Konferencja

Sport w szkole

Sport w szkole
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Rola sportu w społeczeństwie jest niezwykle istotna. Intensywnie przeżywamy sukcesy i porażki naszych sportowców, dużymi wydarzeniami sportowymi emocjonują się całe rodziny.  Przez sport uczymy dzieci dumy narodowej i patriotyzmu.

 

Wydawać by się mogło, że możliwość obcowania ze sportem, jaką daje szkoła  jest dla dzieci atrakcją. Niestety uczniowie zbyt często traktują lekcję WF jako niewygodny obowiązek. Często zapominamy, że aktywność fizyczna w szkole to nie tylko kolejne lekcje – to niezwykle ważny element kształtujący charakter, kondycję fizyczną i psychiczną młodych ludzi. Sport wpływa na zdrowotność całego społeczeństwa i kształtuje nawyk aktywności.

5 powodów, dla których warto wziąć udział w konferencji „Sport w szkole”:

 

 • Wyjątkowa tematyka
 • Wysoki poziom merytoryczny gwarantują wybitni prelegenci – eksperci i praktycy
 • Konferencja odbędzie się w nowoczesnych wnętrzach Centrum Olimpijskiego
 • Możliwość zwiedzania Muzeum Sportu i Turystyki
 • Udział w konferencji jest bezpłatny

Szczegóły konferencji

Program

Program

Konferencja „Sport w szkole”

Warszawa, Centrum Olimpijskie, 3.06.2016

Godzina

Program

9:45-10:00

Rozpoczęcie konferencji i przywitanie uczestników

10:00-10:40

Społeczno-kulturowe przyczyny renesansu uczestnictwa Polaków w sporcie Prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński (AWF w Warszawie)

Obserwując zmiany życia ponowoczesnego społeczeństwa polskiego oraz wyostrzając wzrok na kwestie dotyczące jego udziału w sporcie powszechnym, dochodzimy do przekonania, że mamy do czynienia z renesansem udziału w tej sferze kultury. Taki stan rzeczy nie tylko potwierdzają codzienne obserwacje (jeżdżących na rowerach, biegających w parkach i ulicami miast, uczestniczących w imprezach biegowych itp.), ale także wyniki badań empirycznych prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Centrum Badania Opinii Społecznej. Z outsidera staliśmy się społeczeństwem aktywnym, lokującym się środku społeczeństw europejskich pod względem uczestnictwa w sporcie.

Jaka jest zatem przyczyna wspomnianego renesansu i jakie czynniki czy zmienne spowodowały, że staliśmy się społeczeństwem aktywnym, bardzo podobnym do innych (stawianych jako wzór) społeczeństw europejskich? Kwestia ta jest na tyle ważna poznawczo (naukowo) i doniosła społecznie (aplikacyjnie), że warto ją opisywać i dążyć do ustalenia społeczno-kulturowych prawidłowości tego fenomenu.

 

10:40-11:05

Stosunek do sportu polskich gimnazjalistów – wyniki badań socjologicznych i efekty programu „Kumulacja Aktywności” – Ewa Gwiazda koordynator programów sportowych w Fundacji LOTTO Milion Marzeń, Paweł Najdek – polski olimpijczyk w podnoszeniu ciężarów, prowadzący zajęcia sportowe dla gimnazjalistów w ramach programu Kumulacja Aktywności

11:05– 11:20

Przerwa kawowa

11:20-12:05

Aktywność fizyczna i rozwój intelektualny idą ze sobą w parze - Grzegorz Więcław

Przekonanie, że można być albo mądrym albo sprawnym – albo kujonem, albo mięśniakiem – powoli odchodzi do lamusa. Sprawność fizyczna i intelektualna idą ze sobą w parze, co potwierdzają liczne badania naukowe. Na przykład wyniki badań amerykańskich naukowców z laboratorium neurokogniwistyki w Narodowym Instytucie Badań nad Procesami Starzenia się wykazują, że ćwiczenia fizyczne pozytywnie wpływają na procesy poznawcze. Wyniki są już widoczne po kilku tygodniach regularnych ćwiczeń aerobowych (np. bieganie albo jazda na rowerze). Na przykład zwiększa się ilość neuronów gotowych do przekazywania informacji oraz enzymów wpływających na metabolizm poszczególnych komórek. Dzięki skumulowaniu zasobów neuronowych poprawia się jakość uczenia się nowych umiejętności, przyswajania wiedzy i funkcjonowania pamięci. To stymulacja mięśni rozpoczyna cały szereg procesów na poziomie komórkowym i molekularnym, które prowadzą do usprawnienia nie tylko samego mięśnia, ale także intelektu. Rzeczywiście -  uczniowie aktywni fizycznie, lepiej i chętniej przykładają się do innych obowiązków szkolnych, a także uzyskują lepsze oceny i ogólną satysfakcję z uczenia się. Jak można to wykorzystać we współczesnej szkole?

 

12:05-12:30

Jak Ferrero zachęca dzieci do regularnego uprawiania sportu - Sebastian Świderski (ambasador programu Kinder+Sport)

W Polsce – podobnie jak w innych krajach – dzieci i młodzież zapominają o radości, która jest związana z uprawianiem sportu i wspólnym spędzaniem czasu. W ramach programu „Kinder+Sport” Ferrero chce zmienić to podejście z wykorzystaniem siatkówki, pływania i żeglarstwa. „Kinder+Sport siatkówka” to całoroczny program, który tylko w 2015 r. zaktywizował 41 156 dzieci w wieku 11-13 lat do regularnego uprawiana sportu. Projekt pod patronatem Ministerstwa Edukacji, jest wspierany także przez Polski Związek Piłki Siatkowej oraz idoli młodzieży siatkarskiej - Sebastiana Świderskiego i Piotra Gruszkę. Z kolei celem żeglarskiego projektu „Kinder+Sport” jest m. in. propagowanie aktywności fizycznej oraz krzewienie zasad bezpiecznego spędzania czasu nad wodą i na wodzie. W 7 edycjach „Programu Edukacji Morskiej” w rejsy po Bałtyku wypłynęło ponad 18 000 gimnazjalistów. Każdego dnia na wodę wypływa około 60 uczniów. Patronami projektu są Ministerstwo Edukacji i Ministerstwo Środowiska a inspiracją dla młodzieży jest Mateusz Kusznierewicz. Natomiast w ramach trzeciej platformy „Kinder+Sport pływanie” na ponad 250 basenach w całej Polsce Ferrero wspiera zarówno trenerów pływackich, umożliwiając im doskonalenie metod szkoleń i treningów, jak i same dzieci. Do tej pory zestawy pływackie otrzymało 40 000 adeptów pływania

12:30 -12:45

Przerwa kawowa

12:45-13:25

Ocena sprawności fizycznej uczniów – zbytek czy obowiązek szkoły? - Dr Janusz Dobosz (AWF w Warszawie)

Wystąpienie będzie próbą uzasadnienia obowiązku oceniania w szkolnym wychowaniu fizycznym sprawności fizycznej uczniów. Zostaną przedstawione tak prawne jak i pedagogiczne przesłanki wskazujące na potrzebę pomiaru i oceny sprawności fizycznej chłopców i dziewcząt w szkołach. Przedstawiony zostanie proces dokonywania pomiarów i metodyka oceniania sprawności.

13:25-13:30 Akustyka wnętrz w budynkach szkolnych Mikołaj Jarosz (specjalista w zagadnieniach akustyki wnętrz w obiektach oświatowych i sportowych) 

13:30 – 13:50

Rola sportu w wychowaniu dzieci i młodzieży Władysław Żmuda (były polski piłkarz i trener piłkarski)

Wszyscy czujemy się lepiej, gdy jesteśmy zdrowi, fizycznie sprawni i wysportowani, a gdy sprawność ciała nas zawodzi, popadamy w przygnębienie i pesymizm. Nikogo chyba nie trzeba dzisiaj przekonywać, jak ważną rolę spełnia sport w codziennym życiu człowieka i jak ogromny wpływ ma na kształtowanie postawy i sprawności fizycznej młodych ludzi oraz na „rzeźbienie” ich osobowości i tożsamości.

13:50- 14:30

Kultura fizyczna jako obszar edukacji inkluzyjnej uczniów niepełnosprawnych Prof. dr hab. Tadeusz Maszczak (AWF w Warszawie)

 

Utrwalanie godnej postawy wobec niepełnosprawności i własnego zdrowia wiąże się nierozerwalnie z pełnym i twórczym uczestnictwem w różnych formach aktywności fizycznej. Skuteczność oddziaływań rehabilitacyjnych w pracy z osobami niepełnosprawnymi zależy w znacznym stopniu od nauczyciela jako centralnej postaci w procesie wychowania. Pomnażanie szans życiowych niepełnosprawnych poprzez różne formy aktywności fizycznej wymaga  również zintegrowanych oddziaływań różnych kręgów wychowawczych, a zwłaszcza rodziny i szkoły. Finalnym efektem tak rozumianej działalności sportowo-rekreacyjnej powinno być wytworzenie u wychowanków afirmatywnej postawy wobec własnego zdrowia i własnej sprawności fizycznej oraz umiejętności przekazywania tych wartości innym. Mając na uwadze niektóre uzdolnienia i osiągnięcia osób niepełnosprawnych oraz przesłanie Marii Grzegorzewskiej, iż niepełnosprawność nie umniejsza wartości i godności człowieka, możemy mówić o kulturze fizycznej jako ważnym ogniwie w procesie edukacji inkluzyjnej osób niepełnosprawnych.

14:30

Zakończenie merytorycznej części konferencji

14:30 – 15:15

Dla chętnych osób możliwość zwiedzania Muzeum Sportu i Turystyki
Cele

Cele

Ideą konferencji jest pokazanie, że sport w szkole to:

 

 • Nauka podejmowania decyzji
 • Nauka wytrwałości w dążeniu do celu
 • Trenowanie pracy zespołowej i podziału ról
 • Nauka radzenia sobie z konfliktami i agresją
 • Poprawa sprawności umysłowej oraz zdolności koncentracji
 • Promocja zdrowego trybu życia
 • Trening radzenia sobie ze stresem
 • Aktywne włączanie osób niepełnosprawnych do społeczeństwa

 

Aby osiągnąć sukces w zachęcaniu dzieci do aktywności sportowej w szkole oraz zaszczepić entuzjazm do sportu niezbędna jest atrakcyjna forma zajęć, która uwzględnia potrzeby dzieci i młodzieży, a także odpowiednie podejście kadry szkolnej.

 

 • Zagadnienia poruszane podczas konferencji: 
 • Jak sprawić aby sport w szkole zyskał na znaczeniu? 
 • Jak sport może stać się lubianą formą edukacji?
 • Jaką rolę odgrywa w kształtowaniu charakterów młodych ludzi?
 • Jak sport wspiera proces kształcenia?

 

Prelegenci

Prelegenci

male

Prof. dr hab. Tadeusz Maszczak

Kieruje Katedrą Teorii Wychowania Fizycznego i Pedagogiki Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Jest absolwentem  Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej i AWF w Warszawie. Stopień doktora habilitowanego uzyskał na AWF w Warszawie. Od 1991 roku jest profesorem tytularnym. Był wykładowcą w Université d`Alger. Jest członkiem International Federation for Adapted Physical Activity, członkiem Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN. Był redaktorem naczelnym czasopisma „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. Jest autorem ponad 400 publikacji z zakresu teorii i metodyki wychowania fizycznego, pedagogiki zdrowia i kultury fizycznej osób niepełnosprawnych.

Wśród 11 książek są między innymi: „Wychowanie fizyczne w harcerstwie”, „Poziom rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci upośledzonych umysłowo”, „Wychowanie fizyczne i sport dzieci specjalnej troski”, „Edukacja fizyczna w nowej szkole”, „Wychowanie przez rozwój: edukacja, olimpizm, edukacja inkluzyjna, zdrowie”.

male

Dr Janusz Dobosz

Absolwent AWF Wrocław, mgr wychowania fizycznego, trener gry w piłkę nożną, nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej i technikum, asystent w Katedrze Zespołowych Gier Sportowych AWF Wrocław, Doktor Nauk o Kulturze Fizycznej. Nauczyciel akademicki (od 1996) w warszawskiej AWF. Członek Komisji Ds. Mierników Rozwoju, Zdrowia i Jakości Życia Dzieci i Młodzieży Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk (kadencji 2007-11). Ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (2008), asesor RPO Woj. Mazowieckiego (2009), biegły Najwyższej Izby Kontroli (2012), członek Zespołu Ekspertów Ministerstwa Sportu i Turystyki (2013), autor i kierownik Projektu Narodowego Centrum Badania Kondycji Fizycznej (2009-15), recenzent projektów w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (od 2014).

Współwykonawca (w 1999 r.), a następnie kierownik (2009 r.) ogólnopolskich, populacyjnych badań kondycji fizycznej – unikatowego w skali światowej projektu badawczego. Kierownik dwóch grantów naukowych (lata 2003-04 oraz 2009-2012) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej KBN), kierownik dwóch projektów badań własnych w AWF Warszawa, współwykonawca kilku innych projektów ministerialnych i uczelnianych. Autor raportu o stanie wychowania fizycznego w Polsce: „The Current Situation of Physical Education in Poland” in: Uwe Phse & Markus Gerber: International Comparison of Physical Education. Concepts, Problems, Prospects. Meyer & Meyer Sport. Oxford, United Kingom (2005), współautor i redaktor merytoryczny publikacji „Wybrane zachowania zdrowotne Polaków w perspektywie sportu powszechnego i zdrowia”, Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, Puck (2015).

male

Prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński

Jest kierownikiem Katedry Nauk Społecznych, zatrudnionym na stanowisku profesora zwyczajnego w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Jego zainteresowania poznawcze lokują się w socjologii, zaś w sposób szczegółowy w socjologii ogólnej, socjologii kultury, socjologii religii, socjologii kultury fizycznej, socjologii sportu i socjologii turystyki. W swoim dorobku piśmienniczym ma przeszło 400 prac naukowych, w tym ponad 30 monografii zespołowych oraz 8 autorskich, między innymi: Wybrane zagadnienia socjologii sportu (2016), Sport i turystyka w Kościele rzymskokatolickim (2015), Salezjańska koncepcja sportu (2014), Socjologia kultury fizycznej (redakcja naukowa wspólnie ze Zbigniewem Krawczykiem) (2012).

Grzegorz Więcław

Absolwent wydziału psychologii i komunikacji na Simon Fraser University (Vancouver, Kanada) oraz psychologii sportu i aktywności fizycznej na University of Jyväskylä (Jyväskylä, Finlandia). Obecnie mieszka w rodzinnych Gliwicach i zajmuje się treningiem mentalnym w sporcie i szeroko pojętej kulturze fizycznej. Współpracuje z zawodnikami, trenerami, nauczycielami WF oraz całymi organizacjami sportowymi. Prowadzi szkolenia i warsztaty. Do tego jeszcze pisze autorskiego bloga „Głowa Rządzi”, publikuje w prasie branżowej i tłumaczy książki powiązane z tematyką psychologii w sporcie. Wszystko to robi z wielkim przekonaniem i pasją do psychologii sportu.

male

Władysław Antoni Żmuda

(ur. 6 czerwca 1954 w Lublinie),były polski piłkarz i trener piłkarski. Na boisku występował w formacji obronnej. Swoją karierę rozpoczynał w Motorze Lublin. Grał także w Gwardii Warszawa, Śląsku Wrocław i Widzewie Łódź, później również w drużynach włoskich (Hellas Werona, US Cremonese) i amerykańskim Cosmosie. Trzykrotny mistrz Polski (1977 ze Śląskiem, 1981-1982 z Widzewem). W reprezentacji Polski od 1973 do 1986 (91 meczów i 2 gole – to szósty wynik w klasyfikacji); czterokrotnie brał udział w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej (1974 – srebrny medal za 3. miejsce), 1978, 1982 – srebrny medal za 3. miejsce i 1986). Do Żmudy należy rekord występów wśród polskich piłkarzy występujących na MŚ – aż 21 gier w czterech kolejnych finałach (do 1998 roku był to 2 wynik po Uwe Seeler z RFN). Zdobył również srebrny medal olimpijski w Montrealu (1976).

Jako trener współpracował z Pawłem Janasem – szefem reprezentacji olimpijskiej, walczącej bez powodzenia o występ na igrzyskach w Sydney (2000), oraz w 2003 rok, gdy ten prowadził już pierwszą drużynę narodową, następnie z selekcjonerem pierwszej reprezentacji Jerzym Engelem (m.in. na Mundialu w Korei i Japonii 2002). Samodzielnie, prowadził polską reprezentację młodzieżową w eliminacjach Młodzieżowych Mistrzostw Europy 2006. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i Międzynarodową Szkołę Trenerską we Włoszech. Z wykształcenia jest nauczycielem wf i trenerem pierwszej klasy piłki nożnej. 20 marca 2009 został trenerem juniorskiej reprezentacji Polski U-16.

Odbiorcy

Odbiorcy

 • Dyrektorzy wszystkich rodzajów szkół 
 • Nauczyciele wychowania fizycznego
 • Psychologowie i pedagodzy szkolni oraz z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
 • Pracownicy Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli
 • Psychologowie sportu
 • Przedstawiciele samorządu terytorialnego i organów prowadzących odpowiedzialnych za oświatę
 • Studenci ostatniego roku nauki na AWF i Psychologii Sportu

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

DYREKTOR SZKOŁY

Dyrektor Szkoły Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej

"Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej" to najlepsze czasopismo dla dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych, odpowiedź na zapotrzebowanie dyrektorów, pomoc w ich codziennej pracy. "Dyrektor Szkoły" to kompendium wiedzy z zakresu zarządzania, prawa, finansów oraz polityki oświatowej. Poruszamy te zagadnienia, za które odpowiedzialność ponosi dyrektor szkoły, harmonogram poszczególnych artykułów dostosowując do kalendarium roku szkolnego i zadań stojących przed dyrektorem.   

Partnerzy

Partnerzy

Fundacja LOTTO Milion Marzeń

Fundacja LOTTO Milion Marzeń została utworzona przez Totalizator Sportowy w 2009 r.

Jej działania koncentrują się wokół popularyzowania aktywnego stylu życia. Poprzez program „Kumulacja Aktywności” zachęca gimnazjalistów do ruchu, umożliwiając im treningi pod okiem wybitnych sportowców (m.in. Renaty Mauer-Różańskiej, Michała Jelińskiego, czy Lidii Chojeckiej (Leandro). Fundacja wspiera również młodych, utalentowanych sportowców, przyznając im stypendia („Stypendium na medal”). Prowadzi także działania ułatwiające dostęp do kultury. Udziela pomocy filantropijnej, w sposób szczególny wspierając inicjatywy związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sztuki. Aktywnie promuje również ideę wolontariatu, angażując pracowników Totalizatora Sportowego w działania na rzecz potrzebujących.

Więcej informacji o działaniach Fundacji LOTTO Milion Marzeń znaleźć można na stronach: www.fundacjalotto.pl oraz www.facebook.com/FundacjaLOTTO

 

Ferrero

W Polsce – podobnie jak w innych krajach – dzieci i młodzież zapominają  o radości, która jest związana z uprawianiem sportu i wspólnym spędzaniem czasu. W ramach programu „Kinder+Sport” Ferrero chce zmienić to podejście z wykorzystaniem siatkówki, pływania i żeglarstwa. „Kinder+Sport siatkówka” to całoroczny program, który tylko w 2015 r. zaktywizował 41 156 dzieci w wieku 11-13 lat do regularnego uprawiana sportu. Projekt pod patronatem Ministerstwa Edukacji, jest wspierany także przez Polski Związek Piłki Siatkowej oraz idoli młodzieży siatkarskiej - Sebastiana Świderskiego i Piotra Gruszkę. Z kolei celem żeglarskiego projektu „Kinder+Sport” jest m. in. propagowanie aktywności fizycznej oraz krzewienie zasad bezpiecznego spędzania czasu nad wodą i na wodzie. W 7 edycjach „Programu Edukacji Morskiej” w rejsy po Bałtyku wypłynęło ponad 18 000 gimnazjalistów. Każdego dnia na wodę wypływa około 60 uczniów. Patronami projektu są Ministerstwo Edukacji i Ministerstwo Środowiska a inspiracją dla młodzieży jest Mateusz Kusznierewicz. Natomiast w ramach trzeciej platformy „Kinder+Sport pływanie” na ponad 250 basenach w całej Polsce Ferrero wspiera zarówno trenerów pływackich, umożliwiając im  doskonalenie metod szkoleń i treningów, jak i same dzieci. Do tej pory zestawy pływackie otrzymało 40 000 adeptów pływania.

Muzeum Sportu i Turystyki

Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie jest jedną z najstarszych tego typu instytucji na świecie. Założone w 1952 roku, funkcję strażnika pamięci polskiego sportu i ruchu olimpijskiego pełni już od ponad 60 lat. Zgromadziło w tym czasie kolekcję ponad 45 tys. muzealiów, związanych przede wszystkim ze sportem polskim. Są to nie tylko medale (w tym także olimpijskie), puchary, sztandary, stroje czy sprzęt sportowy, lecz także dzieła sztuki – rzeźby, malarstwo, grafika. Zbiory obejmują również ponad 15 tys. fotografii, 19 tysięcy książek oraz blisko sześć tysięcy archiwaliów i dokumentów. Kolekcję uzupełnia dokumentacja filmowa i dźwiękowa.

 

Muzeum ma w swoim dorobku ponad 150 wystaw czasowych, prezentowanych we własnej siedzibie oraz w innych muzeach w kraju i za granicą. Organizowane są także imprezy cykliczne, takie jak Noc Muzeów, Przegląd Filmów Alpinistycznych im. Wandy Rutkiewicz, giełdy kolekcjonerów pamiątek sportowych.

 

Muzeum prowadzi także szeroką działalność edukacyjną. W ofercie znajdują się zajęcia i lekcje dla wszystkich grup wiekowych dzieci i młodzieży, a także studentów. Muzeum współpracuje z wieloma instytucjami kultury i edukacji, prowadzi spotkania metodyczne z kadrą nauczycielską, wydaje własne publikacje monograficzne i okolicznościowe.

Ecophon

Patroni honorowi

Rzecznik Praw Dziecka

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Patroni instytucjonalni

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Przez ponad dwadzieścia lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) zmienia oblicze polskiej edukacji. Daje możliwość zdobycia zarówno wiedzy podstawowej, jak i specjalistycznej, w sposób formalny i akademicki oraz pozaformalny i praktyczny. Umożiwia rozwijanie pasji w odległych krajach i lokalnych społecznościach.

FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi. W latach 2007-2013 koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” ( Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

Równolegle Fundacja realizuje europejskie inicjatywy informacyjno-edukacyjne: European Language Label, eTwinning, Eurodesk Polska, Europass, Eurydice i EPALE. Wspiera również współpracę z krajami Wschodu poprzez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy SALTO z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu. FRSE od kilku lat jest też operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego działającego w ramach EOG oraz Funduszu Stypendialnego Sciex-NMSch. FRSE realizuje działania w ramach Priorytetu III: Wysoka jakość systemu oświaty POKL oraz Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER).

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Pomorskie Kuratorium Oświaty

Instytut Badań Edukacyjnych

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Od 1 października 2010 r. Instytut zgodnie z Ustawą o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. nr 96, poz. 618) przyjął formę instytutu badawczego.

Do głównych obszarów zainteresowań badawczych Instytutu należą:

 • nowa podstawa programowa oraz problemy dydaktyk przedmiotowych,
 • pomiar i analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 • psychologiczne i pedagogiczne podstawy osiągnięć szkolnych,
 • relacje pomiędzy systemem edukacji a rynkiem pracy, w tym zwłaszcza monitorowanie sytuacji osób młodych wchodzących na rynek pracy,
 • uczenie się przez całe życie (lifelong learning) i badania systemu kwalifikacji,
 • ekonomiczne uwarunkowania kształcenia, finansowanie edukacji i inne szeroko rozumiane problemy ekonomii edukacji,
 • warunki pracy, czas pracy, status zawodowy i kompetencje nauczycieli,
 • instytucjonalno-prawne problemy systemu edukacji i polityki edukacyjnej.

 

Instytut zatrudnia ponad 130 badaczy zajmujących się edukacją – głównie socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów, politologów – z których większość to wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenia zawodowe, które poza badawczymi obejmują też pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii i organizacjach pozarządowych.

Instytut współpracuje z Głównym Urzędem Statystycznym i Centralną Komisją Egzaminacyjną, a w powiększającej się sieci współpracy znajdują się też samorządy terytorialne, szkoły, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe oraz krajowe i zagraniczne ośrodki badawcze i organizacje międzynarodowe.

Instytut promuje stosowanie zasady podejmowania decyzji w oparciu o wyniki badań (evidence-based policy and practice) i szczególnie dużą wagę przywiązuje się do badań, których wyniki mogą zostać wykorzystane w praktyce i polityce edukacyjnej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym.

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

WOM Katowice

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Kuratorium Oświaty w Łodzi

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Patroni medialni

niepełnosprawni.pl

Prowadzony przez Integrację portal niepelnosprawni.pl to największy i najbardziej popularny serwis informacyjny w Polsce poruszający tematykę niepełnosprawności.
 Portal przekazuje wiadomości z kraju i ze świata oraz prezentuje artykuły i porady z zakresu prawa, systemu orzecznictwa, aktualnych ulg i uprawnień dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Poprzez publikacje pomaga m.in. w aktywizacji zawodowej, podejmowaniu nauki, wyjazdach na wakacje i turnusy rehabilitacyjne, wyborze szkół integracyjnych. Zamieszczane są na nim przydatne informacje o wydarzeniach kulturalnych, sportowych i innych, a także dane o instytucjach i organizacjach pozarządowych.

Integracja

INTEGRACJĘ tworzą organizacje pożytku publicznego: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Fundacja Integracja. Jej działalność zaczęła się 20 lat temu od wydawania skromnego pisma „Integracja”.  INTEGRACJA, dzięki wieloletniemu  doświadczeniu, zespołowi profesjonalistów i wysokiej rozpoznawalności marki w środowisku organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, jest obecnie jedną z największych organizacji w Polsce. Założycielem i prezesem INTEGRACJI jest Piotr Pawłowski.

Samorząd Studentów Wydziału Pedagogicznego

 

 

 

 

 

Dziennik Warto Wiedzieć

Dziennik Warto Wiedzieć to ogólnopolski portal poświęcony problematyce funkcjonowania samorządu terytorialnego. Portal prowadzony jest w formule dziennika, a wydawcą jest Związek Powiatów Polskich (więcej o ZPP na stronie www.zpp.pl). Materiały umieszczane w Dzienniku Warto Wiedzieć kierowane są zarówno do pracowników samorządowych, radnych, jak i do innych osób zainteresowanych bliższym poznaniem zagadnień istotnych dla działania gmin, powiatów i województw.  

www.oswiata.ABC.com.pl

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Konferencja odbędzie się w Centrum Olimpijskim w Warszawie ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 

Każdy uczestnik po konferencji otrzyma zaświadczenie udziału w konferencji. 

 

Aktualności

Aktualności

2016-06-10
Relacja z konferencji "Sport w szkole"

3 czerwca w warszawskim Centrum Olimpijskim w ramach konferencji „Sport w szkole”, doszło do spotkania nauczycieli wychowania fizycznego i dyrektorów szkół, z przedstawicielami świata nauki oraz ekspertami w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej wśród młodych ludzi.  Wśród prelegentów nie zabrało wybitnych polskich sportowców. Rozmawiano na temat czynników, które mają wpływ na stosunek młodzieży szkolnej do podejmowania regularnej aktywności fizycznej, w tym do aktywnego uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego. Patronat honorowy nad konferencją objęli Rzecznik Praw Dziecka, Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Pierwsze z wystąpień, prof. dr hab. Zbigniewa Dziubańskiego z Akademii Wychowania Fizycznego, dotyczyło problematyki społeczno-kulturowych przyczyn renesansu uczestnictwa Polaków w sporcie. „Bez wątpienia mamy w Polsce do czynienia z renesansem aktywności sportowej i istotnymi zmianami w stylu życia Polaków. Z outsidera staliśmy się społeczeństwem, lokującym się w środku stawki społeczeństw europejskich, jeśli chodzi o uczestnictwo w aktywności ruchowej” - mówił prof. Zbigniew Dziubański. Przyczyn wzrostu popularności sportu powszechnego, można według eksperta upatrywać m. in. w działaniach administracji rządowej i samorządowej, wysokiej liczbie godzin zajęć wychowania fizycznego w szkole na wszystkich etapach edukacyjnych (Polska jest w tej dziedzinie liderem w Unii Europejskiej), dobrych wynikach naszych sportowców w zawodach i sportach prestiżowych, bardzo dobrej infrastrukturze piłkarskiej, siatkarskiej i rowerowej. Znaczenie miała z pewnością także organizacja prestiżowych imprez sportowych  (Euro 2012, MŚ w piłce siatkowej 2014) oraz moda na aktywny styl życia. Prof. Zbigniewa Dziubańskiego kluczową rolę przypisuje przede wszystkim czynnikom kulturowym oraz zmianie struktury społecznej w Polsce. „Społeczeństwo polskie, choć pod względem wielu cech odbiega jeszcze od tzw. społeczeństw zachodnich, to w bardzo szybkim, niespotykanym w innych krajach tempie, niweluje historycznie powstałe zróżnicowanie” - zauważył prelegent. Dotyczy to także zmian w zakresie poziomu wykształcenia, który w sposób zasadniczy wpływa na uczestnictwo w sporcie powszechnym. Na uczestnictwo w sporcie ma też wpływ poziom zamożności. W prawdzie Polska zajmuje w Unii Europejskiej czwarte miejsce od końca, ale pod względem tendencji rozwojowej, dystansuje wszystkie inne kraje. Zdaniem prelegenta, większemu zainteresowaniu społeczeństwa aktywnością fizyczną sprzyja także zmiana struktury zatrudnienia oraz to, że uczestnictwo w sporcie jest dziś społecznie nobilitujące i legitymizuje przynależność do klas i warstw wyższych.

            Ewa Gwiazda, koordynator programów sportowych w Fundacji LOTTO Milion Marzeń,

przedstawiła wyniki badań socjologicznych, dotyczące stosunku do sportu prezentowanego przez gimnazjalistów i zreferowała efekty programu „Kumulacja Aktywności”. Podstawowym czynnikiem demobilizującym do aktywności sportowej podejmowanej w szkole gimnazjalnej okazała się być niska atrakcyjność i monotonia lekcji wychowania fizycznego. Największy wpływ na postawy wobec lekcji wychowania fizycznego ma bez wątpienia nauczyciel i jego relacja z uczniami. Na zainteresowanie sportem wpływa też grupa rówieśnicza i wzorce, które uchodzą w niej za obowiązujące. “Uprawianie sportu dla młodzieży jest przede wszystkim czynnością towarzyską” - mówiła prelegentka. Badania wskazały także, że na atrakcyjność konkretnych dyscyplin dla nastolatków wpływa ich medialny wizerunek wywołujący pozytywne skojarzenia.

            O swoich doświadczeniach w pracy z uczniami z Niepublicznego Gimnazjum w Chraplewie, w ramach programu „Kumulacja Aktywności” opowiedział Paweł Najdek, polski ciężarowiec, czterokrotny medalista mistrzostw Europy, trzynastokrotny medalista Mistrzostw Polski. To gimnazjum nietypowe, bo uczęszczają do niego młodzi ludzie, którzy mieli trudności w gimnazjach publicznych, część z nich ma nadzór kuratorski. Początkowo w szkole nie było żadnego zaplecza i sprzętu sportowego. W trakcie trwania programu, w jednej z klas stworzono siłownię, na której ćwiczono kulturystykę, fitness i podnoszenie ciężarów. Zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone były także na obiektach położonych poza miejscowością. Młodzieży zaproponowano naukę gry w golfa, pokonywanie ścieżek w parkach linowych, nauka jazdy na łyżwach, spływ kajakowy, zajęcia sportowe na Orliku, tenis ziemny i naukę pływania. Uczniowie przygotowali boiska do piłki koszykowej, siatkowej  i badmintona. „Młodzież która brała udział w programie stała się bardziej zaangażowana, nie tylko w sport, ale także w pracę na lekcjach oraz w życie szkoły. Pojawiła się otwartość na relacje, wyższe poczucie własnej wartości. Mówi się o tej młodzieży, jako o trudnej. Ja uważam, że to ludzie z dużym lecz nie odkrytym potencjałem. Trzeba tylko wyciągnąć do nich rękę” - mówił Paweł Najdek.

Sebastian Świderski, trener i były zawodnik siatkarski, opowiedział o tym, w jaki sposób Ferrero zachęca dzieci do regularnego uprawiania sportu. Program Kinder + Sport ma na celu wspieranie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.  „Dziś, kiedy dzieci i młodzież spędza coraz więcej wolnego czasu przed ekranami TV smartfonów i komputerów, jest potrzeba inspirowania dzieci do regularnego uprawiania aktywności fizycznej” - przekonywał ekspert. Rocznie program angażuje ponad 70 000 dzieci. Działania skoncentrowane są wokół trzech dziedzin: żeglarstwa, siatkówki i pływania.

Grzegorz Więcław, psycholog sportu i aktywności fizycznej przekonywał, że aktywność fizyczna i rozwój intelektualny idą ze sobą w parze. Bardzo popularny niegdyś stereotyp, że można być albo mądrym albo sprawnym, odchodzi powoli do lamusa. Wciąż jednak potrzebna jest zmiana mentalności części rodziców i nauczycieli, którzy uważają, że wychowanie fizyczne jest jedynie dodatkowym, niewiele znaczącym przedmiotem, a najważniejszy jest rozwój intelektualny. Grzegorz Więcław zaprezentował, w jaki sposób aktywność fizyczna może być wkomponowana w przebieg lekcji z innych przedmiotów. Może to być żonglerka, stretching, zamiana miejsc, wyprawy w teren, spacery wycieczki, czy gimnastyka śródlekcyjna. Aktywność podczas lekcji sprawia, że dzieci są bardziej skoncentrowane i zdolne do utrzymania skupionej uwagi na zajęciach. Inną propozycją eksperta jest jest włączanie w lekcje wychowania fizycznego elementy nauczania innych przedmiotów, np. języka angielskiego, a także organizowanie aktywnych przerw oraz aktywność fizyczna w trakcie okienek. Prelegent wskazał także na korzyści płynące z aktywnego przemieszczania się do szkoły rowerem lub pieszo. Zauważył, że bardzo istotne jest zapewnienie miejsca na rowery w szkole oraz bezpieczeństwa w bezpośredniej okolicy szkoły. Pomoże to przekonać dzieci i rodziców do takiej formy transportu.

W prelekcji zatytułowanej „Ocena sprawności fizycznej uczniów - zbytek czy obowiązek szkoły?”, dr Janusz Dobosz z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, przedstawił prawne i pedagogiczne przesłanki, wskazujące na potrzebę pomiaru i oceny sprawności fizycznej chłopców i dziewcząt w szkołach. Z kolei Mikołaj Jarosz, specjalista w zagadnieniach akustyki wnętrz, opowiedział o tym skąd biorą się problemy związane z akustyką w obiektach oświatowych i sportowych. Zagadnienie wydaje się niezwykle istotne, jako że poziom hałasu bardzo silnie koreluje z poziomem zmęczenia. Adaptacja akustyczna, a więc odpowiednie wykończenie wnętrza, pozwala na znaczące zredukowanie poziomu hałasu.

Władysław Żmuda, były polski piłkarz i trener piłkarski opowiedział o roli sportu w wychowaniu dzieci i młodzieży. Prelegent szczególnie mocno zaakcentował wagę relacji współpracy z grupie. Zdaniem sportowca wyniki zespołu nigdy nie zależą bowiem tylko od sukcesów jednostki, nawet najwybitniejszej, ale od współpracy pomiędzy poszczególnymi zawodnikami. „W naszych czasach w sporcie liczyła się przede wszystkim pasja, tego życzę reprezentantom naszej narodowej drużyny w przededniu Mistrzostw Europy” - powiedział Władysław Żmuda.

Wystąpienie prof. dr. hab. Tadeusza Maszczaka z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, dotyczyło z kolei roli wychowania fizycznego w edukacji inkluzyjnej uczniów niepełnosprawnych i oparte było o pedagogię nadziei. „Sport jest kreowany na miarę własnych możliwości. Nie ma takiej osoby niepełnosprawnej, której potencjału nie można byłoby rozwinąć” - stwierdził prof. Tadeusz Maszczak. Po zakończeniu merytorycznej części konferencji, uczestnicy zostali zaproszeni do zwiedzenia Muzeum Sportu i Turystyki

Materiały

Materiały

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Organizator
DYREKTOR SZKOŁY
Partner
Partner
Partner
Partner
Patron honorowy
Patron honorowy
Patron honorowy
Patron honorowy
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com