Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Celem ogólnym jest wsparcie efektywności procesów edukacyjnych uczniów poprzez poszerzenie kompetencji nauczycieli w zakresie rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów oraz różnicowania metod nauczania i uczenia się optymalizujących rezultaty edukacyjne uczniów.

Szczegóły szkolenia

Program

Program

Moduł I Efektywne metody nauczania i motywowania uczniów

 • Psychologiczne podstawy uczenia się.
 • Wpływ środowiska na postawy i zachowania uczniów w procesie uczenia się.
 • Wpływ typów inteligencji, stylów uczenia się oraz preferencji sensorycznych na możliwości osiągania sukcesów edukacyjnych przez poszczególnych uczniów.
 • Zasady rozpoznawania indywidualnych preferencji oraz stylów i potrzeb uczniów w zakresie uczenia się.
 • Metody i techniki nauczania w szkole jako progi i bariery dla potencjalnych sukcesów edukacyjnych.
 • Podstawy rozpoznawania indywidualnych strategii uczenia się oraz zasady dopasowywania metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych poszczególnych uczniów.
 • Podstawy zwalczania typowych barier w nauczaniu wynikających z przynależności do określonej grupy uczniów
 • Przejawy oraz przyczyny braku motywacji uczniów do pracy nad oczekiwanymi w szkole zasadami działania na rzecz własnego rozwoju
 • Zasady organizacji pracy i nauki uwzględniające potrzeby rozwojowe poszczególnych grup uczniów.

Moduł II Motywowanie ucznia do pracy, motywowanie i egzekwowanie: jak skutecznie wpłynąć na ucznia

 • Socjo-psychologiczna charakterystyka wieku rozwojowego uczniów w kontekście procesu uczenia się
 • Zasady mobilizujące uczniów do pracy podczas lekcji uwzględniające zróżnicowane potrzeby i możliwości rozwojowe uczniów.
 • Możliwe do wykorzystania metody angażujące uczniów bez względu na reprezentowane przez nich możliwości i preferencje edukacyjne.
 • Podstawy projektowanie procesów rozwojowych poszczególnych grup uczniów- podstawy budowania strategii oraz indywidualnych planów wspierających.
 • Czynniki ograniczające oraz warunkujące pozytywnie motywację uczniów do uczenia się.
 • Zakres planowania i współpracy nauczycieli różnych przedmiotów odpowiedzialnych za poszczególne zespoły klasowe w kontekście efektywnego badania i stymulowania uczenia się uczniów.
 • Podstawy współpracy uczniów w grupie.
 • Typowe zachowania oraz postawy uczniów reprezentujących różne role zespołowe.
 • Praktyczne zasady zarządzania zespołem.
 • Wykorzystanie zasobów grupy do wzmacniania motywacji i zaangażowania uczniów niechętnie nastawionych do współpracy i pracy nad własnym rozwojem.

Moduł III Efektywne formy komunikacji interpersonalnej. Poszerzenie kompetencji w zakresie stosowania metod aktywizujących

 • Podstawy komunikacji interpersonalnej w kontekście budowania relacji, kształtowania motywacji oraz rozwiązywania sytuacji utrudniających uczenie się uczniów.
 • Praca nad barierami komunikacyjnymi ograniczającymi skuteczne motywowanie uczniów do uczenia się i reprezentowania oczekiwanych postaw.
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej wzmacniające zainteresowanie uczniów uczeniem się.
 • Wykorzystanie efektywnych technik komunikowania się podczas stosowania aktywizujących metod nauczania.
 • Dobór i sposób wykorzystania aktywizujących metod nauczania ze szczególnym uwzględnieniem uczniów niezdyscyplinowanych.
 • Podstawy efektywnego wykorzystywanie metod angażujących w procesie kształtowania postaw oraz zachowań poszczególnych grup uczniów.
 • Przegląd technik uczenia się.
 • Katalog metod i technik aktywizujących i motywujących uczniów adekwatnych do specyfiki uczenia się i zachowań uczniów gimnazjów.

Cele

Cele

 • poszerzenie wiedzy nauczycieli dotyczącej efektywnych metod nauczania i motywowania uczniów, stylów oraz potrzeb uczniów w zakresie uczenia się;
 • rozpoznawania indywidualnych strategii uczenia się oraz dopasowywania metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych;
 • poszerzenie/doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie komunikacji interpersonalnej szczególnie w kontekście efektywnego precyzowania potrzeb rozwojowych oraz udzielania informacji zwrotnej uczniom i ich rodzicom na temat postępów w nabywaniu umiejętności i wiadomości,
 • rozwiniecie przez nauczycieli wiedzy i umiejętności dotyczących procesów uczenia się i osiągania sukcesów edukacyjnych przez uczniów;
 • wdrażanie do praktyki szkolnej metod motywowania uczniów do pracy oraz technik uczenia się zwiększających odpowiedzialność osobistą uczniów za własny rozwój;
 • wypracowanie sposobów motywowania uczniów, nabycie przez nauczycieli umiejętności właściwego doboru czynników motywujących w zależności od potrzeb i możliwości uczniów, sytuacji i kontekstu;
 • doskonalenie przez nauczycieli umiejętności stosowania aktywizujących metod i technik pracy na lekcjach i poza lekcjami adekwatnych do specyfiki funkcjonowania ucznia w gimnazjum;
 • wypracowanie przez szkołę zasad indywidualizacji procesu edukacji i właściwej organizacji środowiska edukacyjnego.

Prelegenci

Prelegenci

male

Jarosław Kordziński

ekspert, szkoleniowiec, stały współpracownik "Dyrektora Szkoły". Specjalizuje się m.in. w organizacji pracy szkoły, nadzorze pedagogicznym i zarządzaniu oświatą. Autor licznych projektów, szkoleń oraz artykułów i książek z zakresu nadzoru pedagogicznego, metod pracy wychowawczej, współpracy z rodzicami, planowania i realizacji własnego rozwoju, zarządzania placówkami oświatowymi.

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com