dostosowanie do infywidualnych potrzeb
dostosowanie do indywidualnych potrzeb
płatność po zrealizowanej usłudze
płatność po zrealizowanej usłudze
Konferencja

Przedstawiciele procesowi stron w znowelizowanej procedurze karnej

Przedstawiciele procesowi stron w znowelizowanej procedurze karnej
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Wielka nowelizacja KPK z 27 września 2013 r.
- wszystko co praktycy powinni wiedzieć na temat jej założeń, wyzwań i konsekwencji

 

Zapraszamy do udziału w najbardziej prestiżowym wydarzeniu tej jesieni. Konferencja z udziałem ekspertów Komisji Kodyfikacyjnej oraz uznanych specjalistów prawa karnego takich jak:

 

 • prof. dr hab. SSN Tomasz Grzegorczyk - Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego
 • prof. dr hab. SSN Piotr Hofmański - Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego
 • prof. dr hab. SSA Jerzy Skorupka
 • prof. UG dr hab. Sławomir Steinborn - Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego
 • dr hab. SSN Dariusz Świecki
 • prof. UAM dr hab. Paweł Wiliński -  Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego
 • prof. US dr hab. Danuta Tarnowska

 

Koordynator merytoryczny konferencji: prof. dr hab. SSN Tomasz Grzegorczyk

 

Koordynator obrad konferencji: dr hab. SSN Dariusz Świecki

 

Szczegóły konferencji

Program

Program

10:00 Otwarcie konferencji, przedstawienie założeń merytorycznych 
 dr hab. SSN Dariusz Świecki
10:10 Nowy model postępowania - nowe wyzwania dla stron procesowych
prof. dr hab. SSN Piotr Hofmański, Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego
10:40 Oskarżyciel publiczny i oskarżony w kontradyktoryjnej rozprawie sądowej
prof. dr hab. SSA Jerzy Skorupka
11:10 Dyskusja – podsumowanie bloku I
11:30 Przerwa na kawę
11:50 Wpływ zmian w postępowaniu odwoławczym na pozycję przedstawiciela procesowego strony
prof. UAM dr hab. Paweł Wiliński, Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego
12:20 Konstrukcja środka odwoławczego i jego znaczenie dla zakreślenia granic rozpoznania sprawy w instancji apelacyjnej w świetle znowelizowanego kodeksu postępowania karnego
prof. UG dr hab. Sławomir Steinborn, Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego
12:50 Dyskusja - podsumowanie bloku II
13:10 Przerwa na lunch
14:00 Rola pełnomocnika strony przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych za błędy wymiaru sprawiedliwości
prof. dr hab. SSN Tomasz Grzegorczyk, Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego
14:30 Ocena zmian do k.p.k. z 2013 r. w zakresie pozycji pełnomocnika stron przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych za błędy wymiaru sprawiedliwości
prof. US dr hab. Danuta Tarnowska
15:00 Dyskusja - podsumowanie bloku III
15:20 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Cele

Cele

"Wielka nowelizacja k.p.k.", czyli ustawa z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1247) zdaniem wszystkich praktyków prawa karnego stanowi rewolucję w polskim postępowaniu karnym. Podstawowe cele jakie przyświecały twórcom nowelizacji to m.in.:

 • większa kontradyktoryjność procesu,
 • usprawnienie i przyśpieszenie postępowania dzięki szerszemu wykorzystaniu konsensualnych sposobów zakończenia postępowania karnego i nowemu ujęciu instytucji mediacji,
 • odciążenie sędziów poprzez zmiany w zasadach orzekania oraz ukonstytuowanie możliwości podejmowania części decyzji przez referendarzy sądowych,
 • rezygnacja z szeregu czynności niesłużących ani wyjaśnieniu prawdy w procesie, ani poszanowaniu gwarancji uczestników postępowania,
 • ukształtowanie na nowo podstaw stosowania środków zapobiegawczych, tak aby zapobiec ich nadmiernemu wykorzystywaniu, a zarazem lepiej zabezpieczyć prawidłowy przebieg postępowania,
 • ograniczenie przewlekłości postępowania dzięki nowemu ukształtowaniu modelu postępowania odwoławczego,
 • przemodelowanie postępowania przygotowawczego, zwłaszcza w zakresie celów, do osiągnięcia których to postępowanie zmierza.

Czy powyższe cele udało się osiągnąć? Jaki wpływ na sytuację procesową poszczególnych uczestników postępowania będą miały wprowadzone nowelizacją zmiany? W poszukiwaniu odpowiedzi na powyższe pytania zapraszamy Państwa do udziału w konferencji. 

Prelegenci

Prelegenci

male

prof. dr hab. SSN Tomasz Grzegorczyk

Polski prawnik, profesor nauk prawnych, sędzia Sądu Najwyższego.Z wykształcenia prawnik. Po studiach uzyskiwał kolejne stopnie naukowe (doktora i doktora habilitowanego). Postanowieniem Prezydenta RP z 22 czerwca 1995 otrzymał tytuł profesora nauk prawnych. Zawodowo związany z Uniwersytetem Łódzkim, gdzie doszedł do stanowiska profesora zwyczajnego, został także kierownikiem Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki oraz kierownikiem Zakładu Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących przede wszystkim postępowania karnego, a także prawa karnego skarbowego, postępowania w sprawach nieletnich i sprawach o wykroczenia. Jest autorem lub współautorem około 250 prac naukowych, w tym wznawianych komentarzy do kodeksów postępowania karnego, karnego skarbowego, postępowania w sprawach o wykroczenia i prawa dewizowego oraz podręcznika Polskie postępowanie karne.Poza pracą naukową zajmuje się również orzekaniem w sprawach karnych w ramach Izby Karnej Sądu Najwyższego. W latach 2004–2006 był członkiem komisji kodyfikacyjnej prawa karnego przy Ministrze Sprawiedliwości, gdzie przewodniczył zespołowi postępowania karnego tej komisji[4]. W 2007 powołano go do resortowego zespołu ekspertów ds. zmian w ustawie o prokuraturze i rozdzieleniu funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości oraz ds. zmian w kodyfikacjach karnych. W 2011 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

male

prof. dr hab. SSN Piotr Hofmański

Profesor zwyczajny, kierownik Katedry Postępowania Karnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, sędzia Sądu Najwyższego, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego , autor blisko 300 publikacji naukowych, w tym kilkunastu książek, głównie z zakresu procedury karnej oraz problematyki ochrony praw człowieka, członek licznych krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, stypendysta NATO, Fundacji Maxa Plancka oraz Niemieckiej Akademii Nauk i Literatury.

male

prof. dr hab. SSA Jerzy Skorupka

Profesor nauk prawnych,  Kierownik Katedry Postępowania Karnego na WPAiE UWr, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Autor i współautor dwóch podręczników akademickich oraz ponad stu dwudziestu publikacji o charakterze monograficznym, komentatorskim i prasowym z zakresu postępowania karnego i postępowania karnoskarbowego oraz prawa karnego gospodarczego.

male

prof. UG dr hab. Sławomir Steinborn

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii Uniwersytetu Gdańskiego, stypendysta Fundacji im. Alexandra von Humboldta. Zajmuje się przede wszystkim problematyką kontroli odwoławczej, porozumień karnoprocesowych, ochrony praw jednostki w procesie karnym oraz międzynarodowej współpracy w sprawach karnych. Jest autorem i współautorem ponad 70 opracowań naukowych z zakresu procedury karnej i europejskiego prawa karnego, w tym monografii „Prawomocność części orzeczenia w procesie karnym”, która w IV edycji konkursu „Przeglądu Sądowego”, uzyskała tytuł książki prawniczej najbardziej przydatnej w praktyce wymiaru sprawiedliwości wydanej w 2011 roku, a także autorem opinii dla Biura Analiz Sejmowych, MSZ oraz Rady Europy.

male

dr hab. SSN Dariusz Świecki

Sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Karnej, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki na Uniwersytecie Łódzkim. Ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Przez wiele lat orzekał w sądach powszechnych, pełnił też funkcję przewodniczącego Wydziału Karnego Sądu Rejonowego, prezesa Sądu Rejonowego i przewodniczącego Wydziału Karnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Łodzi. Autor publikacji z zakresu prawa karnego procesowego, Prawa karnego skarbowego i postępowania w sprawach o wykroczenia. Współautor Komentarza do Kodeksu postępowania karnego oraz publikacji "Rozprawa apelacyjna w polskim procesie karnym", "Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych", "Apelacja w postępowaniu Karnym".

male

dr hab. prof. US Danuta Tarnowska

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Postępowania Karnego US, autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu prawa karnego procesowego.

male

prof. UAM dr hab. Paweł Wiliński

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; kierownik Zakładu Postępowania Karnego UAM; wicedyrektor Zespołu Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków Trybunału Konstytucyjnego; członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego; sędzia ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na kadencję 2010-2012; członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego AIDP (wiceprzewodniczący sekcji polskiej); autor wielu opracowań, w tym także monografi cznych, z zakresu postępowania karnego i prawa karnego międzynarodowego.

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

LEX

Lex. pl  to portal informacyjny o prawie i prawnikach, o stanowieniu prawa i jego stosowaniu.

Codziennie publikujemy najświeższe informacje o pracach parlamentu i rządu, o powstających w różnych miejscach procesu legislacyjnego projektach aktów prawnych. Obszernie omawiamy nowe ustawy i rozporządzenia, informujemy co zmieniają i kogo dotyczą. Nie zapominamy o przypomnieniu, kiedy dany akt prawny wchodzi w życie, a także gdzie i kiedy został opublikowany. Poinformujemy też, gdy zostanie zmieniony. Pilnie obserwujemy również orzecznictwo najważniejszych instytucji wymiaru sprawiedliwości, a szczególnie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Śledzimy także i omawiamy wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

LEX Navigator Postępowanie Karne

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Termin: 28 października 2014 r., Hotel Marriott, Congres Hall, piętro III, al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa Koszt udziału w konferencji: 750 zł + 23% VAT/ os. System rabatowy*: □ 10% rabatu dla Klientów Wolters Kluwer □ 10% rabatu przy zgłoszeniu 2 i więcej osób z jednej instytucji *rabaty łączą się Koszt udziału obejmuje: udział w konferencji, materiały piśmiennicze, serwis kawowy, lunch. Warunki udziału i rezygnacje Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie z naszej strony internetowej i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony Wolters Kluwer SA. Rezygnacja z udziału w konferencji jest możliwa w terminie do 14 października 2014 roku, rezygnacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail: szkolenia@wolterskluwer.pl lub nr fax 022 535 81 34. Miejsce konferencji Hotel Marriott, Aleje Jerozolimskie 65/79, Warszawa

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Agnieszka Rożko

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Agnieszka Rożko,

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com