Konferencja

III Forum Podatkowo-Księgowe

III Forum Podatkowo-Księgowe
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

W okrągłą rocznicę 10 lat obowiązywania obecnej ustawy o podatku od towarów i usług oraz 10 lat wstąpienia Polski do Unii Europejskiej zapraszamy Państwa do rozważań na temat tego, co działo się w VAT w ciągu minionej dekady oraz wynikających z przystąpienia Polski do UE zobowiązań związanych ze stosowaniem prawa unijnego.

Od początku istnienia VAT w Polsce przepisy regulujące ten podatek były oceniane przez podatników jako szczególnie skomplikowane. O trudnościach z ich interpretowaniem zarówno przez podatników, jak i organy podatkowe świadczy liczne orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W trakcie 10 lat funkcjonowania ustawy o podatku od towarów i usług wiele uregulowań uległo istotnym zmianom. Sama ustawa była nowelizowana kilkadziesiąt razy. Dodatkowo, wskutek przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, wiele ze zmian było związanych z kolejnymi etapami dostosowywania polskich przepisów do mechanizmów funkcjonowania tego podatku w Unii Europejskiej.

Udział w konferencji umożliwia zdobycie punktów szkoleniowych wymaganych przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych – w wymiarze 5 punktów za udział w całej konferencji.

Wśród prelegentów

male

Adam Bącal

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewodniczący Wydziału I Izby Finansowej.Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Podatkowych (IATJ).

Grzegorz Mularczyk

Doradca podatkowy, partner w GWW Tax. Specjalizuje się w podatkach pośrednich, a szczególnie w VAT.

Szczegóły konferencji

Program

Program

09.00 - 09.30 Kawa powitalna oraz rejestracja uczestników
09.30 - 10.45 Aktualny zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego po wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
doradca podatkowy Małgorzata Militz
10.45 - 11.15 Przerwa kawowa
11.15 - 12.30 Faktura VAT i jej rola na przestrzeni ostatnich 10 lat
Doradca podatkowy Grzegorz Mularczyk
12.30 - 13.00 Przerwa kawowa
13.00 - 14.00

Świadczenia złożone – zasady wynikające z orzecznictwa i praktyczne konsekwencje
doradca podatkowy Tomasz Michalik

14.00 - 15.00 Przerwa kawowa/Lunch
15.00 - 16.00 Dobra wiara w prawie podatkowym – rozważania na tle przepisów o VAT
sędzia NSA Adam Bącal

Cele

Cele

Olbrzymią rolę w Unii Europejskiej odgrywa Trybunał Sprawiedliwości UE, który w swoim orzecznictwie dąży do zapewnienia jednolitego stosowania prawa UE we wszystkich państwach członkowskich. Sprawy podatkowe były przedmiotem ponad tysiąca orzeczeń Trybunału, a poszczególne rozstrzygnięcia wywierają wpływ także na polski porządek prawny.

Zapraszamy Państwa do udziału w następujących wykładach, które poprowadzą wybitni Prelegenci:

  1. Aktualny zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego po wyrokach Trybunału Sprawiedliwości UE
  2. Dobra wiara w prawie podatkowym – rozważania na tle przepisów o VAT
  3. Faktura VAT i jej rola na przestrzeni ostatnich 10 lat
  4. Świadczenia złożone – zasady wynikające z orzecznictwa i praktyczne konsekwencje

Konferencja jest adresowana do doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych zajmujących się prawem podatkowym, właścicieli biur rachunkowych oraz głównych księgowych w firmach, dla których interpretacja problemów wynikających ze stosowania przepisów o VAT stanowi istotny element codziennej aktywności zawodowej.
Uczestnicząc w konferencji, otrzymacie Państwo bogatą wiedzę na temat najważniejszych zagadnień VAT w ciągu ostatnich 10 lat oraz wpływu norm unijnych na kształt polskich przepisów.

Przedmiot

Aktualny zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego po wyrokach Trybunału Sprawiedliwości UE 
doradca podatkowy Małgorzata Militz

Jedną z fundamentalnych zasad systemu VAT jest jego neutralność, a realizacja tej zasady następuje w głównej mierze w możliwości odliczenia podatku naliczonego, zapłaconego w związku z nabyciem towarów i usług. Jak pokazuje praktyka, od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej , rozumienie tej zasady w polskim prawie podatkowym ewoluowało. Jak przykłady należy chociażby wskazać spory podatników z organami podatkowymi w zakresie odmowy prawa odliczenia podatku przez podatnika przed jego rejestracją dla celów VAT, z tytułu nabycia usług od podatnika mającego siedzibę w „raju podatkowym” czy też podatku w związku dokonywaniem transakcji z podmiotem niezarejestrowanym dla celów VAT.

Bez wątpienia do lepszego zrozumienia (jak również stosowania) zasady neutralności przyczynił się Trybunał Sprawiedliwości UE, wydając wyroki także w polskich sprawach. I pomimo że niewątpliwie ma miejsce poprawa w tym zakresie, to jednak w dalszym ciągu wiele przepisów polskiej ustawy podatku od towarów i usług budzi wątpliwości co do zgodności z prawem unijnym lub też wskazaną zasadą neutralności VAT.

Faktura VAT i jej rola na przestrzeni ostatnich 10 lat.

doradca podatkowy Grzegorz Mularczyk

Ostatnie 10 lat to kompletna i fundamentalna zmiana roli faktury VAT w rozliczeniach podatkowych. Od dokumentu stricte formalnego, decydującego o momencie powstania zarówno obowiązku podatkowego, jak i prawa do odliczenia podatku naliczonego, obecnie dochodzimy do roli faktury jedynie jako narzędzia kontroli prawidłowości rozliczeń VAT.

Zmieniły się podstawowe zasady funkcjonowania tego podatku, zmienia się również miejsce faktury w tym systemie. Jest to sytuacja na tyle bezprecedensowa, że dla wielu (zwłaszcza organów podatkowych) jest ona zupełnie nie do przyjęcia, a i sami podatnicy często mają trudności w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości. Mimo iż fundamentalne zmiany dotyczące zasad fakturowania i samego pojęcia faktury VAT miały miejsce półtora roku temu, do dziś są przedmiotem licznych kontrowersji, a nierzadko oczywistych błędów wynikających ze stosowania nieobowiązujących już przepisów.

W zrozumieniu nowych zasad fakturowania nie pomaga też prawodawca, który z jednej strony zobligowany dyrektywą VAT dostosowuje przepisy krajowe do wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, z drugiej zaś cały czas utrzymuje  w tych samych aktach prawnych kompletnie anachroniczne rozwiązania, bądź wręcz sprzeczne z nowo wprowadzonymi.

Podczas wykładu zaprezentowane zostaną najważniejsze etapy zmian przepisów dotyczących faktur na tle 10 lat obowiązywania ustawy o podatku od towarów i usług.

Świadczenia złożone – zasady wynikające z orzecznictwa i praktyczne konsekwencje.

doradca podatkowy Tomasz Michalik

Dobra wiara w prawie podatkowym – rozważania na tle przepisów o VAT.

sędzia NSA Adam Bącal

Jeszcze do niedawna dominował pogląd o obiektywnym charakterze prawa podatkowego i jego instytucji. Przykładem mogą być orzeczenia sądowe akcentujące, że prawo do odliczenia podatku naliczonego w VAT ma charakter obiektywny, niezależnie od subiektywnego odczucia podatnika w zakresie przysługiwania tego prawa lub jego braku.

Za sprawą orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE sytuacja taka ulega zmianie. Coraz częściej sądy administracyjne, oceniając uprawnienia podatnika w zakresie prawa do odliczenia lub preferencyjnej stawki VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów lub eksporcie, badają, czy podatnik ten działał w dobrej wierze, będąc nieświadomą ofiarą oszustwa popełnionego przez jego kontrahenta.

Komentowane orzeczenia akcentują niejednokrotnie metody i zakres sprawdzania wiarygodności podatkowej kontrahentów w celu uchronienia się przed negatywnymi konsekwencjami podatkowymi ich działań. Podstawową tezą tych orzeczeń jest to, że podatnik, który nie wiedział i nie mógł wiedzieć o oszukańczych praktykach swoich kontrahentów, nie może być pozbawiony swoich uprawnień.

Prelegenci

Prelegenci

male

Adam Bącal

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewodniczący Wydziału I Izby Finansowej. Autor wielu artykułów i publikacji z zakresu podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej, współautor wielu publikacji książkowych. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Podatkowych (IATJ).

Grzegorz Mularczyk

Doradca podatkowy, partner w GWW Tax. Specjalizuje się w podatkach pośrednich, a szczególnie w VAT. Obsługuje głównie podmioty z sektorów: produkcja, nieruchomości, handel i dystrybucja, finanse publiczne oraz media. Równocześnie prowadzi szereg projektów, w tym o kluczowym znaczeniu dla systemu VAT w Polsce. Współautor licznych publikacji książkowych, w tym czterech komentarzy do ustawy o VAT, Komentarza do Dyrektyw Rady UE dot. wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Leksykonu Fakturowania, a także wielu eksperckich publikacji prasowych. Od listopada 2014 r. jest członkiem Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego Ministerstwa Finansów.

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

Vademecum Głównego Księgowego

Vademecum Głównego Księgowego to publikacja elektroniczna prezentująca informacje z dziedziny prawa podatkowego i rachunkowości oraz wybrane elementy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa Unii Europejskiej.

Vademecum Doradcy Podatkowego

Vademecum Doradcy Podatkowego jest publikacją elektroniczną w przyjazny sposób prezentującą informacje z dziedziny prawa podatkowego, rachunkowości, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

LEX Navigator Procedury Podatkowe

LEX Navigator to przełomowe narzędzie prezentujące czynności procesowe w formie przejrzystych diagramów. Schematy pokazują różne scenariusze przebiegu danego postępowania, terminy do dokonania określonych czynności, potencjalne reakcje innych uczestników postępowania. Kluczowe kroki w każdej procedurze prezentowane są w bogatym kontekście merytorycznym, na który składają się porady i komentarze pod redakcją naukową uznanych autorytetów, podstawy prawne oraz odpowiednio wyselekcjonowane fragmenty dokumentów wykładni i praktyki.

Patroni medialni

Przegląd Podatkowy

Przegląd Podatkowy

Czasopismo dla specjalistów! Najlepiej rozpoznawalny na rynku periodyk poświęcony tematyce podatkowej.

Wysoko oceniany przez:

  • doradców podatkowych i biegłych rewidentów
  • pracowników organów podatkowych
  • prawników
  • dyrektorów finansowych oraz głównych księgowych

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r.  Czasopismo otrzymało rekomendację Forum Doradców Podatkowych oraz Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi.

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Iwona Kaczorowska

tel. +48 600 940 063

iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com

Eliza Dziołak

Kierownik ds. szkoleń i konferencji Tel. 22 535 80 75 e-mail: eDziolak@wolterskluwer.pl

Ewa Lewicka – Project Manager

tel. 22 535 83 07, 0 692 466 515 elewicka@wolterskluwer.pl

Agnieszka Ciećwierz

specjalista ds. reklamy tel. 22 535 81 71, 0 795 143 317 aciecwierz@wolterskluwer.pl

Marta Olczak

Project Sales Manager tel. 22 535 81 84, 0 728 323 629 molczak@wolterskluwer.pl

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Patron medialny
Przegląd Podatkowy

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Iwona Kaczorowska, tel. +48 600 940 063, iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com