Ocena wypłacalności kontrahenta z punktu widzenia właściwego zabezpieczenia umów handlowych i zapewnienia skutecznej windykacji wierzytelności, poprzez wykorzystanie procedur zawartych w prawie upadłościowym i naprawczym - SZKOLENIE

Ocena wypłacalności kontrahenta z punktu widzenia właściwego zabezpieczenia umów handlowych i zapewnienia skutecznej windykacji wierzytelności, poprzez wykorzystanie procedur zawartych w prawie upadłościowym i naprawczym - SZKOLENIE
Na szkoleniu poruszone zostaną zagadnienia z prawa upadłościowego i naprawczego z uwzględnieniem zmian wprowadzanych ustawą z 5.12.2008 roku i 6.03.2009 roku.
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szczegóły szkolenia

Program

Program

I. WŁAŚCIWA OCENA STANU WYPŁACALNOŚCI KONTRAHENTA, TO BEZPIECZNY SPOSÓB ZMINIMALIZOWANIA RYZYKA HANDLOWEGO ORAZ ZAPEWNIENIE SKUTECZNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI

  1. Postępowania upadłościowe i naprawcze gwarantem bezpieczeństwa obrotu gospodarczego - istota upadłości oraz ich miejsce w gospodarce rynkowej.
  2. Obserwacja zachowań dłużnika z punktu widzenia oceny jego wypłacalności.
  3. Skutki prawne nie złożenia przez dłużnika w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości i płynące stąd możliwości dla wierzycieli. Odpowiedzialność reprezentantów dłużnika za nieterminowe złożenie wniosku o upadłość ze szczególnym uwzględnieniem zasad orzekania w trybie art. 373 i nast. Puin zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

II. WIERZYCIEL W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM - UPRAWNIENIA I KORZYŚCI

  1. Wniosek o ogłoszenie upadłości - uprawdopodobnienie wymaganych prawem przesłanek.
  2. Skutki ogłoszenia upadłości zmierzające do jak najpełniejszego odtworzenia majątku dłużnika.
  3. Wierzyciel skutecznie kierujący tokiem postępowania upadłościowego. Indywidualne możliwości i rola rady wierzycieli.
  4. Procedura dochodzenia wierzytelności w toku postępowania upadłościowego (zgłoszenie wierzytelności, kontrola listy wierzytelności oraz planów podziału). Pozycja wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.

Cele

Cele

Poruszone zostaną zagadnienia z prawa upadłościowego i naprawczego z uwzględnieniem zmian wprowadzanych ustawą z 5.12.2008 roku i 6.03.2009 roku.

Obserwowane trudności w utrzymaniu płynności finansowej wymagają od każdej firmy, właściwej oceny wypłacalności kontrahentów na etapie zawierania z nimi umów oraz oceny stanu finansowego dłużnika, z punktu widzenia zapewnienia skutecznej windykacji wymagalnych należności. Jednym z aktów prawnych poruszających tego typu zagadnienia jest Prawo upadłościowe i naprawcze, które w ramach przeprowadzonej kompleksowej nowelizacji (ustawa z 6.03.2009 roku), należy traktować jako regulację prawną pozwalającą podjąć próbę rozwiązania sytuacji kryzysowej niewypłacalnych lub też zagrożonych niewypłacalnością przedsiębiorców oraz dochodzenie roszczeń od takich podmiotów.

Przedmiotem szkolenia będzie omówienie prawnej i praktycznej problematyki, związanej z oceną wypłacalności przedsiębiorców. W programie proponowane jest więc przybliżenie instytucji upadłości w kształcie poprawionej ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, pozwalającej skuteczniej przerwać okres narastania długów, łagodzić skutki społeczne tym spowodowane, umożliwić wierzycielom równy udział w zaspakajaniu się z majątku dłużnika oraz eliminować słabe i nieuczciwe podmioty gospodarcze. Wskazane zostanie, jak wierzyciel winien zachowywać się w toku postępowania upadłościowego, aby skutecznie sterować i kontrolować jego przebiegiem. Z dużym naciskiem zaakcentowane zostaną informacje związane z prawidłową oceną zachowania się dłużnika w razie zaistnienia okoliczności wskazujących na jego niewypłacalność. Znajomość tej problematyki pozwoli we właściwy sposób ocenić poziom wypłacalności danego podmiotu, celem zminimalizowania ryzyka handlowego.

Przepisy prawa upadłościowego i naprawczego pozwalają w wielu wypadkach odtworzyć wyprowadzony majątek upadłego przedsiębiorcy oraz dochodzić zaspokojenia zobowiązań, bezpośrednio z majątku osób zarządzających niewypłacalnymi dłużnikami. Omówione zostaną więc również skutki prawne związane z odpowiedzialnością reprezentantów przedsiębiorców za długi przedsiębiorstwa. Przedstawiona w ramach tego szkolenia problematyka, pozwoli wierzycielom poprzez odpowiednią weryfikację kontrahentów jeszcze na etapie zawierania umów oraz aktywne, odpowiedzialne uczestnictwo w procesach, decydować nie tylko o losach posiadanych należności ale i o losach dłużnika, a przez to i swojej firmy.

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Agata Fiodorow

tel. +48 22 535 80 99

agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Agata Fiodorow, tel. +48 22 535 80 99, agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com