE – Praca z danymi w celu poprawy efektów nauczania i pracy szkół. Prezentowany materiał będzie zawierał przykłady strategii poprawy pracy szkoły oraz sposoby skutecznego planowania działań naprawczych.

11.25 - 11.50 – Przerwa kawowa

11.50 - 13.20 – Przegląd kontroli pod katem prawnym – Iwona Kobus, ekspert prawa oświatowego

 1. Czym jest kontrola – definicje ustawowe, wskazanie różnic między kontrolą a nadzorem, kryteria kontroli 
 2. Organy kontrolujące – Regulacje ustawowe 
 3. Uprawnienia i obowiązki kontrolujących (zgłoszenie kontroli, kontrola bez uprzedzenia, legitymacja a upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, czas trwania kontroli, protokoły pokontrolne) 
 4. Uprawnienia i obowiązki dyrektora szkoły (książka kontroli, obowiązki w zakresie obecności – także w okresie wakacji i ferii, składanie wyjaśnień, zastrzeżenia do projektu protokołu/protokołu pokontrolnego) 
 5. Najczęstsze kontrole - przedstawienie kontroli na przykładzie kontroli prowadzonej przez inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy

13.20 - 14.20 – Kontrola kontroli zarządczej – Krzysztof Puchacz, ekspert ds. kontroli zarządczej

 1. Celu wprowadzenia kontroli zarządczej.
 2. Wskazanie podstaw prawnych oceny zewnętrznej systemów kontroli zarządczej (audytor, NIK, RIO, kuratorium).
 3. Zaniedbania w zakresie kontroli zarządczej a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych po nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 4. Jaki charakter mają standardy kontroli zarządczej i jak je czytać?
 5. Kiedy zarzut zaniedbania w zakresie kontroli zarządczej oparty jest o podstawy prawne (art. 68 i 69 ustawy o finansach publicznych)? - przykłady z praktyki
 6. W jaki sposób wykazać, że zarzut zaniedbania obowiązków dotyczących kontroli zarządczej jest bezpodstawny – argumenty kontrolowanego.

14.20 - 14.30 - "Nadmiar kontroli - nadmiar informacji" Zastosuj skuteczne rozwiązania informatyczne – Tomasz Pieper, Progman

14.30 - 15.15 – Przerwa obiadowa

15.15 - 16.30 – Spojrzenie dyrektora szkoły i psychoterapeuty, czyli jak psychologicznie radzić sobie z kontrolą –Bogusława Wojtczak, wieloletni dyrektor szkoły publicznej, psychoterapeutka

Cele

Cele

 • Aktualności prawne i zarządcze - podczas zjazdu omówimy tematy, które są dla Państwa ważne ze względu na zachowanie ciągłości pracy placówki podczas przeprowadzanych kontroli
 • Porady eksperta - przez cały czas trwania zjazdu będzie dostępny do dyspozycji uczestników ekspert serwisu Prawo oświatowe/ABC, który będzie udzielać Państwu indywidualnych porad prawnych
 • Pakiet materiałów konferencyjnych - każdy uczestnik otrzyma praktyczne materiały konferencyjne oraz zaświadczenie potwierdzające udział w zjeździe
 • Konkursy z nagrodami - w czasie trwania konferencji będą mogli Państwo wziąć udział w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami
 • Bezcenna wymiana doświadczeń - możliwość spotkania i dyskusji w elitarnym towarzystwie kadry kierowniczej oświaty, nawiązania ciekawych znajomości i cennych przyjaźni

Prelegenci

Prelegenci

prof. Antoni Jeżowski

Doktor nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie; ekspert Biura Analiz Sejmowych i Instytutu Badań w Oświacie; autor ponad 200 artykułów oraz kilkunastu książek i broszur z zakresu finansów publicznych i zarządzania oświatą; ekspert Biura Analiz Sejmowych, wpisany na listę europejskich ekonomistów oświaty European Expert Network on Economics of Education; były redaktor naczelny miesięcznika "Dyrektor Szkoły", a obecnie członek jego rady programowej.

female

Iwona Kobus

Radca prawny w Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, były pracownik m.in. Departamentu Prawnego Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Specjalizuje się w prawie pracy, administracyjnym i gospodarczym. Z doświadczeniem w zakresie wykładów i szkoleń w ww. dziedzinach. Posiada doświadczenie zawodowe w legislacji i zagadnieniach unijnych.

Anna Kubica

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz wydziału Filologicznego, Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą oraz oligofrenopedagogiki . Początkowo pracowała jako nauczycielka w szkole podstawowej, a następnie w gimnazjum. Od 2004 roku pełni funkcję dyrektora Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Imielinie; od 2009 roku prowadzi praktyki kierownicze w ramach „ Programu kursu kwalifikacyjnego zarządzanie w oświacie Ministerstwa Edukacji Narodowej z 1999r.”

Małgorzata Marciniak

Ekspert z zakresu zarządzania projektami edukacyjnymi, doradztwa dla instytucji oświatowych oraz tworzenia programów szkoleń zawodowych dla pracowników oświaty. Jej doświadczenia zawodowe obejmują pracę w oświacie oraz w szkolnictwie wyższym a także wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi projektami edukacyjnymi w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Aktualnie Pani Małgorzata jest koordynatorem projektu międzynarodowego: DATAUSE - Praca z danymi w celu poprawy efektów nauczania i pracy szkół z udziałem 5 partnerów z Unii Europejskiej. Pracuje również nad doktoratem: „Kompetencje nauczycieli w zakresie pracy z danymi oraz ich uwarunkowania”. Obszary jej specjalizacji obejmują wykorzystanie danych w ewaluacji pracy szkoły, planowanie strategiczne oraz zarządzanie zmianą w instytucjach edukacyjnych. Jest absolwentką filologii angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim, studiowała również komunikację międzykulturową na Uniwersytecie w Tampere (Finlandia) oraz zarządzanie projektami na Uniwersytecie Harvarda. Posiada międzynarodowy certyfikat Project Management Professional.

Krzysztof Puchacz

prawnik, specjalista z zakresu finansów publicznych, kontroli zarządczej, zamówień publicznych oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Były wieloletni pracownik organu kontroli państwowej (główny inspektor kontroli RIO w Lublinie). Akredytowany Ekspert ŠKFE (Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011). Ceniony trener prowadzący ok. 1000 godzin szkoleń rocznie, w tym dla Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnych Izb Obrachunkowych w Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Bydgoszczy, Opolu, Zielonej Górze i Szczecinie; Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Centralnego Ośrodka Sportu, Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji, Biura Logistyki Agencji Wywiadu. Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej z zakresu prawa Unii Europejskiej i funduszy unijnych oraz na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z zakresu zamówień publicznych.

Bogusława Wojtczak

Wieloletni dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, promotor zmian w obszarze kształcenia zawodowego, mentor na Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty, trener CEO, trener i psychoterapeuta Gestalt

Odbiorcy

Odbiorcy

Zapraszamy zainteresowanych dyrektorów szkół, kuratorów i wizytatorów, przedstawicieli organów prowadzących. Znajomość zasad kontroli placówek oświatowych potrzebna jest wszystkim. 

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

DYREKTOR SZKOŁY

Dyrektor Szkoły Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej

"Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej" to najlepsze czasopismo dla dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych, odpowiedź na zapotrzebowanie dyrektorów, pomoc w ich codziennej pracy. "Dyrektor Szkoły" to kompendium wiedzy z zakresu zarządzania, prawa, finansów oraz polityki oświatowej. Poruszamy te zagadnienia, za które odpowiedzialność ponosi dyrektor szkoły, harmonogram poszczególnych artykułów dostosowując do kalendarium roku szkolnego i zadań stojących przed dyrektorem.   

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

Prawo Oświatowe

Serwis Prawo Oświatowe to informacje o przepisach prawa oświatowego, pomoc w ich interpretacji i praktycznym zastosowaniu.

Jest to narzędzie nieodzowne w zarządzaniu szkołą, przedszkolem i inną placówką oświatową.

Patroni honorowi

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Powstał z dniem 1 stycznia 2010 roku w wyniku połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej


Celem Ośrodka jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz doskonalenia systemu oświaty i podnoszenia jakości edukacji zgodnie z polityką oświatową państwa w obszarze kształcenia ogólnego i wychowania.

Patroni instytucjonalni

Związek Powiatów Polskich

Celem Związku Powiatów Polskich jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach. Celem statutowym Związku Powiatów Polskich jest również prowadzenie oraz wspieranie prowadzonej przez swych członków działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, a także wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego jest stowarzyszeniem o zasięgu wojewódzkim, które działa od 2000 roku. Celem działania Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów środowiska wiejskiego oraz współdziałanie z gminami w zakresie działalności nad podniesieniem dobrobytu kulturalnego i materialnego gmin wiejskich. Obecnie do Związku należą 4 gminy (na 110 gmin możliwych) z obszaru województwa podlaskiego. Wspólne działania za pośrednictwem Związku pomagają w sposób zorganizowany walczyć o interesy członków. Działania prowadzone są na wielu płaszczyznach. Dotyczą zarówno negocjacji ze stroną rządową, szczeblem wojewódzkim oraz z instytucjami mającymi w zakresie swego działania sprawy mieszkańców wsi, wymiany doświadczeń pomiędzy członkami, jak  też  działań w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Przez ponad dwadzieścia lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) zmienia oblicze polskiej edukacji. Daje możliwość zdobycia zarówno wiedzy podstawowej, jak i specjalistycznej, w sposób formalny i akademicki oraz pozaformalny i praktyczny. Umożiwia rozwijanie pasji w odległych krajach i lokalnych społecznościach.

FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi. W latach 2007-2013 koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” ( Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

Równolegle Fundacja realizuje europejskie inicjatywy informacyjno-edukacyjne: European Language Label, eTwinning, Eurodesk Polska, Europass, Eurydice i EPALE. Wspiera również współpracę z krajami Wschodu poprzez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy SALTO z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu. FRSE od kilku lat jest też operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego działającego w ramach EOG oraz Funduszu Stypendialnego Sciex-NMSch. FRSE realizuje działania w ramach Priorytetu III: Wysoka jakość systemu oświaty POKL oraz Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER).

Unia Metropolii Polskich

Unia Metropolii Polskich powstała w 1990 r. wg projektu Instytutu Miasta pt. „Tyle państwa ile miasta”, z inicjatywy prezydenta m. st. Warszawy, aby realizować partnerstwo stolicy Rzeczypospolitej z innymi głównymi miastami Polski, w celu umocnienia pozycji naszego kraju w Europie i w świecie.

Od 1993 r. UMP ma formę fundacji. Jej Radę stanowią prezydenci 12 centralnych miast metropolii polskich. Rada wybiera sześcioosobowy Zarząd z prezesem, skarbnikiem i sekretarzem. W UMP współdziałają prezydenci, wiceprezydenci, sekretarze, skarbnicy, dyrektorzy wydziałów i eksperci z miast: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wrocławia. Przewodniczącym Rady UMP jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, natomiast Prezesem Zarządu UMP jest Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.

Związek Gmin Śląska Opolskiego

Związek Gmin Śląska Opolskiego jest dobrowolnym związkiem międzygminnym, którego statutowym celem jest rozwój społeczny i gospodarczy gmin oraz regionu Śląska Opolskiego. Aktywnie działamy od 1991 r. Zrzeszamy obecnie 33 gminy. 

Patroni medialni

Serwis Samorządowy LEX

Serwis Samorządowy Wolters Kluwer tworzony jest z myślą o wszystkich osobach, którym bliska jest tematyka samorządową. Na stronie znajdują się informacje przydatne dla pracowników administracji samorządowej oraz radnych jednostek samorządu terytorialnego. 

W Serwisie Samorządowym zamieszczamy informację prawną związaną z organizacją i funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oraz z zadaniami realizowanymi przez organy samorządu. Tu również znajdą Państwo Aktualności, a także szersze opracowania zagadnień nurtujących środowisko samorządowców. 

Na łamach Serwisu Samorządowego publikujemy, koncentrujące się na praktycznych aspektach omawianego zagadnienia, komentarze specjalistów. Znajdujące się w kategorii Sprawy Samorządowe publikacje zawierają konkretne przykłady rozwiązań, jakie mogą być zastosowane przez specjalistę w danej sytuacji. Wskazują także na doktrynalne problemy związane z danym zagadnieniem. Ich zawartość sprawia, że są użyteczne w wielu przypadkach i odpowiadają potrzebom różnych Użytkowników.

W Serwisie Samorządowym znajdą Państwo opisane w przyjazny sposób najnowsze informacje z zakresu szeroko pojętego prawa samorządowego. W kategorii Omówienia zmian w prawie nasi eksperci prezentują Państwu najświeższe informacje dotyczące zmian w prawie. W kategorii Omówienie orzecznictwa codziennie prezentujemy Państwu opracowania najważniejszych orzeczeń dla samorządu terytorialnego.

Kategoria Pytania i odpowiedzi zawiera wyczerpujące odpowiedzi ekspertów na praktyczne pytania z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, zamówień publicznych czy ochrony zdrowia. Poruszamy wszystkie najważniejsze tematy związane z działalnością samorządu.

Serwis internetowy to także wybrane ujednolicone akty prawne, teksty orzeczeń wraz z uzasadnieniem, przydatne wzory i glosy. W Serwisie Samorządowym znajdą Państwo również informacje o szkoleniach, konferencjach oraz o promocjach i najlepszych publikacjach branżowych z oferty księgarni Profinfo.pl. Integrujemy aktywnie środowisko samorządowców – Serwis Samorządowy www.samorzad.lex.pl 

Serwis Samorządowy PAP

Serwis OSzkole

Portal Edukacja.net

Portal Szkoły w Polsce

Portal www.szkolywpolsce.pl to internetowy katalog szkół wyższychszkół językowych i szkół policealnych znajdujących się na terenie całej Polski.

Nie musisz wychodzić z domu, aby znaleśźć szkołę odpowiednią dla Ciebie. Wystarczy, że skorzystasz z naszej wyszukiwarki i sprawdzisz oferty szkół w Twoim województwie lub w innym województwie.

Kliknij na wybranym województwie na mapie lub wybierz z listy rozwijanej pod mapką, aby zobaczyć listę szkół z podziałem na szkoły wyższeszkoły językowe lubszkoły policealne

 

Portal www.szkolywpolsce.pl powstał aby skutecznie połączyć przyszłych uczniów danej szkoły z najlepszą szkołą w danym regionie. Osoby szukające szkoły znajdą za naszym pośrednictwem najlepszą szkołę. W naszej bazie znajdują sie sprawdzone i renomowane szkoły w Polsce. Wszystkie dane są aktualne i sprawdzane przez naszych konsultantów. Jeśli zaś nie wiesz jaką szkołę wybrać mamy nadzieje ze nasz serwis - spis szkół pomoże Wam wybrać kierunek swojej edukacji

Portal Przedszkole w Polsce

Publikacje edukacyjne

Publikacje edukacyjne - internetowe wydawnictwo, poświęcone tematyce szeroko rozumianej edukacji.

Publikacje edukacyjne to ogólnopolski serwis, docierający poprzez internet w sposób nieograniczony do dużej ilości czytelników.

Serwis Publikacje edukacyjne ukazuje się od roku 2002. W tym czasie swoimi publikacjami podzieliło się ponad pięć tysięcy osób.

Założenia publikacyjne serwisu Publikacje edukacyjne realizowane są również przez rozprowadzanie na terenie całego kraju wersji elektronicznych wydawnictwa na płytach kompaktowych.

Serwis Publikacje edukacyjne opiera się na zasadach otwartości - korzystanie z zasobów serwisu jest bezpośrednie (nie wymaga logowania, czyli podawania danych osobowych dla celów marketingowych).

Publikacje edukacyjne są serwisem niezależnym. Zapewniona jest szybkość publikacji i wolność wypowiedzi.

Serwis Publikacje edukacyjne jest prowadzony przez redakcję związaną z edukacją, gwarantując funkcjonowanie serwisu zgodnie z potrzebami dydaktycznymi.

Publikacje edukacyjne patronują na swoich łamach różnego typu przedsięwzięciom edukacyjnym i społecznym.

Konstrukcja techniczna serwisu Publikacje edukacyjne zakłada sprawność, funkcjonalność i szybkość jego działania.

Autorzy publikacji i czytelnicy traktowani są przez redakcję serwisu na zasadach klienckich, zapewniających wysoki komfort usług.

Dziennik Warto Wiedzieć

Dziennik Warto Wiedzieć to ogólnopolski portal poświęcony problematyce funkcjonowania samorządu terytorialnego. Portal prowadzony jest w formule dziennika, a wydawcą jest Związek Powiatów Polskich (więcej o ZPP na stronie www.zpp.pl). Materiały umieszczane w Dzienniku Warto Wiedzieć kierowane są zarówno do pracowników samorządowych, radnych, jak i do innych osób zainteresowanych bliższym poznaniem zagadnień istotnych dla działania gmin, powiatów i województw.  

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Dyrektorzy szkół, jako osoby zarządzające placówkami oświatowymi podlegają również różnorodnym kontrolom sprawowanym przez instytucje zewnętrzne w zakresie określonym przez prawo administracyjne. Mimo świadomości tego stanu perspektywa każdej kolejnej wywołuje często strach i poczucie niekompetencji w tym zakresie, wzmacniane niewątpliwie faktem, że brak jest jakiegokolwiek limitu kontroli przeprowadzanych przez organy do tego uprawnione. Zapewne dlatego właśnie czytelnicy „Dyrektora Szkoły” zasugerowali temat Zjazdu Akademii Zarządzania, gdyż muszą poradzić sobie z ich zalewem, realizując przy tym zadania podstawowe. Dużą pomocą jest myślenie strategiczne o rozwoju szkoły – i o tym też porozmawiamy podczas zjazdu

 • Czy znacie Państwo obowiązki i uprawnienia zarówno swoje, jak i instytucji kontrolujących? 
 • Czy rozumiecie za co w przedmiocie kontroli odpowiadacie?
 • Czy wiecie, że nie zawsze nadgorliwość w dostarczaniu informacji jest prawnie wymagana? 

I Zjazd Akademii Zarządzania „Dyrektora Szkoły” w tym roku szkolnym poświęcamy konkretnym problemom wynikającym z kontroli zewnętrznych w placówkach oświatowych.

 

 

 

I zjazd AZDS 2011/2012 - Lokalizacja

Warszawa, 26 stycznia 2012 r.
Biblioteka Narodowa, Al. Niepodległości 213

Dojazd z Dworca Centralnego na I AZDS w Warszawie:

 • autobus linii 130 (kier. WILANÓW) 
 • autobus linii 174 (kier. BOKSERSKA) 
 • tramwaj nr 16 (kier. SŁUŻEWIEC)
 • tramwaj nr 18 (kier. WORONICZA)
 • tramwaj nr 33 (kier. KIELECKA)

należy wysiąść na przystanku „BIBLIOTEKA NARODOWA” i przejść ok. 100 m w linii prostej.

 

 

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Organizator
DYREKTOR SZKOŁY
Partner merytoryczny
Patron honorowy
Patron honorowy
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com