dostosowanie do infywidualnych potrzeb
dostosowanie do indywidualnych potrzeb
płatność po zrealizowanej usłudze
płatność po zrealizowanej usłudze
Konferencja

VI Edycja Cyklu Seminariów dla Doradców Podatkowych

VI Edycja Cyklu Seminariów dla Doradców Podatkowych
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Na program składa się seria 6 praktycznych seminariów w różnych miastach w Polsce. Spotkania poprowadzą przede wszystkim doświadczeni sędziowie NSA i WSA oraz doradca podatkowy, których wiedza, praktyka doradcza, doświadczenie orzecznicze i zarazem  dorobek piśmienniczy gwarantują najwyższą jakość merytoryczną wykładu oraz staranny dobór prezentowanych spraw.

Celem programu jest przedstawienie doradcom podatkowym najbardziej doniosłych orzeczeń krajowych sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE z zakresu podatku od towarów i usług  wraz z ich konsekwencjami dla interpretacji przepisów polskiego prawa podatkowego. Do najistotniejszych zagadnień polskiego podatku od towarów i usług zostaną omówione kluczowe orzeczenia europejskie, wskazane i skomentowane, odpowiadające im orzeczenia polskich sądów administracyjnych wraz z wyjaśnieniem kluczowych wątpliwości związanych z interpretacją stosownych przepisów Dyrektywy 112, polskiej ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów do niej wykonawczych. Na tle wniosków płynących z orzecznictwa prelegenci przedstawią jak się zmieniały i jakie skutki niosły za sobą zmiany przede wszystkim polskiej ustawy o podatku od towarów i usług dla praktyki podatkowej.

Program szkoleniowy „Rola orzecznictwa sądów administracyjnych w praktyce stosowania prawa podatkowego” powstaje przy współpracy regionalnych oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Udział w konferencji umożliwia zdobycie punktów szkoleniowych wymaganych przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych, w wymiarze 4 godzin i zostanie potwierdzony otrzymaniem stosownego certyfikatu uczestnictwa.

Szczegóły konferencji

Program

Program

Kluczowe problemy:

 • Problemy z rozdzieleniem działalności gospodarczej a zarządem majątkiem prywatnym u osób fizycznych
 • Najem, refakturowanie mediów - czynności kompleksowe w świetle najnowszego orzecznictwa TS - C-42/12 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
 • Jakie akty staranności chronią przed skutkami nieuczciwości kontrahentów - dobra wiara jako warunek odliczenia podatku naliczonego

 

Harmonogram:

09.30 - 10.00

Rejestracja uczestników

10.00 - 10.10

Powitanie i rozpoczęcie seminarium

10.10 – 12.00

VAT. Najważniejsze orzecznictwo krajowe i europejskie, prelegent: Ewa Michna, sędzia WSA,

cz. I

Odliczenie podatku naliczonego:
a) związek z czynnościami opodatkowanymi,
b) ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego (w szczególności eksploatacja samochodów osobowych, akcje marketingowe itp.)
c) odliczanie proporcjonalne i korekta odliczonego podatku,
d) „dobra wiara” i jej znaczenie dla odliczenia VAT.

12.00 - 12.45

Lunch

12.45 - 13.15

Biznes idzie do przodu. Nowoczesna platforma informacyjna Wolters Kluwer, szybszy dostęp do dokumentów, lepsze wyszukiwanie, personalizacja.  Maciej Krajewski, dyrektor  ds. rynku doradców podatkowych Wolters Kluwer S.A.

13.15 – 14.00

VAT. Najważniejsze orzecznictwo krajowe i europejskie, prelegent: Ewa Michna, sędzia WSA,

cz. II

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług wybranych czynności:
a) wypłata dywidend w formie rzeczowej, umorzenie udziałów w zamian za towary,
b) rozwiązanie spółki cywilnej/jawnej i konieczność zapłaty podatku z „remanentu likwidacyjnego”,
c) wystąpienie niedoborów towarów u podatników.

14.00 - 14.15

Przerwa kawowa

14.15 – 15.45

VAT. Najważniejsze orzecznictwo krajowe i europejskie, prelegent: Ewa Michna, sędzia WSA,

cz. III

Pojęcie podatnika dla celów VAT:
a) gminne jednostki samorządowe, zakłady budżetowe - wątpliwości w zakresie przyznania im statusu podatników VAT,
b) sprzedaż nieruchomości gruntowych przez osoby fizyczne,
c) sprzedaż towarów przez osoby fizyczne za pośrednictwem  portali internetowych.

ok. 15.45

Zakończenie konferencji

Cele

Cele

 • Kompleksowe i wyczerpujące omówienie problematyki stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz Dyrektywy 112 na tle praktyki wynikającej z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE oraz krajowych sądów administracyjnych
 • Prezentacja orzecznictwa sądów administracyjnych oraz TSUE w sprawach z zakresu VAT w podziale na fundamentalne instytucje polskiej ustawy
 • Omówienie konsekwencji komentowanych wyroków dla praktyki stosowania prawa podatkowego w Polsce
 • Przedstawienie skutków przyjętych interpretacji w kontekście planowanych zmian w przepisach podatkowych
 • Przedstawienie linii orzeczniczych w podatku od towarów i usług, wynikających z dotychczasowej praktyki orzeczniczej
 • Pogłębienie kompetencji doradców podatkowych w sprawach związanych ze stosowaniem materialnoprawnych przepisów o VAT na tle orzecznictwa sądów
 • Wzrost kompetencji doradców podatkowych w zakresie zagadnień związanych z prawidłową interpretacją zdarzeń prawnych kreowanych w drodze wykładni orzeczniczej

Podczas każdego z seminarium będzie można nabyć pozycję książkową „VAT. Wybór orzecznictwa”.
W książce zaprezentowano najbardziej istotne i jednocześnie odnoszące się do zagadnień stwarzających największe wątpliwości czy kontrowersje wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych dotyczące stosowania ustawy o podatku od towarów i usług. Prezentowany zbiór zawiera tezy własne Autorów, wskazujące na podstawowe, wiodące kwestie rozstrzygnięte w danym orzeczeniu.

Opracowanie będzie ilustracją do prowadzonych wykładów (prelegenci są współautorami tej książki) i stanowi niezbędny materiał dla każdego doradcy podatkowego stosującego przepisy o podatku od towarów i usług wsparte bogatym orzecznictwem TS UE i polskich sądów administracyjnych.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług cechują się bardzo dużą zawiłością i zmiennością. Aby dobrze zrozumieć i prawidłowo stosować tę ustawę, trzeba znać nie tylko jej uregulowania, lecz także interpretacje wydawane przez Ministra Finansów, dyrektywy unijne oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W gąszczu powstających wątpliwości dla wielu podatników oraz ich pełnomocników, a także pracowników organów podatkowych nieocenioną pomoc stanowi bogate orzecznictwo krajowych sądów administracyjnych. 

W wydawanych wyrokach sądy administracyjne wskazują prawidłowe rozumienie przepisów dotyczących VAT, szczegółowo wyjaśniają powody podjęcia takiego rozstrzygnięcia, co bez wątpienia przyczynia się do pewnej stabilizacji czy też bezpieczeństwa w zakresie ich stosowania. Zatem pomimo że w Polsce nie obowiązuje system common law, to coraz częściej wydawane wyroki mają charakter precedensów, które stanowią o wyznaczeniu nowej linii orzeczniczej, a czasem przyczyniają się nawet do podjęcia przez ustawodawcę działań w celu nowelizacji przepisów.  

Małgorzata Militz

Doradca podatkowy

Redaktor naukowy

Prelegenci

Prelegenci

male

Adam Bącal

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewodniczący Wydziału I Izby Finansowej. Autor wielu artykułów i publikacji z zakresu podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej, współautor wielu publikacji książkowych. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Podatkowych (IATJ).

Ewa Michna

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, ma doświadczenie zawodowe w przedsiębiorstwach prywatnych i organach skarbowych oraz podatkowych, w tym jako radca prawny. Członek European Association of Administrative Judges (AEAJ). Jest autorką publikacji o tematyce podatkowej.

male

Roman Wiatrowski

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekający w sprawach z zakresu podatku od towarów i usług. Wcześniej w latach 1997-2006 pracownik organów podatkowych, a w latach 2006-2012 asesor i sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest samorządem zawodowym działającym na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jednolity Dz. U. 2008 r. Nr 73 poz 443 z późn. zm). Przynależność doradców podatkowych do Izby jest obowiązkowa i powstaje z chwilą wpisu na listę (tytuł "doradca podatkowy" podlega ochronie prawnej). W wykonywaniu swoich zadań samorząd doradców podatkowych jest niezależny i podlega tylko ustawom. Najwyższym organem Izby jest Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, który odbywa się co 4 lata. W okresach między Zjazdami działalnością samorządu kieruje Krajowa Rada Doradców Podatkowych wybrana przez Zjazd. Jej kadencja trwa 4 lata.  Innymi organami samorządu doradców podatkowych są:

 • Krajowa Komisja Rewizyjna - do zadań której należy kontrola działalności finansowej i majątkowej organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
 • Rzecznik Dyscyplinarny - który sprawuje nadzór nad wykonywaniem obowiązków określonych prawem przez doradców podatkowych, nad przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej oraz jest oskarżycielem w postępowaniu przed sądami dyscyplinarnymi;
 • Sąd Dyscyplinarny - rozpatrujący sprawy dyscyplinarne doradców podatkowych w pierwszej instancji
 • Wyższy Sąd Dyscyplinarny - stanowiący sąd drugoinstancyjny.

Kadencja każdego z powyższych organów jest równa kadencji Krajowej Rady Doradców Podatkowych i podobnie jak ona wybierane są one przez Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych. Na terenie każdego z szesnastu województw działają ponadto Regionalne Oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
 

Partnerzy

Partnerzy

Vademecum Doradcy Podatkowego

Vademecum Doradcy Podatkowego jest publikacją elektroniczną w przyjazny sposób prezentującą informacje z dziedziny prawa podatkowego, rachunkowości, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

LEX Navigator Procedury Podatkowe

LEX Navigator to przełomowe narzędzie prezentujące czynności procesowe w formie przejrzystych diagramów. Schematy pokazują różne scenariusze przebiegu danego postępowania, terminy do dokonania określonych czynności, potencjalne reakcje innych uczestników postępowania. Kluczowe kroki w każdej procedurze prezentowane są w bogatym kontekście merytorycznym, na który składają się porady i komentarze pod redakcją naukową uznanych autorytetów, podstawy prawne oraz odpowiednio wyselekcjonowane fragmenty dokumentów wykładni i praktyki.

Przegląd Podatkowy

Przegląd Podatkowy

Czasopismo dla specjalistów! Najlepiej rozpoznawalny na rynku periodyk poświęcony tematyce podatkowej.

Wysoko oceniany przez:

 • doradców podatkowych i biegłych rewidentów
 • pracowników organów podatkowych
 • prawników
 • dyrektorów finansowych oraz głównych księgowych

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r.  Czasopismo otrzymało rekomendację Forum Doradców Podatkowych oraz Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi.

LEX Biblioteka Podatkowa

LEX Biblioteka Podatkowa jest największą na rynku bazą książek podatkowych, omawiającą szerokie spektrum zagadnień prawa podatkowego.

Ponad 170 elektronicznych wersji publikacji – poindeksowanych tematycznie, łatwych w przeszukiwaniu, z możliwością kopiowania i drukowania - m.in.: komentarzy, leksykonów, poradników i monografii naukowych oraz numerów czasopisma Przegląd Podatkowy z ostatnich 3 lat. Kilkadziesiąt nowych, aktualnych publikacji każdego roku.

Patroni medialni

Podatki.abc.com.pl

Podatki.abc.com.pl to serwis dedykowany wszystkim podatnikom, a w szczególności osobom zawodowo zajmującym się rozliczaniem podatków i doradztwem podatkowym. Zawiera informacje o obowiązujących regulacjach z zakresu prawa podatkowego i projektowanych zmianach w nich, opinie ekspertów, omówienia najnowszego orzecznictwa w sprawach podatkowych i interpretacji wydawanych przez organy podatkowe a także materiały o szkoleniach i konferencjach dotyczących podatków i rachunkowości.

Rynek podatkowy

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Organizator
Partner
Partner
Partner
Przegląd Podatkowy
Patron medialny

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com