Konferencja

IV Konwent Prawa Pracy

IV Konwent Prawa Pracy
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Nieustannie zmieniające się przepisy zmuszają pracodawców do aktualizowania wiedzy i poszukiwania optymalnych rozwiązań dla swoich firm. Kadrowcy również muszą na bieżąco śledzić przepisy i dopasowywać nowe regulacje do specyfiki swoich firm.
Rok 2014 będzie obfitował w ważne zmiany w przepisach ubezpieczeniowych oraz prawie pracy. 

Podczas IV edycji Konwentu Prawa Pracy wskażemy Państwu najnowsze przepisy, dokonamy ich interpretacji oraz przedstawimy najbardziej optymalne rozwiązania dla Państwa firm. A to wszystko dzięki wybitnym praktykom i ekspertom, którzy przeanalizują ww. problemy, przedstawią najdogodniejsze rozwiązania i odpowiedzą na Państwa pytania.

Zapewniamy możliwość indywidualnych konsultacji

Przez cały czas trwania konferencji do Państwa dyspozycji będą również eksperci Doradztwa Kadrowego - Centrum Pomocy Profesjonalisty, którzy podczas dyżuru przy stolikach eksperckich rozwiążą Państwa problemy z zakresu kadr.

Szczegóły konferencji

Program

Program

08.00 - 08.45 Rejestracja gości. Zapraszamy na poranną kawę
08.45 - 09.00 Otwarcie konferencji
09.00 - 10.00 Ubezpieczenia społeczne w orzecznictwie Sądu Najwyższego

Prelegent: Łukasz Prasołek - ekspert prawa pracy, pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych SN, były pracownik GIP

10.00 - 10.15

Przerwa

Stoliki eksperckie

  Prawo Pracy Ubezpieczenia społeczne
10.15 - 11.00

Zatrudnienie na część etatu – wady i zalety dla pracodawcy

Prelegent: Alicja Biernat - Adwokat, Kancelaria Prawna EY Law

 • Warunki zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Określenie wymiaru czasu pracy i systemu czasu pracy osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Godziny nadliczbowe a zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Gwarancje płacowe wobec osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Koszty zatrudnienia pracownika na części etatu
 • Udzielanie urlopów osobom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Przesłanki zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy

Zasiłki z ZUS - zasady ustalania i wypłaty

Prelegent: Maria Sobieska - Doradca klienta ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 • Jak ustalić podstawę zasiłku chorobowego w przypadku przejęcia zakładu pracy w trybie art. 231 k.p.
 • Jak ustalić kwotę wyrównania w sytuacji , gdy pracownik rezygnuje z urlopu rodzicielskiego? (jakie dokumenty będą podstawą do wyrównania zasiłku macierzyńskiego i czy w każdej sytuacji takie wyrównanie będzie przysługiwało?)
 • Kiedy pracownica może zrezygnować z dodatkowego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego – czy te działania mają wpływ na prawo do zasiłku macierzyńskiego i jego wysokość?
 • Omówienie zasad ustalania podstawy zasiłku na wybranych przykładach.
11.00 - 11.45

ZFŚS - nowy rok, nowe obowiązki

Prelegenci:

Alicja Biernat - Adwokat, Kancelaria Prawna EY Law

Tomasz Socha - Starszy menadżer, Dział Doradztwa Podatkowego EY

 • Tworzenie ZFŚS – prawo czy obowiązek?
 • Sposób obliczenia ilości pracowników na gruncie ustawy o ZFŚS
 • Rodzaje świadczeń przyznawanych z ZFŚS
 • Przesłanki przyznawania świadczeń z ZFŚS
 • Czy zawsze kryterium socjalne?
 • Kontrola gospodarowania środkami ZFŚS

Zasiłki ZUS - dokumentacja do wypłaty

Jak nowe rozwiązanie e-zwolnienia wpisze się w dokumentację papierową?

Prelegent: Maria Sobieska - Doradca klienta ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 • Co to jest profil informacyjny ZUS?
 • Jak będzie działać system do obsługi elektronicznych zwolnień chorobowych?
 • Kto ma obowiązek go utworzyć?
 • Czy pracodawcy i pracownicy będą mogli nadal otrzymać papierowe zwolnienie?
 • Jak będzie wyglądać możliwość kontroli zwolnień chorobowych?
11.45 - 12.00

Przerwa

Stoliki eksperckie

12.00 - 12.45

Wynagrodzenia pracownicze - problematyczne tematy

Prelegent: Łukasz Prasołek - ekspert prawa pracy, pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych SN, były pracownik GIP

 • Jak dokonywać potrąceń ze świadczeń socjalnych?
 • Czy tytuł zajęcia komorniczego ma znaczenie dla dokonania potrącenia ze świadczeń socjalnych?
 • Jak wypłacać wynagrodzenie za część miesiąca przy stałej stawce wynagrodzenia, jeśli w okresie przepracowanym pracownik wypracował pełen wymiar czasu pracy, mimo kilkudniowego zwolnienia lekarskiego?
 • Jak obliczać wynagrodzenie osobom niezatrudnianym od 1-szego dnia miesiąca, gdy rozpoczyna się on od weekendu?
 • Czy obliczając wynagrodzenie za część miesiąca zaokrągla się wynik po poszczególnych działaniach?
 • Jak obliczać wynagrodzenie za nadgodziny w przypadku osób które zarabiają poniżej minimalnej pensji, ale w ramach umowy o pracę otrzymuję wysokie honoraria autorskie, np. programiści?

Delegowanie pracowników a konsekwencje PIT i ZUS - zadowolony pracownik, bezpieczna firma 

Prelegenci:

Jan Kondrusik - Menadżer, Dział Doradztwa Podatkowego EY

Patrycja Zalasińska - Menadżer, Dział Doradztwa Podatkowego EY

 • Jakiemu ustawodawstwu podlega delegowany pracownik?
 • Nowe oddelegowanie - niezbędne kroki po stronie pracownika i pracodawcy
 • Obowiązki raportowania związane z oddelegowaniami
 • Możliwe oszczędności PIT i ZUS przy oddelegowaniach
12.45 - 13.30

PIT-y pracownicze - rozliczenia z fiskusem a obowiązki pracodawcy

Prelegent: Mariusz Gumola - doradca podatkowy

 • Obowiązki pracodawcy związane z rocznym rozliczeniem PIT.

 • Zasady i terminy sporządzania informacji o dochodach i pobranych zaliczkach (PIT-11) oraz rocznego obliczenia podatku (PIT-40).

 • Termin i zasady sporządzenia deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach (PIT-4R).

 • Opodatkowanie przychodów z przekazywanych pracownikom nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

 • Zaliczanie do przychodów pracowników diet i innych należności za czas podróży służbowych.

 • Skutki podatkowe dla pracodawcy przekazywania świadczeń na rzecz byłych pracowników, będących emerytami lub rencistami.

Kontrole ZUS - sytuacja płatnika

Prelegenci:

Marek Jarocki - Dyrektor, Dział Doradztwa Podatkowego EY 

Tomasz Rolewicz - Menadżer, Dział Doradztwa Podatkowego EY  

 
 • Właściwe przygotowanie do kontroli ZUS
 • Prawa i obowiązki pracodawcy przy kontroli ZUS
 • Zagadnienia, które najczęściej interesują inspektorów ZUS
 • Możliwości zaskarżenia efektów kontroli oraz dalsza procedura w tym zakresie
 • Obszary rozliczania ZUS, które mogą oznaczać dla przedsiębiorców wymierne oszczędności
13.30 - 14.30

Przerwa lunch

Stoliki eksperckie

14.30 - 15.15

Ruchomy czas pracy - jak stosować nowe przepisy?

PrelegentAnna Telec - radca prawny, były sędzia sądu pracy

 • Konsekwencje wprowadzenia nowych regulacji w zakresie czasu pracy.
 • Na czym polega ruchomy czas pracy?
 • Kiedy najefektywniej go wprowadzić?
 • Nadgodziny w ruchomym czasie pracy.
 • Szanse i zagrożenia wprowadzenia nowych regulacji.

Zmiany w "Płatniku"od 1 stycznia 2014

Prelegent: Maria Sobieska - Doradca klienta ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 • W jakich sytuacjach stosujemy nowe kody ubezpieczeń (zmiany w kodach tytułów do ubezpieczeń i zmiany w kodach tytułów świadczeń lub przerw w opłacaniu składek)?
 • Co nowego w programie płatnik czy zmiany dotyczą wszystkich płatników?
 • Jakie zmiany nastąpiły w dokumentach (dane identyfikacyjne dotyczące ubezpieczonego i członków jego rodziny, rozszerzenie katalogu źródeł finansowania składek).
 • Informacja miesięczna i roczna dla ubezpieczonego.
15.15 - 16.00

Nowe urlopy wychowawcze a urlop wypoczynkowy

Prelegent: Małgorzata Skibińska - Doradca klienta ds. prawa pracy i HR

 • Zasady udzielania urlopu wychowawczego po 1 października 2013.
 • Nowe zasady naliczania urlopu dla osób korzystających z urlopu wychowawczego.
 • Wykorzystywanie urlopu wychowawczego i jego wpływ na urlop wypoczynkowy do 30 września 2013 r. oraz od 1 października 2013 r.
 • Urlop wychowawczy a przedawnienie prawa do urlopu wychowawczego.

Umowa o pracę, zlecenia, dzieło... - a składki

PrelegentPaweł Ziółkowski - wykładowca, trener, specjalista prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego

 • Zasady podlegania ubezpieczeniom a różne formy zatrudnienia.
 • Zbieg ubezpieczeń.
 • Kwalifikowanie umów w oparciu o faktyczne wykonywanie czynności a nie o nazwę umowy.
 • Bezpieczne zawieranie umów zlecenia i o dzieło.
 • ZFŚS a składki ZUS
 • Planowane zmiany w ubezpieczeniach dotyczących umów cywilnoprawnych
16.00 Zakończenie konferencji - losowanie nagród

 

 

Prelegenci

Prelegenci

Alicja Biernat

Adwokat w kancelarii prawnej stowarzyszonej z firmą doradczą EY (Ernst & Young Law Tałasiewicz i Wspólnicy). Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa pracy, m.in. z zakresu elastycznego i niepełnego czasu pracy, dyskryminacji i mobbingu, wynagrodzeń oraz dodatkowych świadczeń, zwolnień grupowych, telepracy, outsourcingu pracowniczego, APT. Posiada duże doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądem pracy.

Mariusz Gumola

Doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada ponad 14-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego. Współpracował z renomowanymi polskimi kancelariami podatkowymi i prawnymi, zdobywając praktyczne doświadczenie w obszarze szeroko rozumianego prawa podatkowego i prawa karnego skarbowego, a także w reprezentowaniu podatników w kontaktach i sporach z aparatem skarbowym. Autor licznych publikacji prasowych oraz współautor kilku publikacji książkowych o tematyce podatkowej. Doradca infolinii podatkowej w Centrum Pomocy Profesjonalisty.

Marek Jarocki

Członek Zespołu Human Capital w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Licencjonowany doradca podatkowy, posiada duże doświadczenie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, rozwiązań w zakresie wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych. Autor licznych publikacji na temat podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych i współautor komentarza do ustawy o PIT. Prelegent na konferencjach i szkoleniach poświęconych tematyce podatkowej

Jan Kondrusik

Członek Zespołu human capital w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu efektywnych systemów wynagradzania dla osób o najwyższych dochodach i członków kierownictwa spółek , a także w programach motywacyjnych opartych na akcjach. Posiada szerokie doświadczenie w obszarze programów motywacyjnych dla pracowników.

Łukasz Prasołek

Praktyk, specjalizujący się w obszarze czasu pracy, czasu pracy kierowców. Obecnie pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Jest autorem wielu książek, m.in.: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (która została wyróżniona w konkursie Złote Skrzydła Gazety Prawnej 2008) oraz Komentarza do ustawy o czasie pracy kierowców.Przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu czasu pracyzarówno otwartych, jak i zamkniętych, od kilku lat zajęcia z tego zakresu prowadzi również na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac. Były pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy oraz czasu pracy kierowców i koordynujący kontrole z tego zakresu, w latach 2006-2010 wykładowca prawa pracy na Wydziale Zarządzania UW. 

Tomasz Rolewicz

Członek Zespołu Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Licencjonowany doradca podatkowy. Posiada szerokie doświadczenie w reprezentowaniu podatników w czasie kontroli podatkowych i postępowań, budowaniu strategii na wypadek sporów z organami oraz reprezentowanie klientów przed sądami administracyjnymi, jak również przed Trybunałem Sprawiedliwości i organami Unii Europejskiej. Realizował także projekty z zakresu ograniczania osobistej odpowiedzialności karnej skarbowej. Autor wielu publikacji w prasie i czasopismach specjalistycznych.

Małgorzata Skibińska

Specjalista z zakresu prawa pracy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła Studia Master of Business Administration, walidowane przez RSM Erasmus University oraz studia podyplomowe z zakresu Ubezpieczeń Społecznych oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami pracowników, w tym ponad 7 lat doświadczenia w zakresie prawa pracy. W latach 2003-2009 pełniła funkcję dyrektora personalnego w firmie ubezpieczeniowej. Uczestniczyła w realizacji projektów związanych z wdrażaniem systemu ocen pracowniczych, doskonaleniem sytemu wynagrodzeń w tym motywacyjnych systemów wynagrodzeń oraz tworzeniem pracowniczego programu emerytalnego. Poza szeroko rozumianym prawem pracy posiada doświadczenie w zakresie współpracy z agencjami pracy tymczasowej, firmami outsourcingowymi oraz firmami szkoleniowymi. Zdobyte doświadczenie pozwala jej na stosowanie przepisów prawa pracy z uwzględnieniem potrzeb biznesowych danego zakładu pracy. Autorka licznych opinii, opracowań oraz regulaminów z zakresu prawa pracy.

Maria Sobieska

Ekspert z zakresu prawa pracy, płac i ubezpieczeń społecznych. Absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Prawa na Wydziale Prawa . Wieloletni praktyk, posiada ponad dziesięcioletni staż pracy w dużych międzynarodowych korporacjach, w tym również outsourcingu -w zakresie dostarczania i realizowania usług kadrowo-płacowych. W zakresie swoich dotychczasowych obowiązków osoba odpowiedzialna za tworzenie opinii prawnych i doradztwo wewnętrzne w bieżących sprawach z zakresu twardego HR ale też praktyczne wykonywanie zadań z tego obszaru. W swojej karierze realizowała projekty wdrożenia i obsługę systemów kadrowo płacowych i tworzenia koncepcji tych systemów pod kontem rozwiązań prawnych z uwzględnieniem potrzeb wewnętrznych klienta. Chętnie wykorzystuje zdobyte doświadczenie i wykształcenie do tworzenia opinii , komentarzy i porad prawnych, co powoduje że stają się one żywym odzwierciedleniem problemów z jakim służby HR stykają się w swojej codziennej pracy. Ekspert Centrum Pomocy Profesjonalisty Wolters Kluwer.

Tomasz Socha

Członek Zespołu Human Capital w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Licencjonowany doradca podatkowy. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych, międzynarodowym planowaniu podatkowym oraz w opracowywaniu i wdrażaniu efektywnych systemów wynagradzania. Posiada szerokie doświadczenie w obszarze oddelegowania do pracy za granicę. Autor licznych publikacji w prasie ogólnopolskiej i specjalistycznej.

Anna Telec

Radca prawny. Doświadczony wykładowca prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień i problemów związanych z czasem pracy. Prowadziła szkolenia sędziów, asystentów, aplikantów sądowych, pracowników działów personalnych i HR. Była także wykładowcą w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku, a obecnie wykłada w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy. Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy.Prowadzi wykłady dla aplikantów radcowskich OIRP w Warszawie z zakresu prawa pracy. Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Były wieloletni sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie odwoławczego Wydziału Pracy. Założycielka Kancelarii Prawa Pracy specjalizującej się w szeroko pojętej problematyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 

Patrycja Zalasińska

Członek zespołu Human Capital w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Licencjonowanydoradca podatkowy. Posiada szerokie doświadczenie w obszarze podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Zajmuje się problematyką planowania polityk oraz struktur delegowania pracowników, optymalizacji wynagrodzeń kadry menedżerskiej oraz pracowników mobilnych.

Paweł Ziółkowski

Prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 9000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 800 szkoleń o tematyce prawnej. Prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych Zarządzanie Zespołem Sprzedaży (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.

Odbiorcy

Odbiorcy

Pracodawcy, kierownicy działów HR i kadr, kierownicy działów księgowo–kadrowych, specjaliści ds. kadr i płac, menadżerowie liniowi.

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Partnerzy

Partnerzy

EY

Firma EY jest globalnym liderem w zakresie usług podatkowych, prawnych, audytorskich, transakcyjnych i doradczych. W ramach doradztwa podatkowego i prawnego świadczymy usługi m.in. z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, systemów wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, delegowań, a także prawa pracy.

Nasi eksperci pomagają klientom m.in. w planowaniu polityki wynagrodzeń, opracowywaniu systemów wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych, optymalizowaniu wynagrodzeń kadry menedżerskiej, audycie HR, doradztwie PIT i ZUS. Wspierają także firmy zagraniczne i ich pracowników w ustalaniu obowiązków podatkowych w ramach programów mobilności. Doradcy EY wspierają klientów w czasie kontroli podatkowych i ZUS, pomagają w budowaniu strategii na wypadek ewentualnych sporów, reprezentują podatników przed sądami administracyjnymi.

Prawnicy z Kancelarii Prawnej EY Law doradzają we wszystkich aspektach prawnych związanych z zatrudnianiem pracowników i współpracowników.  Nasze doświadczenia obejmują m.in.  projektowanie umów o pracę i dot. cywilnoprawnych form zatrudnienia, dokumentacji w zakresie stosunku pracy, porady i dokumentację w zakresie delegowania pracowników, legalizacji pracy i pobytu obcokrajowców. Projektujemy wewnątrzzakładowe regulacje prawne, kodeksy etyki i polityki, doradzamy w zakresie zbiorowych stosunków pracy.
W 2013 roku Dział Doradztwa Podatkowego EY został uznany za Największą Firmę Doradztwa Podatkowego wg przychodów w Rankingu "Rzeczpospolitej" oraz za Najlepszą Firmę Doradztwa Podatkowego w Rankingu "Dziennika Gazety Prawnej". Nasi eksperci zdobyli 8 indywidualnych wyróżnień, a czterech z nich zostało uznanych za najlepszych doradców podatkowych w Polsce w danej kategorii - m.in. podatki dochodowe oraz postępowania podatkowe i sądowe (ranking DGP, 2013).

Partnerzy merytoryczni

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesna publikacja tworzona z myślą o Kadrowych. SPPiUS to narzędzia i wiedza, która pomaga radzić sobie z problemami kadrowymi i płacowymi. Gwarantuje szybki i niezawodny dostęp do informacji o zmianach w przepisach oraz o ich praktycznym znaczeniu i zastosowaniu.

Zawiera analizy praktycznych tematów, kompleksowy zbiór aktów prawnych z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, aktywne wzory dokumentów, odpowiedzi na pytania użytkowników, stawki i wskaźniki, orzecznictwo sądów polskich i UE, stanowiska urzędów oraz kompleksowy pakiet informacji niezbędnych w pracy działu kadrowego.

W wersji on-line program jest aktualizowany codziennie.

Odwiedź stronę

LEX Navigator Prawo Pracy

LEX Navigator Prawo Pracy prezentuje najważniejsze i najczęściej stosowane procedury z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, BHP w formie interaktywnych diagramów. 
Schematy pokazują wariantowe scenariusze przebiegu postępowania, terminy do dokonania czynności procesowych oraz potencjalne reakcje innych uczestników postępowania (np. sądów, PIP, ZUS). Procedury są opatrzone autorskimi poradami oraz komentarzem eksperckim, orzecznictwem i podstawami prawnymi. 

Odwiedź stronę

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

4 Konwent Prawa Pracy - Ubezpieczenia Społeczne i Prawo Pracy 

Warszawa, 11 lutego 2014r.  Hotel Radisson Blu

Nieustannie zmieniające się przepisy zmuszają pracodawców do aktualizowania wiedzy i poszukiwania optymalnych rozwiązań dla swoich firm. Kadrowcy również muszą na bieżąco śledzić przepisy i dopasowywać nowe regulacje do specyfiki swoich firm.
Rok 2014 będzie obfitował w ważne zmiany w przepisach ubezpieczeniowych oraz prawie pracy. 

Pracodawcy zmierzą się z nowymi zasadami:

 • działania "Płatnika"
 • elektronicznymi zwolnieniami chorobowymi
 • urlopami wychowawczymi i nowymi zasadami ustalania urlopu wypoczynkowego

Zmagać będą się również z problemami:

 • kontroli ZUS-owych, szczególnie w kontekście nowych przepisów
 • ustalania i rozliczania wynagrodzeń i ich szczególnych składników w 2014 r.
 • rozliczania i wystawiania PIT-ów pracowniczych za 2013 r.
 • optymalizacji czasu pracy swoich pracowników
 • zatrudniania niepełnoetatowców i problemów z tego wynikających
 • ustalania zasad działania ZFŚS i przyznawania świadczeń w nowym roku swojej działalności

 

Podczas IV edycji Konwentu Prawa Pracy wskażemy Państwu najnowsze przepisy, dokonamy ich interpretacji oraz przedstawimy najbardziej optymalne rozwiązania dla Państwa firm. A to wszystko dzięki wybitnym praktykom i ekspertom, którzy przeanalizują ww. problemy, przedstawią najdogodniejsze rozwiązania i odpowiedzą na Państwa pytania.

STOLIKI EKSPERCKIE

Zapewniamy możliwość indywidualnych konsultacji

Przez cały czas trwania konferencji do Państwa dyspozycji będą również eksperci Doradztwa Kadrowego - Centrum Pomocy Profesjonalisty, którzy podczas dyżuru przy stolikach eksperckich rozwiążą Państwa problemy z zakresu kadr.

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com