dostosowanie do infywidualnych potrzeb
dostosowanie do indywidualnych potrzeb
płatność po zrealizowanej usłudze
płatność po zrealizowanej usłudze
Konferencja

Nowoczesna służba BHP w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy w firmie

Nowoczesna służba BHP w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy w firmie
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szczegóły konferencji

Program

Program

Nowoczesna służba bhp w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy w firmie - III edycja
8.30-9.00 Rejestracja uczestników. Zapraszamy na poranną kawę.  
9.00-9.05 Otwarcie konferencji  
9.05-10.00

Nadzór na wykonywaniem pracy w praktyce – odpowiedzialność pracodawcy

1. Nadzór nad pracownikami jako cecha stosunku pracy.
2. Elementy nadzoru.
3. Osoby sprawujące nadzór (wymagania,  odpowiedzialność).
4. Prace szczególnie niebezpieczne (rodzaj prac,  organizacja i wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych,  rola nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi,  polecenia pisemne).

dr Grzegorz Łyjak
10.00-10.15 Prezentacja Serwisu BHP  
10.15-10.30 Przerwa kawowa  
10.30-11.30

Metody oceny obciążeń dynamicznych i statycznych przy wykonywaniu ręcznych prac transportowych                             


1. Ręczne prace transportowe.
2. Zagrożenia przy ręcznych pracach transportowych.
3. Metody oceny dynamicznych i statycznych przy wykonywaniu ręcznych prac transportowych.
4. Metoda OWAS.
5. Metoda KIM.
6. Metoda RULA.
7. Metoda REBA.
8. Zastosowanie w praktyce metod oceny dynamicznych i statycznych przy wykonywaniu ręcznych prac transportowych.

Krzysztof Zamajtys
11.30-12.10

Zdarzenie potencjalnie wypadkowe                                             


1. Co to są zdarzenia potencjalnie wypadkowe (ZPW)  – definicje, wymagania prawne.
2. Dlaczego warto badać zdarzenia potencjalnie wypadkowe?
3. Wdrażanie procedury postępowania ze zdarzeniami potencjalnie wypadkowymi.
4. Zgłaszanie i rejestrowanie ZPW.
5. Klasyfikacja ZPW na podstawie ocena ryzyka.
6. Ustalanie przyczyn zdarzenia i określenie działań korygujących.
7. Informowanie pracowników o podjętych działaniach i możliwości zgłaszania uwag.
8. Okresowe przeglądy zidentyfikowanych ZPW.
9. Przykładowa analiza ZPW. 

Tomasz Dyjeciński
12.10-13.00

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

1. Przypadki kiedy pracodawca jest obowiązany zapewnić odzież roboczą.
2. Konieczność naprawiania i czyszczenia odzieży roboczej.
3. Ekwiwalent za prawnie odzieży roboczej – jako alternatywa dla świadczenia usług prania.
4. Wysokość ekwiwalentu i sposoby jego ustalania.
5. Dopuszczalność wypłaty ekwiwalentu w stałej kwocie miesięcznej.
6. Zwolnienia podatkowo-ubezpieczeniowe.
7. Stanowisko ZUS i organów podatkowych w sprawie ekwiwalentu w stałej kwocie miesięcznej.

Paweł Ziółkowski
13.00-13.45 Lunch  
13.45-14.45

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy podwykonawców

1. Wyznaczanie oraz rola koordynatora ds. bhp
2. Współpraca pomiędzy pracodawcami – dobre praktyki
3. Motywowanie podwykonawców do rzetelnej współpracy w zakresie bhp
4. Stosowanie przepisów i zasad bhp wobec osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy
5. Odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów bhp przez osoby inne niż pracownicy

Maciej Ambroziewicz
14.45-15.50

Postępowanie powypadkowe - najczęstsze błędy pracodawców i zespołów powypadkowych                                                          

1. Zasady kwalifikowania zdarzenia jako wypadek przy pracy, wypadek w drodze do/z pracy, wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy - analiza rzeczywistych zdarzeń i postępowań powypadkowych.
2. Czy zawsze należy wszczynać postępowanie powypadkowe?
3. Wypadek na terenie innego zakładu pracy.
4. Powoływanie zespołu powypadkowego i etapy jego pracy - wpływ czynności wstępnych na proces dochodzenia powypadkowego, kto i kiedy składa wyjaśnienia, a kto udziela informacji, co powinien zawierać opis wypadku.
5. Postępowanie powypadkowe - odmowa składania wyjaśnień przez poszkodowanego i świadka, składanie fałszywych wyjaśnień, odmowa okazania odpowiednich dokumentów, wyłączna wina poszkodowanego.
6. Dokumentacja powypadkowa - termin sporządzenia protokołu, prawa poszkodowanego i świadków, w tym ochrona danych osobowych, podważanie zapisów w protokole, odrębne zdanie członka zespołu, błędy w zapisach protokołu powypadkowego, na które szczególną uwagę zwraca ZUS i PIP.

dr Anna Sokołowska
15.50-16.00 Zakończenie  

Cele

Cele

W trakcie III edycji konferencji Nowoczesna służba BHP w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy w firmie   przybliżymy Państwu problematyczne zagadnienia dotyczące:

 • nadzoru na wykonywaniem pracy w praktyce – odpowiedzialność pracodawcy;
 • metod oceny obciążeń dynamicznych i statycznych przy wykonywaniu ręcznych prac transportowych;
 • zdarzeń potencjalnie wypadkowych;
 • ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej;
 • zarzadzania bezpieczeństwem pracy podwykonawców;
 • postępowania powypadkowego - najczęstsze błędy pracodawców i zespołów powypadkowych.

W trakcie konferencji istnieje możliwość zadawania pytań oraz udziału w aktywnej dyskusji.

Przez cały czas trwania konferencji do Państwa dyspozycji będą również eksperci - którzy podczas dyżuru przy stolikach eksperckich rozwiążą Państwa problemy z zakresu bhp.

Mamy nadzieję, iż zapoznanie się z proponowaną przez nas problematyką pozwoli osobom zarządzającym podejmować świadome, przemyślane i najlepiej dopasowane do sytuacji decyzje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a pracownikom służby bhp jak najlepsze ich wykonanie.

Prelegenci

Prelegenci

Maciej Ambroziewicz

Specjalista z zakresu bezpieczeństwa higieny pracy; absolwent Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy” prowadzonych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy wraz z Politechniką Warszawską oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie zasobami pracy” organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, uczestnik licznych konferencji naukowych, kursów i szkoleń (m.in. kurs inspektorów ochrony przeciwpożarowej, kurs dla doradców DGSA); praktykę zawodową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zdobywał od 2003 r. w firmie outsourcingowej, gdzie wykonywał zadania służby bhp w wielu przedsiębiorstwach o zróżnicowanym profilu działalności. Obecnie kieruje wieloosobową komórką bhp w jednym z największych szpitali w kraju oraz współpracuje z wieloma instytucjami rządowymi i samorządowymi. Współautor książek „Meritum BHP” i „Bezpieczeństwo i higiena pracy. Pytania i odpowiedzi”, wyd. Wolters Kluwer.

male

Tomasz Dyjeciński

Specjalista ds. bhp, obecnie zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał również w branży elektroenergetycznej i produkcyjnej (Automotive). Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. Studia Podyplomowe BHP ukończył na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Zawodowo interesuje się m.in.: systemami zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N 18001 i OHSAS 18001 oraz pracami na wysokości.

male

dr Grzegorz Łyjak

Ekspert w zakresie prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarach związanych z oceną warunków środowiska pracy, zapobieganiem wypadkom przy pracy oraz przestrzeganiem przepisów prawa pracy. Swoje doświadczenie zdobywał w trakcie pracy w Państwowej Inspekcji Pracy, gdzie początkowo jako inspektor pracy, a później jako dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli oraz zastępca Głównego Inspektora Pracy zajmował się zarówno działaniami o charakterze legislacyjnym, opiniotwórczym jak również oceniającymi w praktyce efekty wprowadzonych zmian w systemie prawa pracy. Był odpowiedzialny za wskazywanie kierunków interpretacyjnych przepisów prawa pracy stosowanych przez inspektorów pracy. Inicjował, realizował i nadzorował działania kontrolne. W okresie pracy w Państwowej Inspekcji Pracy był zaangażowany w działalność dydaktyczną prowadzoną przez Ośrodek Szkoleniowy Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu oraz był zastępcą Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej na uprawnienia inspektora pracy. Obecnie swoją pracę w obszarze prawnej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy kontynuuje jako Prezes Stowarzyszenia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Jest koordynatorem i uczestnikiem projektów krajowych i międzynarodowych oraz kampanii społecznych w obszarze ochrony pracy. Wykładowca na uczelniach wyższych, recenzent publikacji i prac dyplomowych, trener i doradca w zakresie stosowania przepisów prawa pracy, autor publikacji oraz organizator i uczestnik konferencji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce.

dr Anna Sokołowska

Ekspert Centrum Pomocy Profesjonalisty Doradztwo Kadrowe. Prawnik, ekspert z zakresu prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada 20 letnie doświadczenie w zakresie prawa pracy. Swoje doświadczenie zdobywała zajmując się w ramach pracy zawodowej pracami o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy. Koordynator i uczestnik projektów krajowych i międzynarodowych oraz kampanii społecznych w obszarze ochrony pracy. Wykładowca na uczelniach wyższych, recenzent publikacji i prac dyplomowych, trener i doradca w zakresie stosowania przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, autor publikacji oraz uczestnik konferencji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie. Ukończyła Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz w 2000 r. złożyła egzamin państwowy i otrzymała uprawnienia inspektora pracy.

 

 

 

Krzysztof Zamajtys

Długoletni staż pracy w służbie bhp, uprawnienia głównego specjalisty ds. bhp oraz inspektora ds. ppoż. W ramach pracy zawodowej: nadzór nad firmami w zakresie bhp i ppoż., dokonywanie kontroli bhp i ppoż. i analiz bhp, przeprowadzanie szkoleń w zakresie bhp i ppoż., sporządzanie dokumentacji powypadkowych, ocen ryzyka zawodowego oraz instrukcji i regulacji wewnątrzzakładowych w zakresie bhp, a także wykonywanie analiz ergonomicznych stanowisk pracy. Dodatkowe uprawnienia doradcy DGSA. Wykładowca na studiach dziennych i zaocznych oraz podyplomowych na uczelniach wyższych w Warszawie i Toruniu. Aktualnie także autor publikacji (artykułów i komentarzy) oraz odpowiedzi na pytania czytelników dla wydawnictwa Wolters Kluwer z zakresu bhp, ppoż. i ADR. Zainteresowania naukowe i dydaktyczne związane są z ergonomicznym kształtowaniem stanowisk pracy w firmach, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. Zainteresowania dotyczą również zagadnień związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy, zasad i sposobów postępowania z materiałami niebezpiecznymi oraz zagadnień związanych z ochroną środowiska. Współautor książki „Bezpieczeństwo i higiena pracy. Pytania i odpowiedzi”, wyd. Wolters Kluwer.

Paweł Ziółkowski

Prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 9000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 800 szkoleń o tematyce prawnej. Prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych Zarządzanie Zespołem Sprzedaży (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.

Odbiorcy

Odbiorcy

Konferencja Nowoczesna służba BHP w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy w firmie jest wydarzeniem dedykowanym

 • pracodawcom,
 • pracownikom służb bhp,
 • przedstawicielom związków zawodowych,
 • społecznym inspektorom pracy,
 • a także wszystkim innym osobom zajmującym się bezpieczeństwem i higieną pracy.

Jest miejscem spotkań i wymiany doświadczeń oraz poszerzeniu wiedzy, przy udziale ekspertów posiadających rozległą wiedzę na tematy związane z praktycznym zastosowaniem przepisów i zasad bhp w codziennej pracy.

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

Serwis BHP

Serwis BHP to jedyna w swoim rodzaju publikacja, która pozwala na rozwiązanie problemów związanych ze stosowaniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Analiza konkretnych problemów związanych  z  bezpieczeństwem pracy dostarcza komplet niezbędnych informacji w postaci zebranych dokumentów. Szybka pomoc eksperta w konkretnej sprawie. Jak działać zgodnie z prawem i nie popełniać błędów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Serwis BHP umożliwia szybkie wyszukiwanie treści przeglądając działy tematyczne zamieszczone w indeksie przedmiotowym publikacji, jak i korzystając z wyszukiwarki. Przeglądając w Serwisie BHP komentarz, odpowiedź na pytanie klienta lub jakikolwiek inny dokument, można znaleźć w nim link do podstawy prawnej. Każda zmiana przepisów na bieżąco jest uwzględniana w publikacji.

Wersje:

Gold - wersja przeznaczona dla starszych i głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. W tej wersji dostępna jest możliwość zadawania pytań ekspertom współpracującym z Serwisem BHP.

Silver - wersja dedykowana dla inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

bhp.abc.com.pl

Serwis BHP tworzony jest z myślą o wszystkich osobach, którym bliska jest tematyka bhp.

Serwis BHP to kompleksowe źródło wiedzy z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Na łamach Serwisu BHP publikowane są komentarze specjalistów, koncentrujące się na praktycznych aspektach omawianego zagadnienia. Komentarze zawierają konkretne przykłady rozwiązań, jakie mogą być zastosowane przez specjalistę w danej sytuacji. Ich zawartość sprawia, ze są użyteczne w wielu przypadkach i odpowiadają potrzebom różnych Użytkowników.

Serwis BHP to opisane w przyjazny sposób najnowsze informacje dotyczące bezpiecznej i higienicznej pracy, a także szersze opracowania zagadnień nurtujących środowisko służby bhp. Nasi eksperci codziennie prezentują najświeższe informacje  dotyczące obowiązujących regulacji z zakresu bhp oraz analizy najbardziej zawiłych zagadnień. Opisując wszystkie najważniejsze zmiany w przepisach bhp, już od początku procesu legislacyjnego, staramy się przedstawić naszym Czytelnikom skutki tych zmian w ich codziennej aktywności.

W Serwisie internetowym znajdą się również odpowiedzi ekspertów na praktyczne pytania z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ochrony przeciwpożarowej. Poruszamy wszystkie najważniejsze tematy związane z działalnością pracowników służby bhp.

Serwis internetowy to także wybrane ujednolicone akty prawne, omówienia najciekawszych  orzeczeń, przydatne wzory.

LEX Navigator Prawo Pracy

LEX Navigator Prawo Pracy prezentuje najważniejsze i najczęściej stosowane procedury z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, BHP w formie interaktywnych diagramów. 
Schematy pokazują wariantowe scenariusze przebiegu postępowania, terminy do dokonania czynności procesowych oraz potencjalne reakcje innych uczestników postępowania (np. sądów, PIP, ZUS). Procedury są opatrzone autorskimi poradami oraz komentarzem eksperckim, orzecznictwem i podstawami prawnymi. 

Odwiedź stronę

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesna publikacja tworzona z myślą o Kadrowych. SPPiUS to narzędzia i wiedza, która pomaga radzić sobie z problemami kadrowymi i płacowymi. Gwarantuje szybki i niezawodny dostęp do informacji o zmianach w przepisach oraz o ich praktycznym znaczeniu i zastosowaniu.

Zawiera analizy praktycznych tematów, kompleksowy zbiór aktów prawnych z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, aktywne wzory dokumentów, odpowiedzi na pytania użytkowników, stawki i wskaźniki, orzecznictwo sądów polskich i UE, stanowiska urzędów oraz kompleksowy pakiet informacji niezbędnych w pracy działu kadrowego.

W wersji on-line program jest aktualizowany codziennie.

Odwiedź stronę

Patroni medialni

Praca i Zdrowie

Praca i Zdrowie

kulturabezpieczenstwa.pl

kulturabezpieczenstwa.pl

praca.pl

Serwis rekrutacyjny Praca.pl powstał w 2004 roku.

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą skoncentrowaną na tworzeniu i dostarczaniu wysokiej jakości usług e-rekrutacyjnych. Budujemy i rozwijamy efektywne, łatwe w obsłudze narzędzia, służące maksymalnie skutecznej komunikacji Pracodawców z potencjalnymi Kandydatami.

Od kilku lat jesteśmy portalem o ugruntowanej pozycji i silnie rozpoznawalnej na rynku marce.

Nasze największe atuty to ok. 2 mln Użytkowników, tysiące aktualnych ofert pracy każdego dnia, najlepszy adres domeny spośród wszystkich portali pracy. Praca.pl wraz z serwisami partnerskimi to gwarancja dotarcia do blisko 5 mln osób aktywnie poszukujących pracy.

Obserwując dynamikę zmian na polskim rynku pracy, wciąż rozwijamy portfolio naszych produktów. Staramy się z każdym dniem być bliżej potrzeb Naszych Klientów, gwarantując najwyższą jakość świadczonych usług.

Wspólnie z naszymi Klientami tworzymy jeden z najbardziej przyjaznych, efektywnych i nowoczesnych portali pracy w Polsce.

Sekcja Agencji Opieki (SAO)

Sekcja Agencji Opieki (SAO)

Sekcja Agencji Opieki (SAO) to organizacja zrzeszająca firmy realizujące usługi opiekuńcze nad osobami starszymi na rynku niemieckim, działająca w ramach Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia (SAZ). Sekcja powstała w 2010 roku z inicjatywy agencji chcących wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie w celu promowania i wspierania legalnych form zatrudniania.

Dziś Sekcja Agencji opieki, to rozpoznawalne forum wymiany informacji oraz ceniony partner w rozmowach o kształcie obecnego i przyszłego otoczenia prawno-legislacyjnego, perspektywach delegowania pracowników za granicę oraz branży opiekuńczej w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Sekcja organizuje cykliczne spotkania swoich członków, którzy wymieniają się codziennym doświadczeniem i wiedzą. Dzięki skutecznemu wsparciu prawnemu z powodzeniem rozwiązuje problemy prawne. SAO ma także na celu edukowanie społeczeństwa o zagrożeniach, jakie rodzi podjęcie nielegalnego zatrudnienia oraz przeciwdziała zjawisku pracy na czarno. Zadania Sekcji Agencji Opieki realizowane są podczas corocznych, ogólnopolskich Konferencji, biznesowych śniadań i spotkań prasowych, na których pojawiają się autorytety ze świata polityki i biznesu. Z sukcesami wpływa na kształt przepisów prawnych, również unijnych. Współpracuje z największymi branżowymi stowarzyszeniami i prawnikami z Niemiec.

SAO obecnie skupia 17 agencji, które świadczą usługi z poszanowaniem najwyższych standardów, wartości i prawa. Jest silną i rozpoznawalną marką, zarówno na polskim  jak i niemieckim rynku.

Odwiedź stronę

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Konferencja odbędzie się w Warszawie w Biurowcu Millennium Plaza, Golden Floor, przy Al. Jerozolimskich 123A

 

Korzyści!

Uczestnicy konferencji otrzymają w bonusie e-book pt."Zatrudnianie pracowników służby bhp – krok po kroku"

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Agata Fiodorow

tel. +48 22 535 80 99

agata.fiodorow@wolterskluwer.com

W sprawach merytorycznych:

Agnieszka Walczak
Project Manager Konferencji BHP
T: +48 602 327 501, e-mail: agnieszka.walczak@wolterskluwer.com

W kwestiach marketingowych:

Marta Ciach
Specjalista ds. Marketingu
T. +48 728 323 661, e-mail: marta.ciach@wolterskluwer.com

Organizatorzy i partnerzy

Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Patron medialny
Praca i Zdrowie
Patron medialny
kulturabezpieczenstwa.pl
Patron medialny
Patron medialny
Sekcja Agencji Opieki (SAO)

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Agata Fiodorow, tel. +48 22 535 80 99, agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com