dostosowanie do infywidualnych potrzeb
dostosowanie do indywidualnych potrzeb
płatność po zrealizowanej usłudze
płatność po zrealizowanej usłudze
Konferencja

III Forum Podatkowo-Księgowe

III Forum Podatkowo-Księgowe
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

W okrągłą rocznicę 10 lat obowiązywania obecnej ustawy o podatku od towarów i usług oraz 10 lat wstąpienia Polski do Unii Europejskiej zapraszamy Państwa do rozważań na temat tego, co działo się w VAT w ciągu minionej dekady oraz wynikających z przystąpienia Polski do UE zobowiązań związanych ze stosowaniem prawa unijnego.

Od początku istnienia VAT w Polsce przepisy regulujące ten podatek były oceniane przez podatników jako szczególnie skomplikowane. O trudnościach z ich interpretowaniem zarówno przez podatników, jak i organy podatkowe świadczy liczne orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W trakcie 10 lat funkcjonowania ustawy o podatku od towarów i usług wiele uregulowań uległo istotnym zmianom. Sama ustawa była nowelizowana kilkadziesiąt razy. Dodatkowo, wskutek przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, wiele ze zmian było związanych z kolejnymi etapami dostosowywania polskich przepisów do mechanizmów funkcjonowania tego podatku w Unii Europejskiej.

Udział w konferencji umożliwia zdobycie punktów szkoleniowych wymaganych przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych – w wymiarze 5 punktów za udział w całej konferencji.

Wśród prelegentów

male

Adam Bącal

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewodniczący Wydziału I Izby Finansowej.Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Podatkowych (IATJ).

Grzegorz Mularczyk

Doradca podatkowy, partner w GWW Tax. Specjalizuje się w podatkach pośrednich, a szczególnie w VAT.

Szczegóły konferencji

Program

Program

09.00 - 09.30 Kawa powitalna oraz rejestracja uczestników
09.30 - 10.45 Aktualny zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego po wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
doradca podatkowy Małgorzata Militz
10.45 - 11.15 Przerwa kawowa
11.15 - 12.30 Faktura VAT i jej rola na przestrzeni ostatnich 10 lat
Doradca podatkowy Grzegorz Mularczyk
12.30 - 13.00 Przerwa kawowa
13.00 - 14.00

Świadczenia złożone – zasady wynikające z orzecznictwa i praktyczne konsekwencje
doradca podatkowy Tomasz Michalik

14.00 - 15.00 Przerwa kawowa/Lunch
15.00 - 16.00 Dobra wiara w prawie podatkowym – rozważania na tle przepisów o VAT
sędzia NSA Adam Bącal

Cele

Cele

Olbrzymią rolę w Unii Europejskiej odgrywa Trybunał Sprawiedliwości UE, który w swoim orzecznictwie dąży do zapewnienia jednolitego stosowania prawa UE we wszystkich państwach członkowskich. Sprawy podatkowe były przedmiotem ponad tysiąca orzeczeń Trybunału, a poszczególne rozstrzygnięcia wywierają wpływ także na polski porządek prawny.

Zapraszamy Państwa do udziału w następujących wykładach, które poprowadzą wybitni Prelegenci:

  1. Aktualny zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego po wyrokach Trybunału Sprawiedliwości UE
  2. Dobra wiara w prawie podatkowym – rozważania na tle przepisów o VAT
  3. Faktura VAT i jej rola na przestrzeni ostatnich 10 lat
  4. Świadczenia złożone – zasady wynikające z orzecznictwa i praktyczne konsekwencje

Konferencja jest adresowana do doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych zajmujących się prawem podatkowym, właścicieli biur rachunkowych oraz głównych księgowych w firmach, dla których interpretacja problemów wynikających ze stosowania przepisów o VAT stanowi istotny element codziennej aktywności zawodowej.
Uczestnicząc w konferencji, otrzymacie Państwo bogatą wiedzę na temat najważniejszych zagadnień VAT w ciągu ostatnich 10 lat oraz wpływu norm unijnych na kształt polskich przepisów.

Przedmiot

Aktualny zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego po wyrokach Trybunału Sprawiedliwości UE 
doradca podatkowy Małgorzata Militz

Jedną z fundamentalnych zasad systemu VAT jest jego neutralność, a realizacja tej zasady następuje w głównej mierze w możliwości odliczenia podatku naliczonego, zapłaconego w związku z nabyciem towarów i usług. Jak pokazuje praktyka, od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej , rozumienie tej zasady w polskim prawie podatkowym ewoluowało. Jak przykłady należy chociażby wskazać spory podatników z organami podatkowymi w zakresie odmowy prawa odliczenia podatku przez podatnika przed jego rejestracją dla celów VAT, z tytułu nabycia usług od podatnika mającego siedzibę w „raju podatkowym” czy też podatku w związku dokonywaniem transakcji z podmiotem niezarejestrowanym dla celów VAT.

Bez wątpienia do lepszego zrozumienia (jak również stosowania) zasady neutralności przyczynił się Trybunał Sprawiedliwości UE, wydając wyroki także w polskich sprawach. I pomimo że niewątpliwie ma miejsce poprawa w tym zakresie, to jednak w dalszym ciągu wiele przepisów polskiej ustawy podatku od towarów i usług budzi wątpliwości co do zgodności z prawem unijnym lub też wskazaną zasadą neutralności VAT.

Faktura VAT i jej rola na przestrzeni ostatnich 10 lat.

doradca podatkowy Grzegorz Mularczyk

Ostatnie 10 lat to kompletna i fundamentalna zmiana roli faktury VAT w rozliczeniach podatkowych. Od dokumentu stricte formalnego, decydującego o momencie powstania zarówno obowiązku podatkowego, jak i prawa do odliczenia podatku naliczonego, obecnie dochodzimy do roli faktury jedynie jako narzędzia kontroli prawidłowości rozliczeń VAT.

Zmieniły się podstawowe zasady funkcjonowania tego podatku, zmienia się również miejsce faktury w tym systemie. Jest to sytuacja na tyle bezprecedensowa, że dla wielu (zwłaszcza organów podatkowych) jest ona zupełnie nie do przyjęcia, a i sami podatnicy często mają trudności w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości. Mimo iż fundamentalne zmiany dotyczące zasad fakturowania i samego pojęcia faktury VAT miały miejsce półtora roku temu, do dziś są przedmiotem licznych kontrowersji, a nierzadko oczywistych błędów wynikających ze stosowania nieobowiązujących już przepisów.

W zrozumieniu nowych zasad fakturowania nie pomaga też prawodawca, który z jednej strony zobligowany dyrektywą VAT dostosowuje przepisy krajowe do wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, z drugiej zaś cały czas utrzymuje  w tych samych aktach prawnych kompletnie anachroniczne rozwiązania, bądź wręcz sprzeczne z nowo wprowadzonymi.

Podczas wykładu zaprezentowane zostaną najważniejsze etapy zmian przepisów dotyczących faktur na tle 10 lat obowiązywania ustawy o podatku od towarów i usług.

Świadczenia złożone – zasady wynikające z orzecznictwa i praktyczne konsekwencje.

doradca podatkowy Tomasz Michalik

Dobra wiara w prawie podatkowym – rozważania na tle przepisów o VAT.

sędzia NSA Adam Bącal

Jeszcze do niedawna dominował pogląd o obiektywnym charakterze prawa podatkowego i jego instytucji. Przykładem mogą być orzeczenia sądowe akcentujące, że prawo do odliczenia podatku naliczonego w VAT ma charakter obiektywny, niezależnie od subiektywnego odczucia podatnika w zakresie przysługiwania tego prawa lub jego braku.

Za sprawą orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE sytuacja taka ulega zmianie. Coraz częściej sądy administracyjne, oceniając uprawnienia podatnika w zakresie prawa do odliczenia lub preferencyjnej stawki VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów lub eksporcie, badają, czy podatnik ten działał w dobrej wierze, będąc nieświadomą ofiarą oszustwa popełnionego przez jego kontrahenta.

Komentowane orzeczenia akcentują niejednokrotnie metody i zakres sprawdzania wiarygodności podatkowej kontrahentów w celu uchronienia się przed negatywnymi konsekwencjami podatkowymi ich działań. Podstawową tezą tych orzeczeń jest to, że podatnik, który nie wiedział i nie mógł wiedzieć o oszukańczych praktykach swoich kontrahentów, nie może być pozbawiony swoich uprawnień.

Prelegenci

Prelegenci

male

Adam Bącal

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewodniczący Wydziału I Izby Finansowej. Autor wielu artykułów i publikacji z zakresu podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej, współautor wielu publikacji książkowych. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Podatkowych (IATJ).

Grzegorz Mularczyk

Doradca podatkowy, partner w GWW Tax. Specjalizuje się w podatkach pośrednich, a szczególnie w VAT. Obsługuje głównie podmioty z sektorów: produkcja, nieruchomości, handel i dystrybucja, finanse publiczne oraz media. Równocześnie prowadzi szereg projektów, w tym o kluczowym znaczeniu dla systemu VAT w Polsce. Współautor licznych publikacji książkowych, w tym czterech komentarzy do ustawy o VAT, Komentarza do Dyrektyw Rady UE dot. wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Leksykonu Fakturowania, a także wielu eksperckich publikacji prasowych. Od listopada 2014 r. jest członkiem Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego Ministerstwa Finansów.

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska SA

Wolters Kluwer Polska SA jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer SA jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska SA znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia i konferencje.

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

Vademecum Głównego Księgowego

Vademecum Głównego Księgowego to publikacja elektroniczna prezentująca informacje z dziedziny prawa podatkowego i rachunkowości oraz wybrane elementy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa Unii Europejskiej.

Vademecum Doradcy Podatkowego

Vademecum Doradcy Podatkowego jest publikacją elektroniczną w przyjazny sposób prezentującą informacje z dziedziny prawa podatkowego, rachunkowości, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

LEX Navigator Procedury Podatkowe

LEX Navigator to przełomowe narzędzie prezentujące czynności procesowe w formie przejrzystych diagramów. Schematy pokazują różne scenariusze przebiegu danego postępowania, terminy do dokonania określonych czynności, potencjalne reakcje innych uczestników postępowania. Kluczowe kroki w każdej procedurze prezentowane są w bogatym kontekście merytorycznym, na który składają się porady i komentarze pod redakcją naukową uznanych autorytetów, podstawy prawne oraz odpowiednio wyselekcjonowane fragmenty dokumentów wykładni i praktyki.

Patroni medialni

Przegląd Podatkowy

Przegląd Podatkowy

Czasopismo dla specjalistów! Najlepiej rozpoznawalny na rynku periodyk poświęcony tematyce podatkowej.

Wysoko oceniany przez:

  • doradców podatkowych i biegłych rewidentów
  • pracowników organów podatkowych
  • prawników
  • dyrektorów finansowych oraz głównych księgowych

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r.  Czasopismo otrzymało rekomendację Forum Doradców Podatkowych oraz Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi.

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Iwona Kaczorowska

tel. +48 600 940 063

iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com

Eliza Dziołak

Kierownik ds. szkoleń i konferencji Tel. 22 535 80 75 e-mail: eDziolak@wolterskluwer.pl

Ewa Lewicka – Project Manager

tel. 22 535 83 07, 0 692 466 515 elewicka@wolterskluwer.pl

Agnieszka Ciećwierz

specjalista ds. reklamy tel. 22 535 81 71, 0 795 143 317 aciecwierz@wolterskluwer.pl

Marta Olczak

Project Sales Manager tel. 22 535 81 84, 0 728 323 629 molczak@wolterskluwer.pl

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Patron medialny
Przegląd Podatkowy

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Iwona Kaczorowska, tel. +48 600 940 063, iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 0 801 04 45 45


Szkolenia online:
Agnieszka.Koziarek@wolterskluwer.com

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com