Konferencja
Hotel Windsor Jachranka 21.10.2024 - 22.10.2024

XI Kongres Edukacja i Rozwój 2024 (FIRST)

XI Kongres Edukacja i Rozwój 2024 (FIRST)
PROMOCJA
Udział już od 1430,00 zł/os. netto (1758,90 zł brutto)

Kongres Edukacja i Rozwój to wydarzenie z wieloletnią tradycją, którego organizatorem jest Wolters Kluwer Polska.

 

Podczas XI edycji Kongresu skupimy się na zmianach, które są nieodłącznym elementem procesu zarządzania oświatą. Będziemy mówić o zmianach w prawie kluczowych w roku szkolnym 2024/2025 i latach kolejnych. Poruszymy istotne tematy dotyczące: standardów ochrony małoletnich, zmian w finansowaniu oświaty i zmian demograficznych. Nie ominiemy także cyberbezpieczeństwa, nowych technologii i sztucznej inteligencji.

 

Kongres jest świetną okazją do spotkania w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz pozyskania nowych informacji z zakresu zarządzania oświatą. Zapraszamy przedstawicieli środowiska oświatowego do dialogu i spojrzenia na nadchodzące zmiany z różnych perspektyw.

Szczegóły konferencji

Program

Program

 

 

 

Tematy przewodnie XI Kongresu Edukacja i Rozwój to:

 

 • Standardy ochrony małoletnich - obowiązki organów prowadzących i dyrektorów jednostek
 • Zmiany w prawie kluczowe w roku szkolnym 2024/2025 i latach kolejnych
 • Zmiany w podstawach programowych i ramowych planach nauczania
 • Finansowanie zadań oświatowych - skąd i jak pozyskiwać środki?
 • Cyberbezpieczeństwo coraz ważniejsze w oświacie
 • Cyfryzacja oświaty
 • Sztuczna inteligencja – szanse i zagrożenia dla oświaty
 • Zmiany w demografii i ich wpływ na zarządzanie oświatą
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w praktyce
 • Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki, ich kontrola i egzekucja


Więcej szczegółów na stronie głównej wydarzenia: www.kongres-edukacja.pl

 

 

Zarejestruj się ➡
 

 

Cele

Cele

 

 

Podczas dwóch dni Kongresu poruszymy najważniejsze i najbardziej aktualne tematy związane z zarządzaniem oświatą.

Skupimy się na bieżących i planowanych zmianach w prawie, które realnie wpływają na działalność organów prowadzących, jednostek obsługujących oraz placówek oświatowych. Sporo czasu poświęcimy standardom ochrony małoletnich.

Zagłębimy się w tematykę zmian w finansowaniu oświaty. Porozmawiamy o tym, w jaki sposób pozyskiwać fundusze, także ze źródeł unijnych.

Poruszymy tematy dotyczące zmian demograficznych i współdziałania na rzecz różnorodności kulturowej.

Zagłębimy się w tematykę pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, szczególnie istotnej w czasach kryzysu społeczno-gospodarczego.

Swój czas znajdą także nowe technologie (w tym AI), cyfryzacja oświaty oraz cyberbezpieczeństwo.

 

Dlaczego warto:

 

 • Wiedza o zmianach w prawie istotnych dla branży oświatowej
 • Wskazówki, jak wdrożyć zmiany i wykonywać obowiązki zgodnie z prawem
 • Możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami
 • Okazja do wymiany wiedzy i zdobycia nowych kontaktów
 • Wejście w świat nowych technologii i sztucznej inteligencji w oświacie
 • Prezentacje systemów i narzędzi usprawniających pracę urzędów i szkół

 

 

Zarejestruj się ➡

Prelegenci

Prelegenci

Magda Matuszewska - Mikołajczyk

Dyrektor Strategiczny Rynku Administracja w Wolters Kluwer Polska. Od ponad 20 lat związana z branżą IT. Pełniąc różne funkcje i role projektowe zdobyła duże doświadczenie w obszarze wdrożeń systemów informatycznych, analizy procesów, zarządzania projektami oraz rozwoju nowych produktów.  Realizowała wiele projektów dla administracji samorządowej związanych z wdrażaniem elektronicznych systemów do zarządzania oświatą. Przez ostatnie lata swoje doświadczenie poszerzyła budując nową linię produktów do zarządzania zgodnością i ryzykiem dla różnych rynków i branż.

Marek Młodecki

Radca prawy. Specjalizuje się w prawie oświatowym, Karcie Nauczyciela, prawie pracy oraz przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.

Autor pozycji książkowych, komentarzy oraz licznych publikacji i porad prawnych. Współpracuje z ośrodkami szkoleniowymi jako wykładowca.

Doradza i reprezentuje organy prowadzące szkoły, dyrektorów oraz nauczycieli w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz dyscyplinarnych przed komisjami dyscyplinarnymi. 

Paweł Modrzyński

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz absolwent MBA Dominican University USA. Jego zainteresowania badawcze związane są z problematyką zarządzania i finansów, ze szczególnym uwzględnieniem sektora publicznego i tematyki zarządzania i tworzenia samorządowych centrów usług wspólnych. Pełnił funkcję kanclerza Uczelni Wyższych, a także dyrektora departamentu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Był odpowiedzialny za utworzenie i kierowanie samorządowym Centrum Usług Wspólnych, które otrzymało nagrodę za pionierskie wdrożenie Blockchain w sektorze publicznym w Polsce. Odpowiedzialny za tworzenie lub audytowanie wielu samorządowych Centrów Usług Wspólnych w Polsce.

Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, książek i ekspertyz, szczególnie z obszaru organizacji i zarządzania centrami usług wspólnych, optymalizacji i standaryzacji procesów usług wspólnych oraz wykorzystania technologii blockchain. 

Laureat nagrody naukowej Prezydenta Miasta Bydgoszczy za 2021 rok.

Pracownik naukowy Katedry Finansów i Rachunkowości Wydziału Zarządzania Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Wice Przewodniczący Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji Sp. z o.o. oraz Członek Rady Nadzorczej SKAT Transport P.S.A.

Elżbieta Piotrowska-Albin

Socjolog, wydawca wielu publikacji książkowych i programów elektronicznych dla praktyków edukacyjnych oraz czasopism „Dyrektor Szkoły” i „Wczesna Edukacja”, będących w ofercie Wolters Kluwer Polska SA. Jest inicjatorem i współtwórcą popularnych portali internetowych, m. in. www.oswiata.abc.com.pl , www.dyrektorszkoly.plprofilu Edukacja Moja Pasja na Facebooku oraz prestiżowych konkursów - Osobowość Polskiej Edukacji, POMOST, Super Dyrektor Szkoły/ Przedszkola. Pomysłodawczyni i organizator wielu debat, konferencji i programów podnoszących kompetencje kadry kierowniczej i pedagogicznej oświaty, m. in. Kongresu Edukacja i Rozwój, Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół, Akademii Zarządzania „Dyrektora Szkoły”, EDU Trendów. Wiceprezes Fundacji Edukacji Prawnej IUSTITIA.

Agata Piszko

Prawnik, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania oświatą na szczeblu samorządowym, prowadzi szkolenia i doradztwo w zakresie oświaty i pragmatyki zawodowej nauczycieli. Od 2009 r. współpracuje w firmą Wolters Kluwer – w serwisie LEX Prawo Oświatowe, autor odpowiedzi na pytania, komentarzy i wzorów z tematyki oświatowej, prawa pracy, prawa samorządu terytorialnego. 

Anna Stańczuk

Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Podyplomowych Studiów Gospodarowania Nieruchomościami na Wydziale Zarządzania UG (specjalizacja Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami), Studium Zamówień Publicznych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych Design management – Zarządzanie innowacją na Uniwersytecie SWPS. Nauczyciel akademicki z zakresu informatyki prawniczej na Wydziale Prawa UG w latach 2013-2017. Autorka artykułu "Komunikacja zamawiającego z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej, czyli rewolucja pod umiarkowaną kontrolą", opublikowanego w Przeglądzie Prawa Publicznego 2018/12.

Dyrektor Działu Zarządzania Produktami dla Rynku Public w Wolters Kluwer Polska Spółka z o.o.

Izabela Suckiel

Nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej i ewaluacji w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych, trener w programach ogólnopolskich. Specjalizuje się w zakresie prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, oceniania, pomiaru dydaktycznego i ewaluacji. Autorka wielu artykułów i ponad 30 programów grantowych dla dyrektorów i nauczycieli.

Paweł Wójcik

Radca prawny, trener zamówień publicznych, pełnomocnik stron przed Krajową Izbą Odwoławczą, właściciel Kancelarii obsługującej podmioty rynku zamówień publicznych, prowadzi blog poświęcony zamówieniom publicznym www.kio-odwołania.pl. 
Autor książek:
-Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Paweł Wójcik, Ewa Wiktorowska, Adam Wiktorowski, , Andrzela Gawrońska-Baran,  wyd. WoltersKluwer, Warszawa 2021. 
-Komentarz do wybranych przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zamówienia badawczo – rozwojowe. (System Informacji Prawnej LEX 2018);
-Zamówienia publiczne na usługi w zakresie badań naukowych (Wolters Kluwer  2012);

female

Joanna Wrona

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (obecnie: Akademia Pedagogiki Specjalnej) w zakresie oligofrenopedagogiki oraz administracji publicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej, m.in. na stanowisku dyrektora w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych, radcy ministra i naczelnika Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobyła również pracując kilkanaście lat na innych stanowiskach związanych z oświatą - w przeszłości nauczyciel i wychowawca w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, a także wizytator w kuratorium oświaty.
Ekspert prawa oświatowego w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, współautor zmian w przepisach prawa dotyczących uczniów niepełnosprawnych w latach 2008-2015. Współtwórca oraz recenzent przeznaczonych dla przedszkoli, szkół i placówek wybranych materiałów dydaktycznych i publikacji poświęconych problematyce kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Odbiorcy

Odbiorcy

 

 

 

Na wydarzenie zapraszamy w szczególności:

 

 • przedstawicieli JST i organów prowadzących odpowiedzialnych za oświatę
 • przedstawicieli centrów usług wspólnych (CUW) i centrów usług oświatowych (CUO)
 • dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół i przedszkoli
 • reprezentantów instytucji i firm, oferujących rozwiązania usprawniające działalność oświatową
 • wszystkie osoby zainteresowane tematyką zarządzania oświatą

 

Tegoroczny Kongres odbywa się w formule STACJONARNEJ. 

 

Spotykamy się w dniach 21 - 22 października w hotelu Windsor w Jachrance (pod Warszawą).

 

 

Zarejestruj się ➡

 

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

Progman

Progman jest częścią Wolters Kluwer, największego wydawcy publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim.

Progman oferuje kompleksowe i zintegrowane rozwiązania informatyczne dla szkół, przedszkoli, samorządów oraz innych jednostek sektora budżetowego. Szczególną uwagę zwraca na potrzeby placówek oświatowych, zwłaszcza w okresie zmian legislacyjnych oraz intensywnych reform w edukacji. Stały rozwój merytoryczny i technologiczny proponowanego oprogramowania wpływa na rosnący udział w rynku oświatowym i poszerzające się grono klientów. Jednocześnie jakość oferowanych rozwiązań i świadczonych usług, od lat utrzymuje się na wysokim poziomie. Miarą sukcesu marki Progman jest wiedza, doświadczenie oraz długotrwałe relacje z klientami.

Szeroki zakres oferty obejmuje systemy do:

 • obsługi finansowo-księgowej,
 • obsługi kadrowo-płacowej,
 • zarządzania majątkiem,
 • zarządzania przedszkolem,
 • organizacji oświaty,
 • obsługi poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • obsługi żywienia zbiorowego,
 • rozliczania opłat.

LEX Prawo Oświatowe

LEX Prawo Oświatowe jest codziennie aktualizowanym serwisem elektronicznym, który w przyjazny i praktyczny sposób prezentuje informacje, materiały eksperckie i narzędzia, wspierające użytkowników w zadaniach związanych z wprowadzaniem zmian. 

Program LEX Prawo Oświatowe to kompleksowe i unikatowe zestawienie aktualnej informacji prawnej dotyczącej organizacji funkcjonowania szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych wynikającej z USO oraz ustawy – Prawo oświatowe i ustawy - przepisy Wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Dostarcza analizy zagadnień związanych z prawami i obowiązkami dyrektorów i nauczycieli, rozwojem zawodowym i podnoszeniem kwalifikacji, nauczaniem i wychowaniem dzieci i młodzieży, współpracy z organem prowadzącym i organem nadzoru. Ponadto omawia przepisy regulujące nauczycielskie stosunki pracy wynikające z Karty Nauczyciela i postępowanie administracyjne.

Fundacja Edukacji Prawnej "Iustitia"

Podejmujemy działania w celu podnoszenia świadomości prawnej, promocji wiedzy o ochronie wolności i praw człowieka oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Patroni medialni

Prawo.pl

Prawo.pl to nowy serwis informacyjny Wolters Kluwer Polska, który jest połączony z systemem LEX – największą prawną bazą wiedzy w Polsce. Serwis zawiera codzienne informacje z zakresu prawa, podatków, ale także tematyki kadrowej, samorządowej, zdrowotnej czy oświatowej.

 

Znajdują się w nim zarówno tzw. newsy prawne, jak i opinie, komentarze, wywiady oraz aktualne orzeczenia i interpretacje.

 

Serwis jest tworzony przez zespół doświadczonych dziennikarzy prawnych, którzy pracowali w ogólnopolskich opiniotwórczych mediach.

 

Prawo.pl - Całe prawo w jednym miejscu!

Odwiedź stronę

Samorząd Terytorialny

Samorząd Terytorialny jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od stycznia 1991 roku. Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście – problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Od 2004 roku pismo organizuje doroczny Konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego. Miesięcznik jest niekwestionowanym liderem wśród pism naukowych zajmujących się zagadnieniami szeroko pojętej decentralizacji oraz prawnymi aspektami funkcjonowania administracji samorządowej. Mimo że ma charakter naukowy, porusza prawne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. W każdym numerze pisma są publikowane glosy do wyroków i orzeczeń w sprawach samorządowych. Pismo jest kierowane do kadry naukowej oraz studentów studiów magisterskich i doktoranckich (głównie) wydziałów prawa i administracji, a także władz i pracowników administracji samorządowej - marszałków województw, starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, ale również naczelników wydziałów oraz wszystkich osób, które w swojej pracy ocierają się o zagadnienia prawa administracyjnego i samorządowego lub próbują zgłębić tę materię.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

 

Cennik:

 

Cena regularna za uczestnika:
🔹 Pakiet 1 (BEZ NOCLEGU) - 1430 zł netto

🔹 Pakiet 2 (Z NOCLEGIEM) - 1644,50 zł netto - pokój 2 osobowy ze śniadaniem
(cena obowiązuje wyłącznie przy wskazaniu drugiej osoby)

RABATY*:
Rabat FIRST MINUTE (do 27 sierpnia 2024 r.) - 10%

* Rabatowaniu podlega wyłącznie udział w wydarzeniu z wyłączeniem kosztu noclegu.

 

🚩ZGŁOSZENIA GRUPOWE:
Zapytania o ofertę dla zgłogłoszenia grupowe powyżej 6 osób prosimy kierować poprzez formularz dostępny TUTAJ lub na adres mailowy: magdalena.grzywa@wolterskluwer.com

 

 

Zobacz co zawiera Twój pakiet?

 

• udział w dwóch dniach Kongresu (stacjonarnie)

• nocleg (21-22.10.2024)*

• udział w wieczornej gali z rozstrzygnięciem konkursu "Super Dyrektor"

• wyżywienie podczas konferencji (2xlunch, kolacja bankietowa, przerwy kawowe)

• możliwość odwiedzenia strefy EXPO partnerów wydarzenia

• certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Kongresie

• dostęp do wrześniowego e-wydania czasopism: "Dyrektor Szkoły. Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej”

• dostęp do serwisu LEX Prawo Oświatowe - kod uprawniający do 27-dniowego dostępu

 

* W zależności od wybranego podczas rejestracji pakietu.

 

 

Pozostałe informacje organizacyjne:

 

1. Kongres Edukacja i Rozwój 2023 odbędzie się w formie stacjonarnej. Lokalizacja: Król Kazimierz Hotel & SPA, Puławska 86, 24-120 Kazimierz Dolny,

2. Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego,

3. Po prawidłowym wypełnieniu i przesłaniu formularza osoba zgłaszająca się otrzyma automatyczne potwierdzenie rejestracji,

4. Ilość miejsc na wydarzenie jest ograniczona,

5. Rejestracja trwa do 16 października 2024 r. lub do wyczerpania miejsc,

7. Rezygnacja z Kongresu:

 • Rezygnacja przez Zamawiającego z udziału w Wydarzeniu może nastąpić wyłącznie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: magdalena.grzywa@wolterskluwer.com z informacją o anulowaniu zgłoszenia. Wiadomość powinna zawierać numer ID zgłoszenia oraz imię i nazwisko/nazwę Zamawiającego oraz imiona i nazwiska Uczestników.
 • Rezygnacja z udziału w Konferencji na 40 dni przed planowanym terminem Konferencji nie powoduje żadnych kosztów po stronie Zamawiającego, a wpłacona zaliczka podlega zwrotowi w pełnej wysokości w terminie do 14 dni od daty złożenia oświadczenia o rezygnacji.
 • W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym Organizator pobierze/potrąci z kwot wpłaconych opłaty manipulacyjne w następujących wysokościach:
  • 60% ceny za udział w Konferencji w przypadku rezygnacji od 39 do 20 dni przed planowanym terminem Wydarzenia
  • 100% ceny za udział w Konferencji w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 20 dni przed planowanym terminem Konferencji.
 • W przypadku niewykorzystania miejsca na Wydarzeniu (brak obecności) Organizator nie zwraca kosztu Udziału w Wydarzeniu.

8. Faktury:

 • Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest opłata udziału w 100% wartości przed jego rozpoczęciem
 • Zgłoszenia w terminie 01.07. - 22.08.2024 r. -  płatne są na podstawie FAKTURY PROFORMA w terminie 21 dni od jej otrzymania
 • Zgłoszenia w terminie 23.08. - 30.09.2024 r. - płatne są na podstawie FAKTURY VAT w terminie 21 dni od jej otrzymania 
 • Zgłoszenia w terminie 01.10. - 18.10.2024 r. - płatne są na podstawie FAKTURY VAT w terminie 7 dni od jej otrzymania

 

 

Zarejestruj się ➡

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Magdalena Grzywa

tel. +48 884 986 859

Magdalena.Grzywa@wolterskluwer.com

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Patron medialny
Patron medialny

Informacje o cenie

 • rabat w ofercie FIRST MINUTE do 27.08.2024 r. (-10% od ceny regularnej za udział w wydarzeniu*)
 • nocleg w pokoju 2-osobowym ze śniadaniem (w przypadku wyboru opcji z noclegiem)
 • udział w 2 dniach kongresu wraz z cateringiem
 • możliwość odwiedzenia strefy EXPO partnerów wydarzenia
 • welcome pack uczestnika
 • udział w wieczornej gali z rozstrzygnięciem konkursu "Super Dyrektor"
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu
 •  e-book "Standardy ochrony małoletnich przed przemocą - nowe obowiązki dyrektorów szkół i organów prowadzących" w przypadku wyrażenia zgody WMR
 • dostęp do wrześniowego e-wydania czasopisma: "Dyrektor Szkoły. Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej” - dostęp realizowany przez platformę Smarteca
 • dostęp do serwisu LEX Prawo Oświatowe - jednorazowy kod uprawniający do 27- dniowego dostępu

 

*Rabatowaniu podlega wyłącznie udział w wydarzeniu z wyłączeniem kosztu noclegu.

 

Dane w formularzu oznaczone "*" są obowiązkowe podczas rejestracji na wydarzenie. Wskazany w formularzu rejestracyjnym numer telefonu wykorzystywany jest wyłącznie w celu kontaktu w sprawie omówienia dostępu testowego do LEX Prawo Oświatowe.

Cena szkolenia:

1430,00 zł / os netto
( 1758,90 zł/os brutto )

Termin i miejsce:

21.10.2024 - 22.10.2024 , Hotel Windsor Jachranka

Zgłoszenia

Termin zgłoszeń upływa:
2024-10-20 r.
Kontakt w sprawie zgłoszeń:
Magdalena Grzywa
Event Project Manager
tel. +48 884 986 859 Magdalena.Grzywa@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com