Konferencja

Kongres Edukacja i Rozwój

Kongres Edukacja i Rozwój
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Kongres Edukacja i Rozwój jest spotkaniem branżowym, koncentrującym się na najważniejszych zagadnieniach związanych z tworzeniem warunków do wszechstronnego rozwoju i edukacji jednostek i społeczeństwa. XXI wiek jest czasem dynamicznych zmian technologicznych, organizacyjnych, komunikacyjnych i społecznych, które wyznaczają nowe wymagania dla formalnych systemów edukacji obejmujących oświatę, szkolnictwo wyższe, kształcenie ustawiczne i zawodowe. Założenia ideologiczne związane z demokratyzacją, upowszechnieniem, indywidualizacją nauczania wyznaczają kierunki zmian, ale jednocześnie stają się zadaniem i wyzwaniem na konkurencyjnym rynku dla instytucji odpowiedzialnych za ich realizację – samorządów lokalnych i dyrekcji szkół, władz uczelnianych, instytucji nadzoru pedagogicznego, instytucji centralnych, władz państwowych i parlamentu. Wymagają nowego spojrzenia na organizację i finansowanie edukacji, opracowania nowych metod pracy z uczniem i studentem, inwestycji w infrastrukturę organizacyjną i technologiczną, śmiałych wizji, ale też realnych analiz szans ich realizacji, przygotowania pod kątem prawnym, dzieleniem się doświadczeniami, etc..

Szczegóły konferencji

Program

Program

"Strategia Rozwoju edukacji na szczeblu rządowym, regionalnym, szkolnym - debaty, prezentacje projektów, warsztaty"

Zobacz program godzinowy konferencji>>

 

 

Program tematyczny Kongresu:22 października odbędą się następujące sesje:  

 1. Innowacyjne projekty edukacyjne w oświacie w skali międzynarodowej, ogólnopolskiej, wojewódzkiej , lokalnej, szkolnej i przedszkolnej.

 • Gość Specjalny Dr Russell J. Quaglia – międzynarodowy autorytet  w dziedzinie rozwoju oraz wspomagania uczniów w realizacji ich aspiracji.  Zobacz opis wystąpienia>>
 • Kontrowersje wokół realizacji przez JST wybranych zadań oświatowych, innowacje w organizacji i finansowaniu oświaty w samorządach
 • Forum Dobrych Praktyk Oświatowych i prezentacji projektów:
 • Centra Innowacyjnej Edukacji wraz z Astrobazami. Zobacz opis wystąpienia>>
 • Centra uczenia się przez całe życie;
 • Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia. Zobacz opis wystąpienia>>;
 • Szkoły aktywne w społeczności.
 • Konsekwencje braku programu "Zostać przedsiebiorczym"
 • Prezentacje projektów edukacyjnych - Edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży, Edukacja społeczna – obywatelska, prawna, seksualna, Edukacja językowa uczniów i nauczycieli, Edukacja kulturalna i artystyczna, Edukacja matematyczno-przyrodnicza, Wychowanie fizyczne, sport, turystyka w szkole Ścieżce tematycznej towarzyszyć będzie:
 • Sesja projektów szkolnych – pokaz plakatów z projektami edukacyjnymi realizowanymi przez szkoły.
 • Prezentacja projektów szkół nominowanych do nagrody w konkursie Super Dyrektor Szkoły, Super Dyrektor Przedszkolawww.SuperDyrektor.pl

2. Sesja - Szkolnictwo zawodowe dwa lata po reformie.

 • Debata – Jak edukację zawodową przybliżyć do rynku pracy? Wnioski po dwóch latach wdrażania reformy.
 • Plany resortów w sprawie rozwoju szkolnictwa zawodowego
 • Innowacje w szkolnictwie zawodowym.
 • Kierunki rozwoju szkolnictwa zawodowego.
 • Kształcenie dualne i inne rozwiązania
 • Forum Dobrych Praktyk

3. Sesja nauczycielska – m. in,  coaching,  jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu, doskonalenie zawodowe, projekty i programy

4. Proces edukacji w świetle najnowszych badań – czy potrzebna zmiana paradygmatu nauczania?

5. Kto się boi matematyki? kompetencje uczniów w perspektywie zmieniającego się rynku pracy – wielogłos w sprawie, debata ekspercka

6. Imprezy towarzyszące Kongresowi – strefa płatna

 

23 października odbędą się następujące sesje:

 1. Sesja nowoczesne technologie w edukacji – wyzwania, projekty, szanse, zagrożenia.

 • Wystąpienia tematyczne „Co dalej z cyfrową szkołą? – warunki prawne i materialne do rozwoju cyfrowej szkoły, czy cyfryzacja nauczania oznacza zmianę paradygmatu nauczania, nowoczesne technologie w procesie zarządzania oświatą
 • Fundusze Unijne na rozwój nowoczesnych technologii w edukacji, wystąpienia przedstawicieli MIR 
 • Wystąpienie Lidera Cyfryzacji MAC „Umiejętności cyfrowe – skala wyzwań”
 • Zagrożenia wynikające ze stosowania nowoczesnych technologii - OEZiK
 • Forum Dobrych Praktyk Oświatowych i prezentacji projektów:
  • Warsztat e-podręcznik – ORE
  • Portal Edukacyjny Koszalin. Wykorzystani środków unijnych na rzecz rozwoju nowoczesnej edukacji w mieście.
  • Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie gminy – miasta Radom.
  • Wykorzystanie technologii Apple w edukacji.
  • Samsung Smart School – poszerzać horyzonty.
  • Warsztaty „Szkoła w chmurze” – pokazowa lekcja.
  • Wieloletnie doświadczenia we wdrażaniu oprogramowania do zarządzania oświata w mieście Krośnie. 
  • Lekki Tornister. Cyfrowa rewolucja na przykładzie projektu eTornister.
  • Zostać przedsiębiorczym – program edukacyjny z multimedialnycm pakietem dydaktycznym dla gimnazjum.

 2. SesjaEdukacja włączająca – wyzwania, propozycje rozwiązań, projekty.

 • Edukacja osób niepełnosprawnych w Polsce i na świecie
 • Edukacja włączająca i szkolnictwo specjalne – uwarunkowania prawne.
 • Debata optymalny model edukacji – dzieci z niepełnosprawnościami
 • Kampania NBP nie wyklucza
 • Ele Mentor Nauczyciela – czyli rzecz o wykorzystaniu potencjałów i otwarciu na nowych wymiar edukacji
 • Warsztat wczesne wspomaganie


3. Forum Oświaty Niepublicznej - szkolnictwo niepubliczne szansą rozwoju polskiej oświaty sesja przygotowywana we współpracy z STO, FIO, KFON.

 1. 25 lat innowacji Oświaty Niezależnej w polskim systemie oświaty – Oświata Niezależna w liczbach.
 2. Obywatelskie postulaty zmian systemu edukacji - dyskusja wokół problemów polskiego systemu edukacji z udziałem przedstawicieli środowisk oświaty niepublicznej
 3. Wystawa dokonań 25 lat istnienia Oświaty Niezależnej.

Ponadto w programie Kongresu Edukacja i Rozwój wiele punktów programu z udziałem przedstawicieli oświaty niepublicznej m.in.: projekt MUZ-ART-TECH

 

 4. Imprezy towarzyszące Kongresowi – strefa płatna

 

Imprezy towarzyszące Kongresowi Edukacja i Rozwój.

Kongresowi Edukacja i Rozwój towarzyszyć będą trzy ważne konferencje branżowe, dając możliwość uczestnictwa we wszystkich i wymiany wiedzy:

 • XVI Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół
 • VII Konferencja Rozwiązania HR
 • I Konferencja Szkolnictwa Wyższego.

Cele

Cele

Celem Kongresu Edukacja i Rozwój jest integracja środowisk edukacyjnych wokół najważniejszych zadań stojących przed systemem oświaty, szkolnictwa wyższego oraz szkolnictwa ustawicznego i zawodowego na najbliższe lata oraz  podnoszenia wiedzy i doskonalenie własnych kompetencji edukacyjnych i organizacyjnych.

Osiągniemy to poprzez:

 • Dzielenie się wiedzą na temat najnowszych badań naukowych oraz rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, które mogą zostać wykorzystane w podnoszeniu jakości nauczania i uczenia się.
 • Prezentację projektów już zrealizowanych, które są skarbnicą wiedzy o procesach, procedurach, zagrożeniach, ale też efektach końcowych.
 • Dzielenie się doświadczeniami, przykładami rozwiązań, poszukiwanie szans rozwojowych.
 • Konfrontacja priorytetów ustalonych przez władze państwowe z potrzebami lokalnymi, szansami ich realizacji.
 • Debaty na temat priorytetów, problemów, ale też szans rozwojowych.
 • Prezentacje praktyków i ekspertów, spotkania z wybitnymi osobowościami, eksperckie prezentacje, spotkania

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Partnerzy

Partnerzy

KOWEZIU

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Działania wspierające zmiany w kształceniu zawodowym realizowane 
przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
 
Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego to główny cel działań podejmowanych przez KOWEZiU w ramach zadań statutowych i projektów systemowych dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
W KOWEZiU są opracowywane i realizowane przedsięwzięcia edukacyjne związane z kolejnymi etapami przemian edukacyjnych w Polsce. Szczególną rolę Ośrodek odegrał we wdrażaniu reformy kształcenia zawodowego (od 2012 r.): to tutaj powstały projekty nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach, przykładowe szkolne plany i programy nauczania, narzędzia służące podnoszeniu jakości kształcenia zawodowego; poradnictwo zawodowe doczekało się należnej mu rangi, a kształcenie na odległość ma szanse zagościć w szkołach i placówkach dzięki doskonaleniu i kursom e-learningowym o różnorodnym spektrum tematów. Dużą wagę przywiązuje się do współpracy pracodawców ze szkołami. Oferta doskonalenia uwzględnia merytoryczne wsparcie dyrektorów i nauczycieli szkół/placówek w modernizacji kształcenia zawodowego. Każdy nauczyciel może skorzystać z puli 169 e-kursów do kształcenia zawodowego, z wielu cennych publikacji i poradników, filmów i portali edukacyjnych a także tematycznych sieci wsparcia. Z myślą o młodzieży i rodzicach przeprowadzono kampanię promującą kształcenie zawodowe, w skład której weszły: spot reklamowy, filmy, wkładki informacyjne do gazet, plakaty oraz spotkania z gimnazjalistami.
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
ul. Spartańska 1B
02-637 Warszawa
e-mail: sekretariat@koweziu.edu.pl 
Centrala
tel. 22 844-07-40, 844-08-67, 844-18-68,
fax 22 646-52-51
http://new.koweziu.edu.pl/

Edu-Tera

Naszą firmę tworzy zespół ekspertów, którzy kompleksowo i profesjonalnie opiekują się Klientami. Szczególny nacisk kładziemy na potrzebę wzajemnej współpracy i efektywnej komunikacji. Właśnie dlatego poszczycić się możemy doskonałym kontaktem z Klientem i czujnie odpowiadamy na Wasze potrzeby.

Obszar naszych działań koncentruje się na szeroko pojętych szkoleniach i warsztatach dla kadry pedagogicznej szkół i przedszkoli. Z tematyką oraz zakresem naszych szkoleń i warsztatów możecie zapoznać się Państwo w zakładce: Warsztaty i szkolenia.

Ofertę naszej firmy wyróżnia przede wszystkim chęć dostosowania działań do Państwa potrzeb i oczekiwań. Jeśli Klient zgłosi potrzebę zorganizowania warsztatu, którego nie ma w naszym katalogu, natychmiast odpowiemy na Jego potrzeby!

Zachęcamy do zapoznania się z zakresem i tematyką szkoleń organizowanych przez firmę Edu- Tera!

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN to nowoczesne centrum edukacyjno-kulturalne i platforma dialogu społecznego. Sercem Muzeum jest interaktywna wystawa stała, prezentująca tysiącletnią historię polskich Żydów oraz ich kulturę i dziedzictwo. Osiem galerii przedstawia kolejne odsłony obecności Żydów na ziemiach polskich: od pierwszych osadników w średniowieczu aż po stopniowe odradzanie się społeczności polskich Żydów po 1989 roku. Na wystawie zwiedzający zanurza się w historię opowiadaną przez przedmioty, malowidła, interaktywne instalacje, projekcje wideo, dźwięki i źródła pisane. Przywracając pamięć o bogatej kulturze i dziedzictwie polskich Żydów, ekspozycja uczy wzajemnego zrozumienia i szacunku.

Wystawa stała nie podsuwa gotowych odpowiedzi. Nie wykłada jedynej prawdy o przeszłości. Zachęca do stawiania pytań, do poszukiwania odpowiedzi w dialogu z innymi. Opiera się na historycznych obiektach i oryginalnych świadectwach, ale interpretację pozostawia zwiedzającym.

Budynek Muzeum zaprojektowany przez fińską pracownię Lahdelma&Mahlamäki to prawdziwa perła architektury – wizytówka nowoczesnej Warszawy i pomnik jej wielobarwnej przeszłości. Muzeum POLIN powstało w symbolicznym miejscu w centrum Warszawy: na terenie dzielnicy, którą przed wojną zamieszkiwali głównie Żydzi. W 1940 roku Niemcy stworzyli tu getto. Muzeum dopełnia historię tego miejsca: pobliski pomnik Bohaterów Getta upamiętnia, jak polscy Żydzi ginęli, Muzeum zaś przypomina, jak żyli. Dlatego nazywamy je „muzeum życia”.

Działalność wystawiennicza i naukowa Muzeum łączy się z bogatym programem kulturalnym i edukacyjnym. Jeszcze przed otwarciem wystawy stałej Muzeum rozpoczęło organizowanie warsztatów, wystaw, koncertów, spektakli teatralnych i seansów filmowych. Odbywają się tu wykłady i debaty z udziałem naukowców i osobistości życia społecznego, spotkania ze Sprawiedliwymi i Ocalałymi oraz warsztaty dla dzieci i dorosłych. Niezwykle istotną sferą działalności Muzeum jest współpraca ze szkołami: zajęcia dla uczniów ze wszystkich poziomów edukacji, a także warsztaty i szkolenia dla nauczycieli. Muzeum jest również aktywne w Internecie.

Muzeum POLIN powstało jako pierwsza w Polsce instytucja kultury utworzona w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasto Stołeczne Warszawę i stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny. Strona publiczna sfinansowała budowę budynku Muzeum oraz pokrywa większość bieżącego budżetu. Stowarzyszenie ŻIH odpowiadało za stworzenie wystawy stałej, zasila również bieżący budżet na działalność programową Muzeum. Na stworzenie wystawy środki przekazało wielu darczyńców z Polski i świata.

OEiiZK

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Plus GSM

Merazet

Kształcenie Pełne Wyobraźni

We Learning Platforma Kształcenia Społecznościowego

EduLex

Wydawnictwo Naukowe PWN

Wydawnictwo Naukowe PWN zostało założone w 1951 roku i jest jednym z największych i zarazem najbardziej rozpoznawalnych wydawnictw w Polsce. 
Od ponad 60 lat PWN konsekwentnie realizuje misję nowoczesnego, rzetelnego wydawnictwa wychodzącego naprzeciw potrzebom swoich czytelników i klientów. Dostarczanie wiarygodnej wiedzy i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, służących edukacji przez całe życie to cel i misja przyjęte przez całą Grupę PWN.
Nakładem wydawnictwa ukazuje się około 500 tytułów rocznie – są to publikacje książkowe, e-booki i produkty multimedialne. Wiodącymi publikacjami są podręczniki akademickie, publikacje naukowe, popularno-naukowe, książki dla profesjonalistów, słowniki języka polskiego i inne służące poszerzaniu wiedzy czytelników. 
Publikacje PWN wyróżnia najwyższa jakość i wiarygodność – współpracujemy z czołowymi specjalistami niemal wszystkich dziedzin nauki, a nasi redaktorzy czuwają nad poziomem opracowania publikacji. Stąd od pokoleń PWN cieszy się popularnością i uznaniem czytelników.
 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu i współpracy z uznanymi autorami, dyrektorami szkół i nauczycielami, przygotowują podręczniki oraz materiały dydaktyczne dla wszystkich poziomów kształcenia – od przedszkoli i szkół podstawowych do szkół ponadgimnazjalnych, zarówno ogólnokształcących, jak i prowadzących kształcenie zawodowe.
Jako lider na rynku wydawnictw zawodowych WSiP ma w swojej ofercie ponad 250 publikacji przeznaczonych dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych. Wśród tych publikacji są zarówno podręczniki z aprobatami MEN, repetytoria i testy egzaminacyjne, jak i publikacje do praktycznej nauki zawodu oraz zeszyty ćwiczeń do nauki języków obcych. Dla nauczycieli przygotowaliśmy bogatą ofertę materiałów metodycznych: programy i plany nauczania, rozkłady materiału oraz scenariusze lekcji. Oferta WSiP na nowy rok szkolny 2015/2016 obejmuje ponad 80 nowości.

JANGAR

Producent i bezpośredni importer pomocy dydaktycznych z różnych dziedzin i na wszystkie poziomy nauczania.

Oferta obejmuje: modele, przyrządy i zestawy do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów, mikroskopy tradycyjne i cyfrowe oraz inne przyrządy optyczne, preparaty mikroskopowe, okazy naturalne (skały, minerały, skamieniałości), przyrządy do zajęć terenowych, bryły, plansze, interfejsy i czujniki pomiarowe oraz wiele innych…

Samsung Electronics

Samsung Electronics Co., Ltd. zajmuje pozycję światowego lidera w dziedzinie technologii. Liczne odkrycia i nowatorskie rozwiązania firmy rewolucjonizują świat nowych urządzeń i otwierają przed ludźmi na całym świecie nieznane dotąd możliwości. Spółka zatrudnia 286 000 pracowników w 80 krajach, a jej roczne obroty wynoszą 216,7 mld USD. 

Szkolna Strona

Fundacja Młodzieży Przedsiębiorczości

Instytut Badań Edukacyjnych

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Od 1 października 2010 r. Instytut zgodnie z Ustawą o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. nr 96, poz. 618) przyjął formę instytutu badawczego.

Do głównych obszarów zainteresowań badawczych Instytutu należą:

 • nowa podstawa programowa oraz problemy dydaktyk przedmiotowych,
 • pomiar i analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 • psychologiczne i pedagogiczne podstawy osiągnięć szkolnych,
 • relacje pomiędzy systemem edukacji a rynkiem pracy, w tym zwłaszcza monitorowanie sytuacji osób młodych wchodzących na rynek pracy,
 • uczenie się przez całe życie (lifelong learning) i badania systemu kwalifikacji,
 • ekonomiczne uwarunkowania kształcenia, finansowanie edukacji i inne szeroko rozumiane problemy ekonomii edukacji,
 • warunki pracy, czas pracy, status zawodowy i kompetencje nauczycieli,
 • instytucjonalno-prawne problemy systemu edukacji i polityki edukacyjnej.

 

Instytut zatrudnia ponad 130 badaczy zajmujących się edukacją – głównie socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów, politologów – z których większość to wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenia zawodowe, które poza badawczymi obejmują też pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii i organizacjach pozarządowych.

Instytut współpracuje z Głównym Urzędem Statystycznym i Centralną Komisją Egzaminacyjną, a w powiększającej się sieci współpracy znajdują się też samorządy terytorialne, szkoły, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe oraz krajowe i zagraniczne ośrodki badawcze i organizacje międzynarodowe.

Instytut promuje stosowanie zasady podejmowania decyzji w oparciu o wyniki badań (evidence-based policy and practice) i szczególnie dużą wagę przywiązuje się do badań, których wyniki mogą zostać wykorzystane w praktyce i polityce edukacyjnej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym.

Ecophon

Oxford University Press Polska Spółka z o.o.

Jest wydziałem jednego z największych, najstarszych i najbardziej renomowanych uniwersytetów na świecie. Wydawnictwo istnieje od ponad 500 lat i realizuje misję Uniwersytetu Oksfordzkiego poprzez dostarczanie najwyższej jakości materiałów edukacyjnych na całym świecie, publikując ponad 4 tysiące tytułów rocznie. Miliony ludzi korzystają z prac naukowych ze wszystkich dziedzin akademickich, podręczników dla szkół i wyższych uczelni, książek dla dzieci, a także materiałów do nauki języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania. Wierzymy, że edukacja zmienia świat na lepsze i chcemy się do tej zmiany przyczyniać, oferując całe doświadczenie i wiedzę, jaką dysponujemy.

Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR)

Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) – polska organizacja pozarządowa o statusie fundacji powstała w 2007 z inicjatywy Leszka Balcerowicza, byłego Prezesa Narodowego Banku Polskiego, aby skutecznie chronić wolność oraz promować prawdę i zdrowy rozsądek w dyskursie publicznym. Naszym celem jest zmiana świadomości Polaków oraz obowiązującego i planowanego prawa w kierunku wolnościowym.
FOR realizuje swoje cele poprzez organizację debat oraz publikację raportów i analiz podejmujących ważne tematy społeczno-gospodarcze, a w szczególności: stan finansów publicznych, sytuację na rynku pracy, wolność gospodarczą, wymiar sprawiedliwości i tworzenie prawa. Z inicjatywy FOR w centrum Warszawy i w Internecie został uruchomiony licznik długu publicznego, który zwraca uwagę na problem rosnącego zadłużenia państwa. Działania FOR to także projekty z zakresu edukacji ekonomicznej oraz udział w kampaniach na rzecz zwiększania frekwencji wyborczej.

Fun-media

Funmedia to międzynarodowa i dynamicznie rozwijająca się firma, dostarczająca zaawansowane rozwiązania e-learningowe. Portfolio produktów obejmuje multimedialne kursy językowe i specjalistyczne (m.in. English123.biz, Pisz123), w tym pierwszy e-podręcznik do nauki języka angielskiego, który został wprowadzony do polskich szkół. Kursy123 są dostępne w 30 państwach (m.in. w USA i Australii), a obecnie korzysta z nich już ponad 320 000 użytkowników. Funmedia jest dwukrotnym laureatem prestiżowej nagrody European Language Label - Europejskiego znaku innowacyjności w nauczaniu i uczeniu się języków obcych. Od 2013 roku należy do PIIT. 

Sad Sp.z.o.o.

Firma Sad sp. z o.o. powstała w 1991 r. jako wyłączny przedstawiciel firmy Apple i dystrybutor na terenie Polski produktów tej firmy. Przez 17 lat rozwijaliśmy w Polsce sprzedaż komputerów Macintosh, odtwarzaczy iPod, oprogramowania i rozwiązań profesjonalnych firmy Apple. Firma nasza została też dystrybutorem innych firm z rynku rozwiązań IT, takich jak FileMaker, Quark, Aja, Blackmagic Design, Building4Media, DeltaGraph, Stalker Software i innych. SAD jako Apple Solutin Experts(ASE) Firma Sad dzięki kompetencjom specjalistów potwierdzonym wymaganymi certyfikatami oraz obrotami uzyskiwanymi na odpowiednich rynkach posiada status:

 • Apple Premium Reseller – sieć sklepów iSpot
 • Apple Authorised Training Center – szkolenia z zakresu rozwiązań Apple
 • Apple Authorised Service Provider – usługi serwisowe.

SAD jako Aplle Solutin Experts (ASE) 
Ekspert w zakresie edukacyjnych rozwiązań firmy Apple.

Nasza firma jest Edukacyjnym Integratorem urządzeń firmy Apple (ASE) i jej Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym (AATC). Legitymujemy się długą i efektywną współpracą ze szkołami. Do dziś sprawnie wyposażyliśmy ponad 2 tysiące szkół w pracownie komputerowe, skutecznie przeszkoliliśmy 8,5 tysiąca nauczycieli. Uczestniczyliśmy w licznych projektach wdrożeń technologii Apple na uczelniach wyższych. Te doświadczenia pozwalają nam być wykwalifikowanym i rzeczowym konsultantem edukacyjnym o znakomitej znajomości rynku szkolnego i akademickiego. Doradzamy szkołom w jaki sposób wykorzystywać technologie informacyjne w szkołach. Oferujemy kompleksowe wdrożenia, gotowi jesteśmy służyć zapleczem eksperckim szkołom i wyższym uczelniom. Ponadto SAD jako ASE cieszy się wsparciem producenta w zakresie działań marketingowych i sprzedażowych. Dzięki tej autoryzacji możemy naszym edukacyjnym klientom przedstawiać najlepsze oferty pod względem ceny i jakości produktów.

 • Uczelniom i szkołom oferujemy nowoczesne rozwiązania takie jak mobilna pracownia komputerowa, rozwiązania do opracowywania i upowszechniania informacji w postaci multimedialnej, nauczania na odległość z wykorzystaniem technologii podcastów.
 • Szkołom oferujemy pracownie wyposażone we wszystkie narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć z informatyki,technologii informacyjnej, a przede wszystkim na lekcjach różnych przedmiotów.
 • Zapewniamy instalację, integrację z istniejącą strukturą informatyczną, profesjonalny serwis, pomoc techniczną i szkolenia. Oferujemy pomoc w przygotowaniu rozwiązań dostosowanych do określonego poziomu i programu nauczania, a także projektów obejmujących dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

PEARSON

Pearson jest światowym liderem w dostarczaniu kompleksowych i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla uczących się, nauczycieli, instytucji i rządów. Naszą misją jest poprawianie jakości życia ludzi poprzez kształcenie wspierane jakościowymi produktami i usługami. 
W centrum uwagi zawsze stawiamy uczących się. Wspieramy edukację szkolną, akademicką, pozaszkolną i zawodową wszystkich, w każdym wieku i na każdym etapie nauczania. Naszym najważniejszym celem jest maksymalizacja postępów uczących się, dlatego podjęliśmy zobowiązanie do mierzenia skuteczności edukacyjnej (Efficacy) naszych rozwiązań i ich realnego wpływu na wyniki uczenia się. 
Świadczymy usługi w zakresie kształcenia oraz oceny w ponad 100 krajach, a nasze kursy i zasoby edukacyjne dostępne są w postaci drukowanej oraz cyfrowej. Uczestniczymy i aktywnie wspieramy transformacje systemów edukacji na całym świecie, tworząc nowe standardy nauczania. 
Warszawski oddział firmy koordynuje działania Pearsona w 33 krajach Europy Centralnej, Wschodniej oraz Skandynawii. Wśród oferowanych usług i narzędzi znajdują się między innymi platformy edukacyjne, programy szkoleniowe dla nauczycieli, repozytoria treści dydaktyczno-naukowych, otwarte zasoby dydaktyczne, egzaminy (PTE, LCCI), jak i szereg międzynarodowych kwalifikacji zawodowych i akademickich (BTEC i PQI). 

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

ul. Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa
tel.: (22) 533 15 33
fax: (22) 533 15 34
infolinia 800 12 00 76

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Powstał z dniem 1 stycznia 2010 roku w wyniku połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej


Celem Ośrodka jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz doskonalenia systemu oświaty i podnoszenia jakości edukacji zgodnie z polityką oświatową państwa w obszarze kształcenia ogólnego i wychowania.

NO BELL – MEBLE KREATYWNE

Meble No Bell powstały dzięki pasji nauczycieli, projektantów oraz terapeutów. Są wynikiem współpracy interdyscyplinarnego zespołu, który w oparciu o specjalistyczną wiedzę i doświadczenie opracował innowacyjną linię mebli wspierających zintegrowany rozwój dziecka.
Meble No Bell stanowią zdrową i kreatywną alternatywę dla mebli tradycyjnych. Łączą funkcjonalność z terapeutycznym zastosowaniem oraz nowoczesnym wyglądem.
Meble No Bell dają ponadto nieskończone możliwości aranżacji przestrzeni dydaktycznej, która podkreśli podmiotowość oraz zindywidualizuje wizerunek każdej placówki oświatowej. 

NORDWECO Sp. z o.o.

Firma Nordweco Sp. z o.o. powstała w 1992 roku i jest jedną z najdłużej działających firm branży AV w Polsce. Specjalizuje się w dostarczaniu profesjonalnych systemów audiowizualnych oraz rozwiązań multimedialnych. Jest także wyłącznym dystrybutorem urządzeń interaktywnych marki Interactive wykorzystywanych w sektorze edukacyjnym, do których należą:
tablice interaktywne dotykowe i elektromagnetyczne,
monitory LCD z dotykowym ekranem,
systemy do błyskawicznego przeprowadzania testów iVote,
wizualizery cyfrowe.
Nordweco zajmuje się również produkcją multimedialnych pracowni do nauki języków obcych, które zostały dostarczone i zainstalowane w kilkuset placówkach w całej Polsce. W ofercie firmy znaleźć można również projektory multimedialne marki Epson, NEC i BenQ, ekrany projekcyjne marki Adeo, Avers czy Voltex, systemy nagłośnienia marki Monacor, BxB, Rduch i Apart Audio.
Oprócz dostawy sprzętu Nordweco zapewnia także profesjonalną pomoc w doborze rozwiązań, wsparcie techniczne oraz szkolenia dla użytkowników.

Koncept-L S.A.

Koncept-L S.A. – wiodący na rynku polskim dystrybutor szerokiej gamy urządzeń do automatycznego znakowania oraz identyfikacji produktów (Auto ID). 
Oferujemy kompletne innowacyjne rozwiązania w różnych dziedzinach Auto ID: od wydruku kodów kreskowych, ich odczytu, do przetwarzania i przechowywania danych.  
Jako autoryzowany przedstawiciel uznanych w świecie producentów (Argox, Bixolon, CipherLab, Datacard, Datalogic, Godex, Motorola, Zebra Technologies), dostarczamy profesjonalny sprzęt do wielu sektorów, m.in.: handlu, służby zdrowia, farmacji, edukacji, administracji publicznej, banków, transportu i logistyki oraz przemysłu.
Oferujemy: czytniki kodów kreskowych, kolektory danych, czytniki OCR, drukarki etykiet, drukarki i czytniki kart, terminale POS, weryfikatory cen, mikrokioski, tablety PC, monitory dotykowe, wyświetlacze typu Digital Signage, sieci bezprzewodowe oraz materiały eksploatacyjne (etykiety, taśmy, karty plastikowe itp.).
Zapewniamy kompleksową obsługę Klienta, obejmującą: dystrybucję, instalację, szkolenia, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Zapraszamy Państwa do stoiska Koncept-L, na interaktywną prezentację Auto ID dla Edukacji. 


KONCEPT- L S.A.
ul. Wenecka 12
03-244 Warszawa 
tel. +48 (22) 512-79-00
fax +48 (22) 512-79-01
www.koncept-L.pl
koncept@koncept-L.pl

NBP

Narodowy Bank Polski od 2012 roku prowadzi kampanię „NBP nie wyklucza” skierowaną do osób zagrożonych wykluczeniem finansowym ze względu na niepełnosprawność. 
W ramach działań NBP udało nam się, między innymi, stworzyć pierwszy w Europie leksykon terminów ekonomicznych w języku migowym (współpraca z Polskim Związkiem Głuchych Oddział Mazowsze). Od lipca 2014 roku leksykon dostępny jest na urządzenia mobilne iOS i Android.  Narodowy Bank Polski jest pierwszą instytucją, która część swoich materiałów informacyjnych wydaje w formie tekstu łatwego do czytania i zrozumienia, przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Zapraszamy na stronę kampanii „NBP nie wyklucza”  http://www.nbpniewyklucza.pl  . Tam, obok materiałów w tekście łatwym do czytania i zrozumienia,  znajdują się także materiały wideo z audio deskrypcją oraz z tłumaczeniem na Polski Język Migowy. 

Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

Fundacja VCC

Fundacja VCC prowadzi działania badawczo-rozwojowe w zakresie kształcenia zawodowego oraz transferu wiedzy i innowacji z wykorzystaniem zasobów kapitału intelektualnego. Działalność Fundacji VCC koncentruje się wokół teoretycznych i metodologicznych aspektów ustawicznego kształcenia zawodowego oraz potwierdzania kwalifikacji zawodowych, szczególnie w systemie poza formalnym i nieformalnym.

Głównym zadaniem Fundacji VCC jest obserwacja i analiza trendów i zmian zachodzących na rynku pracy oraz badanie zapotrzebowania na określone zawody i kompetencje. Fundacja VCC jest promotorem koncepcji uczenia się przez całe życie, kształcenia ustawicznego i mobilności zawodowej. 

Wynikiem prac Fundacji jest jednolity system kształcenia i potwierdzania kwalifikacji zawodowych – system VCC (Vocational Competence Certificate). System VCC jest rozwijany i wdrażany od 2011 roku. Pozostaje w zgodzie z krajowymi i europejskimi standardami w zakresie kształcenia zawodowego i potwierdzania kwalifikacji, w szczególności z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, inicjatywą Unii Europejskiej „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie nowej podstawy programowej do kształcenia w zawodach, stawiając nacisk na dostosowanie edukacji do realnych potrzeb rynku pracy oraz ścisłą współpracę ze światem biznesu. 

Proces edukacyjny prowadzony jest przez akredytowane Akademie Edukacyjne w oparciu o materiały szkoleniowe tworzone we współpracy z ekspertami oraz metodykami ds. kształcenia zawodowego, przez certyfikowanych trenerów. Integralną częścią systemu jest walidacja kompetencji zawodowych, pozwalająca na uzyskanie certyfikatu VCC. Jest ona prowadzona poprzez system egzaminów zewnętrznych dostarczanych przez Partnerów Egzaminacyjnych. Dzięki uzyskanej zgodzie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji od 2012 roku na certyfikatach VCC pojawia się również logo Europass, poświadczające, ze struktura dokumentu VCC ułatwia rozpoznanie i porównywanie kwalifikacji przez pracodawców na międzynarodowym rynku pracy.

DOTYCHCZASOWE SUKCESY
* sieć partnerska obejmująca 45 podmiotów z całej Polski o statusie Akademii Edukacyjnych oraz Partnerów Egzaminacyjnych (szkół zawodowych, izb rzemieślniczych, uczelni wyższych oraz firm szkoleniowych), 
* 480 trenerów i egzaminatorów VCC, 
* 90 partnerów wspierających (instytucje rynku pracy, pracodawcy, stowarzyszenia branżowe oraz samorządy),
* wydanych ponad 4500 certyfikatów, a do końca czerwca 2015 roku zakontraktowanych kolejne 2000 egzaminów VCC,
* zrealizowanych ponad 600 dedykowanych egzaminów zewnętrznych przygotowanych na zamówienie firm szkoleniowych oraz pracodawców z całej Polski. 
* PARP, która umieściła VCC na liście certyfikatów/akredytacji/standardów dla Podmiotów świadczących usługi rozwojowe (potwierdzających jakość instytucji szkoleniowych) oraz w zakresie certyfikacji osób świadczących usługi rozwojowe (trenerów).
* Instytut Badań Edukacyjnych w raporcie na temat walidacji efektów uczenia się w Polsce Od kompetencji do kwalifikacji ? diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się zaprezentował VCC jako jeden z tego typu systemów w edukacji pozaformalnej. 
* Udział przedstawicieli Fundacji VCC w komisji powołanych przez największą organizację branży szkoleniowej - Polską Izbę Firm Szkoleniowych: Komisji ds. Jakości oraz Komisji ds. Kształcenia Zawodowego (w tej ostatniej przedstawiciel Fundacji VCC pełni funkcje eksperta i Przewodniczącego Komisji).
* Wdrożenie systemu VCC 7 krajach: Słowacji, Czechach, Chorwacji, Bułgarii, Serbii, Gruzji i Rumunii, Zlokalizowanych na rynki zagraniczne 11 tematów VCC.

WSPÓŁPRACA Z PRZEDSIĘBIORCAMI
* Ścisła współpraca z pracodawcami w definiowaniu luk kompetencyjnych na rynku pracy m.in. 
z Comarch, Fakro czy Polski Związek Okna i Drzwi we wspólnym opracowaniu programów nabywania i potwierdzania kompetencji, które posłużą do wyszkolenia oraz sprawdzenia kwalifikacji ich przyszłych pracowników. 
* Budowa aliansu z pracodawcami, którzy gwarantują praktyki i staże zawodowe lub zatrudnienie dla uczestników i absolwentów kursów VCC.

 • ul. Nałęczowska 30, 20 – 701 Lublin
 • tel.: +48 81 458 38 26 , fax: +48 81 458 38 27
 • e-mail: info@vccsystem.eu

Partnerzy technologiczni

Progman

Progman jest częścią Wolters Kluwer, największego wydawcy publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim.

Progman oferuje kompleksowe i zintegrowane rozwiązania informatyczne dla szkół, przedszkoli, samorządów oraz innych jednostek sektora budżetowego. Szczególną uwagę zwraca na potrzeby placówek oświatowych, zwłaszcza w okresie zmian legislacyjnych oraz intensywnych reform w edukacji. Stały rozwój merytoryczny i technologiczny proponowanego oprogramowania wpływa na rosnący udział w rynku oświatowym i poszerzające się grono klientów. Jednocześnie jakość oferowanych rozwiązań i świadczonych usług, od lat utrzymuje się na wysokim poziomie. Miarą sukcesu marki Progman jest wiedza, doświadczenie oraz długotrwałe relacje z klientami.

Szeroki zakres oferty obejmuje systemy do:

 • obsługi finansowo-księgowej,
 • obsługi kadrowo-płacowej,
 • zarządzania majątkiem,
 • zarządzania przedszkolem,
 • organizacji oświaty,
 • analizy i wsparcia jakości kształcenia,
 • obsługi biblioteki,
 • obsługi poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • obsługi żywienia zbiorowego,
 • rozliczania opłat.

Samsung Electronics

Samsung Electronics Co., Ltd. zajmuje pozycję światowego lidera w dziedzinie technologii. Liczne odkrycia i nowatorskie rozwiązania firmy rewolucjonizują świat nowych urządzeń i otwierają przed ludźmi na całym świecie nieznane dotąd możliwości. Spółka zatrudnia 286 000 pracowników w 80 krajach, a jej roczne obroty wynoszą 216,7 mld USD. 

Patroni honorowi

Związek Powiatów Polskich

Celem Związku Powiatów Polskich jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach. Celem statutowym Związku Powiatów Polskich jest również prowadzenie oraz wspieranie prowadzonej przez swych członków działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, a także wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Unia Metropolii Polskich

Unia Metropolii Polskich powstała w 1990 r. wg projektu Instytutu Miasta pt. „Tyle państwa ile miasta”, z inicjatywy prezydenta m. st. Warszawy, aby realizować partnerstwo stolicy Rzeczypospolitej z innymi głównymi miastami Polski, w celu umocnienia pozycji naszego kraju w Europie i w świecie.

Od 1993 r. UMP ma formę fundacji. Jej Radę stanowią prezydenci 12 centralnych miast metropolii polskich. Rada wybiera sześcioosobowy Zarząd z prezesem, skarbnikiem i sekretarzem. W UMP współdziałają prezydenci, wiceprezydenci, sekretarze, skarbnicy, dyrektorzy wydziałów i eksperci z miast: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wrocławia. Przewodniczącym Rady UMP jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, natomiast Prezesem Zarządu UMP jest Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.

Ministerstwo Cyfryzacji

Rzecznik Praw Dziecka

Pomorskie Kuratorium Oświaty

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Przez ponad dwadzieścia lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) zmienia oblicze polskiej edukacji. Daje możliwość zdobycia zarówno wiedzy podstawowej, jak i specjalistycznej, w sposób formalny i akademicki oraz pozaformalny i praktyczny. Umożiwia rozwijanie pasji w odległych krajach i lokalnych społecznościach.

FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi. W latach 2007-2013 koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” ( Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

Równolegle Fundacja realizuje europejskie inicjatywy informacyjno-edukacyjne: European Language Label, eTwinning, Eurodesk Polska, Europass, Eurydice i EPALE. Wspiera również współpracę z krajami Wschodu poprzez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy SALTO z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu. FRSE od kilku lat jest też operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego działającego w ramach EOG oraz Funduszu Stypendialnego Sciex-NMSch. FRSE realizuje działania w ramach Priorytetu III: Wysoka jakość systemu oświaty POKL oraz Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER).

Społeczne Towarzystwo Oświatowe

Społeczne Towarzystwo Oświatowe istnieje od 1987 roku. Prowadzi prawie 100 szkół, w których uczy się 15 tys. uczniów, a zatrudnionych jest 2,5 tys. osób.
STO, jako organizacja pozarządowa, działa poprzez koła stowarzyszenia; jest ich około 70 (działa w nich ponad 4 tys. członków stowarzyszenia). STO, założone przez rodziców i nauczycieli zbuntowanych przeciwko jednolitej, komunistycznej oświacie, powstało z mocnego pragnienia wolności, w której powinny wzrastać nowe pokolenia. Dzięki temu pragnieniu stworzono system edukacji, jakiego przedtem nie było.

Koncepcja STO polega na harmonijnym połączeniu edukacji i wychowania. Ten jasny cel wymaga spełnienia wielu warunków, wśród których podstawowe znaczenie ma współpraca rodziców i nauczycieli oparta na wzajemnym zaufaniu. Nauczyciele, uczniowie, rodzice razem kształtują szkołę, akceptując podstawowe zasady i reguły, takie jak uczciwość, rzetelność, wzajemny szacunek, empatia; są to zasady na tyle ogólne, że ani wyznawana religia, ani ulubiona opcja polityczna nie wchodzą z nimi w konflikt, i na tyle konkretne, że mogą być podstawą tworzenia prawdziwej wspólnoty obywatelskiej.

Szkoły STO uczą skutecznie i osiągają najwyższe miejsca w rankingach. Nasz cel jest jednak inny: chodzi o ukształtowanie ucznia jako osoby: w sensie umysłowym, społecznym, kulturalnym, fizycznym.

SPRUC

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Patroni medialni

www.oswiata.ABC.com.pl

Perspektywy

Od z górą 20 lat Perspektywy pomagają młodzieży w dokonywaniu wyborów edukacyjnych. Wydawnictwo służyło pomocą 22. kolejnym rocznikom maturzystów, przygotowujących się do egzaminu dojrzałości i przyszłych studiów. Coraz częściej rodzice naszych Czytelników przypominają sobie, że w Informatorach Perspektyw poszukiwali pomysłu na własną edukacyjną drogę. Dzisiaj - zarówno oni, jak i ich dzieci - korzystają przede wszystkim z informacji publikowanych w Internecie.

Aby mieć gwarancję:

•rzetelności danych ( zbieramy je systematycznie, korzystając z uchwał senatów uczelni i rad pedagogicznych oraz z wieloźródłowej informacji zewnętrznej);

•porównywalności ofert studiów w różnych uczelniach (porównywarka studiów w MegaBazie portalu Perspektywy);

•dostępu do opinii jakościowych na temat szkół wyższych i kierunków studiów (Ranking Szkół Wyższych i Ranking Kierunków Studiów, Ranking MBA), a także do obiektywnych kryteriów oceny liceów i techników(ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych).

Warto sięgać nie tylko do drukowanych publikacji, ale aktualizowanych na bieżąco zasobów informacji w serwisach portalu Perspektywy, a także docierania do nich za pomocą aplikacji mobilnych. Początek tej najnowszej możliwości daliśmy już wiosną 2012 roku, wprowadzając do nowej komunikacyjnej przestrzeni projekt Study in Poland.

Nie rezygnujemy z tradycyjnych form, czyli z Magazynu Edukacyjnego Perspektywy oraz drukowanych Informatorów, cieszących się nadal zainteresowaniem Czytelników. Każdy z nas potrafi przytoczyć opinie osób podkreślających większą wiarygodność słowa drukowanego, formę ułatwiającą lekturę, czy wreszcie przyjemność obcowania z zapachem drukarskiej farby…

W konstrukcji ofert marketingowych zawsze łączymy informację o szkole/uczelni i jej ofercie w naszych serwisach internetowych z kwintesencją informacyjną w drukowanej wersji, adresowanej do konkretnej grupy docelowej.

Rekomendujemy reklamy w naszych drukowanych informatorach edukacyjnych, do budowania wizerunku szkoły/uczelni. Okresowe akcje bannerowe w Internecie, artykuły sponsorowane, wizytówki Uczelni, wyróżnienia w MegaBazie, mailingi do maturzystów i ich nauczycieli, to standardowe formy kampanii, jakie stawiamy do dyspozycji w czasie intensywnych działań rekrutacyjnych w różnych momentach roku szkolnego/akademickiego.

Do Państwa dyspozycji stawiamy także targi edukacyjne: wiosenne, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie i jesienne, Salony Maturzystów, w 18 ośrodkach akademickich kraju.

Jesteśmy przekonani, iż zróżnicowana - współczesna i tradycyjna, a przede wszystkim uniwersalna - oferta Perspektyw stanie się ważnym wsparciem w promocyjnych działaniach szkół/uczelni oraz w przygotowaniu sukcesu rekrutacji na rok 2013/14.

Perspektywy Press

Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła

Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” powstało w 2001 roku. Od początku istnienia organizacji przyświeca idea promowania i wykorzystywania w swoich projektach uznanych i najnowszych metod kształcenia. Stowarzyszenie zakłada, iż nowoczesna szkoła oprócz pełnienia roli edukacyjnej, powinna stanowić także lokalne centrum aktywności społecznej. Zaangażowanie wszystkich członków i współpracowników Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła”, profesjonalne zarządzanie organizacją w oparciu o nowoczesne technologie z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi informatycznych, jak i aktywne członkostwo wielu naszych partnerów spowodowało, że jest ono obecnie największą w Polsce organizacją pozarządową prowadzącą działalność na rzecz edukacji. Stowarzyszenie skupia ponad 8490 czynnych członków i sympatyków. Działa jako organizacja non-profit. Będąc Organizacją Pożytku Publicznego od 10 lat prowadzi akcje związane ze zbieraniem oraz przekazywaniem środków pieniężnych pochodzących m.in. z 1% podatku dochodowego. Środki zebrane w ramach akcji przekazywane są na rozwój edukacji w Polsce, na projekty ogólnopolskie realizowane przez stowarzyszenie i projekty lokalne w oparciu o granty, które dostają Partnerzy Stowarzyszenia. Stowarzyszenie to organizacja, która aktywnie włącza się w życie społeczne na wielu płaszczyznach i z wieloma partnerami, dysponująca zarówno bardzo doświadczoną kadrą, wiedzą, jak i narzędziami pozwalającymi realizować najbardziej skomplikowane i zaawansowane technicznie, technologicznie i logistycznie projekty.

natablicy.pl

EIN Stowarzyszenie Edukacja I Nauka

Stowarzyszenie Edukacja i Nauka jest organizacją pozarządową, której celem głównym jest wspieranie rozwoju edukacji i nauki w Polsce. Stowarzyszenie podejmuje innowacyjne i kreatywne działania mające na celu wyrównywanie szans w dostępie do wiedzy i kultury oraz aktywizację zawodową. Promujemy edukację, kulturę, prozdrowotne walory sportu, stosowanie nowoczesnych metod nauczania, a także kształcenie ustawiczne.

Założone cele realizujemy za pomocą ciekawych i nieszablonowych projektów edukacyjnych i badawczych.

Stowarzyszenie Edukacja i Nauka zajmuje się również tworzeniem i realizacją projektów wspierających działalność polskich gmin. Mamy duże doświadczenie i skuteczność w pozyskiwaniu grantów ze środków unijnych i krajowych.

EID Edukacja Internet Dialog

Portal Edukacja Internet Dialog (eid.edu.pl) to otwarta, autonomiczna platforma służąca swobodnej wymianie myśli, poglądów i komentarzy, tak o współczesnej, jak i o "przyszłej" edukacji; wirtualna przestrzeń sprzyjająca nawiązywaniu efektywnego dialogu; przestrzeń, w której bez trudu odnajdują się reprezentanci wszystkich, bez wyjątku, środowisk zaangażowanych w proces szeroko pojętego kształcenia.

Polskie Centrum Edukacji

Polskie Centrum Edukacji jest placówką oświatową, która od 2003 roku z powodzeniem organizuje kursy maturalne, kursy gimnazjalne oraz przygotowujące do testów kompetencji dla uczniów klas szóstych, a także szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, prawa administracyjnego, konstytucyjnego oraz zamówień publicznych. Bogate doświadczenie w zakresie przygotowania do matury oraz pozostałych egzaminów procentuje coraz większą rzeszą słuchaczy zadowolonych z naszych usług. Nad kwalifikacjami nauczycieli, jakością zajęć i realizacją programów nauczania czuwa Mazowieckie Kuratorium Oświaty. Od kilku lat specjalizujemy się również w pozyskiwaniu środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zespół projektowy naszej firmy jest przygotowany do samodzielnego opracowywania i zarządzania projektami, a także do  przygotowywania i realizacji projektów we współpracy partnerskiej z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami na terenie całego kraju. Nasza działalność obejmuje całość procesu aplikowania i implementacji: - wybór instytucji grantodawczej oraz właściwego konkursu, - konstruowanie wniosków o dofinansowanie, - realizację projektu - rozliczanie oraz sprawozdawczość. Nasze działania kierujemy są do wszystkich osób i instytucji, którym zależy na wysokiej jakości procesu nauczania i podnoszeniu kwalifikacji. Dzięki konkursom dotacyjnym możemy z powodzeniem realizować zarówno inwestycje o charakterze infrastrukturalnym, jak i projekty podnoszące kwalifikacje różnych grup społecznych – od szkoleń pracowników administracyjnych, poprzez szkolenia dla bezrobotnych, aż po programy wyrównujące poziom edukacji dzieci i młodzieży mających problemy z nauką szkolną oraz rozwijające ich talenty.

Bliżej przedszkola

BLIŻEJ PRZEDSZKOLA zajmuje się działalnością skierowaną do nauczycieli wychowania przedszkolnego:

Miesięcznik BLIŻEJ PRZEDSZKOLA to profesjonalne scenariusze zajęć i artykuły wraz opracowanymi do nich pomocami dydaktycznymi, tworzone przy współpracy z autorytetami wychowania przedszkolnego i nauczycielami. Serwis blizejprzedszkola.pl to baza pomocy dydaktycznych dla nauczycieli przedszkoli, ale Użytkownicy także są twórcami tej strony – to miejsce ich aktywności, dzielenia się doświadczeniem i inspiracjami poprzez zamieszczanie relacji z przedszkolnych wydarzeń czy zapraszanie do konkursów organizowanych przez placówki.

To również Wydawnictwo BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, czyli publikacje dla nauczycieli i rodziców oraz Akademia Edukacji – Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli, organizująca szkolenia na zamówienia rad pedagogicznych.

Dziennik Warto Wiedzieć

Dziennik Warto Wiedzieć to ogólnopolski portal poświęcony problematyce funkcjonowania samorządu terytorialnego. Portal prowadzony jest w formule dziennika, a wydawcą jest Związek Powiatów Polskich (więcej o ZPP na stronie www.zpp.pl). Materiały umieszczane w Dzienniku Warto Wiedzieć kierowane są zarówno do pracowników samorządowych, radnych, jak i do innych osób zainteresowanych bliższym poznaniem zagadnień istotnych dla działania gmin, powiatów i województw.  

Fundacja alter eko

Fundacja alter eko powstała by propagować zrównoważony rozwój oraz działania twórcze na styku ekologii, kultury i sztuk wizualnych. Jednym z głównych zadań Fundacji jest podejmowanie inicjatyw podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa oraz realizacja kompleksowych zielonych programów dla szkół, instytucji, społeczności lokalnych. Fundacja jest autorem wielu projektów ekologicznych, w tym zielonych eventów i akcji ekomotywacyjnych, szkolnych lekcji przyrodniczych, warsztatów dziecięcych i rodzinnych, a także szkoleń celowych i programów doradztwa. Do powierzonych zadań interdyscyplinarny zespół Fundacji alter eko podchodzi z pasją i entuzjazmem, wychodząc poza schematy konwencjonalnych metod i rozwiązań.

reedukacja.pl

Misją serwisu Reedukacja.pl jest poszerzanie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej tematyki dotyczącej Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych, która powinna pomóc - szczególnie Rodzicom i Nauczycielom - w szybszym dostrzeganiu pojawiających się problemów u dzieci i młodzieży. Dzięki temu możliwe będzie świadome, a co za tym idzie bardziej skuteczne niesienie pomocy. Dostarczamy wiedzę merytoryczną, a także bieżące informacje z kraju i zagranicy, w tym również nt. nowych technologii i metod wspomagających pracę specjalistów z dziećmi i młodzieżą. Chętnie publikujemy także informacje dotyczące pedagogicznej pracy z dziećmi i młodzieżą.

Oficyna Wydawnicza Impuls

Oficyna Wydawnicza Impuls to zlokalizowane w Krakowie wydawnictwo i księgarnia internetowa oferująca publikacje z zakresu nauk społecznych, poradniki dla rodziców i nauczycieli, publikacji szeroko pojętej pedagogiki, w tym specjalnej, przedszkolnej i wczesnoszkolnej, muzyki i sztuki, psychologii, socjologii, alternatywnych dziedzin edukacji akademickiej: arteterapia, biblioterapia, dogoterapia czy edukacja międzykulturowa. Oferujemy książki tradycyjne oraz w formacie ebook. Ponadto oferujemy kompleksowy cykl wydawniczy. Mam nadzieję, że wielu czytelników skorzysta z naszej oferty wydawniczej, a może dołączą do coraz większego grona autorów interesujących publikacji. Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły, sugestie, propozycje. Zapraszam i zachęcam do częstych odwiedzin naszej strony internetowej, do wydawnictwa, księgarni i bibliotek. Zapraszam Czytelników i nowych autorów do częstych odwiedzin naszej strony internetowej, do wydawnictwa, do nas!

Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji

Stowarzyszenie "Rodzice w Edukacji" zrzesza rodziców oraz przedstawicieli Rad Rodziców i Rad Szkół z Warszawy i całej Polski.

Stowarzyszenie jest organizacją działającą na rzecz budowania i wspierania samorządności rodziców w szkole poprzez szkolenie i wzmacnianie Rad Rodziców i Rad Szkół.

Upowszechniamy prawa i obowiązki rodziców oraz budujemy wizerunek kompetentnego rodzica, profesjonalnie wspierającego swoje dziecko w procesie rozwoju, wychowania i edukacji.

Promując partycypację rodziców w życiu szkoły, tworzymy klimat dialogu oparty na partnerskich relacjach uczniów, rodziców i nauczycieli. Działania te sprzyjają budowaniu kapitału społecznego szkoły i kształtowaniu odpowiedzialnych postaw obywatelskich.

Biblioteka w szkole

Agencja Sukurs – Wydawca czasopism dla nauczycieli.

„Biblioteka w Szkole” to niezbędnik każdego nauczyciela bibliotekarza. Pomaga przekształcać i prowadzić nowoczesną, lubianą i aktywną bibliotekę szkolną. Miesięcznik od 24 lat jest jednym z najpopularniejszych czasopism dla nauczycieli, ocenionym w ankiecie czytelników na 5,2/6. Zawiera przede wszystkim materiały praktyczne – m.in. porady ekspertów, scenariusze zajęć, materiały repertuarowe i promocyjne oraz wiele porad prawnych. Co kwartał czytelnicy otrzymują gratis kwartalnik „Biblioteka – Centrum Informacji” o komputeryzacji bibliotek i czytelnictwa, a co miesiąc plakat promujący bibliotekę. Szczegóły: www.bibliotekawszkole.pl


„Świetlica w Szkole” to dwumiesięcznik, jedyne na rynku czasopismo poświęcone prowadzeniu świetlicy. Pełne praktycznych materiałów, jak: scenariusze zajęć, gier i przedstawień, artykuły problemowych (m.in. kwestia sześciolatków w szkole), porady ekspertów, graficzne materiały do pracy z dziećmi, porady prawne i dotyczące awansu, kalendarz świetlicy i inne. Czasopismo ma za zadanie sprawić, by uczniowie w świetlicy nigdy się nie nudzili, a codziennie spędzany tam czas nie był czasem straconym, lecz dopełnieniem zajęć edukacyjnych. Szczegóły: www.swietlicawszkole.pl


„Wszystko dla Szkoły” to innowacyjny miesięcznik składający się wyłącznie z materiałów graficznych dla szkół. Każdy numer zawiera plakaty dydaktyczne, gazetki ścienne, plakaty okolicznościowe i społeczne itp. dla szkół wszystkich typów. Są nowoczesne, aktualne; stworzone, by zaciekawić ucznia i nie wydawać majątku na tradycyjne plansze dydaktyczne. Odtąd szkoła będzie przygotowana na każde wydarzenie, święto i rocznicę oraz poprawi swój wizerunek w oczach uczniów. 

Przedszkola.edu.pl

Sponsorzy

DYREKTOR SZKOŁY

Dyrektor Szkoły Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej

"Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej" to najlepsze czasopismo dla dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych, odpowiedź na zapotrzebowanie dyrektorów, pomoc w ich codziennej pracy. "Dyrektor Szkoły" to kompendium wiedzy z zakresu zarządzania, prawa, finansów oraz polityki oświatowej. Poruszamy te zagadnienia, za które odpowiedzialność ponosi dyrektor szkoły, harmonogram poszczególnych artykułów dostosowując do kalendarium roku szkolnego i zadań stojących przed dyrektorem.   

Eksperci

Eksperci

Dr Russell J. Quaglia

Quaglia Institute for Student Aspirations

Dr Russell J. Quaglia, prezes i założyciel Quaglia Institute for Student Aspirations, jest światowej sławy pionierem w dziedzinie edukacji znanym ze swojego niesłabnącego oddania dla uczniów i studentów. Przez media uznawany jest za autorytet w dziedzinie rozwoju i wspomagania uczniów i studentów w osiąganiu ich pragnień i zamiarów. Jego innowacyjna praca oraz wyniki przeprowadzonych badań zaowocowały wieloma publikacjami i licznymi prezentacjami wygłaszanymi na forum międzynarodowym, jak również wciąż pojawiającymi się nowymi przedsięwzięciami.
Russell J. Quaglia jest m.in. autorem badań My Voice, mających na celu ocenę przeprowadzanych kursów iKnow My Class, i kompleksowego internetowego programu My Aspirations Action Plan (MAAP), pomagającego osiągać zamierzone cele oraz śledzić postępy przy wsparciu dorosłego doradcy (Aspirations Advocate). Jego najnowsza książka zatytułowana Student Voice: The Instrument of Change już zyskała międzynarodowe uznanie. Zostanie również wydana w języku polskim przez wydawnictwo Wolters Kluwer.

Oprócz ufundowania i prowadzenia Quaglia Institute for Student Aspirations dr Russell J. Quaglia jest także założycielem oraz przewodniczącym Aspirations Academies Trust – funduszu, którego zadaniem jest finansowe wspieranie szkół podstawowych i średnich w Wielkiej Brytanii.
Łącząc ducha przedsiębiorczości z zaangażowaniem we wspieranie studentów w osiąganiu własnych celów, w 2012 r. dr Quaglia założył Q-Bean Coffee, instytucję przeznaczającą wypracowane zyski ze sprzedaży ekologicznej kawy na rzecz organizacji o charakterze edukacyjnym oraz przyznawanie stypendiów studenckich.
Doktor Russell J. Quaglia uzyskał dyplom licencjata w Assumption College, dyplom magistra ekonomii w Boston College oraz dyplom magistra i doktora edukacji na Uniwersytecie Columbia, gdzie specjalizował się w teorii organizacji zachowań. Za swoje poświęcenie na rzecz studentów został nagrodzony licznymi honorowymi doktoratami za działalność humanitarną. Praca dr. Quaglii zaowocowała udziałem w wielu krajowych i międzynarodowych komisjach, co odzwierciedla jego dążenia, by głos studentów był słyszany i uwzględniany w podejmowanych działaniach.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Lokalizacja

 

Zapraszamy do zapoznania się z polecanymi przez Nas miejscami noclegowymi w Warszawie. TUTAJ>

Zachęcamy również do rezerwacji miejsc noclegowych w Hotelu Gromada - SPRAWDŹ OFERTĘ>

 

Hotel Gromada Airport
17 Stycznia 32
Warszawa

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner technologiczny
Partner technologiczny
Patron honorowy
Patron honorowy
Patron honorowy
Patron honorowy
Patron honorowy
Patron honorowy
Patron honorowy
Patron honorowy
Patron honorowy
Patron honorowy
Patron honorowy
Patron honorowy
Patron honorowy
Patron honorowy
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Sponsor
DYREKTOR SZKOŁY

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com