Konferencja

VIII Konferencja Finansów Komunalnych: Planowanie wieloletnie w finansach samorządowych

VIII Konferencja Finansów Komunalnych: Planowanie wieloletnie w finansach samorządowych
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Przedmiotem tegorocznej, VIII już edycji konferencji, będzie dyskusja nad instrumentami planowania wieloletniego w finansach samorządowych, a poszczególne referaty wygłaszać będą zarówno przedstawiciele środowiska skarbników jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, jak i regionalnych izb obrachunkowych. Konferencja wpisuje się w debatę nad funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i nakierowana będzie nie tylko na konkretne problemy, ale przede wszystkim na poszukiwanie sposobów ich rozwiązania poprzez wskazanie dobrych praktyk czy sygnalizowanie koniecznych zmian w prawie.

Sekretarz merytoryczny konferencji: Tadeusz Dobek, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

 

Szanowni Państwo,


mamy zaszczyt poinformować, że Patronat Honorowy nad VIII Konferencją Finansów Publicznych objęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Szczegóły konferencji

Program

Program

Program konferencji

I dzień konferencji – 6 czerwca 2016 r.

12.00

rejestracja uczestników konferencji

12.00

lunch

13.00

Otwarcie Konferencji
Grażyna Wróblewska, Przewodnicząca Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych
Agnieszka Kurzyńska, Dyrektor Segmentu Administracja Publiczna, Wolters Kluwer 

prof. zw. dr hab. Mirosław Stec, redaktor naczelny miesięcznika „Finanse Komunalne”

13.20

Wprowadzenie
Sebastian Chwałek, Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Hanna Majszczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Paweł Chorąży, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

I sesja, część I: Rola planowania wieloletniego w zarządzaniu finansami

prowadzenie sesji: prof.zw. dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa,

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

14.20

Wieloletnie planowanie budżetowe w podsektorze rządowym i samorządowym
dr Wojciech Misiąg, doradca Prezesa NIK

14.40

Wieloletnia prognoza finansowa – narzędzie administracyjne czy zarządcze
dr Mirosław Czekaj, Skarbnik Warszawy

15.00

Standardy i reguły w finansowym zarządzaniu wieloletnim
dr Michał Bitner, Uniwersytet Warszawski

15.20

Finansowanie projektów samorządowych poprzez emisję obligacji przychodowych
Małgorzata Zielińska, Dyrektor Biura Sektora Publicznego, DNB NORD

15.50

przerwa kawowa

I sesja, część II: Rola planowania wieloletniego w zarządzaniu finansami

prowadzenie sesji prof. nadzw. dr hab. Marek Dylewski,
Skarbnik Województwa Zachodniopomorskiego

16.20

Czy ma sens prawna regulacja w zakresie wieloletniej prognozy finansowej?
prof. zw. dr hab. Joanna Salachna, Uniwersytet w Białymstoku

16.40

Dylematy wieloletniej prognozy finansowej – praktyka
dr Elżbieta Stolorz-Krzisz, Skarbnik Województwa Śląskiego

 

Panel dyskusyjny

prowadzenie prof. Marek Dylewski,
Skarbnik Województwa Zachodniopomorskiego

17.00

prof.zw. dr hab. Joanna Salachna, Uniwersytet w Białymstoku

 

dr Elżbieta Stolorz-Krzisz, Skarbnik Województwa Śląskiego

 

Dylematy wieloletniej prognozy finansowej – teoria
dr Dorota Wyszkowska, Uniwersytet w Białymstoku

 

Wieloletnia prognoza finansowa a budżet – pożądane kierunki ewolucji i zmian
Danuta Kamińska, Skarbnik Miasta Katowic

 

Wieloletnia prognoza finansowa a budżet – pożądane kierunki ewolucji i zmian
Alicja Tymek, Skarbnik Koronowa

Wieloletnia prognoza finansowa w ocenie organu nadzoru
dr Daniel Jurewicz, Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy, Członek Kolegium

17.30

Dyskusja

18.20

Podsumowanie

II dzień konferencji – 7 czerwca 2016 r.

II sesja: Instrumenty zarządzania finansami w długim okresie

prowadzenie sesji: prof. zw. dr hab. Mirosław Stec,
Uniwersytet Jagielloński

9.00

Parametryzacja a realność planowania wieloletniego w teorii a doświadczenia praktyczne
dr Arkadiusz Kamiński, Zastępca Skarbnika Miasta Warszawy

9.20

Modele wspomagające wieloletnie planowanie finansowe
dr inż. Krzysztof Cichocki, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Systemowych

9.40

System BeSTi@ - Możliwości wykorzystania w zakresie sporządzania i badania WPF
Adam Głębski, Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, Zastępca Naczelnika Wydziału

10.00

Wskaźniki finansowe JST na bazie WPF  - nowa funkcjonalność na platformie BeSTi@
dr Jan Maciej Czajkowski, Współprzewodniczący Zespołu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

10.20

przerwa kawowa

10.40

Instrumenty i narzędzia zarządzania długiem – ocena spójności z WPF
prof.zw. dr hab. Beata Filipiak, Uniwersytet Szczeciński

11.00

Planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych a WPF
dr hab. Jan Czempas, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

11.20

Wpływ sytuacji demograficznej na planowanie wieloletnie
Mirosław Błażej, Dyrektor Departamentu Studiów Makroekonomicznych i Finansów,
Główny Urząd Statystyczny

11.40

Dyskusja

12.10

Podsumowanie konferencji

12.30

Lunch

Cele

Cele

Konferencja Finansów Komunalnych to coroczne wydarzenie organizowane przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych, Wolters Kluwer oraz Finanse Komunalne – miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych, w trakcie którego samorządowcy - prezydenci, wójtowie, burmistrzowie, skarbnicy, dyrektorzy wydziałów finansowych i budżetowych, przedstawiciele regionalnych izb obrachunkowych i naukowcy dyskutują na temat ustroju i finansów samorządowych.

 

Tematyka konferencji współgra z najbardziej ważkimi problemami, z jakimi borykają się jednostki samorządu terytorialnego, a świadczą o tym problemy dyskutowane na kolejnych jej edycjach:

 

 • „Doświadczenia 20 lat finansów samorządowych” (2009),
 • „Zadania własne gmin - czy art. 6 i 7 u.s.g. można „odmrozić”” (2010),
 • „Finanse samorządu terytorialnego po zmianach wprowadzonych przez ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” (2011),
 • „System nadzoru i kontroli nad finansami komunalnymi” (2012),
 • „Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego czy międzysamorządowa redystrybucja dochodów?” (2013),
 • „Efektywne zagospodarowanie środków finansowych przez JST w nowej perspektywie unijnej” (2014)
 • oraz „Finanse samorządów – doświadczenia i perspektywy” (2015).

 

Cykliczność tej konferencji udowadnia, że została ona doceniona przez naszych gości i stała się jednym z ważniejszych wydarzeń poświęconych finansom komunalnym w Polsce. Dorobek poszczególnych edycji konferencji jest publikowany w kolejnych numerach „Finansów Komunalnych”, w których obok wystąpień i referatów publikowane są także obszerne fragmenty zazwyczaj burzliwych dyskusji.

 

Przedmiotem tegorocznej, VIII już edycji konferencji, będzie dyskusja nad instrumentami planowania wieloletniego w finansach samorządowych, a poszczególne referaty wygłaszać będą zarówno przedstawiciele środowiska skarbników jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, jak i regionalnych izb obrachunkowych. Konferencja wpisuje się w debatę nad funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i nakierowana będzie nie tylko na konkretne problemy, ale przede wszystkim na poszukiwanie sposobów ich rozwiązania poprzez wskazanie dobrych praktyk czy sygnalizowanie koniecznych zmian w prawie.

 

Temat tegorocznej konferencji podejmuje jeden z istotnych i aktualnych dla samorządu lokalnego problemów i tym samym wpisuje się w założenia Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętego Uchwałą Nr 14/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. przez Radę Ministrów. Zagadnienia te dotyczą piątej pułapki rozwojowej jaką jest słabość instytucji oraz piątego filaru nowego modelu rozwoju: rozwoju społecznego i regionalnego.

 

Konferencja wpisując się w debatę nad rolą samorządów nakierowana będzie nie tylko na konkretne problemy, ale przede wszystkim na poszukiwanie sposobów ich rozwiązania poprzez wskazywanie dobrych praktyk czy sygnalizowanie koniecznych zmian w prawie. Konferencja będzie zatem znakomitą płaszczyzną do podjęcia trójstronnej dyskusji o aktualnej kondycji samorządów i wymiany doświadczeń między samorządowcami, przedstawicielami nauki i organami nadzoru.

 

Sekretarz merytoryczny konferencji: Tadeusz Dobek, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

Prelegenci

Prelegenci

male

dr Michał Bitner

Uniwersytet Warszawski

male

Mirosław Błażej

Dyrektor Departamentu Studiów Makroekonomicznych i Finansów GUS.

W Departamencie prowadzone są badania statystyczne w obszarze wybranych segmentów rynku finansowego, szeregu zagadnień makroekonomicznych jak cykl koniunkturalny, struktura wzrostu gospodarczego regionalna dekompozycja PKB oraz finansów publicznych.

Abstrakt

W prezentacji poruszone zostanie zagadnienie wpływu zmian demograficznych na sytuację finansów jednostek samorządu terytorialnego (JST). Przedstawione zostaną założenia i wyniki prac Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie prognozy ludności na lata 2014 – 2050 oraz prognozy dla powiatów i miast na prawach powiatów oraz podregionów w tym horyzoncie czasowym, zwłaszcza aspekty mające istotne znaczenie dla finansów JST.

W drugiej części przedyskutowane zostaną wybrane aspekty metod prognostycznych mających zastosowanie przy przygotowywaniu przez JST wieloletnich prognoz finansowych, dla których to aspektów właściwe jest uwzględnienie zagadnień demograficznych.

male

dr inż. Krzysztof Cichocki

Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Systemowych

male

prof. Jan Czempas

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, były członek Regionalnej Komisji Orzekającej w Katowicach

male

dr Mirosław Czekaj

Skarbnik Miasta Stołecznego Warszawy

male

Sebastian Chwałek

Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

male

Paweł Chorąży

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

dr Jan Maciej Czajkowski

Ekspert ZMP i ZPP w dziedzinie finansów samorządu terytorialnego, wykorzystania informacji przestrzennej (GIS) oraz informatyzacji administracji publicznej.

W latach 1968-2012 pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Łódzkiego, 1999-2011 organizator i kierownik Regionalnej Pracowni GIS w UŁ, 1988 - 1990 oraz 2013 - 2016  Pełnomocnik Rektora UŁ ds. Informatyzacji.  

1990-1998 prezydent Zgierza i wiceprezes Związku Miast Polskich,  w tym okresie także m.in.współprzewodniczący Zespołu ds. Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRziST), Przewodniczący Rady Regionalnej Województwa Łódzkiego. Po roku 1998 m.in. Prezes Fundacji Skarbu Państwa Agencja Rozwoju Komunalnego, Doradca Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, dyrektor Wydziału Informatyki UMŁ i pełnomocnik Prezydenta Łodzi ds. Informatyzacji Miasta oraz Standardów ISO, realizator wielu projektów z dziedziny ICT.

Obecnie: od 2003 współprzewodniczący ze strony samorządowej Zespołu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ds. Społeczeństwa Informacyjnego, ekspert ZMP w zespole ds. Finansów Publicznych KWRziST, od 2005 przedstawiciel organizacji samorządowych w Radzie Informatyzacji przy MSWiA, później Radzie Cyfryzacji przy MAiC i MC, od 2013 przedstawiciel organizacji samorządowych w Komitecie Rady Ministrów ds. Cyfryzacji

Odznaczony w 2009 r. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność samorządową w latach 1990-2009

male

prof. nadzw. dr hab. Marek Dylewski

Skarbnik Województwa Zachodniopomorskiego

male

prof.zw. dr hab. Beata Filipiak

Uniwersytet Szczeciński

male

Adam Głębski

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizował się w ekonometrii i statystyce pod kierunkiem

 

Od samego początku kariery zawodowej związany z sektorem finansów publicznych zajmując stanowiska w komórkach finansowych najpierw Kuratorium Oświaty i Wychowania w Łodzi, następnie w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim.

 

Od 1993 r. pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. Pełni także funkcję członka Regionalnej Komisji Orzekającej przy RIO w Łodzi.

 

Od 1999 r. na podstawie upoważnienia Krajowej Rady RIO współpracuje z Ministerstwem Finansów przy wdrażaniu systemów teleinformatycznych obsługujących sprawozdawczość budżetową, a od 2006 r. pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Zespołu ds. eksploatacji systemu BeSTi@ (powołanego porozumieniem MF-KR RIO).

 

Autor kilku publikacji, które ukazały się m.in. w „Finansach Komunalnych” (także dotyczących analiz sytuacji finansowej JST)

 

Współautor Sprawozdania Krajowej Rady RIO z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności w części poświęconej analizie sytuacji finansowej JST w świetle spełnienia relacji ustawowych (art. 242-244) oraz wpływu zadłużenia SP ZOZ na sytuację finansową JST.

 

Współautor kilku opracowań KR RIO poświęconych wyłącznie tematyce monitorowania sytuacji JST  i identyfikacji zagrożeń wynikających z wdrażania indywidualnego limitu spłat zadłużenia (art. 243).

 

Współautor „Metodyki opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego” zawierającej m.in. wzorzec wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, a także – z racji pełnionej funkcji w Zespole ds. eksploatacji systemu BeSTi@ - wzorów wieloletnich prognoz finansowych zawartych w projektach rozporządzeń Ministra Finansów.

 

Autor modeli statystycznych oraz twórca rozwiązań informatycznych używanych w systemie BeSTi@ przez Regionalne Izby Obrachunkowe, a także przez jednostki samorządu terytorialnego - w szczególności przy analizach wieloletnich prognoz finansowych.

male

prof.zw. dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa,

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

female

Danuta Kamińska

skarbnik UM Katowice, przewodnicząca Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich

male

dr Arkadiusz Kamiński

Dr. nauk ekonomicznych.

Zastępca Skarbnika m.st. Warszawy

Od przeszło dwudziestu lat zaangażowany w zagadnienia związane z finansowaniem dłużnym i zarządzaniem długiem sektora finansów publicznych; w latach 1994-2005 w Ministerstwie Finansów, jako dyr. Departamentu Długu Publicznego, później od 2007r., jako Zastępca Skarbnika i Dyr. Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością Urzędu m.st. Warszawy. Zakres doświadczeń zawodowych ulegał stopniowej ewolucji od tematyki finansowej zarządzania w handlu zagranicznym (Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Biuro Radcy Handlowego RP w Holandii) po zagadnienia inwestycji w sektorze private equity (Bankowe Towarzystwo Kapitałowe). Autor przeszło 40 publikacji, głównie w prasie fachowej.

male

dr Daniel Jurewicz

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy, Członek Kolegium

dr Elżbieta Stolorz-Krzisz

Wykładowca Katerdy Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Skarbnik Województwa Śląskiego

female

Hanna Majszczyk

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

male

dr Wojciech Misiąg

doradca Prezesa NIK

prof. zw. dr hab. Joanna Salachna

prof. dr hab. nauk prawnych; pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu w Białymstoku; członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w problematyce prawa finansów publicznych, a w szczególności finansów samorządu terytorialnego; autorka lub współautorka ponad 100 publikacji z zakresu gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, w tym komentarza do ustawy o finansach publicznych.

male

prof. zw. dr hab. Mirosław Stec

Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, zawodowo związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedrą Prawa Gospodarczego Prywatnego oraz Katedrą Prawa Samorządu Terytorialnego (jako jej kierownik); specjalizuje się w prawie gospodarczym prywatnym, prawie transportowym i prawie handlowym; autor kilkudziesięciu publikacji, w tym kilku podręczników z zakresu prawa handlowego i prawa gospodarczego prywatnego.

female

Alicja Tymek

Skarbnik Koronowa

male

dr Dorota Wyszkowska

Uniwersytet w Białymstoku

female

Grażyna Wróblewska

Przewodnicząca Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych

female

Małgorzata Zielińska

DNB Bank Polska S.A.

Organizator

Organizator

Finanse Komunalne

"Finanse Komunalne" - miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych jest wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO).

Oferta "Finansów Komunalnych" jest skierowana w równym stopniu do profesjonalistów o zaawansowanej wiedzy z zakresu działalności finansowej jednostek samorządu terytorialnego jak również do osób chcących poznać podstawy funkcjonowania samorządów w sferze finansów publicznych.

KRRIO

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych (KR RIO) działa na podstawie art. 25a ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (od 1998 r.). W jej skład wchodzą prezesi regionalnych izb obrachunkowych oraz po jednym reprezentancie kolegium każdej izby (32 osoby). Ustawodawca, w ust. 1 art. 25a ustawy o regionalnych izbach obrachunko­wych, zadania KR RIO określił następująco:

 • reprezentowanie izb wobec naczelnych i centralnych organów państwa,

 • przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej wniosków dotyczących zmian w przepisach prawnych regulujących komunalną gospodarkę finansową,

 • przedkładanie właściwemu dysponentowi części budżetowej wniosków do projektu budżetu państwa w części obejmującej izby,

 • upowszechnianie dorobku i doświadczeń izb,

 • uzgadnianie planów i programów szkoleń pracowników izb,

 • koordynowanie planów i programów kontroli,

 • przedkładanie corocznie Sejmowi i Senatowi RP w terminie do 30 czerwca sprawozdań z działalności izb i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego.

Pracami Rady kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz przewodniczący, wybierany na dwuletnie kadencje spośród jej członków. Jego zastępcy wybierani są według tych samych zasad. Swoje zadania ustawowe Krajowa Rada realizuje w oparciu o regulamin, zatwierdzony przez Prezesa Rady Ministrów.

Partnerzy

Patroni honorowi

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Patroni instytucjonalni

Unia Metropolii Polskich

Unia Metropolii Polskich powstała w 1990 r. wg projektu Instytutu Miasta pt. „Tyle państwa ile miasta”, z inicjatywy prezydenta m. st. Warszawy, aby realizować partnerstwo stolicy Rzeczypospolitej z innymi głównymi miastami Polski, w celu umocnienia pozycji naszego kraju w Europie i w świecie.

Od 1993 r. UMP ma formę fundacji. Jej Radę stanowią prezydenci 12 centralnych miast metropolii polskich. Rada wybiera sześcioosobowy Zarząd z prezesem, skarbnikiem i sekretarzem. W UMP współdziałają prezydenci, wiceprezydenci, sekretarze, skarbnicy, dyrektorzy wydziałów i eksperci z miast: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wrocławia. Przewodniczącym Rady UMP jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, natomiast Prezesem Zarządu UMP jest Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.

Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej

Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej - jest dobrowolnym stowarzyszeniem województw, który powstał 9 września 2002 roku w Warszawie, kiedy to przewodniczący sejmików i marszałkowie województw zaakceptowali jego Statut (oraz zgłosili akces poparty uchwałami sejmików o przystąpieniu do stowarzyszenia).
Celami ZWRP są: wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrona wspólnych interesów województw, a także dążenie do społeczno-gospodarczego rozwoju polskich województw. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania oraz podejmować współpracę z innymi organizacjami jednostek samorządu terytorialnego w kraju i zagranicą.

Do zadań Rady Programowej Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej należy: podejmowanie inicjatyw w celu decentralizacji uprawnień, w tym finansów na rzecz samorządów i ich efektywnego wykorzystania dla rozwoju regionów – zgodnie z zasadą pomocniczości, inicjowanie działań, opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządu terytorialnego, inspirowanie społeczności regionalnych, organizacji pozarządowych i pożytku publicznego do podejmowania wspólnych, obywatelskich inicjatyw, mających wpływ na rozwój województw, inspirowanie środowisk biznesu, nauki, techniki, twórców oraz animatorów kultury do podejmowania wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi województw – np. Regionalnych oraz krajowych Giełd Innowacji i Twórczości, promowanie działalności Związku Województw RP w mediach. Rada Programowa składa się z  marszałków województw wchodzących w skład Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Członkiem Rady Programowej z Województwa Zachodniopomorskiego jest Marszałek - Olgierd Geblewicz.

Patroni medialni

SAS Serwis Administracyjno-Samorządowy

Serwis Administracyjno-Samorządowy jest poradnikiem prawnym wydawanym od 1996 r, skierowanym do gmin, powiatów, województw oraz do administracji państwowej. Głównymi odbiorcami miesięcznika są urzędy miast i gmin, rady miast i gmin, starostwa powiatowe, sejmiki samorządowe, ministerstwa i urzędy państwowe. Na bazie poradnika od kilku lat funkcjonuje portal prawny www.doradcasamorzadu.pl z bogatym archiwum praktycznych porad samorządowych.

Sponsorzy

DNB Bank Polska S.A.

DNB Bank Polska  jest obecny w Polsce od 2002 r i specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych, wykorzystując w tym celu szczególne kompetencje i doświadczenie branżowe Grupy DNB - największej norweskiej grupy finansowej w Norwegii. Jest ona pozytywnie oceniana przez największe i najbardziej renomowane agencje ratingowe (A+ wg Standard&Poor’s oraz Aa2 wg Moody’s). Grupa DNB posiada przedstawicielstwa w najważniejszych centrach finansowych świata (np. w Londynie, Nowym Jorku czy Singapurze), a jej akcje notowane są na giełdzie w Londynie i Oslo. DNB w Norwegii jest wiodącym bankiem obsługującym tamtejszy Sektor Publiczny.

 

DNB Bank Polska jako specjalistyczny bank korporacyjny obsługuje duże podmioty w następujących branżach: sektor publiczny oraz organizacje non profit, energetyka i paliwa, TMT (Telekomunikacja, Media, Technologie), przemysł wytwórczy, motoryzacyjny oraz handel.

 

DNB Bank Polska jest jednym z pionierów w sektorze usług finansowych adresowanych do Jednostek Samorządu Terytorialnego.

 

W celu zapewnienia samorządom oraz jednostkom im podległym (m. in. SP ZOZ) jak najkorzystniejszego dostępu do różnych form wsparcia finansowego, DNB Bank Polska nieustannie rozwija swoją ofertę produktową skierowaną do Sektora Publicznego.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Transport:

W dniu 6 czerwca br. autokar podstawiony zostanie w Warszawie na parking pod Pałacem Kultury i Nauki (od strony Alei Jerozolimskich, kina Kinoteka) o godz. 10:00. Odjazd autokaru o godz. 10:30.

W dniu 7 czerwca  br. odjazd autokaru z Hotelu o godz. 13:30.

 

Uwaga! Rabaty z tytułu zgłoszenia  do 31 maja 2016 r.

 

Koszt udziału

 

Udział z noclegiem z miejscem w pokoju 1-osobowym

Udział z noclegiem w pokoju 2-osobowym

Nocleg osoby towarzyszącej bez udziału w konferencji

□ 1240 zł  netto + VAT

1390 zł  netto

1100 zł  netto + VAT

1240 zł netto

□ 650 zł netto + VAT

 

 

 

 

                           

 

 

Powyższy koszt obejmuje: udział w konferencji, drukowane materiały zawierające omówienie wykładów, zaświadczenie udziału, pobyt wg wybranej opcji, pełne wyżywienie (2 x obiad, uroczysta kolacja, serwis kawowy), atrakcje wieczoru, bezpłatny przejazd autokarem na trasie Warszawa – Hotel OSSA (dn. 6.06.2016 r.) i Hotel OSSA - Warszawa (dn. 7.06.2016 r.).

 

W przypadku finansowania udziału w konferencji w min. 70% ze środków publicznych obowiązuje zwolniona stawka podatku VAT (na podstawie pisemnego oświadczenia).
 

Szanowni Państwo,

 

Istnieje możliwość wykupienia noclegu w pokoju 1 osobowym lub noclegu dla osoby towarzyszczącej bez udziału w konferencji.

Jeśli są Państwo zainteresowani taką opcją noclegu prosimy o kontakt z organizatorem konferencji Panią Małgorzatą Libudą.

 

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia. Regulamin uczestnictwa znajduje się na stronie http://szkolenia.wolterskluwer.pl/  Na tydzień przed konferencją zostanie wysłane na podany w zgłoszeniu e-mail potwierdzenie uczestnictwa w konferencji wraz z informacjami organizacyjnymi.


O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. Koszt udziału jest płatny na konto Wolters Kluwer, faktury będą wystawione po konferencji.
 

Rezygnacja z udziału po 4 maja 2016 r. lub nieobecność na konferencji powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Wolters Kluwer. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

 

Hotel OSSA **** Congress & SPA

96-200 Rawa Mazowiecka
Miejscowość : Ossa 1

     

Galeria

Galeria

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Organizator
Patron honorowy
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron medialny
Sponsor

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com