Konferencja

III zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2011/2012 "Finanse w szkole a autonomia i odpowiedzialność dyrektora"

III zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2011/2012 "Finanse w szkole a autonomia i odpowiedzialność dyrektora"
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie
 1. Wprowadzenie nt. planu finansowego
  • umocowania w prawie o finansach publicznych
  • prawne procedury tworzenia planu finansowego, 
 2. Tworzenia planu – oprogramowanie
 3. Wydzielony rachunek dochodów w szkołach publicznych i placówkach oświatowych
 4. Nadzór nad głównym księgowym – odpowiedzialność dyrektora 
 5. Bieżące monitorowanie wydatków placówki
  • roczny harmonogram wydatków
  • obliczanie wskaźników realizacyjnych i statystycznych
  • znaczenie wskaźników finansowych w rozmowach z organem prowadzącym, rodzicami, nauczycielami

Szczegóły konferencji

Program

Program

10.00 - 10.15 Przywitanie uczestników, rozpoczęcie zjazdu
10.15 - 11.15 Wprowadzenie nt. planu finansowego – prof. Antoni Jeżowski
 • umocowania w prawie o finansach publicznych
 • prawne procedury tworzenia planu finansowego
11.15 - 11.30 Narzędzia pomocne w tworzeniu planu finansowego
11.30 - 12.00 Przerwa kawowa
12.00 - 12.45 Wydzielony rachunek dochodów w szkołach publicznych i placówkach oświatowych – Anna Suprynowicz – Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
12.45 - 13.30 Nadzór nad głównym księgowym – odpowiedzialność dyrektora - Anna Suprynowicz – Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
13.30 - 14.30 Przerwa obiadowa
14.30 - 15.00 Bieżące monitorowanie wydatków placówki – prof. Antoni Jeżowski
 • roczny harmonogram wydatków
 • obliczanie wskaźników realizacyjnych i statystycznych
 • znaczenie wskaźników finansowych w rozmowach z organem prowadzącym, rodzicami, nauczycielami
 • dyskusja z uczestnikami

Prelegenci

Prelegenci

prof. Antoni Jeżowski

Doktor nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie; ekspert Biura Analiz Sejmowych i Instytutu Badań w Oświacie; autor ponad 200 artykułów oraz kilkunastu książek i broszur z zakresu finansów publicznych i zarządzania oświatą; ekspert Biura Analiz Sejmowych, wpisany na listę europejskich ekonomistów oświaty European Expert Network on Economics of Education; były redaktor naczelny miesięcznika "Dyrektor Szkoły", a obecnie członek jego rady programowej.

female

Anna Suprynowicz

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

DYREKTOR SZKOŁY

Dyrektor Szkoły Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej

"Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej" to najlepsze czasopismo dla dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych, odpowiedź na zapotrzebowanie dyrektorów, pomoc w ich codziennej pracy. "Dyrektor Szkoły" to kompendium wiedzy z zakresu zarządzania, prawa, finansów oraz polityki oświatowej. Poruszamy te zagadnienia, za które odpowiedzialność ponosi dyrektor szkoły, harmonogram poszczególnych artykułów dostosowując do kalendarium roku szkolnego i zadań stojących przed dyrektorem.   

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest wojewódzką placówką wspierania kadry oświatowej, realizującą zadania z zakresu doskonalenia nauczycieli wszystkich specjalności, poziomów oraz typów szkół i placówek oświatowych.

Szkolimy i doradzamy
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli organizuje różnorodne formy kształcenia, współpracy i wymiany doświadczeń, w tym: kursy kwalifikacyjne, szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty, sympozja, sieci wsparcia, seminaria i konferencje. Ich zakres i tematykę prezentujemy w Ofercie szkoleń dołączonej do Kalendarza nauczyciela na dany rok szkolny oraz zamieszczonej na stronie internetowej ZCDN-u w dziale Szkolenia. Oferujemy również formy doskonalenia przygotowane zgodnie z indywidualnymi życzeniami naszych klientów.
Wszystkie formy mogą się odbywać w naszej głównej siedzibie, w prowadzonych przez ZCDN Oddziałach Zamiejscowych bądź w dowolnym, wskazanym przez Państwa miejscu.

Prowadzimy również szeroko zakrojoną działalność doradczą. Zatrudnieni w ZCDN-ie nauczyciele konsultanci z przyjemnością spotkają się z Państwem podczas indywidualnych konsultacji.

Udostępniamy
Bogaty zasób zbiorów Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej i wysokie kwalifikacje nauczycieli bibliotekarzy zapewniają komfort korzystania ze zgromadzonych książek, czasopism, gazet, filmów, nagrań dźwiękowych i rozmaitych wydawnictw multimedialnych. Część naszych zbiorów jest udostępniana na platformie Biblioteki Cyfrowej Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej, której jesteśmy współtwórcami.

W ramach działalności biblioteki istnieje możliwość skorzystania z cennych usług Działu Informacji Pedagogicznej.

Publikujemy
Celem aktywności wydawniczej ZCDN-u jest wspieranie rozwoju zawodowego pracowników oświaty poprzez upowszechnianie wartościowych treści naukowych, dydaktycznych i wychowawczych.

Od 1991 roku wydajemy Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy „Refleksje”. Publikują w nim nauczyciele, dyrektorzy, wizytatorzy, pracownicy naukowi i nasi konsultanci, dzieląc się z Państwem swoją wiedzą, opiniami i wynikami badań oraz doświadczeniami z codzienności szkolnej.

Współpracujemy
W trosce o podnoszenie jakości naszej oferty nawiązujemy współpracę z uczelniami wyższymi, licznymi placówkami oświatowymi, instytucjami kultury i użyteczności publicznej, jednostkami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami i partnerami komercyjnymi.

Realizowane przez nas projekty, finansowane ze środków strukturalnych, jak i w ramach programów rządowych i samorządowych, pozwalają nam na doświadczanie, z jednej strony konstruktywnego partnerstwa, z drugiej zaś odpowiedzialności jako lider systemowych rozwiązań na rzecz oświaty.

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

Prawo Oświatowe

Serwis Prawo Oświatowe to informacje o przepisach prawa oświatowego, pomoc w ich interpretacji i praktycznym zastosowaniu.

Jest to narzędzie nieodzowne w zarządzaniu szkołą, przedszkolem i inną placówką oświatową.

Patroni honorowi

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Powstał z dniem 1 stycznia 2010 roku w wyniku połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej


Celem Ośrodka jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz doskonalenia systemu oświaty i podnoszenia jakości edukacji zgodnie z polityką oświatową państwa w obszarze kształcenia ogólnego i wychowania.

Patroni instytucjonalni

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Związek Powiatów Polskich

Celem Związku Powiatów Polskich jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach. Celem statutowym Związku Powiatów Polskich jest również prowadzenie oraz wspieranie prowadzonej przez swych członków działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, a także wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego jest stowarzyszeniem o zasięgu wojewódzkim, które działa od 2000 roku. Celem działania Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów środowiska wiejskiego oraz współdziałanie z gminami w zakresie działalności nad podniesieniem dobrobytu kulturalnego i materialnego gmin wiejskich. Obecnie do Związku należą 4 gminy (na 110 gmin możliwych) z obszaru województwa podlaskiego. Wspólne działania za pośrednictwem Związku pomagają w sposób zorganizowany walczyć o interesy członków. Działania prowadzone są na wielu płaszczyznach. Dotyczą zarówno negocjacji ze stroną rządową, szczeblem wojewódzkim oraz z instytucjami mającymi w zakresie swego działania sprawy mieszkańców wsi, wymiany doświadczeń pomiędzy członkami, jak  też  działań w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Przez ponad dwadzieścia lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) zmienia oblicze polskiej edukacji. Daje możliwość zdobycia zarówno wiedzy podstawowej, jak i specjalistycznej, w sposób formalny i akademicki oraz pozaformalny i praktyczny. Umożiwia rozwijanie pasji w odległych krajach i lokalnych społecznościach.

FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi. W latach 2007-2013 koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” ( Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

Równolegle Fundacja realizuje europejskie inicjatywy informacyjno-edukacyjne: European Language Label, eTwinning, Eurodesk Polska, Europass, Eurydice i EPALE. Wspiera również współpracę z krajami Wschodu poprzez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy SALTO z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu. FRSE od kilku lat jest też operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego działającego w ramach EOG oraz Funduszu Stypendialnego Sciex-NMSch. FRSE realizuje działania w ramach Priorytetu III: Wysoka jakość systemu oświaty POKL oraz Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER).

Unia Metropolii Polskich

Unia Metropolii Polskich powstała w 1990 r. wg projektu Instytutu Miasta pt. „Tyle państwa ile miasta”, z inicjatywy prezydenta m. st. Warszawy, aby realizować partnerstwo stolicy Rzeczypospolitej z innymi głównymi miastami Polski, w celu umocnienia pozycji naszego kraju w Europie i w świecie.

Od 1993 r. UMP ma formę fundacji. Jej Radę stanowią prezydenci 12 centralnych miast metropolii polskich. Rada wybiera sześcioosobowy Zarząd z prezesem, skarbnikiem i sekretarzem. W UMP współdziałają prezydenci, wiceprezydenci, sekretarze, skarbnicy, dyrektorzy wydziałów i eksperci z miast: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wrocławia. Przewodniczącym Rady UMP jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, natomiast Prezesem Zarządu UMP jest Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.

Związek Gmin Śląska Opolskiego

Związek Gmin Śląska Opolskiego jest dobrowolnym związkiem międzygminnym, którego statutowym celem jest rozwój społeczny i gospodarczy gmin oraz regionu Śląska Opolskiego. Aktywnie działamy od 1991 r. Zrzeszamy obecnie 33 gminy. 

Patroni medialni

Serwis Samorządowy LEX

Serwis Samorządowy Wolters Kluwer tworzony jest z myślą o wszystkich osobach, którym bliska jest tematyka samorządową. Na stronie znajdują się informacje przydatne dla pracowników administracji samorządowej oraz radnych jednostek samorządu terytorialnego. 

W Serwisie Samorządowym zamieszczamy informację prawną związaną z organizacją i funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oraz z zadaniami realizowanymi przez organy samorządu. Tu również znajdą Państwo Aktualności, a także szersze opracowania zagadnień nurtujących środowisko samorządowców. 

Na łamach Serwisu Samorządowego publikujemy, koncentrujące się na praktycznych aspektach omawianego zagadnienia, komentarze specjalistów. Znajdujące się w kategorii Sprawy Samorządowe publikacje zawierają konkretne przykłady rozwiązań, jakie mogą być zastosowane przez specjalistę w danej sytuacji. Wskazują także na doktrynalne problemy związane z danym zagadnieniem. Ich zawartość sprawia, że są użyteczne w wielu przypadkach i odpowiadają potrzebom różnych Użytkowników.

W Serwisie Samorządowym znajdą Państwo opisane w przyjazny sposób najnowsze informacje z zakresu szeroko pojętego prawa samorządowego. W kategorii Omówienia zmian w prawie nasi eksperci prezentują Państwu najświeższe informacje dotyczące zmian w prawie. W kategorii Omówienie orzecznictwa codziennie prezentujemy Państwu opracowania najważniejszych orzeczeń dla samorządu terytorialnego.

Kategoria Pytania i odpowiedzi zawiera wyczerpujące odpowiedzi ekspertów na praktyczne pytania z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, zamówień publicznych czy ochrony zdrowia. Poruszamy wszystkie najważniejsze tematy związane z działalnością samorządu.

Serwis internetowy to także wybrane ujednolicone akty prawne, teksty orzeczeń wraz z uzasadnieniem, przydatne wzory i glosy. W Serwisie Samorządowym znajdą Państwo również informacje o szkoleniach, konferencjach oraz o promocjach i najlepszych publikacjach branżowych z oferty księgarni Profinfo.pl. Integrujemy aktywnie środowisko samorządowców – Serwis Samorządowy www.samorzad.lex.pl 

Serwis Samorządowy PAP

Serwis OSzkole

Portal Edukacja.net

Portal Szkoły w Polsce

Portal www.szkolywpolsce.pl to internetowy katalog szkół wyższychszkół językowych i szkół policealnych znajdujących się na terenie całej Polski.

Nie musisz wychodzić z domu, aby znaleśźć szkołę odpowiednią dla Ciebie. Wystarczy, że skorzystasz z naszej wyszukiwarki i sprawdzisz oferty szkół w Twoim województwie lub w innym województwie.

Kliknij na wybranym województwie na mapie lub wybierz z listy rozwijanej pod mapką, aby zobaczyć listę szkół z podziałem na szkoły wyższeszkoły językowe lubszkoły policealne

 

Portal www.szkolywpolsce.pl powstał aby skutecznie połączyć przyszłych uczniów danej szkoły z najlepszą szkołą w danym regionie. Osoby szukające szkoły znajdą za naszym pośrednictwem najlepszą szkołę. W naszej bazie znajdują sie sprawdzone i renomowane szkoły w Polsce. Wszystkie dane są aktualne i sprawdzane przez naszych konsultantów. Jeśli zaś nie wiesz jaką szkołę wybrać mamy nadzieje ze nasz serwis - spis szkół pomoże Wam wybrać kierunek swojej edukacji

Portal Przedszkole w Polsce

Publikacje edukacyjne

Publikacje edukacyjne - internetowe wydawnictwo, poświęcone tematyce szeroko rozumianej edukacji.

Publikacje edukacyjne to ogólnopolski serwis, docierający poprzez internet w sposób nieograniczony do dużej ilości czytelników.

Serwis Publikacje edukacyjne ukazuje się od roku 2002. W tym czasie swoimi publikacjami podzieliło się ponad pięć tysięcy osób.

Założenia publikacyjne serwisu Publikacje edukacyjne realizowane są również przez rozprowadzanie na terenie całego kraju wersji elektronicznych wydawnictwa na płytach kompaktowych.

Serwis Publikacje edukacyjne opiera się na zasadach otwartości - korzystanie z zasobów serwisu jest bezpośrednie (nie wymaga logowania, czyli podawania danych osobowych dla celów marketingowych).

Publikacje edukacyjne są serwisem niezależnym. Zapewniona jest szybkość publikacji i wolność wypowiedzi.

Serwis Publikacje edukacyjne jest prowadzony przez redakcję związaną z edukacją, gwarantując funkcjonowanie serwisu zgodnie z potrzebami dydaktycznymi.

Publikacje edukacyjne patronują na swoich łamach różnego typu przedsięwzięciom edukacyjnym i społecznym.

Konstrukcja techniczna serwisu Publikacje edukacyjne zakłada sprawność, funkcjonalność i szybkość jego działania.

Autorzy publikacji i czytelnicy traktowani są przez redakcję serwisu na zasadach klienckich, zapewniających wysoki komfort usług.

Dziennik Warto Wiedzieć

Dziennik Warto Wiedzieć to ogólnopolski portal poświęcony problematyce funkcjonowania samorządu terytorialnego. Portal prowadzony jest w formule dziennika, a wydawcą jest Związek Powiatów Polskich (więcej o ZPP na stronie www.zpp.pl). Materiały umieszczane w Dzienniku Warto Wiedzieć kierowane są zarówno do pracowników samorządowych, radnych, jak i do innych osób zainteresowanych bliższym poznaniem zagadnień istotnych dla działania gmin, powiatów i województw.  

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

III zjazd AZDS 2011/2012 
Kraków - 18 maja 2012 r.; Warszawa - 24 maja 2012 r.; 
Białystok - 5 czerwca 2012 r.; Szczecin - 15 czerwca 2012 r.

Dyrektorze, to Ty zarządzasz placówką i to na Tobie ciąży obowiązek wykonywania statutowych zadań. Na Tobie także ciąży odpowiedzialność wynikająca z przepisów wielu ustaw, a przede wszystkim prawa finansów publicznych. Podczas III zjazdu AZDS 2012 postanowiliśmy poruszyć finanse w szkole, abyś mógł poczuć się pewniej na gruncie finansów i kierować pracą innych pracowników szkoły, tak abyś w swojej odpowiedzialności był jednocześnie spokojny bezpiecznie.

 

 

DLACZEGO WARTO BRAĆ UDZIAŁ W KONFERENCJACH "DYREKTORA SZKOŁY":

 • Aktualności prawne i zarządcze - podczas zjazdu omówimy tematy, pomogą Państwu poczuć się pewniej i bezpieczniej w obszarze finansów w szkole
 • Porady eksperta - przez cały czas trwania zjazdu będzie dostępny do dyspozycji uczestników ekspert serwisu Prawo oświatowe/ABC, który będzie udzielać Państwu indywidualnych porad prawnych
 • Pakiet materiałów konferencyjnych - każdy uczestnik otrzyma praktyczne materiały konferencyjne oraz zaświadczenie potwierdzające udział w zjeździe
 • Konkursy z nagrodami - w czasie trwania konferencji będą mogli Państwo wziąć udział w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami
 • Bezcenna wymiana doświadczeń - możliwość spotkania i dyskusji w elitarnym towarzystwie kadry kierowniczej oświaty, nawiązania ciekawych znajomości i cennych przyjaźni

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Organizator
DYREKTOR SZKOŁY
Organizator
Partner merytoryczny
Patron honorowy
Patron honorowy
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com