dostosowanie do infywidualnych potrzeb
dostosowanie do indywidualnych potrzeb
płatność po zrealizowanej usłudze
płatność po zrealizowanej usłudze
Konferencja

Kierunek zmian prawa autorskiego w Polsce

Kierunek zmian prawa autorskiego w Polsce
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Upływ dwudziestu lat od momentu wejścia w życie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest okresem, który powinien wystarczyć nie tylko do stwierdzenia, w jakim stopniu nowa ustawa spełniła pokładane w niej nadzieje. Dużo ciekawsze jest wyzwanie stworzenia wizji przyszłości prawa autorskiego na podstawie minionym doświadczeń. Od momentu wejścia w życie ustawy sytuacja na rynku dóbr intelektualnych uległa niekwestionowanym zmianom, w wyniku których powstał naturalny problem dopasowania do rzeczywistości mechanizmów prawnych. Nie ma potrzeby przekonywania o tym, jak istotne znaczenie dla całego społeczeństwa ma ich właściwie ukształtowanie, czyli takie ukształtowanie, które uwzględnia i naturalną potrzebę społeczeństwa korzystania z dóbr intelektualnych, i szanuje interes twórców poprzez zabezpieczenie ich potrzeb majątkowych oraz osobistych. Jest przecież oczywiste, że o ile oczekiwanie wartościowego tworzenia bez respektowania interesu twórców byłoby nieuzasadnione, o tyle już zupełnie bezcelowe byłoby tworzenie pozbawione perspektywy odbioru. 

 

Szczegóły konferencji

Program

Program

09:30 Rejestracja uczestników konferencji
10:00 Otwarcie programu konferencji, przedstawienie założeń merytorycznych
10:10 Analiza sądowego rozumienia pojęcia „utworu” w ostatnich latach – o (nie-) rozwiązywalnym dylemacie twórczości 
dr Damian Flisak, Kancelaria Radcy Prawnego Damian Flisak
10:40 Co należy zmienić w prawie umów autorskich?
dr Tomasz Targosz, Katedra Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji UJ, Kancelaria Traple Konarski Podrecki
11:10 Quo vadis dozwolony użytku utworów? (najnowsze orzecznictwo TS UE – projekt polskiej nowelizacji)
dr Sybilla Stanisławska-Kloc, Katedra Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji UJ
11:40 Dyskusja
12:00 Przerwa na kawę
12:20 Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi - reforma systemowa czy jedynie implementacja dyrektywy 2014/26/EU w sprawie zbiorowego zarządzania?
dr Marek Bukowski, Kancelaria Prawna Bukowski i Wspólnicy
12:50 Środki ochrony przed naruszeniami w prawie autorskim
dr hab. Paweł Podrecki, Katedra Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji UJ, Kancelaria Traple Konarski Podrecki
13:20 Dyskusja
13:40 Przerwa na lunch
14:30 Przepisy szczególne o ochronie programów komputerowych - czy potrzebna jest nowelizacja?
dr Zbigniew Okoń, Kancelaria dLK Korus Okoń 
15:00 Praktyczne problemy aplikacji prawnokarnych regulacji w ściganiu naruszeń własności intelektualnej
 dr hab. Janusz Raglewski prof. UJ, Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego
15:30 Dyskusja podsumowująca
15:30 Zakończenie konferencji

Cele

Cele

Podczas konferencji wystąpią doświadczeni praktycy prawa autorskiego - autorzy najnowszego komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wydanego w 2015 roku przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Każde z wystąpień poświęcone zostanie określonej części ustawy – począwszy od samego pojęcia twórczości, poprzez przepisy o dozwolonym użytku, część „kontraktową” ustawy, aż po jej szczegółowe postanowienia dotyczące programów komputerowych, roszczeń prawnoautorskich, funkcjonowaniu organizacji zbiorowego zarządzania, kończąc na refleksji nad częścią karną. Konferencja może zainteresować zarówno teoretyków, jak i praktyków prawa autorskiego, ponieważ poruszane będą kluczowe kwestie funkcjonowania systemu prawnoautorskiego w Polsce.

 

Prelegenci

Prelegenci

male

dr Marek Bukowski

Doktor nauk prawnych, radca prawny, wspólnik w kancelarii prawnej Bukowski i Wspólnicy, arbiter Komisji Prawa Autorskiego trzech ostatnich kadencji; pełnił funkcję eksperta Ministerstwa Kultury na posiedzeniach Rady ds. TRIPS w Genewie; współautor założeń oraz projektów nowelizacji prawa autorskiego opracowywanych przez Instytut Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego; specjalizuje się w prawnych i ekonomicznych aspektach zarządzania prawami własności intelektualnej; prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu prawa autorskiego i własności przemysłowej oraz prawa umów. W ramach praktyki prawniczej zajmował się sprawami wydawniczymi Wisławy Szymborskiej, a obecnie zasiada w zarządzie Fundacji powołanej przez noblistkę. Współautor komentarza: Prawo autorskie i prawa pokrewne (Wolters Kluwer 2014)

male

dr Damian Flisak

Doktor nauk prawnych, radca prawny, arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej i przemysłowej, prawa nieuczciwej konkurencji, ochrony dóbr osobistych oraz danych osobowych; tłumacz przysięgły języka niemieckiego, współautor jednego z największych słowników polsko-niemieckich; obecnie zastępca dyrektora zarządzającego Pionem Prawnym Poczty Polskiej S.A., wcześniej współpracownik kancelarii prawnych w Polsce i w Niemczech; stypendysta Instytutu Maxa Plancka Innowacyjności i Prawa Konkurencji w Monachium (Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb); autor publikacji z dziedziny prawa na dobrach niematerialnych i prawa konkurencji; prelegent na konferencjach i szkoleniach z zakresu prawa własności intelektualnej w Polsce i za granicą.

male

dr Zbigniew Okoń

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk prawnych, współpracownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa komputerowego, zwalczania nieuczciwej konkurencji i reklamy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie obranej specjalizacji. Autor, współautor i redaktor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących zagadnień prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, nowych technologii i reklamy, w tym pozycji Prawo Internetu (Warszawa, LexisNexis 2004, 2007), Prawo reklamy i promocji (Warszawa, LexisNexis 2007), e-Administracja (Wrocław, Presscom, 2009), IT Law in Poland (Wiedeń, Medien und Recht, 2009) Cyberlaw - Poland (Amsterdam, Wolters Kluwer, 2011). Często występuje jako prelegent na licznych konferencjach, seminariach i kongresach związanych z powyższą tematyką prawną.

male

dr hab. Paweł Podrecki

Adwokat. Adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji UJ. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i prawie cywilnym, prawie nieuczciwej konkurencji, prawie antymonopolowym i prawie nowych technologii. Autor publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji oraz zagadnień prawa europejskiego. Redaktor pierwszej i największej publikacji IT Prawo Internetu (2004 i 2007).  W 1992 roku ukończył Wydział Prawa UJ, doktorat z zakresu prawa antymonopolowego obronił w 1999 roku na podstawie pracy Porozumienia monopolistyczne i ich cywilnoprawne skutki. Przygotował rozprawę habilitacyjną Środki ochrony praw własności intelektualnej. Wiedzę i doświadczenie zdobywał podczas stypendiów i staży zagranicznych, m.in. na uniwersytetach w Wiedniu (1990) i w Berlinie (1991), w Kancelarii Prawniczej Droste w Hamburgu (1993) i w Instytucie Maxa Plancka w Monachium (1998). Praktykę adwokacką łączy z pracą naukową. Brał udział w pracach nad harmonizacją prawa polskiego z prawem europejskim. Uczestniczy w pracach nad projektami ustaw oraz wykonuje ekspertyzy dla Sejmu i Senatu RP. Współpracuje z Komisją Kodyfikacji Prawa Cywilnego. Prowadzi wykłady dla aplikantów adwokackich i rzeczników patentowych. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, arbitrem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych i arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Arbiter Komisji Prawa Autorskiego. Pełnomocnik i doradca prawny wielu dużych firm zagranicznych prowadzących działalność w Polsce. Reprezentuje Klientów w sprawach sądowych i przed UOKiK.

male

prof. Janusz Raglewski

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowany nauk prawnych, adwokat, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, sekretarz redakcji "Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych" wydawanego przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie; prowadzi zajęcia na szkoleniach z zakresu prawa karnego materialnego dla sędziów, prokuratorów, aplikantów adwokackich, osób zajmujących się praktyką gospodarczą; autor (lub współautor) kilkudziesięciu publikacji naukowych obejmujących monografie, komentarze, artykuły oraz glosy; autor opinii na zlecenie Biura Analiz Sejmowych; łączy działalność naukowo-dydaktyczną z prowadzeniem indywidualnej kancelarii adwokackiej.

male

dr Sybilla Stanisławska-Kloc

Katedra Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji UJ- doktor nauk prawnych, adwokat; ukończyła aplikację sądową oraz adwokacką; pracuje w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; autorka monografii Ochrona baz danych oraz autorka (lub współautorka) publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym: dozwolonego użytku utworów (wykorzystywania utworów w działalności bibliotek, prawa cytatu), bibliotek cyfrowych, utworów osieroconych, plagiatu. W latach 2005-2007 koordynator polskiej części jednego z pakietów w ramach unijnego projektu IPR-Helpdesk. Stypendystka Instytutu Maxa Plancka Innowacyjności i Prawa Konkurencji w Monachium (Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb). W 2014 r. powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w skład Komisji Prawa Autorskiego. Od lat współpracuje z kancelarią prawną "Markiewicz & Sroczyński", specjalizującą się w problematyce prawa własności intelektualnej.

male

dr Tomasz Targosz

Doktor nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, adwokat - wspólnik w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy; stypendysta Instytutu Maxa Plancka Innowacyjności i Prawa Konkurencji w Monachium (Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb); autor publikacji z dziedziny prawa cywilnego, prawa na dobrach niematerialnych i prawa konkurencji; prelegent na konferencjach i szkoleniach z zakresu prawa własności intelektualnej w Polsce i za granicą.

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

LEX

Lex. pl  to portal informacyjny o prawie i prawnikach, o stanowieniu prawa i jego stosowaniu.

Codziennie publikujemy najświeższe informacje o pracach parlamentu i rządu, o powstających w różnych miejscach procesu legislacyjnego projektach aktów prawnych. Obszernie omawiamy nowe ustawy i rozporządzenia, informujemy co zmieniają i kogo dotyczą. Nie zapominamy o przypomnieniu, kiedy dany akt prawny wchodzi w życie, a także gdzie i kiedy został opublikowany. Poinformujemy też, gdy zostanie zmieniony. Pilnie obserwujemy również orzecznictwo najważniejszych instytucji wymiaru sprawiedliwości, a szczególnie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Śledzimy także i omawiamy wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Termin konferencji: 27 maja 2015 r., Warszawa, Radisson Blu Sobieski Hotel ****, pl. A. Zawiszy 1 - Sala Atrium Koszty udziału: 600,00 zł + 23% VAT/ os *– cena podstawowa System rabatowy**: • 5% rabatu dla Klientów Wolters Kluwer • 5% rabatu przy nadesłaniu zgłoszenia w terminie do 30 kwietnia br. • 10% rabatu przy zgłoszeniu 3 i więcej osób z jednej instytucji ** rabaty sumują się Dla opłacających szkolenie/konferencję w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia/konferencje zwolnione są z podatku VAT. Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o dołączenie do zgłoszenia na szkolenie/konferencję oświadczenia o finansowaniu szkolenia/konferencji ze środków publicznych podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji. - pobierz doc. Koszt udziału obejmuje: - udział w konferencji, - materiały, - serwis kawowy oraz lunch, - zaświadczenia udziału Warunki udziału i rezygnacje Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia faksem lub elektronicznie z naszej strony internetowej i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony Wolters Kluwer S.A. Rezygnacja z udziału w konferencji jest możliwa w terminie do 20 maja 2015 r., rezygnacje przyjmowane są wyłącznie w wersji pisemnej na adres e-mail: szkolenia@wolterskluwer.pl lub nr fax 022 535 81 34 Lokalizacja Radisson Blu Sobieski Hotel ****, Sala Atrium pl. A. Zawiszy 1, 02-025 Warszawa Radisson Blu Sobieski jest położony w biznesowym centrum stolicy, 1km od Pałacu Kultury i Nauki oraz Dworca Centralnego, 6 km od lotniska. Hotel oferuje 435 kompleksowo wyposażonych pokoi i apartamentów spełniających oczekiwania zarówno podróżujących służbowo jak i turystów. Radisson Blu Sobieski oferuje ponad 1400 m² powierzchni konferencyjnej, wyposażonej w nowoczesny sprzęt techniczny a także bezprzewodowy internet. Świadczy usługi cateringowe nie tylko na terenie hotelu, ale również na terenie całej Polski. Hotel cieszy się popularnością i doświadczeniem w organizacji: małych spotkań biznesowych, klasycznych konferencji a także dużych wydarzeń firmowych dla 800 osób, wszystko dzięki 13 przestronnym salom konferencyjnym. Oprócz 13 sal konferencyjnych hotel oddaje do dyspozycji gości Salę Balową Marysieńka o powierzchni 1030 m², która doskonale nadaje się doskonale do organizacji przyjęć, bankietów i eleganckich gali.

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Agata Fiodorow

tel. +48 22 535 80 99

agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Agata Fiodorow, tel. +48 22 535 80 99, agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 0 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com