Zmiany w zamówieniach publicznych z perspektywy wykonawców. Kluczowe aspekty związane z ubieganiem się o kontrakty drogowe.

Zmiany w zamówieniach publicznych z perspektywy wykonawców. Kluczowe aspekty związane z ubieganiem się o kontrakty drogowe.
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Tematem szkolenia adresowanego do wykonawców kontraktów drogowych, będą zmiany w ustawie – Prawo zamówień publicznych wpływające na uczestnictwo firm w publicznych przetargach. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in. o nowych przesłankach wykluczania wykonawców z postępowania, poznają reguły posługiwania się Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia, a także zgłębią nową regulację w zakresie kryteriów oceny ofert. Założeniem szkolenia jest również omówienie realnych problemów, z jakimi stykają się wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia w sektorze drogowym.

 

Zachęcamy Państwa do przeczytania wywiadu z mec. Wojciechem Merkwą na łamach naszego serwisu LEX.pl KLIK. W artykule m.in. mowa o tym jak bardzo branża budowlana odczuje nachodzące zmiany wynikające z nowelizacji PZP.

 

Szczegóły szkolenia

Program

Program

CZĘŚĆ I - NOWELIZACJA

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych – wprowadzenie

 • przyczyny i cele uchwalenia nowych aktów prawnych na szczeblu wspólnotowym
 • główne założenia dyrektyw
 • zakres zmian na szczeblu krajowym

Zmiany dotyczące etapu poprzedzającego wszczęcie postępowania

              Czy:

 • nowe przesłanki wyłączenia obowiązku stosowania Pzp
 • szczegółowe zdefiniowanie zamówień in - house
 • większe znaczenie procedur negocjacyjnych
 • partnerstwo innowacyjne - nowy tryb udzielania zamówień
 • promocja aspektów społecznych, środowiskowych i innowacyjnych
 • nowe reguły w zakresie dzielenia zamówienia na części etc.

               to szanse czy zagrożenia dla wykonawców?

Zmiany mogące wpłynąć na decyzję wykonawców o udziale w postępowaniu:

 • reguły w zakresie składania dokumentów, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
 • wykluczenie z udziału w postępowaniu (wprowadzenie fakultatywnych przesłanek)
 • potencjał podmiotów trzecich, podwykonawstwo
 • warunki udziału w postępowaniu (górne limity warunków)
 • komunikacja wykonawcy z zamawiającym (profil nabywcy, platforma e-Zamówienia)

 Zmiany dotyczące etapu następującego po złożeniu ofert

 • kryteria oceny ofert (dalsze ograniczenie znaczenia ceny)
 • dopuszczalność modyfikacji umowy według nowych zasad
 • nowe zasady korzystania przez zamawiającego z trybu z wolnej ręki

 

CZĘŚĆ II – UBIEGANIE SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W PRZETARGACH DROGOWYCH

Kluczowe aspekty związane z ubieganiem się o udzielenie zamówienia

 • nowelizacja a przetargi drogowe
 • ubieganie się o zamówienia członków grupy kapitałowej w ramach jednego postępowania
 • zarządzanie ryzykiem kontraktowym na etapie postępowań przetargowych (z uwzględnieniem stosowanego przez GDDKIA trybu przetargu ograniczonego)
 • posługiwanie się podwykonawcami, korzystanie z potencjału podmiotów trzecich

 Postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą – aspekty praktyczne

 • możliwości i zakres skarżenia SIWZ, w tym dokumentacji kontraktowej
 • charakter kosztorysu ofertowego, formułowanie zarzutów w oparciu o błędnie wypełnione kosztorysy
 • „inżynieria cenowa” – zjawisko manipulowania pozycjami kosztorysowymi
 • rażąco niska cena oraz niezgodność z SIWZ w świetle najnowszego orzecznictwa KIO w odniesieniu do kontraktów drogowych

Pytania i odpowiedzi, zakończenie szkolenia.

 

Cele

Cele

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną najważniejsze zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych wynikające z uchwalenia nowych dyrektyw widziane oczami wykonawców. Główny nacisk położony zostanie na praktyczne skutki wchodzących zmian. Omówione zostaną również aktualne tendencje w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej istotne z punktu widzenia ubiegania się o zamówienie przez wykonawców uczestniczących w rynku infrastrukturalnym (na przykładzie postępowań przetargowych prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad).

Uczestnicy uzyskają przydatne i kompleksowe informacje pozwalające brać udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, dzięki którym będą mogli nie tylko skutecznie ubiegać się o uzyskanie kontraktu, ale i radzić sobie z nowymi obowiązkami. Dodatkowo założeniem szkolenia jest omówienie realnych problemów, z jakimi stykają się wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia w sektorze drogowym.

Prelegenci

Prelegenci

male

Prof. dr hab. Przemysław Drapała

radca prawny, partner Kancelarii, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie  prawnym  z zakresu prawa zamówień publicznych.  Występował jako pełnomocnik stron w licznych postępowaniach odwoławczych prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi. Pełnił funkcję arbitra w kilkudziesięciu sporach sądowych i arbitrażowych dotyczących inwestycji budowlanych (w tym KIG, Lewiatan, ICC, DIS, UNCITRAL).

Doktor habilitowany prawa cywilnego, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, autor ponad 70 publikacji (w tym z zakresu prawa zamówień publicznych), współautor tomu 5 i tomu 6 Systemu Prawa Prywatnego (ostatnie wydania C.H.Beck, Warszawa 2013), współautor wraz z Sędziami Izby Cywilnej Sądu Najwyższego komentarza do Kodeksu Cywilnego pod red. Jacka Gudowskiego (Lexis Nexis, 2013), członek Zespołu Problemowego przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ds. umów o świadczenie usług w nowym Kodeksie Cywilnym (w tym umów o roboty budowlane), członek Zarządu Sądu Polubownego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, Przewodniczący Komitetu Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

male

Wojciech Merkwa

Ekspert prawa zamówień publicznych, środków pomocowych oraz inwestycji infrastrukturalnych.

Mec. Merkwa specjalizuje się w kompleksowym doradztwie w zakresie zamówień publicznych, w tym w zastępstwie procesowym przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi. Z sukcesem doradza i reprezentuje w postępowaniach wykonawców z branży budowlanej w postępowaniach odwoławczych z udziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Doradza i reprezentuje wykonawców i zamawiających m. in. z branży energetycznej i usługowej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Posiada również doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów korzystających z finansowania ze środków z Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyk i zagrożeń związanych z naruszeniami procedur regulujących udzielanie zamówień publicznych. 

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com