Zamówienia publiczne w oświacie

Zamówienia publiczne w oświacie
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szczegóły szkolenia

Program

Program

 1. Nowe definicje, w szczególności robót budowlanych.
 2. Omówienie nowego rozporządzenia w sprawie wykazu robót budowlanych.
 3. Nowe przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu
  • związane z zapłatą przez wykonawców kar umownych;
  • związane z uczestnictwem w tej samej grupie kapitałowej (charakterystyka grup kapitałowych, obowiązki wykonawcy, możliwości weryfikacyjne zamawiającego);
 4. Nowe zasady weryfikacji warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia.
 5. Szczegółowe omówienie nowego rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy.
 6. Dialog techniczny - nowe rozwiązanie pozwalające zamawiającemu na skorzystanie z wiedzy profesjonalnych uczestników obrotu przy przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
  • zaproszenie do dialogu technicznego;
  • zasady prowadzenia dialogu technicznego.
 7. Nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych - szczegółowe omówienie.
 8. Najnowsze orzecznictwo ETS, sądów powszechnych i Krajowej Izby Odwoławczej.
 9. Zagadnienia zgłoszone przez uczestników szkolenia.
 10. Omówienie zasad szacowania wartości zamówienia oraz wyboru trybu przypadku zamówień, których przedmiotem SA artykuły żywnościowe i pomoce dydaktyczne.

Cele

Cele

Szkolenie ma na celu przygotowanie zamawiających do stosowania nowych przepisów wdrażanych w ramach nowelizacji ustawy "Prawo zamówień publicznych" w związku z implementacją tzw. "dyrektywy obronnej". Znowelizowane przepisy wejdą w życie z dniem 20 lutego 2013 r. Ustawodawca zaproponował nowe przesłanki wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu oraz wprowadza do ustawy instytucję dialogu technicznego, mającego wspierać zamawiającego poprzez umożliwienie korzystania z wiedzy profesjonalnych uczestników obrotu przy przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W ślad za nowymi przepisami ustawowymi pojawi się nowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, które przewiduje szeroką grupę nowych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz eliminuje niektóre dotychczasowe. Pakiet przepisów nowelizujących obejmuje także nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdania o udzielonych zamówieniach, przewidujące nowe obowiązki w zakresie sprawozdawczości. 

Prelegenci

Prelegenci

Krzysztof Puchacz

prawnik, specjalista z zakresu finansów publicznych, kontroli zarządczej, zamówień publicznych oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Były wieloletni pracownik organu kontroli państwowej (główny inspektor kontroli RIO w Lublinie). Akredytowany Ekspert ŠKFE (Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011). Ceniony trener prowadzący ok. 1000 godzin szkoleń rocznie, w tym dla Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnych Izb Obrachunkowych w Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Bydgoszczy, Opolu, Zielonej Górze i Szczecinie; Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Centralnego Ośrodka Sportu, Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji, Biura Logistyki Agencji Wywiadu. Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej z zakresu prawa Unii Europejskiej i funduszy unijnych oraz na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z zakresu zamówień publicznych.

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com