Konferencja

III zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły

III zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

W programie zjazdu:

 1. W przededniu polskiej prezydencji w Unii Europejskiej - szanse dla edukacji
 2. Co wynika z badań PISA 2009
 3. Dyskusja nad systemem badań i systemową analizą wyników badań w edukacji
 4. Zarządzanie talentami
 5. Maturalne wskaźniki EWD
 6. Egzaminy zewnętrzne - przygotowanie do zmian
 7. Krajowe Ramy Kwalifikacji

Szczegóły konferencji

Program

Program

10.00 - 10.10 Powitanie uczestników, rozpoczęcie zjazdu – Anna Rękawek, Redaktor Naczelna miesięcznika „Dyrektor Szkoły”
10.10 - 10.45 Co wynika z badań PISA 2009 – Jan Urmański, Instytut Badań Edukacyjnych
10.45 - 11.15 Dyskusja nad stanem edukacji polskiej
11.15 - 11.35 Przerwa kawowa
11.35 - 11.45 Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do badania efektywności kształcenia - Ireneusz Stodolak, ProgMan
11.45 - 12.30 W przededniu polskiej prezydencji w Unii Europejskiej - szanse dla edukacji – Mirosław Sielatycki, Podsekretarz Stanu Ministerstwo Edukacji Narodowej
12.30 - 13.30 Zarządzanie talentami - Renata Gut, ekspert
 • Rola talentów w procesie myślenia, działania i odczuwania.
 • Jak identyfikować talenty wśród pracowników i u uczniów
 • Wiedza i umiejętności w zarządzaniu sobą i swoimi talentami.
13.30 - 14.15 Maturalne wskaźniki EWD - Ewa Stożek, ekspert z zakresu EWD
 • Koncepcja EWD maturalnego,
 • Sposoby interpretacji wskaźników 
 • Możliwości wykorzystania do ewaluacji pracy szkoły ponadgimnazjalnej
14.15 - 14.40 Przerwa obiadowa
14.40 - 14.50 Z diagnozami edukacyjnymi można uczyć efektywniej – przedstawiciel Ośrodka Diagnostyki Edukacyjnej WSiP
14.50- 15.30 Krajowe Ramy Kwalifikacji Beata Balińska - projekt Krajowe Ramy Kwalifikacji
15.30 - 16.15 Egzaminy zewnętrzne - przygotowanie do zmian - przedstawiciel Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Cele

Cele

Akademia Zarządzania „Dyrektora Szkoły” jest unikalnym kursem samokształceniowym, zainicjowanym przez Irenę Dzierzgowską. Celem Akademii Zarządzania jest danie uczestnikom możliwości uaktualniania wiedzy, poznawania nowych koncepcji i trendów w zarządzaniu, zmieniającego się prawa, a także wsparcie w rozwiązywaniu praktycznych, codziennych problemów. Od 2004 roku, kiedy po raz pierwszy ukazały się lekcje AZ w „Dyrektorze Szkoły”, skorzystało z nich wielu dyrektorów, od których wiemy, że uczestnictwo w AZ pomaga w praktyce kierowania placówką.

 

Każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie udziału w szkoleniu. Ponadto osoby, które pilnie będą studiować, wezmą udział w co najmniej dwóch zjazdach i potwierdzą swą wiedzę na koniec roku szkolnego zdaniem testu egzaminacyjnego otrzymają dyplom ukończenia roku akademickiego. 

Zgodnie z tradycją naszych spotkań, wszystkie wnioski z dyskusji przekażemy Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Poza wysokim poziomem merytorycznym, wspaniałymi wykładowcami oraz porywającymi dyskusjami zapewnimy wiele atrakcji i niespodzianek.

Prelegenci

Prelegenci

Beata Balińska

Ekspert Wiodący Zadania 4 Projektu KRK Z wykształcenia fitopatolog (specjalista od chorób roślin) po Wydziale Ogrodnictwa Akademii Rolniczej w Krakowie. Następnie asystent w Zakładzie Genetyki i Ewolucjonizmu Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1990-2008 pracownik Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), odpowiedzialna za realizację i rekrutację do programu United Nations Volunteers (UNV) oraz koordynatorka projektów realizowanych w ramach FAO, UNFPA, UNDP oraz UE w Polsce. Od 1997 do 2008 roku odpowiedzialna za zarządzanie ośmioma projektami Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych (UNFPA) w Polsce. Prowadziła liczne wykłady i szkolenia w zakresie polityki równości płci, polityki gender mainstreaming, diversity management, polityki UN w odniesieniu do zdrowia reprodukcyjnego (profilaktyki HIV/AIDS) oraz pomocy rozwojowej. Koordynatorka Projektu Gender Index realizowanego w okresie 2005-2008 w ramach EFS Equal. Ostatnio zatrudniona w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Autorka i współautorka licznych tłumaczeń, raportów i publikacji (polskich oraz dla WHO i UNFPA) w zakresie polityki równości płci i zdrowia reprodukcyjnego.

Jan Urmański

Socjolog, badacz społeczny, zajmujący się problematyką polityki społecznej, społeczeństwa obywatelskiego, dzieci i młodzieży; specjalista ds. badań i analiz w Instytucie Badań Edukacyjnych (od 2010), w latach 2006-2009 pracował w Zakładzie Badań Naukowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego jako kierownik zespołu realizacji badań, p.o. dyrektora i zastępca dyrektora.

Renata Gut

Twórca i współzałożyciel Szkoły Trenerów Biznesu i Coachingu przy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Trener technik zarządzania zasobami człowieka, zarządzania zmianą nawyków, technik efektywnego uczenia się i nauczania oraz wykorzystywania stanu relaksu w procesach poznawczych i pamięciowych człowieka. Twórca i wydawca czasopisma „Podróż w Intelekt”. Szkoli się i stale podnosi kwalifikacje u największych światowych autorytetów w dziedzinie efektywnego uczenia się i zarządzania sobą. Współautorka książki „Zarządzanie sobą” i autorka książki „Cechy osobowe dyrektora szkoły, a styl zarządzania". Wykładowca, coach, doradca, trener NLP nurtu amerykańskiego (certyfikat Chris Hall)

Anna Rękawek

Redaktor naczelna miesięcznika „Dyrektor Szkoły”. Wcześniej - dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Warszawie, dyrektor Wydziału Doskonalenia Nauczycieli w Kuratorium Oświaty, wydawca i redaktor naczelna czasopisma "Gimnazjum. Poradnik dla Nauczycieli"; nauczycielka języka polskiego, publicystka, szkoleniowiec. Jest członkiem zarządu Towarzystwa Rozwijania Inicjatyw Oświatowych TRIO. 

Mirosław Sielatycki

Podsekretarz Stanu; Odpowiedzialny za sprawy oświaty polskiej za granicą, otwartość polskiego systemu edukacji tj. za współpracę międzynarodową, działania na rzecz młodzieży, a także za współpracę z sektorem pozarządowym. Nauczyciel dyplomowany, edukator, koordynator i trener wielu programów edukacyjnych. Jest autorem podręczników i pomocy dydaktycznych z zakresu przedsiębiorczości, geografii i stosunków międzynarodowych, a także publikacji edukacyjnych dotyczących zarządzania w oświacie, edukacji europejskiej, międzykulturowej, ekonomicznej i ekologicznej. Współautor podstaw programowych z zakresu edukacji europejskiej. Jest również twórcą programów współpracy polsko-niemieckiej, polsko-ukraińskiej, polsko-izraelskiej oraz w obszarze praw człowieka. Ukończył geografię ekonomiczną na Uniwersytecie Wrocławskim, a także studia podyplomowe z zakresu zarządzania w administracji publicznej w Akademii Leona Koźmińskiego i studia podyplomowe w zakresie ochrony i kształtowania środowiska na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada certyfikaty z zakresu zarządzania, w tym zarządzania projektami w administracji publicznej, zarządzania placówką doskonalenia nauczycieli oraz zarządzania projektami unijnymi. W latach 1983-1997 był nauczycielem geografii w VI LO im. T. Reytana w Warszawie. Od 1992 do 1997 pełnił funkcję doradcy metodycznego w warszawskiej placówce doskonalenia nauczycieli, a w 1998 roku został zastępcą dyrektora Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (CODN). W latach 1999-2006 zajmował stanowisko dyrektora CODN. Od 2007 roku był zastępcą dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Od 1990 do 1998 roku z ramienia Komitetu Obywatelskiego był radnym w podwarszawskiej gminie Piastów, m.in. sprawował funkcje zastępcy przewodniczącego rady gminy, członka zarządu miasta, przewodniczącego komisji oświaty. Ma 53 lata, jest żonaty, ma dwóch synów.

Ewa Stożek

doktor matematyki, do 2001 roku pracownik Wydziału Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego; z polską szkołą związana od 1995 roku - jako nauczyciel, następnie dyrektor szkoły oraz edukator; w latach 2007-2009 kierownik Wydziału Badań i Analiz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. W ostatnich latach obszary jej zainteresowań związane są z dydaktyką matematyki oraz egzaminami zewnętrznymi. Opublikowała m.in. takie prace jak: Zadania rozrywające w testach (2006), Prognostyczna funkcja zadania matematycznego? (2007). Syn Dominik - student Politechniki Łódzkiej. 

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

DYREKTOR SZKOŁY

Dyrektor Szkoły Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej

"Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej" to najlepsze czasopismo dla dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych, odpowiedź na zapotrzebowanie dyrektorów, pomoc w ich codziennej pracy. "Dyrektor Szkoły" to kompendium wiedzy z zakresu zarządzania, prawa, finansów oraz polityki oświatowej. Poruszamy te zagadnienia, za które odpowiedzialność ponosi dyrektor szkoły, harmonogram poszczególnych artykułów dostosowując do kalendarium roku szkolnego i zadań stojących przed dyrektorem.   

Partnerzy

Partnerzy

DREAMTEC

"DREAMTEC" Sp. z o.o.
Plac Strzelecki 20
50-224 Wrocław

Rozwój nowych technologii dotarł również do edukacji umożliwiając nauczycielom pracę w ramach nowych interaktywnych metod kształcenia. Dotychczas podstawowymi narzędziami w jakie wyposażony był nauczyciel była kreda, gąbka, zielona tablica, papierowy dziennik, wiszące na ścianie plansze i rozwijane mapy. Wychodząc naprzeciw nowym możliwościom, nowej edukacji przygotowaliśmy wiele ciekawych rozwiązań, które spotkały się z uznaniem kadry nauczycielskiej w tym min. mobilny dziennik elektroniczny.

Progman

Progman jest częścią Wolters Kluwer, największego wydawcy publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim.

Progman oferuje kompleksowe i zintegrowane rozwiązania informatyczne dla szkół, przedszkoli, samorządów oraz innych jednostek sektora budżetowego. Szczególną uwagę zwraca na potrzeby placówek oświatowych, zwłaszcza w okresie zmian legislacyjnych oraz intensywnych reform w edukacji. Stały rozwój merytoryczny i technologiczny proponowanego oprogramowania wpływa na rosnący udział w rynku oświatowym i poszerzające się grono klientów. Jednocześnie jakość oferowanych rozwiązań i świadczonych usług, od lat utrzymuje się na wysokim poziomie. Miarą sukcesu marki Progman jest wiedza, doświadczenie oraz długotrwałe relacje z klientami.

Szeroki zakres oferty obejmuje systemy do:

 • obsługi finansowo-księgowej,
 • obsługi kadrowo-płacowej,
 • zarządzania majątkiem,
 • zarządzania przedszkolem,
 • organizacji oświaty,
 • analizy i wsparcia jakości kształcenia,
 • obsługi biblioteki,
 • obsługi poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • obsługi żywienia zbiorowego,
 • rozliczania opłat.

Patroni honorowi

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Powstał z dniem 1 stycznia 2010 roku w wyniku połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej


Celem Ośrodka jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz doskonalenia systemu oświaty i podnoszenia jakości edukacji zgodnie z polityką oświatową państwa w obszarze kształcenia ogólnego i wychowania.

Patroni instytucjonalni

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Misją Związku jest służba na rzecz społeczności gmin wiejskich a szczególnie pomoc w wysiłkach skierowanych na:

 • rozwój demokracji lokalnej,
 • stworzenie warunków lokalnego rozwoju gospodarczego,
 • integrację gmin i rozwój samorządności lokalnej.

W GRUPIE SIŁA

Związek Gmin Wiejskich RP to największa ogólnopolska organizacja skupiająca gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Związek jest bezpośrednim kontynuatorem tradycji przedwojennej organizacji o tej samej nazwie. Podstawowym celem Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska. Wspólne działania za pośrednictwem Związku pomagają w sposób zorganizowany walczyć o interesy członków. Działania ZGW RP są prowadzone na wielu płaszczyznach. Dotyczą zarówno negocjacji z Rządem, konsultacji w Parlamencie, wymiany doświadczeń pomiędzy członkami, jak i działań w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin wiejskich. Związek od lat działa skutecznie w wielu sferach broniąc spraw gmin wiejskich. Dzięki naszemu zaangażowaniu i lobbingowi wiele złych z punktu widzenia samorządów wiejskich rozwiązań proponowanych przez Rząd lub Parlament zostało oprotestowanych i tym samym skutecznie zablokowanych. Związek tworzy szeroką platformę współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy gminami (kongresy, konferencje, grupy wymiany doświadczeń, baza dobrych praktyk, różnorodne formy współdziałania z wykorzystaniem technologii informatycznych). Na przestrzeni ostatnich lat ZGW RP intensywnie wspierał gminy w dostosowaniu się do standardów unijnych, realizował różnorakie programy badawczo-analityczne, organizował liczne szkolenia, warsztaty i konferencje wspierające realizację gminnych zadań i doskonalące umiejętności przedstawicieli samorządów.

 

DLACZEGO WARTO?

 

Zastanawiając się nad celowością zrzeszania w Związku Gmin Wiejskich RP, warto zadać sobie kilka podstawowych pytań:

 • Czy śledzą Państwo proces legislacyjny związany z projektami ustaw, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie gminy?
 • Czy mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń z innymi samorządami ujmując cały kraj i zagranicę?
 • Czy należą Państwo do organizacji, która reprezentuje specyficzne interesy gmin wiejskich i która może mieć wpływ na ich skuteczną obronę (np. oświata wiejska, realizacja małych inwestycji infrastrukturalnych, itp.) ?
 • Czy gmina realizuje zadanie „wspierania i upowszechniania idei samorządowej” (ustawa o samorządzie gminnym, art. 7 ust.1 pkt.17) ?

jeżeli  nie znamy odpowiedzi na chociaż jedno pytanie lub są one negatywne, jest to pierwszy argument za przystąpieniem do Związku Gmin Wiejskich RP.

 

INTEGRACJA i LOBBING

 

Podstawową sferą aktywności Związku jest obrona interesów gmin poprzez udział 
w pracach różnych gremiów krajowych i jego zespołach problemowych. Przedstawiciele Związku biorą czynny udział w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, komisji sejmowych i senackich, dziesiątkach instytucji rządowych i  związanych z rozwojem obszarów wiejskich. ZGW RP aktywnie działa także na arenie międzynarodowej. Delegaci Związku reprezentują interesy polskich gmin wiejskich w Komitecie Regionów UE, Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE), uczestniczyli w międzynarodowych projektach (IDCED, Standup). Aktywność naszych przedstawicieli w pracach Komitetu Regionów UE zaowocowała uzyskaniem mocnej pozycji w jego strukturach: są członkami prezydium, przewodniczą w komisjach i grupach politycznych Komitetu Regionów. Związek był gospodarzem pierwszego w historii Europejskiego Kongresu Gmin Wiejskich, podczas którego podpisano deklarację warszawską dotycząca przyszłości obszarów wiejskich. Nasi wójtowie mają możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń z wójtami krajów europejskich w ramach projektów realizowanych przez ZGW RP we współpracy z organizacjami partnerskimi, współfinansowanymi z funduszy unijnych.

 

Jedną z ważniejszych inicjatyw Związku jest organizowanie Kongresów Gmin Wiejskich. Kongresy te odbywają się co roku w Warszawie w Sali Kongresowej. Każdorazowo bierze w nich udział ponad 1000 samorządowców - głównie wójtów i burmistrzów.  Kongresy Gmin Wiejskich to najważniejsze forum prezentacji  tematów i problemów dotyczących  członków  ZGWRP a także organów  niezrzeszonych. Celem Kongresów jest wzmocnienie przekazu naszych spraw, przy udziale przedstawicieli władz krajowych. Uczestnikami kongresów byli: Prezydent RP , Premierzy, Marszałkowie Senatu i Sejmu, parlamentarzyści, przedstawiciele rządu i przedstawiciele Unii Europejskiej. Kongresy są również miejscem na  bezpośrednią wymianę  doświadczeń i  integrację  środowisk  samorządowych.

Związek Powiatów Polskich

Celem Związku Powiatów Polskich jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach. Celem statutowym Związku Powiatów Polskich jest również prowadzenie oraz wspieranie prowadzonej przez swych członków działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, a także wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

Związek Gmin Śląska Opolskiego

Związek Gmin Śląska Opolskiego jest dobrowolnym związkiem międzygminnym, którego statutowym celem jest rozwój społeczny i gospodarczy gmin oraz regionu Śląska Opolskiego. Aktywnie działamy od 1991 r. Zrzeszamy obecnie 33 gminy. 

Unia Metropolii Polskich

Unia Metropolii Polskich powstała w 1990 r. wg projektu Instytutu Miasta pt. „Tyle państwa ile miasta”, z inicjatywy prezydenta m. st. Warszawy, aby realizować partnerstwo stolicy Rzeczypospolitej z innymi głównymi miastami Polski, w celu umocnienia pozycji naszego kraju w Europie i w świecie.

Od 1993 r. UMP ma formę fundacji. Jej Radę stanowią prezydenci 12 centralnych miast metropolii polskich. Rada wybiera sześcioosobowy Zarząd z prezesem, skarbnikiem i sekretarzem. W UMP współdziałają prezydenci, wiceprezydenci, sekretarze, skarbnicy, dyrektorzy wydziałów i eksperci z miast: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wrocławia. Przewodniczącym Rady UMP jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, natomiast Prezesem Zarządu UMP jest Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.

Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej

Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej powstało 8 lutego 1992 roku z inicjatywy Społecznego Towarzystwa Edukacyjnego w Bydgoszczy.

Celem Stowarzyszenia jest:
1)    reprezentacja i obrona szeroko rozumianych interesów szkolnictwa niepublicznego, jako trwałego i nieodłącznego elementu systemu oświaty wobec wszystkich organów władzy;
2)    współuczestnictwo w kreowaniu polityki oświatowej państwa;
3)    wyrażanie i kształtowanie opinii o funkcjonowaniu oświaty niepublicznej;
4)    ochrona praw szkół i placówek niepublicznych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie;
5)    koordynacja wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami i placówkami niepublicznymi;
6)   prowadzenie poradnictwa w zakresie działalności, organizacji oraz funkcjonowania oświaty niepublicznej.

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Organizator
DYREKTOR SZKOŁY
Partner
Partner
Patron honorowy
Patron honorowy
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com