Prawo cywilne materialne i procesowe

Prawo cywilne materialne i procesowe
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szczegóły szkolenia

Program

Program

I. Sporządzenie pozwu w procesie cywilnym

 1. Formalne i materialne podstawy do wniesienia pozwu
  • dopuszczalność drogi sądowej
  • zdolność sądowa i procesowa stron oraz ich legitymacja procesowa
  • jurysdykcja krajowa
  • brak zawisłości sporu lub powagi rzeczy osądzonej oraz innych przeszkód procesowych

  • Pozew jako pismo procesowe
  • Szczególne wymogi formalne i treściowe pozwu
   • właściwość sądu
    • przedmiot sprawy a właściwość rzeczowa i miejscowa sądu
    • wartość przedmiotu sporu a właściwość rzeczowa sądu
    • konieczne elementy konstrukcyjne pozwu
     • określenie żądania pozwu
     • przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie
     • zagadnienie oznaczenia wartości przedmiotu sporu oraz uzasadnienia właściwości sądu,
     • dodatkowe elementy pozwu
      • wnioski dotyczące zabezpieczenia lub rygoru natychmiastowej wykonalności
      • wnioski dotyczące rozpoznania sprawy pod nieobecność strony lub stron
      • wnioski dowodowe
      • redakcja pozwu
       • język prawniczy elementów konstrukcyjnych pozwu
       • zagadnienie przywołania przepisów prawa oraz ich wykładni
       • zagadnienie przywołania orzecznictwa
       • zagadnienie przywołania poglądów nauki
       • praktyka sporządzania pozwu
        • plan pozwu
        • wypełnienie elementów konstrukcyjnych pozwu w praktyce
        • typowe żądania pozwu w praktyce
        • typowe przywołanie okoliczności faktycznych w pozwie
        • typowe wnioski dodatkowe pozwu w praktyce
        • zagadnienie terminowości pozwu


II. Sporządzenie wniosku w postępowaniu nieprocesowym

 1. Formalne i materialne podstawy do wszczęcia postępowania nieprocesowego
  • zakres przedmiotowy postępowania nieprocesowego
  • interes prawny a krąg uczestników postępowania
  • zagadnienie zawisłości sporu lub powagi rzeczy osądzonej oraz innych przeszkód formalnych w postępowaniu nieprocesowym

  • Wniosek jako pismo procesowe
  • Szczególne wymogi formalne i treściowe wniosku
   • właściwość sądu
    • przedmiot sprawy a właściwość rzeczowa i miejscowa sądu
    • konieczne elementy konstrukcyjne wniosku
     • określenie wniosku
     • przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających wniosek
     • zagadnienie oznaczenia wartości przedmiotu postępowania oraz uzasadnienia właściwości sądu,
     • dodatkowe elementy wniosku
     • praktyka redakcji wniosku
      • plan wniosku
      • wypełnienie elementów konstrukcyjnych wniosku w praktyce
      • typowe wnioski w praktyce
      • typowe przywołanie okoliczności faktycznych we wniosku
      • zagadnienie terminowości wniosku


III. Sporządzenie apelacji

 1. Apelacja jako pismo procesowe
 2. Szczególne wymogi formalne apelacji
  • konieczne elementy konstrukcyjne apelacji
   • przedmiot zaskarżenia
   • zarzuty naruszenia prawa materialnego i prawa procesowego i ich właściwe formułowanie
   • wnioski apelacji
   • granice rozpoznania apelacji, a konieczność podnoszenia zarzutu uchybień przepisom procesowym przez Sąd w oparciu o treść art. 162 kpc.
   • kontrola niezaskarżalnych orzeczeń Sądu I instancji w ramach art. 380 kpc.
   • formułowanie wniosków apelacji i zakres związania nimi przez Sąd odwoławczy
   • właściwe skorelowanie wniosków apelacji z zarzutami
   • zaskarżalność postanowień Sądu I instancji zawartych w wyrokach
   • wniosek o wstrzymanie wykonania postanowienia do czasu rozpoznania zażalenia w kontekście natychmiastowej wykonalności orzeczeń sądu
   • prawidłowe formułowanie apelacji w przypadku wydania w sprawie wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty
   • wniosek o przywrócenie terminu zawarty w apelacji

   • Dodatkowe elementy apelacji
     • nowe fakty
     • nowe dowody
     • uzasadnienie powołania nowych faktów i dowodów
     • redakcja apelacji
      • język prawniczy elementów konstrukcyjnych apelacji
      • język prawniczy uzasadnienia apelacji
      • przywołanie przepisów prawa oraz ich wykładni
      • przywołanie orzecznictwa
      • przywołanie poglądów nauki
      • praktyka sporządzania apelacji
       • plan apelacji
       • wypełnienie elementów konstrukcyjnych w praktyce
       • podstawowe zarzuty apelacji w praktyce
       • podstawowe wnioski apelacji w praktyce
       • podstawowa argumentacja apelacji w praktyce
       • zagadnienie terminowości apelacji

       • Szczególne wymogi formalne i treściowe sporządzania apelacji w postępowaniu nieprocesowym


IV. Opinia prawna o braku podstaw do wniesienia apelacji

 1. Ocena stanu faktycznego w kontekście dobrze rozumianego interesu klienta
 2. Treść i forma opinii prawnej
  • elementy formalne opinii prawnej
   • istota opinii prawnej
   • uzasadnienie opinii prawnej
   • redakcja opinii prawnej
    • język opinii prawnej
    • uzasadnienie opinii prawnej

Prelegenci

Prelegenci

male

Wiesław Grajdura

sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie, I Wydział Cywilny, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz kursów przygotowawczych na aplikacje prawnicze.

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com