Konferencja

V Forum Podatkowo-Księgowe

V Forum Podatkowo-Księgowe
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

W tym roku odbyła się piąta, jubileuszowa edycja Forum Podatkowo-Księgowego. Wydarzenie zostało zorganizowane 16 kwietnia w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie. Organizatorem było Wydawnictwo Wolters Kluwer SA. Wśród patronów medialnych byli m.in.: Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Pracodawcy RP, Rada Podatkowa Lewiatan, Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych. Sponsorem konferencji była ETL (European Tax & Law), jedna z czołowych europejskich sieci kancelarii radców prawnych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów.

Udział w konferencji umożliwiał zdobycie punktów szkoleniowych wymaganych przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych – w wymiarze 5 punktów za udział w całej konferencji.

Wśród prelegentów

Grzegorz Mularczyk

Doradca podatkowy, partner w GWW Tax. Specjalizuje się w podatkach pośrednich, a szczególnie w VAT.

Szczegóły konferencji

Program

Program

09.00 - 09.30 Powitalna kawa oraz rejestracja uczestników
09.30 - 10.45 Czynności sprawdzające – preludium do kontroli
Zasady prowadzenia kontroli podatkowej

dr Dariusz Strzelec,
adwokat, doradca podatkowy
10.45 - 11.00 Przerwa kawowa
11.00 - 12.15 Nowe regulacje w zakresie opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach
lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych

dr Dariusz Strzelec,
adwokat, doradca podatkowy
12.15 - 13.00 LUNCH
13.00 - 14.15 Zmiany zasad oraz zakresu stosowania mechanizmu reverse charge dla dostaw krajowych
– omówienie skutków i wątpliwości związanych ze zmianami w VAT od 1 lipca 2015 r.

Małgorzata Militz,
doradca podatkowy
14.15 - 14.30 Przerwa kawowa
14.30 - 15.45 Pre-współczynnik narzędziem do wyodrębniania kwot podatku naliczonego
niezwiązanego z działalnością gospodarczą w rozumieniu VAT

Grzegorz Mularczyk,
doradca podatkowy
15.45 - 16.00 Dyskusja, zakończenie konferencji
16.00 - 17.00 Zwiedzanie wystawy
"Kanibalizm? O zawłaszczeniach w sztuce".
(po zaznaczeniu opcji w formularzu)

Cele

Cele

Zagadnienia omawiane na Forum dotyczyły ordynacji podatkowej, podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od towarów i usług.
 

W trakcie konferencji:

1)  Przedstawiliśmy planowane zmiany regulacji VAT, których celem jest pełniejsze dostosowanie przepisów polskiej ustawy do przepisów unijnych i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – omówione zostały następujące zagadnienia będące przedmiotem nowelizacji:

a) rozszerzona z dniem 1 lipca 2015 r. lista towarów objętych mechanizmem odwróconego obciążenia oraz powiększony w tym samym dniu katalog towarów, do których będzie miała zastosowanie zasada solidarnej odpowiedzialności sprzedawcy i nabywcy za rozliczenia VAT,

b) wprowadzane do polskiego systemu VAT z dniem 1 stycznia 2016 r. nowe ograniczenie w odliczaniu podatku naliczonego (tzw. prewspółczynnik).

2)  Kompleksowo omówiliśmy najważniejsze zagadnienia dotyczące czynności sprawdzających, w tym praw organów i obowiązków podatników, a także przykłady i konsekwencje niewłaściwego zastosowania tej procedury; w trakcie wykładu omówione zostaną także proponowane zmiany polegające na rozszerzeniu zakresu wykorzystania czynności sprawdzających.

3)  Przybliżyliśmy planowane ważne zmiany w zakresie opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych – w związku z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego, po których powstała konieczność nowego unormowania całej instytucji.


Zarówno dobór tematów, jak i sposób poprowadzenia prezentacji spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony Uczestników Forum, czego dowodem było wiele komentarzy i pytań zadawanych podczas każdego z wystąpień.

Prelegenci

Prelegenci

Grzegorz Mularczyk

Doradca podatkowy, partner w GWW Tax. Specjalizuje się w podatkach pośrednich, a szczególnie w VAT. Obsługuje głównie podmioty z sektorów: produkcja, nieruchomości, handel i dystrybucja, finanse publiczne oraz media. Równocześnie prowadzi szereg projektów, w tym o kluczowym znaczeniu dla systemu VAT w Polsce. Współautor licznych publikacji książkowych, w tym czterech komentarzy do ustawy o VAT, Komentarza do Dyrektyw Rady UE dot. wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Leksykonu Fakturowania, a także wielu eksperckich publikacji prasowych. Od listopada 2014 r. jest członkiem Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego Ministerstwa Finansów.

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

Vademecum Doradcy Podatkowego

Vademecum Doradcy Podatkowego jest publikacją elektroniczną w przyjazny sposób prezentującą informacje z dziedziny prawa podatkowego, rachunkowości, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Vademecum Głównego Księgowego

Vademecum Głównego Księgowego to publikacja elektroniczna prezentująca informacje z dziedziny prawa podatkowego i rachunkowości oraz wybrane elementy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa Unii Europejskiej.

LEX Navigator Procedury Podatkowe

LEX Navigator to przełomowe narzędzie prezentujące czynności procesowe w formie przejrzystych diagramów. Schematy pokazują różne scenariusze przebiegu danego postępowania, terminy do dokonania określonych czynności, potencjalne reakcje innych uczestników postępowania. Kluczowe kroki w każdej procedurze prezentowane są w bogatym kontekście merytorycznym, na który składają się porady i komentarze pod redakcją naukową uznanych autorytetów, podstawy prawne oraz odpowiednio wyselekcjonowane fragmenty dokumentów wykładni i praktyki.

Patroni medialni

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest samorządem zawodowym działającym na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jednolity Dz. U. 2008 r. Nr 73 poz 443 z późn. zm). Przynależność doradców podatkowych do Izby jest obowiązkowa i powstaje z chwilą wpisu na listę (tytuł "doradca podatkowy" podlega ochronie prawnej). W wykonywaniu swoich zadań samorząd doradców podatkowych jest niezależny i podlega tylko ustawom. Najwyższym organem Izby jest Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, który odbywa się co 4 lata. W okresach między Zjazdami działalnością samorządu kieruje Krajowa Rada Doradców Podatkowych wybrana przez Zjazd. Jej kadencja trwa 4 lata.  Innymi organami samorządu doradców podatkowych są:

  • Krajowa Komisja Rewizyjna - do zadań której należy kontrola działalności finansowej i majątkowej organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
  • Rzecznik Dyscyplinarny - który sprawuje nadzór nad wykonywaniem obowiązków określonych prawem przez doradców podatkowych, nad przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej oraz jest oskarżycielem w postępowaniu przed sądami dyscyplinarnymi;
  • Sąd Dyscyplinarny - rozpatrujący sprawy dyscyplinarne doradców podatkowych w pierwszej instancji
  • Wyższy Sąd Dyscyplinarny - stanowiący sąd drugoinstancyjny.

Kadencja każdego z powyższych organów jest równa kadencji Krajowej Rady Doradców Podatkowych i podobnie jak ona wybierane są one przez Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych. Na terenie każdego z szesnastu województw działają ponadto Regionalne Oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
 

Przegląd Podatkowy

Przegląd Podatkowy

Czasopismo dla specjalistów! Najlepiej rozpoznawalny na rynku periodyk poświęcony tematyce podatkowej.

Wysoko oceniany przez:

  • doradców podatkowych i biegłych rewidentów
  • pracowników organów podatkowych
  • prawników
  • dyrektorów finansowych oraz głównych księgowych

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r.  Czasopismo otrzymało rekomendację Forum Doradców Podatkowych oraz Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan stanowi reprezentatywne dla przedsiębiorców forum wyrażania poglądów na temat prawa podatkowego. To zespół ekspertów podatkowych, finansowych i prawnych. W jej skład wchodzą specjaliści z firm doradczych, kancelarii prawnych oraz menedżerowie odpowiedzialni w firmach członkowskich Konfederacji Lewiatan za sprawy podatkowe, księgowe i finansowe. Celem działania Rady jest przygotowywanie projektów służących poprawie jakości prawa podatkowego oraz kreowanie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, a co za tym idzie dla rozwoju gospodarczego.

Głównym obszarem działania Rady jest legislacja podatkowa. Opiniujemy projekty aktów prawnych oraz proponujemy własne rozwiązania. Prowadzimy projekty edukacyjne i świadomościowe. Organizujemy lub patronujemy konferencjom, seminariom i szkoleniom. Praca w Radzie odbywa się w grupach i zespołach i jest ona uzależniona od potrzeb i oczekiwań członków.

Podatki.abc.com.pl

Podatki.abc.com.pl to serwis dedykowany wszystkim podatnikom, a w szczególności osobom zawodowo zajmującym się rozliczaniem podatków i doradztwem podatkowym. Zawiera informacje o obowiązujących regulacjach z zakresu prawa podatkowego i projektowanych zmianach w nich, opinie ekspertów, omówienia najnowszego orzecznictwa w sprawach podatkowych i interpretacji wydawanych przez organy podatkowe a także materiały o szkoleniach i konferencjach dotyczących podatków i rachunkowości.

Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych

Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, stanowiące jednostkę organizacyjną Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, zostało utworzone 1 grudnia 1997 r. Pracami Centrum kieruje prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel. Zastępcą kierownika jest dr Ziemowit Kukulski. Działania Centrum są inicjowane i nadzorowane przez Radę Programową, pod przewodnictwem prof. Johannesa de Goede. Członkami Rady Programowej są prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel, prof. zw. dr hab. Bogumił Brzeziński, prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski, prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Król, prof. zw. dr hab. Michał Seweryński, dyr. Elżbieta Żuchaj.

Pracodawcy RP

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są najstarszą organizacją pracodawców w Polsce – działa od 1989 r. i reprezentuje 10.000 firm. Przedsiębiorstwa zrzeszone w Pracodawcach RP zatrudniają około 5 mln pracowników. Zdecydowana większość z nich (85%) to firmy prywatne.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są uznanym partnerem społecznym w Polsce i w Europie. Siłą organizacji są racje i argumenty prezentowane politycznym i ekonomicznym decydentom oraz liczba i różnorodność jej członków: związków, federacji i firm.

O potencjale Pracodawców RP stanowią wieloletnie doświadczenie i sukcesy, realizujące naczelną ideę organizacji – tworzenia państwa przyjaznego pracodawcom. Swoją pozycję Pracodawcy RP budują także hołdując – w każdym podejmowanym działaniu – zasadom profesjonalizmu obiektywizmu, rzetelności i skuteczności.
 

Odwiedź stronę

Sponsorzy

ETL Polska

ETL (European Tax & Law) to jedna z czołowych europejskich sieci kancelarii radców prawnych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów zrzeszająca specjalistów z Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Azji i Afryki. Partner dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz freelancerów ze wszystkich branż, oferujący kompleksowe rozwiązania księgowo-prawno-podatkowe zarówno lokalnie jak i na arenie międzynarodowej.

Już ponad 120 000 Klientów zyskuje dzięki współpracy z interdyscyplinarną i transgraniczną siecią kancelarii ETL.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Warunki uczestnictwa:

- Warunkiem udziału w V Forum Podatkowo-Księgowym jest przesłanie do Organizatora karty zgłoszenia za pośrednictwem internetu.

- Na kilka dni przed terminem V Forum Podatkowo-Księgowym Organizator prześle uczestnikom potwierdzenie udziału wraz z podaniem szczegółów organizacyjnych.

- Płatność (w przypadku udziału na zasadach płatnych) następuje na podstawie faktury proforma wystawionej na kilka dni od dokonania zgłoszenia lub na podstawie faktury VAT wystawionej w dniu realizacji V Forum Podatkowo-Księgowym.

- Płatność na konto Wolters Kluwer SA powinna nastąpić w terminie do 7 dni od daty wystawienia faktury VAT.

- Rezygnację z udziału w V Forum Podatkowo-Księgowym przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej (mail).

- Złożenie pisemnej rezygnacji z udziału w V Forum Podatkowo-Księgowym nie później niż 7 dni kalendarzowych przed terminem zjazdu nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych.

- Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w V Forum Podatkowo-Księgowym najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem V Forum Podatkowo-Księgowym i nie wezmą udziału w konferencji, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.

- W razie wyczerpania limitu miejsc na V Forum Podatkowo-Księgowym, informacja taka ukaże się na stronie internetowej http://konferencja.abc.com.pl/forumpodatkowoksiegowe

Lokalizacja: Zachęta - Narodowa Galera Sztuki Plac Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Agata Fiodorow

tel. +48 22 535 80 99

agata.fiodorow@wolterskluwer.com

W sprawach merytorycznych:

Iwona Kaczorowska Project Manager Konferencji Forum Podatkowo-Księgowe Redaktor Naczelna Przeglądu Podatkowego Tel: 600 940 063 E-mail: ikaczorowska@wolterskluwer.pl

W sprawach marketingowych:

Marta Ciach Specjalista ds. Marketingu Tel: 728 323 661 E-mail: marta.ciach@wolterskluwer.com

W sprawach sponsoringu konferencji:

Marta Olczak Project Sales Manager Tel. 22 535 81 84 Kom. 728 323 629 E-mail: molczak@wolterskluwer.pl

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Patron medialny
Patron medialny
Przegląd Podatkowy
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Sponsor

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Agata Fiodorow, tel. +48 22 535 80 99, agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com