Praktyczne aspekty delegowania pracowników. Zmiany w przepisach 2016

Praktyczne aspekty delegowania pracowników. Zmiany w przepisach 2016
W dobie otwartego rynku Europy zatrudnianie pracowników coraz częściej nabiera międzynarodowego charakteru. W związku z tym, wiele firm staje przed koniecznością poradzenia sobie z rozwiązaniem wielu problemów, które pojawiają się w przypadku wysłania pracownika za granicę.
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szczegóły szkolenia

Program

Program

8.30-9.00 Rejestracja

9.00-10.30 I część merytoryczna

 

1. Delegowania pracowników do pracy w krajach należących do Unii Europejskiej na podstawie polskich i unijnych przepisów w świetle Dyrektywa 96/71/WE

 • Podstawowe definicje (delegowanie do innego państwa; pracownik delegowany; podstawa delegowania)
 • zasad prawa właściwego dla zobowiązań umownych w stosunkach pracy na podstawie Rozporządzenia PEiR (WE) Nr 593/2008
 • Wybór prawa dla stosunków pracowniczych oraz postępowanie w przypadku niedokonania wyboru
 • Zakres przedmiotowy i podmiotowy Dyrektywy
 • Przepisy krajowe implementujące Dyrektywę
 1. Czasowe delegowanie do innego państwa a zagraniczna podróż służbowa

 

10.30-10.45 Przerwa kawowa

10.45-12.15 II część merytoryczna

 1. Obowiązki spoczywające na pracodawcach delegujących pracowników z Polski do innych państw członkowskich UE,
 • Dobór formy zatrudnienia do rodzaju usługi w przypadku delegowania pracowników za granicę
 • Konstruowanie umowy o pracę z pracownikami wysyłanymi za granicę
 • Świadczenia przysługujące pracownikowi w czasie pobytu za granicą
 • Zasada korzystniejszości i wynikające z niej obowiązki w zakresie czasu pracy, urlopu wypoczynkowego oraz wysokość wynagrodzenia za pracę pracownika delegowanego
 • Minimalna stawka płacy, w tym skutków wprowadzenia powszechnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia w Niemczech
 • Warunki pracy, jakie należy zapewnić pracownikowi delegowanemu za granicą
 • Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej

 

 1. Delegowania polskich pracowników do pracy w krajach nienależących do Unii Europejskiej na podstawie obowiązujących przepisów
 • Ustalenie zasad oraz świadczeń wynikających z pracy poza terytorium RP
 • Konsekwencje zmian dokonanych w treści umowy o pracę
 • Wykonywanie pracy przez pracownika w ramach podróży służbowej
 1. Delegowanie cudzoziemców do pracy w Polsce przez podmioty zagraniczne
 • Obowiązki, wymagania i warunki zatrudnienia pracowników wykonujących pracę na terytorium RP skierowanych do pracy na czas określony przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii
 • Obowiązki, wymagania i warunki zatrudnienia pracowników wykonujących pracę na terytorium RP skierowanych do pracy na czas określony przez pracodawcę nie mającego siedziby w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii

 

12.15 – 12.45 Lunch

12.45 – 14.15 III część merytoryczna

 1. Podleganie ubezpieczeniom społecznym podczas wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE, EOG i Szwajcarii 
 • Zasada jednego ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń społecznych
 • Zasada ubezpieczenia w kraju wykonywania pracy
 • Wyjątki polegające na delegowaniu pracowników jednocześnie na teren kilku państw UE
 • Wymogi prawne dla wyboru polskiego ustawodawstwa na podstawie art. 12 Rozporządzenia 883/2004/WE dla pracownika delegowanego,
 • Pułapki zawarte w art. 12 Rozporządzenia 883/2004/WE (zastąpienie, znacząca część działalności w państwie oddelegowania, obroty krajowe, dopuszczalny okres delegowania)
 • wymogi prawne dla ustalenia polskiego ustawodawstwa na podstawie art. 13 Rozporządzenia 883/2004/WE  dla osoby, która pracuje w dwóch lub więcej państwach członkowskich,
 • Pułapki zawarte w art. 13 Rozporządzenia 883/2004/WE  (dowody potwierdzające pracę w dwóch lub więcej państwach członkowskich, praca marginalna, niezawiniona niemożliwość faktycznego wykonania pracy w drugim państwie członkowskim)
 • Zbieg tytułów ubezpieczenia społecznego osób wykonujących pracę najemną na zmianę na rzecz jednego lub więcej przedsiębiorstw w dwóch lub więcej państwach członkowskich
 • Różnice oraz podobieństwa pomiędzy art. 12 i art. 13 - porównanie zalet i wad
 1. Zasady uzyskiwania zaświadczenia A1 o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej - postępowanie administracyjne i sądowe w sprawach o wydanie zaświadczenia A1

 

14.15-14.30 Przerwa kawowa

14.30-15.00 – IV część merytoryczna

 1. Kontrola dotycząca pracowników delegowanych
 • Mechanizmy kontroli w państwie wysyłającym i goszczącym
 • Zakres kontroli pracodawców przez organy kontrolne na terenie państwa, do którego zostali delegowani pracownicy
 • Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy  - środki prawne i kary

Cele

Cele

W dobie otwartego rynku Europy zatrudnianie pracowników coraz częściej nabiera międzynarodowego charakteru. W związku z tym, wiele firm staje przed koniecznością poradzenia sobie z rozwiązaniem wielu problemów, które pojawiają się w przypadku wysłania pracownika za granicę. Pracodawca delegujący pracownika za granicę musi wziąć bowiem pod uwagę nie tylko przepisy polskie ale również regulacje międzynarodowe dotyczące warunków pracy i koordynacji ubezpieczeń społecznych. W związku z ilością przepisów, które należy wziąć pod uwagę przy delegowaniu pracownika, niezbędne staje się odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracodawców, bowiem pomyłki podlegają sankcjom nakładanym zarówno przez polskie jak i zagraniczne podmioty nadzoru i kontroli.

Korzyści

Korzyści

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z formami delegowania pracowników do pracy za granicą, uregulowaniami polskich i europejskich przepisów w tym zakresie. Szczegółowo przedstawione zostaną przepisy dotyczące koordynacji ubezpieczeń społecznych, dzięki czemu uczestnicy poznają praktyczne możliwości jak najbardziej optymalnego wykorzystania ich w praktyce.

 

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

kadry.ABC.com.pl

Serwis prawny poświęcony tematyce kadrowej, prawu pracy, ubezpieczeniom społecznym i HR. Prezentowane są w nim praktyczne informacje dotyczące kadr i zarządzania kadrami, praktyczne analizy tematów kadrowych, odpowiedzi na problematyczne pytania, analizy i opinie ekspertów. Na bieżąco śledzi wszystkie najważniejsze zmiany w przepisach od początku procesu legislacyjnego aż po jego ukończenie i przedstawia skutki tych zmian w codziennej aktywności pracodawców i kadrowców. Przypomina o ważnych terminach i wydarzeniach kadrowych.W Serwisie omawiane jest najnowsze orzecznictwo oraz interpretacje wydawane przez SN, NSA, MPiPS, ZUS oraz PIP, a także przedstawiane są opinie ekspertów i ich odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i bhp.

 

Na stronach Serwisu zamieszczane są informacje o szkoleniach i konferencjach z zakresu kadr i HR, które pomagają zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne w tej dziedzinie. Prezentowana jest bogata oferta publikacji Wolters Kluwer poświęconych problematyce prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz HR.

Odwiedź stronę

 

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesna publikacja tworzona z myślą o Kadrowych. SPPiUS to narzędzia i wiedza, która pomaga radzić sobie z problemami kadrowymi i płacowymi. Gwarantuje szybki i niezawodny dostęp do informacji o zmianach w przepisach oraz o ich praktycznym znaczeniu i zastosowaniu.

Zawiera analizy praktycznych tematów, kompleksowy zbiór aktów prawnych z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, aktywne wzory dokumentów, odpowiedzi na pytania użytkowników, stawki i wskaźniki, orzecznictwo sądów polskich i UE, stanowiska urzędów oraz kompleksowy pakiet informacji niezbędnych w pracy działu kadrowego.

W wersji on-line program jest aktualizowany codziennie.

Odwiedź stronę

Personel Plus

Magazyn Personel Plus to fachowy miesięcznik dla branży HR. Skierowany jest do dyrektorów i specjalistów działów HR, właścicieli firm, szefów działów szkoleń oraz wszystkich zainteresowanych tematyką prawa pracy, zarządzania zasobami ludzkimi i coachingu.

Przedstawia polskich HR-owców, ich opinie i doświadczenia organizacji, które reprezentują. Materiały autorstwa ekspertów i praktyków z branży HR: szefów działów HR największych polskich firm, prezesów i czołowych konsultantów firm rekrutacyjnych, doradztwa personalnego, szkoleniowych, konsultingowych i doradczych, a także szefów organizacji związanych z polskim HR-em, trenerów, coachów, oraz specjalistów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych publikowane na łamach Personelu Plus są inspiracją do wdrażania zmian w organizacjach, dalszego dzielenia się wiedzą w dziedzinie HRM oraz rozwoju osobistego i pracowników.

Odwiedź stronę

Patroni medialni

OKAP (OGÓLNOPOLSKI KONWENT AGENCJI PRACY)

OKAP (OGÓLNOPOLSKI KONWENT AGENCJI PRACY)

Jesteśmy organizacją non-profit zrzeszającą podmioty związane z rynkiem pracy, które oferują najwyższą jakość świadczonych usług w trosce o dobro stron stosunku pracy, jak i o podnoszenie standardów w branży. OKAP to obecnie ponad 50 podmiotów członkowskich. Jeżeli interesuje Cię członkostwo zapraszamy do kontaktu z biurem Związku. Jeżeli szukasz pracy za pośrednictwem agencji zrzeszonych w Związku, zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z biurami poszczególnych agencji. Na bieżąco współpracujemy z grupą ekspertów, którzy służą pomocą w sprawach finansowych, podatkowych i ubezpieczeniowych. Ponadto korzystamy z wiedzy i doświadczenia pracowników wszystkich naszych firm członkowskich.

Prelegenci

Prelegenci

Małgorzata Skibińska

Specjalista z zakresu prawa pracy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła Studia Master of Business Administration, walidowane przez RSM Erasmus University oraz studia podyplomowe z zakresu Ubezpieczeń Społecznych oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami pracowników, w tym ponad 7 lat doświadczenia w zakresie prawa pracy. W latach 2003-2009 pełniła funkcję dyrektora personalnego w firmie ubezpieczeniowej. Uczestniczyła w realizacji projektów związanych z wdrażaniem systemu ocen pracowniczych, doskonaleniem sytemu wynagrodzeń w tym motywacyjnych systemów wynagrodzeń oraz tworzeniem pracowniczego programu emerytalnego. Poza szeroko rozumianym prawem pracy posiada doświadczenie w zakresie współpracy z agencjami pracy tymczasowej, firmami outsourcingowymi oraz firmami szkoleniowymi. Zdobyte doświadczenie pozwala jej na stosowanie przepisów prawa pracy z uwzględnieniem potrzeb biznesowych danego zakładu pracy. Autorka licznych opinii, opracowań oraz regulaminów z zakresu prawa pracy.

Odbiorcy

Odbiorcy

Menadżerowie HR, dyrektorzy personalni, specjaliści kadr i płac. 

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Szkolenie odbędzie się 20.06.2016 r., w Warszawie, w biurowcu Millenium Plaza, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A.

 

Cena obejmuje:

- serwis kawowy,

- lunch,

- materiały szkoleniowe,

- zaświadczenia ukończenia szkolenia,

- możliwość konsultacji z ekspertami.

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Patron medialny
OKAP (OGÓLNOPOLSKI KONWENT AGENCJI PRACY)

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com