Konferencja

VI Edycja Cyklu Seminariów dla Doradców Podatkowych

VI Edycja Cyklu Seminariów dla Doradców Podatkowych
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Na program składa się seria 6 praktycznych seminariów w różnych miastach w Polsce. Spotkania poprowadzą przede wszystkim doświadczeni sędziowie NSA i WSA oraz doradca podatkowy, których wiedza, praktyka doradcza, doświadczenie orzecznicze i zarazem  dorobek piśmienniczy gwarantują najwyższą jakość merytoryczną wykładu oraz staranny dobór prezentowanych spraw.

Celem programu jest przedstawienie doradcom podatkowym najbardziej doniosłych orzeczeń krajowych sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE z zakresu podatku od towarów i usług  wraz z ich konsekwencjami dla interpretacji przepisów polskiego prawa podatkowego. Do najistotniejszych zagadnień polskiego podatku od towarów i usług zostaną omówione kluczowe orzeczenia europejskie, wskazane i skomentowane, odpowiadające im orzeczenia polskich sądów administracyjnych wraz z wyjaśnieniem kluczowych wątpliwości związanych z interpretacją stosownych przepisów Dyrektywy 112, polskiej ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów do niej wykonawczych. Na tle wniosków płynących z orzecznictwa prelegenci przedstawią jak się zmieniały i jakie skutki niosły za sobą zmiany przede wszystkim polskiej ustawy o podatku od towarów i usług dla praktyki podatkowej.

Program szkoleniowy „Rola orzecznictwa sądów administracyjnych w praktyce stosowania prawa podatkowego” powstaje przy współpracy regionalnych oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Udział w konferencji umożliwia zdobycie punktów szkoleniowych wymaganych przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych, w wymiarze 4 godzin i zostanie potwierdzony otrzymaniem stosownego certyfikatu uczestnictwa.

Szczegóły konferencji

Program

Program

Kluczowe problemy:

 • Problemy z rozdzieleniem działalności gospodarczej a zarządem majątkiem prywatnym u osób fizycznych
 • Najem, refakturowanie mediów - czynności kompleksowe w świetle najnowszego orzecznictwa TS - C-42/12 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
 • Jakie akty staranności chronią przed skutkami nieuczciwości kontrahentów - dobra wiara jako warunek odliczenia podatku naliczonego

 

Harmonogram:

09.30 - 10.00

Rejestracja uczestników

10.00 - 10.10

Powitanie i rozpoczęcie seminarium

10.10 – 12.00

VAT. Najważniejsze orzecznictwo krajowe i europejskie, prelegent: Ewa Michna, sędzia WSA,

cz. I

Odliczenie podatku naliczonego:
a) związek z czynnościami opodatkowanymi,
b) ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego (w szczególności eksploatacja samochodów osobowych, akcje marketingowe itp.)
c) odliczanie proporcjonalne i korekta odliczonego podatku,
d) „dobra wiara” i jej znaczenie dla odliczenia VAT.

12.00 - 12.45

Lunch

12.45 - 13.15

Biznes idzie do przodu. Nowoczesna platforma informacyjna Wolters Kluwer, szybszy dostęp do dokumentów, lepsze wyszukiwanie, personalizacja.  Maciej Krajewski, dyrektor  ds. rynku doradców podatkowych Wolters Kluwer S.A.

13.15 – 14.00

VAT. Najważniejsze orzecznictwo krajowe i europejskie, prelegent: Ewa Michna, sędzia WSA,

cz. II

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług wybranych czynności:
a) wypłata dywidend w formie rzeczowej, umorzenie udziałów w zamian za towary,
b) rozwiązanie spółki cywilnej/jawnej i konieczność zapłaty podatku z „remanentu likwidacyjnego”,
c) wystąpienie niedoborów towarów u podatników.

14.00 - 14.15

Przerwa kawowa

14.15 – 15.45

VAT. Najważniejsze orzecznictwo krajowe i europejskie, prelegent: Ewa Michna, sędzia WSA,

cz. III

Pojęcie podatnika dla celów VAT:
a) gminne jednostki samorządowe, zakłady budżetowe - wątpliwości w zakresie przyznania im statusu podatników VAT,
b) sprzedaż nieruchomości gruntowych przez osoby fizyczne,
c) sprzedaż towarów przez osoby fizyczne za pośrednictwem  portali internetowych.

ok. 15.45

Zakończenie konferencji

Cele

Cele

 • Kompleksowe i wyczerpujące omówienie problematyki stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz Dyrektywy 112 na tle praktyki wynikającej z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE oraz krajowych sądów administracyjnych
 • Prezentacja orzecznictwa sądów administracyjnych oraz TSUE w sprawach z zakresu VAT w podziale na fundamentalne instytucje polskiej ustawy
 • Omówienie konsekwencji komentowanych wyroków dla praktyki stosowania prawa podatkowego w Polsce
 • Przedstawienie skutków przyjętych interpretacji w kontekście planowanych zmian w przepisach podatkowych
 • Przedstawienie linii orzeczniczych w podatku od towarów i usług, wynikających z dotychczasowej praktyki orzeczniczej
 • Pogłębienie kompetencji doradców podatkowych w sprawach związanych ze stosowaniem materialnoprawnych przepisów o VAT na tle orzecznictwa sądów
 • Wzrost kompetencji doradców podatkowych w zakresie zagadnień związanych z prawidłową interpretacją zdarzeń prawnych kreowanych w drodze wykładni orzeczniczej

Podczas każdego z seminarium będzie można nabyć pozycję książkową „VAT. Wybór orzecznictwa”.
W książce zaprezentowano najbardziej istotne i jednocześnie odnoszące się do zagadnień stwarzających największe wątpliwości czy kontrowersje wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych dotyczące stosowania ustawy o podatku od towarów i usług. Prezentowany zbiór zawiera tezy własne Autorów, wskazujące na podstawowe, wiodące kwestie rozstrzygnięte w danym orzeczeniu.

Opracowanie będzie ilustracją do prowadzonych wykładów (prelegenci są współautorami tej książki) i stanowi niezbędny materiał dla każdego doradcy podatkowego stosującego przepisy o podatku od towarów i usług wsparte bogatym orzecznictwem TS UE i polskich sądów administracyjnych.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług cechują się bardzo dużą zawiłością i zmiennością. Aby dobrze zrozumieć i prawidłowo stosować tę ustawę, trzeba znać nie tylko jej uregulowania, lecz także interpretacje wydawane przez Ministra Finansów, dyrektywy unijne oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W gąszczu powstających wątpliwości dla wielu podatników oraz ich pełnomocników, a także pracowników organów podatkowych nieocenioną pomoc stanowi bogate orzecznictwo krajowych sądów administracyjnych. 

W wydawanych wyrokach sądy administracyjne wskazują prawidłowe rozumienie przepisów dotyczących VAT, szczegółowo wyjaśniają powody podjęcia takiego rozstrzygnięcia, co bez wątpienia przyczynia się do pewnej stabilizacji czy też bezpieczeństwa w zakresie ich stosowania. Zatem pomimo że w Polsce nie obowiązuje system common law, to coraz częściej wydawane wyroki mają charakter precedensów, które stanowią o wyznaczeniu nowej linii orzeczniczej, a czasem przyczyniają się nawet do podjęcia przez ustawodawcę działań w celu nowelizacji przepisów.  

Małgorzata Militz

Doradca podatkowy

Redaktor naukowy

Prelegenci

Prelegenci

male

Adam Bącal

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewodniczący Wydziału I Izby Finansowej. Autor wielu artykułów i publikacji z zakresu podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej, współautor wielu publikacji książkowych. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Podatkowych (IATJ).

Ewa Michna

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, ma doświadczenie zawodowe w przedsiębiorstwach prywatnych i organach skarbowych oraz podatkowych, w tym jako radca prawny. Członek European Association of Administrative Judges (AEAJ). Jest autorką publikacji o tematyce podatkowej.

male

Roman Wiatrowski

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekający w sprawach z zakresu podatku od towarów i usług. Wcześniej w latach 1997-2006 pracownik organów podatkowych, a w latach 2006-2012 asesor i sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest samorządem zawodowym działającym na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jednolity Dz. U. 2008 r. Nr 73 poz 443 z późn. zm). Przynależność doradców podatkowych do Izby jest obowiązkowa i powstaje z chwilą wpisu na listę (tytuł "doradca podatkowy" podlega ochronie prawnej). W wykonywaniu swoich zadań samorząd doradców podatkowych jest niezależny i podlega tylko ustawom. Najwyższym organem Izby jest Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, który odbywa się co 4 lata. W okresach między Zjazdami działalnością samorządu kieruje Krajowa Rada Doradców Podatkowych wybrana przez Zjazd. Jej kadencja trwa 4 lata.  Innymi organami samorządu doradców podatkowych są:

 • Krajowa Komisja Rewizyjna - do zadań której należy kontrola działalności finansowej i majątkowej organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
 • Rzecznik Dyscyplinarny - który sprawuje nadzór nad wykonywaniem obowiązków określonych prawem przez doradców podatkowych, nad przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej oraz jest oskarżycielem w postępowaniu przed sądami dyscyplinarnymi;
 • Sąd Dyscyplinarny - rozpatrujący sprawy dyscyplinarne doradców podatkowych w pierwszej instancji
 • Wyższy Sąd Dyscyplinarny - stanowiący sąd drugoinstancyjny.

Kadencja każdego z powyższych organów jest równa kadencji Krajowej Rady Doradców Podatkowych i podobnie jak ona wybierane są one przez Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych. Na terenie każdego z szesnastu województw działają ponadto Regionalne Oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
 

Partnerzy

Partnerzy

Vademecum Doradcy Podatkowego

Vademecum Doradcy Podatkowego jest publikacją elektroniczną w przyjazny sposób prezentującą informacje z dziedziny prawa podatkowego, rachunkowości, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

LEX Navigator Procedury Podatkowe

LEX Navigator to przełomowe narzędzie prezentujące czynności procesowe w formie przejrzystych diagramów. Schematy pokazują różne scenariusze przebiegu danego postępowania, terminy do dokonania określonych czynności, potencjalne reakcje innych uczestników postępowania. Kluczowe kroki w każdej procedurze prezentowane są w bogatym kontekście merytorycznym, na który składają się porady i komentarze pod redakcją naukową uznanych autorytetów, podstawy prawne oraz odpowiednio wyselekcjonowane fragmenty dokumentów wykładni i praktyki.

Przegląd Podatkowy

Przegląd Podatkowy

Czasopismo dla specjalistów! Najlepiej rozpoznawalny na rynku periodyk poświęcony tematyce podatkowej.

Wysoko oceniany przez:

 • doradców podatkowych i biegłych rewidentów
 • pracowników organów podatkowych
 • prawników
 • dyrektorów finansowych oraz głównych księgowych

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r.  Czasopismo otrzymało rekomendację Forum Doradców Podatkowych oraz Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi.

LEX Biblioteka Podatkowa

LEX Biblioteka Podatkowa jest największą na rynku bazą książek podatkowych, omawiającą szerokie spektrum zagadnień prawa podatkowego.

Ponad 170 elektronicznych wersji publikacji – poindeksowanych tematycznie, łatwych w przeszukiwaniu, z możliwością kopiowania i drukowania - m.in.: komentarzy, leksykonów, poradników i monografii naukowych oraz numerów czasopisma Przegląd Podatkowy z ostatnich 3 lat. Kilkadziesiąt nowych, aktualnych publikacji każdego roku.

Patroni medialni

Podatki.abc.com.pl

Podatki.abc.com.pl to serwis dedykowany wszystkim podatnikom, a w szczególności osobom zawodowo zajmującym się rozliczaniem podatków i doradztwem podatkowym. Zawiera informacje o obowiązujących regulacjach z zakresu prawa podatkowego i projektowanych zmianach w nich, opinie ekspertów, omówienia najnowszego orzecznictwa w sprawach podatkowych i interpretacji wydawanych przez organy podatkowe a także materiały o szkoleniach i konferencjach dotyczących podatków i rachunkowości.

Rynek podatkowy

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Organizator
Partner
Partner
Partner
Przegląd Podatkowy
Patron medialny

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com