Konferencja

IX Konferencja Finansów Komunalnych - Finansowanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego

IX Konferencja Finansów Komunalnych - Finansowanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Przedmiotem tegorocznej, już IX edycji konferencji, będzie dyskusja nad zasobami, którymi samorząd terytorialny dysponuje podczas realizacji zadań bieżących oraz zaspakajania przyszłych potrzeb. Kolejna kwestia, która zostanie poruszona to różnorodne formy organizacji i finansowania zadań samorządu uwzględniające zarówno zewnętrzne oczekiwania, jak i dostępne zasoby oraz potencjał poszczególnych jednostek.

Udział w konferencji potwierdziła Pani Grażyna Wróblewska - Przewodnicząca Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych

Wśród prelegentów konferencji:  prof. dr hab. Krzysztof Surówka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych; prof. dr hab. Teresa Lubińska, Uniwersytet Szczeciński; prof. dr hab. Joanna Salachna, Uniwersytet w Białymstoku; prof. nadzw. dr hab. Marek Dylewski, Skarbnik Województwa Zachodniopomorskiego; dr Mirosław Czekaj, Skarbnik Warszawy; dr inż. Krzysztof Cichocki, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Systemowych; dr hab. Marta Postuła, Uniwersytet Warszawski; dr Michał Bitner, Uniwersytet Warszawski; Luiza Budner-Iwanicka, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku; prof. dr hab. Mirosław Stec, Uniwersytet Jagielloński
 

Podczas konferencji:

  • Dowiesz się jak zwiększyć potencjał finansowy JST
  • Zdobędziesz niestandardowe sposoby finansowania zadań samorządu terytorialnego
  • Poznasz nowe rozwiązania dotyczące alokacji zasobów potrzebnych do realizacji bieżących i przyszłych zadań JST

Szczegóły konferencji

Program

Program

930 - 1000

rejestracja uczestników konferencji

1000 - 1015

otwarcie konferencji

I sesja: Finansowanie zadań samorządu terytorialnego – potencjał i bariery

prowadzenie sesji: prof. dr hab. Krzysztof Surówka,

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

1015 - 1035

Realizacja zadań samorządu terytorialnego w trybie in-house – nowe rozwiązania prawne
Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

1035 - 1055

Adekwatność finansowania zadań samorządu terytorialnego
prof. dr hab. Teresa Lubińska, Uniwersytet Szczeciński

1055 - 1115

Alokacja zasobów - praktyczne trudności i nowe rozwiązania w sektorze samorządowym
prof. dr hab. Joanna Salachna, Uniwersytet w Białymstoku

1115 - 1135

prezentacja Wolters Kluwer Polska

1135- 1200

przerwa kawowa

II sesja: Finansowanie rozwoju samorządu terytorialnego

Panel dyskusyjny

prowadzenie prof. nadzw. dr hab. Marek Dylewski,
Skarbnik Województwa Zachodniopomorskiego

1200 - 1240

Finansowanie rozwoju samorządu terytorialnego – potencjał i bariery
dr Mirosław Czekaj, Skarbnik Warszawy

 

Doświadczenia międzynarodowe w finansowaniu rozwoju samorządu terytorialnego – potencjał i bariery
dr inż. Krzysztof Cichocki, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Systemowych

 

Rozwiązania systemowe w zakresie finansowania jst
dr hab. Marta Postuła, Uniwersytet Warszawski

Realizacja zadań publicznych przez spółki komunalne
dr Michał Bitner, Uniwersytet Warszawski

Niestandardowe instrumenty finansowania zadań
Luiza Budner-Iwanicka, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

1240 - 1310

Dyskusja

1310 - 1330

Jak skutecznie sfinansować zadania samorządu? 

Małgorzata Zielińska, Dyrektora Biura Sektora Publicznego, DNB Bank Polska S.A.​

1330 - 1415

przerwa na lunch

 

III sesja: Formy organizacji i finansowania zadań samorządu

Panel dyskusyjny

prowadzenie prof. dr hab. Mirosław Stec,
Uniwersytet Jagielloński

1415 - 1500

Uwarunkowania wyboru instrumentów finansowania zadań
dr hab. prof. UG Maria Jastrzębska, Uniwersytet Gdański

 

PPP alternatywna forma finansowania dużych projektów
Barbara Sajnaj, Skarbnik Miasta Poznania, biegły rewident

 

PPP w małych projektach
prof. dr hab. Beata Filipiak, Uniwersytet Szczeciński

 

Samorządowe centra usług wspólnych
Piotr Tomaszewski, Skarbnik Miasta Bydgoszczy

 

Finansowanie zadań w ocenie organu nadzoru
Lucyna Hanus, Prezes RIO we Wrocławiu, Wiceprzewodnicząca KR RIO

1500 - 1545

dyskusja

1545 - 1600

zakończenie konferencji

Cele

Cele

Finansowanie rozwoju samorządu staje się zadaniem coraz bardziej złożonym. Szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę rosnące i ulegające ciągłym zmianom potrzeby i oczekiwania społeczne.

Dlatego też przedmiotem tegorocznej, już IX edycji konferencji, będzie dyskusja nad zasobami, którymi samorząd terytorialny dysponuje podczas realizacji zadań bieżących oraz zaspakajania przyszłych potrzeb. Kolejna kwestia, która zostanie poruszona to różnorodne formy organizacji i finansowania zadań samorządu uwzględniające zarówno zewnętrzne oczekiwania, jak i dostępne zasoby oraz potencjał poszczególnych jednostek.

Konferencja wpisując się w debatę nad rolą samorządów nakierowana będzie nie tylko na konkretne problemy, ale i na poszukiwanie sposobów ich rozwiązywania poprzez wskazywanie dobrych praktyk czy sygnalizowanie zmian w prawie. Konferencja będzie zatem znakomitym forum do podjęcia wielostronnej dyskusji o aktualnej kondycji samorządów i wymiany doświadczeń między samorządowcami, przedstawicielami nauki i organów nadzoru.

Odbiorcy

Odbiorcy

Konferencja Finansów Komunalnych to coroczne wydarzenie podczas którego samorządowcy – prezydenci, wójtowie, burmistrzowie, skarbnicy, dyrektorzy wydziałów finansowych i budżetowych, przedstawiciele środowisk naukowych i regionalnych izb obrachunkowych dyskutują na temat ustroju i finansów samorządowych.

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

KRRIO

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych (KR RIO) działa na podstawie art. 25a ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (od 1998 r.). W jej skład wchodzą prezesi regionalnych izb obrachunkowych oraz po jednym reprezentancie kolegium każdej izby (32 osoby). Ustawodawca, w ust. 1 art. 25a ustawy o regionalnych izbach obrachunko­wych, zadania KR RIO określił następująco:

  • reprezentowanie izb wobec naczelnych i centralnych organów państwa,

  • przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej wniosków dotyczących zmian w przepisach prawnych regulujących komunalną gospodarkę finansową,

  • przedkładanie właściwemu dysponentowi części budżetowej wniosków do projektu budżetu państwa w części obejmującej izby,

  • upowszechnianie dorobku i doświadczeń izb,

  • uzgadnianie planów i programów szkoleń pracowników izb,

  • koordynowanie planów i programów kontroli,

  • przedkładanie corocznie Sejmowi i Senatowi RP w terminie do 30 czerwca sprawozdań z działalności izb i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego.

Pracami Rady kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz przewodniczący, wybierany na dwuletnie kadencje spośród jej członków. Jego zastępcy wybierani są według tych samych zasad. Swoje zadania ustawowe Krajowa Rada realizuje w oparciu o regulamin, zatwierdzony przez Prezesa Rady Ministrów.

Finanse Komunalne

"Finanse Komunalne" - miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych jest wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO).

Oferta "Finansów Komunalnych" jest skierowana w równym stopniu do profesjonalistów o zaawansowanej wiedzy z zakresu działalności finansowej jednostek samorządu terytorialnego jak również do osób chcących poznać podstawy funkcjonowania samorządów w sferze finansów publicznych.

Partnerzy

Partnerzy

DNB Bank Polska S.A.

DNB Bank Polska  jest obecny w Polsce od 2002 r i specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych, wykorzystując w tym celu szczególne kompetencje i doświadczenie branżowe Grupy DNB - największej norweskiej grupy finansowej w Norwegii. Jest ona pozytywnie oceniana przez największe i najbardziej renomowane agencje ratingowe (A+ wg Standard&Poor’s oraz Aa2 wg Moody’s). Grupa DNB posiada przedstawicielstwa w najważniejszych centrach finansowych świata (np. w Londynie, Nowym Jorku czy Singapurze), a jej akcje notowane są na giełdzie w Londynie i Oslo. DNB w Norwegii jest wiodącym bankiem obsługującym tamtejszy Sektor Publiczny.

 

DNB Bank Polska jako specjalistyczny bank korporacyjny obsługuje duże podmioty w następujących branżach: sektor publiczny oraz organizacje non profit, energetyka i paliwa, TMT (Telekomunikacja, Media, Technologie), przemysł wytwórczy, motoryzacyjny oraz handel.

 

DNB Bank Polska jest jednym z pionierów w sektorze usług finansowych adresowanych do Jednostek Samorządu Terytorialnego.

 

W celu zapewnienia samorządom oraz jednostkom im podległym (m. in. SP ZOZ) jak najkorzystniejszego dostępu do różnych form wsparcia finansowego, DNB Bank Polska nieustannie rozwija swoją ofertę produktową skierowaną do Sektora Publicznego.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

W przypadku finansowania udziału w konferencji w min. 70% ze środków publicznych obowiązuje zwolniona stawka podatku VAT (na podstawie pisemnego oświadczenia).
 

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia. Regulamin uczestnictwa znajduje się na stronie www.szkolenia.wolterskluwer.pl. Na tydzień przed konferencją zostanie wysłane na podany w zgłoszeniu e-mail potwierdzenie uczestnictwa w konferencji wraz z informacjami organizacyjnymi.


O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. Koszt udziału jest płatny na konto Wolters Kluwer, faktury będą wystawione po konferencji.
 

Rezygnacja z udziału po 1 czerwca 2017 r. lub nieobecność na konferencji powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Wolters Kluwer. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

 

Miejsce konferencji:

Radisson Blu Sobieski Hotel

plac Zawiszy 1, Warszawa

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Organizator
Organizator
Partner

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com