dostosowanie do infywidualnych potrzeb
dostosowanie do indywidualnych potrzeb
płatność po zrealizowanej usłudze
płatność po zrealizowanej usłudze
Konferencja

BHP w budownictwie

BHP w budownictwie
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Charakter wykonywanych podczas inwestycji budowlanych, czynności niesie za sobą wysokie ryzyko zaistnienia szkód w mieniu i wypadków przy pracy.

Właściwe przygotowanie placu budowy jest niewątpliwie czynnikiem ograniczającym znacznie ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń losowych. Prawidłowe, wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzenie prac budowlanych, zaprojektowanie sposobu zagospodarowania terenu budowy wraz ze sporządzeniem planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są kluczowymi elementami logistycznymi z punktu widzenia organizacji i prowadzenia robót budowlanych.  Istotny wpływ na zagrożenia występujące przy robotach budowlanych mają zaniedbania techniczne i organizacyjne oraz niewystarczająca świadomość pracowników o ryzyku występującym przy wykonywaniu tych prac.

Uczestnictwo w konferencji przyczyni się do wzbogacenia wiedzy uczestników o wyżej wspomniane aspekty pracy na terenie budowy.

Wśród prelegentów

Maciej Ambroziewicz

Specjalista z zakresu bezpieczeństwa higieny pracy; absolwent Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
male

Mieczysław Jankowski

Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, ekspert ds. bezpieczeństwa i higieny pracy certyfikowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB

Krzysztof Zamajtys

Długoletni staż pracy w służbie bhp, uprawnienia głównego specjalisty ds. bhp oraz inspektora ds. ppoż.

Szczegóły konferencji

Program

Program

 9:30 Rejestracja uczestników
 10:00 Rozpoczęcie konferencji
 10:00 - 10:45

Zagospodarowanie terenu budowy - zapewnienie bezpieczeństwa – Wykładowca Mieczysław Jankowski.

 • Uniemożliwienie wejścia na teren budowy osobom nieupoważnionym;
 • Wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych oraz miejsc postojowych dla pojazdów; 
 • Wyznaczenie stref niebezpiecznych; 
 • Doprowadzenie "mediów" oraz odprowadzanie lub utylizacja ścieków;  
 • Urządzenie  pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
 • Zapewnienie  oświetlenia naturalnego i sztucznego;  
 • Zapewnienie  właściwej wentylacji;  
 • Zapewnienie  łączności telefonicznej; 
 • Urządzenie  składowisk materiałów i wyrobów.
10:45 - 11:00 Dyskusja
11:00 - 11:45 Obowiązki inwestora i kierownika w zakresie bezpiecznej pracy – Wykładowca Maciej Ambroziewicz
 • Zgłoszenie właściwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczęcia robót,
 • Sporządzenie planu BIOZ (omówienie elementów jakie powinny się w nim znajdować),
 • Obowiązek prowadzenia dziennika budowy,
 • Tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierająca dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • Powołanie kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.
 • Omówienie szczegółowych przepisów bhp dotyczących m.in.:
  • bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
  • bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,
  • bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych
  • ogólnych przepisów bhp,
  • służby bhp,
  • profilaktycznych posiłków i napojów
11:45 - 12:00 Dyskusja
 12:00 - 12:20 Przerwa Kawowa
 12:20 - 12:55 Zagrożenia na budowie a wypadki przy pracy – Wykładowca Krzysztof Zamajtys
 • Rodzaje zagrożeń na terenie budowy (fizyczne, chemiczne, biologiczne),
 • Sposoby identyfikacji zagrożeń na terenie budowy,
 • Ocena ryzyka zawodowego,
 • Wypadki na terenie budowy,
 • Środki techniczne oraz organizacyjne zapobiegające wypadkom na terenie budowy,
 • Szkolenia pracowników na terenie budowy.
 12:55 - 13:10 Dyskusja
 13:10 - 13:55 Prezentacja Serwisu BHP
 13:55 - 14:40 Obiad
 14:40 - 15:25 Warunki pracy na budowie (pomieszczenia higieniczno-sanitarne, posiłki i napoje profilaktyczne, temperatura itp.) – Wykładowca Krzysztof Zamajtys
 • Obowiązki po stronie pracodawcy w zakresie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na terenie budowy,
 • Rodzaje pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na terenie budowy (szatnie na odzież roboczą i ochronną, umywalnie, jadalnie, suszarnie, ustępy, pomieszczenia do wypoczynku oraz pomieszczenia do ogrzewania się)
 • Wymagania dla pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na terenie budowy,
 • Warunki środowiska pracy na terenie budowy,
 • Napoje i posiłki profilaktyczne wydawane pracownikom pracującym na terenie budowy.
 15:25 - 15:40 Dyskusja
 ok. 16:00 Zakończenie konferencji

Prelegenci

Prelegenci

Maciej Ambroziewicz

Specjalista z zakresu bezpieczeństwa higieny pracy; absolwent Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy” prowadzonych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy wraz z Politechniką Warszawską oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie zasobami pracy” organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, uczestnik licznych konferencji naukowych, kursów i szkoleń (m.in. kurs inspektorów ochrony przeciwpożarowej, kurs dla doradców DGSA); praktykę zawodową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zdobywał od 2003 r. w firmie outsourcingowej, gdzie wykonywał zadania służby bhp w wielu przedsiębiorstwach o zróżnicowanym profilu działalności. Obecnie kieruje wieloosobową komórką bhp w jednym z największych szpitali w kraju oraz współpracuje z wieloma instytucjami rządowymi i samorządowymi. Współautor książek „Meritum BHP” i „Bezpieczeństwo i higiena pracy. Pytania i odpowiedzi”, wyd. Wolters Kluwer.

male

Mieczysław Jankowski

Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, ekspert ds. bezpieczeństwa i higieny pracy certyfikowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB, inspektor ochrony przeciwpożarowej, instruktor I pomocy przedmedycznej; absolwent Wydziału Elektrotechniki Wyższej Szkoły Inżynierskiej w  Kielcach, studium podyplomowego „ Bezpieczeństwo systemów człowiek – technika - środowisko” w zakresie specjalności „Bezpieczeństwo pracy” prowadzonego przez Politechnikę Warszawską; uczestnik licznych konferencji naukowych, kursów i szkoleń; w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż. od 1997 r. prowadząc firmę Centrum Kształcenia Mieczysław Jankowski, wykonując zadania służby BHP w wielu zakładach pracy, w różnych branżach oraz prowadząc szkolenia w dziedzinie bhp, ppoż. I I pomocy przedmedycznej.

Krzysztof Zamajtys

Długoletni staż pracy w służbie bhp, uprawnienia głównego specjalisty ds. bhp oraz inspektora ds. ppoż. W ramach pracy zawodowej: nadzór nad firmami w zakresie bhp i ppoż., dokonywanie kontroli bhp i ppoż. i analiz bhp, przeprowadzanie szkoleń w zakresie bhp i ppoż., sporządzanie dokumentacji powypadkowych, ocen ryzyka zawodowego oraz instrukcji i regulacji wewnątrzzakładowych w zakresie bhp, a także wykonywanie analiz ergonomicznych stanowisk pracy. Dodatkowe uprawnienia doradcy DGSA. Wykładowca na studiach dziennych i zaocznych oraz podyplomowych na uczelniach wyższych w Warszawie i Toruniu. Aktualnie także autor publikacji (artykułów i komentarzy) oraz odpowiedzi na pytania czytelników dla wydawnictwa Wolters Kluwer z zakresu bhp, ppoż. i ADR. Zainteresowania naukowe i dydaktyczne związane są z ergonomicznym kształtowaniem stanowisk pracy w firmach, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. Zainteresowania dotyczą również zagadnień związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy, zasad i sposobów postępowania z materiałami niebezpiecznymi oraz zagadnień związanych z ochroną środowiska. Współautor książki „Bezpieczeństwo i higiena pracy. Pytania i odpowiedzi”, wyd. Wolters Kluwer.

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

Serwis BHP

Serwis BHP to jedyna w swoim rodzaju publikacja, która pozwala na rozwiązanie problemów związanych ze stosowaniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Analiza konkretnych problemów związanych  z  bezpieczeństwem pracy dostarcza komplet niezbędnych informacji w postaci zebranych dokumentów. Szybka pomoc eksperta w konkretnej sprawie. Jak działać zgodnie z prawem i nie popełniać błędów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Serwis BHP umożliwia szybkie wyszukiwanie treści przeglądając działy tematyczne zamieszczone w indeksie przedmiotowym publikacji, jak i korzystając z wyszukiwarki. Przeglądając w Serwisie BHP komentarz, odpowiedź na pytanie klienta lub jakikolwiek inny dokument, można znaleźć w nim link do podstawy prawnej. Każda zmiana przepisów na bieżąco jest uwzględniana w publikacji.

Wersje:

Gold - wersja przeznaczona dla starszych i głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. W tej wersji dostępna jest możliwość zadawania pytań ekspertom współpracującym z Serwisem BHP.

Silver - wersja dedykowana dla inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

Patroni medialni

przyjaciel przy pracy

budownictwopracy.pl

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN ul. Ks. Trojdena 4 Warszawa 02-109 Termin: 13.05.2013 Godziny: 10:00 do 16:00 Warunki udziału Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie powyższego formularza zgłoszeniowego. Płatność następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wolters Kluwer Polska S.A. , którą Uczestnik otrzyma pocztą po konferencji. Płatność na konto Wolters Kluwer Polska S.A. powinna nastąpić w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury VAT. Rezygnacje z udziału w konferencji przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w konferencji najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem konferencji, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictw

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Partner merytoryczny
Patron medialny
Patron medialny

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com