Konferencja

III Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2014/2015 "Zarządzanie efektywnością placówki oświatowej"

III Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2014/2015 "Zarządzanie efektywnością placówki oświatowej"
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Uczestnicy III Zjazdu Akademii Zarzadzania Dyrektora Szkoły będą mieli niepowtarzalną możliwość zmierzenia się z tematem przywództwa w wyjątkowym historycznym wnętrzu tzw. Białym Domu, czyli od 1952 roku siedzibyKomitetu Centralnego PZPRObradować będziemy w owianych tajemnicą salach gabinetów przywódców partyjnych z lat PRL - Bieruta, Gomułki, Gierka. Ze względu na charakter wnętrz ilość miejsc jest limitowana, ale całe otoczenie wyjątkowe.
W jaki sposób integrować wysiłki wielu osób w realizację wspólnych celów? Co warto robić, aby ich osobisty wkład był częścią jednej całości? Jak radzić sobie z pojawiającymi się trudnościami? To tylko niektóre z pytań, na które będziemy odpowiadać podczas III zjazdu Akademii Zarządzania "Dyrektora Szkoły".
Spotkanie z doświadczonymi praktykami i ekspertami w zakresie zarzadzania i przywództwa będzie okazją do refleksji, nabywania nowych umiejętności, doskonalenia swojego działania, a w efekcie do zwiększania efektywności i skuteczności w pełnieniu funkcji dyrektora szkoły.

Szczegóły konferencji

Program

Program

Godziny

Punkty programu 

9:00-9:30

Powitalna kawa i rejestracja uczestników

9:30-9:45

Przywitanie uczestników i rozpoczęcie konferencji - Elżbieta Piotrowska - Albin Dyrektor Segmentu Oświata, Małgorzata Pomianowska Redaktor Naczelna Czasopisma "Dyrektor Szkoły"

9:45-10:35

Ocena pracy i informacja zwrotna jako narzędzia zarządzania efektywnością - Katarzyna Koszewska 

Ocena pracy nauczyciela jest procesem, który podlega różnorodnym uwarunkowaniom nie tylko prawnym, ale również psychologicznym. To, aby była ona w miarę niezależna od preferencji czy osobistych odczuć oceniającego (dyrektora szkoły, placówki oświatowej) należy mieć świadomość procesów poznawczych, które wpływają na obiektywność, rzetelność i trafność oceny; umieć identyfikować psychologiczne pułapki oraz używać sformułowań, które motywując - prowadzą do zmiany w obszarze wiedzy, umiejętności, postaw nauczyciela.

 • Ocenianie jako proces 
 • Warunki efektywnego oceniania 
 • Psychologiczne pułapki w procesie oceniania 
 • Informacja zwrotna w procesie oceniania - zasady, warunki Języka Zmiany

10:35-11:20

Metody i narzędzia pracy z kadrą pedagogiczną i personelem placówki oświatowej - dr Małgorzata Sidor Rządkowska

Rozwijanie kompetencji pracowników to ważne zadanie stojące przed kadrą kierowniczą każdej organizacji. Zadanie to nabiera szczególnego znaczenia w przypadku szkoły - koncepcja uczącej się organizacji powinna stać się tutaj fundamentem podejmowanych działań. W trakcie spotkania zastanowimy się wspólnie w jaki sposób można przełożyć tę zasadę na działania praktyczne; jakie metody i narzędzia pracy warto w tym celu stosować.

 • Koncepcja uczącej się organizacji
 • Rozwój kadry pedagogicznej i personelu placówki oświatowej jako praktyczna realizacja idei lifelong learning     
 • Projektowanie planów rozwoju kadry pedagogicznej i personelu placówki oświatowej
 • Coaching i mentoring w szkole      
  - Styl zarządzania a etap rozwoju pracownika      
  - Dyrektor szkoły jako coach i mentor – moda czy konieczność?

11:20-11:35

Dotacjamen.pl – kompleksowa usługa dla szkół podstawowych i gimnazjów, czyli jak optymalnie wykorzystać dotację celową MEN na rok 2015/2016

11:35-11:55

Przerwa kawowa

11:55-12:55

Inteligencja emocjonalna - rozwijanie kompetencji EQ jako efektywnych narzędzi pracy Dyrektorów oraz Rad Pedagogicznych - Maciej Woropaj

 • IQ vs EQ – których kompetencji potrzebuje dzisiejsza szkoła – Dyrektor/Nauczyciel/Uczeń? 
  - Rola i znaczenie inteligencji emocjonalnej (EQ) w życiu, relacjach zawodowych i osobistych 
  - Co wpływa na nasze emocje? 
  - Czy można zarządzać emocjami?
 • 3 razy „S” ( SAMOŚWIADOMOŚĆ, SAMOOCENA, SAMOKONTROLA) – podstawowe kompetencje pracy dyrektora szkoły.

12:55-13:40

Jak się bronić przed niechcianym wpływem i manipulacją - Tomasz Garstka

Dyrektor szkoły może spotkać się w szkole z próbami wywierania na niego wpływu ze strony członków rady pedagogicznej lub rodziców uczniów. Często za próbami tymi stoją dobre intencje. Ważne jest jednak, by dyrektor znał mechanizmy wywierania wpływu i sposoby radzenia sobie z nim. Po co? By w świadomie i samodzielnie podejmował decyzje. Jeszcze większym problemem są manipulacje ze strony przedstawicieli placówek, firm czy ośrodków, które próbują zrealizować swoje cele kosztem szkoły. Na przykład oferują szkolenia, na których efektywność nie mają poparcia, ale stosują tricki, które mają wywołać u dyrektora poczucie, że wybierając ich ofertę dokonuje najlepszego wyboru dla swojej rady pedagogicznej. Dyrektor może się przeciwstawić takim manipulacjom.

 • Podstawy psychologicznych mechanizmów ulegania wpływom  
 • Rodzaje psychomanipulacji  
 • Rozpoznawanie sygnałów manipulowania nami  
 • Efektywne sposoby przeciwstawiania się niechcianym wpływom

13:40-13:55

Przerwa kawowa

13:55-14:55

Niestandardowe pomysły na stymulację pracy mózgu i urozmaicenie zajęć - Grzegorz Więcław

W szkolnej rzeczywistości uczniom czasami brakuje odpowiedniej stymulacji do nauki i utrzymania koncentracji. W rozumieniu ucznia lekcje są zwykle statyczne i mało angażujące. Zarówno badania naukowe jak i praktyka mówią nam, iż żonglerka może być świetnym sposobem na pobudzenie mózgu do pracy i wiąże się z wieloma korzyściami dla pozytywnego rozwoju młodego człowieka. Ten bardzo praktyczny i interaktywny warsztat kuglarski przedstawia żonglerkę jako potencjalne narzędzie dla dyrektorów i nauczycieli, które może zostać wykorzystane w pracy z uczniem zarówno podczas właściwych zajęć dydaktycznych jak i w innych szkolnych kontekstach.

 • Żonglerka - więcej niż sztuczka cyrkowa
 • Korzyści płynące z nauki żonglerki dla jednostki i organizacji  
 • Praktyczne pomysły na wykorzystanie żonglerki w szkole

Ok 15

Podsumowanie i zakończenie III zjazdu AZDS

15:00–15:30

Obiad

15:30-18:00

Spacer z przewodnikiem po Starym Mieście "ŚLADEM CIEKAWYCH POSTACI DAWNEJ WARSZAWY" 

Zapraszamy na spacer po "salonach dawnej Warszawy" - ulicą Nowy Świat oraz Krakowskim Przedmieściem w stronę warszawskiego Starego Miasta i spojrzenie na współczesne miasto z perspektywy jego różnorodnych bohaterów. Z pewnością nie zabraknie opowieści o postaciach i wydarzeniach związanych z historycznymi arteriami i ich okolicami. 
Kto spotykał się na warszawskim Foksalu, gdzie Krasińscy budowali swoją bibliotekę oraz gdzie współcześnie można usłyszeć takty muzyki Chopina? 
Spojrzymy także na Warszawę z perspektywy bohaterów literackich - m.in harcerzy z "Kamieni na szaniec", spotkamy również pana Wokulskiego, ale i samego Bolesława Prusa. 
Sprawdzimy kto został upamiętniony w kościele św. Krzyża oraz kto gościł na balach w dzisiejszym Pałacu Prezydenckim? 
To tylko niektóre z wątków, które pojawią się podczas naszej wędrówki! 

start - przy Rondzie de Gaulle'a, zakończenie - w rejonie Placu Zamkowego i Kolumny Zygmunta

Cele

Cele

Dlaczego warto wziąć udział w 3 Zjazdach i prenumerować "Dyrektora Szkoły":

 • Program oparty jest na najnowszych zmianach w prawie i nowych trendach edukacyjnych
 • Test końcowy obejmuje materiał zawarty w lekcjach publikowanych na łamach „Dyrektora Szkoły” oraz omawiany na zjazdach
 • Każdy uczestnik minimum 2 Zjazdów, który zda końcowy egzamin, otrzymuje dyplom ukończenia Akademii Zarządzania "Dyrektora Szkoły" wystawiony przez Centrum Doskonalenia Wolters Kluwer Edukacja
 • Atrakcyjny rabat za udział w 2 lub 3 Zjazdach
 • 25% rabatu dla prenumeratorów "Dyrektora Szkoły" i serwisu "Prawo Oświatowe"

Prelegenci

Prelegenci

female

Katarzyna Koszewska

Małgorzata Sidor-Rządkowska

Absolwentka filozofii (specjalizacja etyka), doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje jako wykładowca zarządzania zasobami ludzkimi na studiach MBA oraz podyplomowych w Polish Open University, Akademii Leona Koźmińskiego i na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi też wykłady gościnne na uniwersytetach w Białymstoku, Łodzi i Krakowie.

Autorka wielu książek, w tym takich pozycji, jak: Etycznie aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Motywowanie. Wynagradzanie. Nagradzanie., Zarządzanie personelem w małej firmie, Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami ZZL, Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków, Profesjonalny coaching. Zasady i dylematy etyczne w pracy coacha, Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, Mentoring. Teoria, praktyka, studia przypadków. Jest współtwórcą i wykładowcą Podyplomowych Studiów Trenerów Biznesu, Oświaty i Administracji oraz Podyplomowych Studiów Coachingu i Mentoringu prowadzonych wspólnie przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Od osiemnastu lat pracuje jako trener i konsultant ds. HR w organizacjach różnych branż i wielkości, zarówno o charakterze biznesowym, jak i administracyjnym. Jest autorką kilkudziesięciu programów szkoleniowych, w tym kilkunastu programów szkoleń e-learning. W 2012 roku otrzymała tytuł członka honorowego Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.

W roku 2011 magazyn „Nowoczesna Firma” zaprosił przedstawicieli branży personalnej do odpowiedzi na pytanie, kto ich zdaniem wywarł największy wpływ na kształtowanie zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Małgorzata Sidor-Rządkowska znalazła się w gronie najczęściej wymienianych osób (por. „20 lat HR w Polsce. Wewnętrzna siła i pasja – naukowcy, politycy, doradcy i praktycy, którzy kształtowali oblicze polskiego HR-u”, magazyn „Nowoczesna Firma”, kwiecień 2011).

Maciej Woropaj

Ukończył Uniwersytet Łódzki oraz międzynarodowe studia Master of Public Administration na bazie MBA w Polsko – Amerykańskim Instytucje Zarządzania przy UŁ, a także studium „Różnice indywidualne” w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim.

Jest doświadczonym trenerem biznesu, edukatorem i konsultantem, który specjalizuje się w zakresie inteligencji emocjonalnej (EQ), pracy zespołów, przywództwa, różnic indywidualnych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, a także efektywnej i skutecznej sprzedaży oraz narzędzi z zakresu zarządzania i poprawy efektywności działalności organizacji. Jest również trenerem w obszarze oświaty oraz administracji publicznej gdzie specjalizuje się w tematyce doskonalenia kompetencji nauczycieli, a także funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz strategii i promocji jednostek samorządu terytorialnego. Posiada m.in certyfikaty Matrik Professional Management Trainter – Management Training Tools, Certyfikat Regional Policy In European Union Teritorial Marketnikg Uniwersytetu w Udine (Włochy), Strategicznie dla Rozwoju Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Licencjonowanego Systemu Sprzedaży IMPACT® .

Tomasz Garstka

Psycholog, absolwent UW. Pracował jako socjoterapeuta dzieci i młodzieży. Następnie szkolił się w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej i pracował w tym nurcie z osobami dorosłymi. Z czasem jednak odszedł w swojej pracy od założeń nie znajdujących poparcia w psychologii naukowej. Prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności psychospołecznych. Jako członek stowarzyszenia non profit Klub Sceptyków Polskich, stara się upowszechniać rzetelną, opartą na dowodach (evidence based) psychologiczną wiedzę naukową i ujawniać działalność pseudonaukową. Autor tekstów w czasopiśmie „Dyrektor Szkoły” Wydawnictwa Wolters Kluwer. Pracuje też w NZOZ Przychodni Specjalistycznej Prosen w Warszawie.

Grzegorz Więcław

Absolwent wydziału psychologii i komunikacji na Simon Fraser University (Vancouver, Kanada) oraz psychologii sportu i aktywności fizycznej na University of Jyväskylä (Jyväskylä, Finlandia). Obecnie mieszka w rodzinnych Gliwicach i zajmuje się treningiem mentalnym w sporcie i szeroko pojętej kulturze fizycznej. Współpracuje z zawodnikami, trenerami, nauczycielami WF oraz całymi organizacjami sportowymi. Prowadzi szkolenia i warsztaty. Do tego jeszcze pisze autorskiego bloga „Głowa Rządzi”, publikuje w prasie branżowej i tłumaczy książki powiązane z tematyką psychologii w sporcie. Wszystko to robi z wielkim przekonaniem i pasją do psychologii sportu.

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

DYREKTOR SZKOŁY

Dyrektor Szkoły Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej

"Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej" to najlepsze czasopismo dla dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych, odpowiedź na zapotrzebowanie dyrektorów, pomoc w ich codziennej pracy. "Dyrektor Szkoły" to kompendium wiedzy z zakresu zarządzania, prawa, finansów oraz polityki oświatowej. Poruszamy te zagadnienia, za które odpowiedzialność ponosi dyrektor szkoły, harmonogram poszczególnych artykułów dostosowując do kalendarium roku szkolnego i zadań stojących przed dyrektorem.   

Przed Szkołą Poradnik Dyrektora Przedszkola

Kwartalnik dedykowany osobom zajmującym się edukacją elementarną -poświęcony jest edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Znajdziecie w nim Państwo:

 • informacje na temat zmian w prawie oświatowym z komentarzami ekspertów,
 • materiały związane z finansami w przedszkolu,
 • informacje o sprawowaniu nadzoru pedagogicznego w przedszkolu,
 • artykuły naukowców, pracowników uczelni pedagogicznych o najnowszych rozwiązaniach metodycznych, prowadzonych przez nich badaniach i płynących z nich wnioskach dla praktyki przedszkolnej i szkolnej.

Przed Szkołą stanowi forum wymiany doświadczeń praktycznych, rozwiązań organizacyjnych i pedagogicznych - przykładów dobrej praktyki.

Służymy radą i pomocą, a także korzystamy z doświadczeń przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego.

Przed Szkołą cieszy się zaufaniem 5000 czytelników. Jego tematyka jest dostosowywana do zgłaszanych przez Państwa potrzeb i sugestii.

Redaktorem prowadzącym jest Ewa Brańska.

Partnerzy

Partnerzy

Biuro Podróży PITUR

Biuro Podróży PITUR jest firmą specjalizującą się w organizacji imprez turystycznych krajowych i zagranicznych – na terenie Polski i Europy.

Założyciel i właściciel Piotr Kociszewski jest geografem, absolwentem Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych (specjalizacji – geografia turyzmu), a obecnie doktorantem swojego macierzystego wydziału. W swojej pracy łączy wiedzę teoretyczną i praktyczną, doświadczenie zdobyte dotychczas na rynku turystycznym poprzez pracę m.in. w charakterze pilota wycieczek, przewodnika, organizatora wyjazdów z osobistą pasją i zainteresowaniem bogactwem zróżnicowaniem Polski i regionów europejskich.

Biuro Podróży PITUR specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji oferty turystycznej dla każdego Klienta, który ceni przede wszystkim jakość, wysoki standard usług, odpowiedni poziom merytoryczny i fachową realizację programu.

Edu-Tera

Naszą firmę tworzy zespół ekspertów, którzy kompleksowo i profesjonalnie opiekują się Klientami. Szczególny nacisk kładziemy na potrzebę wzajemnej współpracy i efektywnej komunikacji. Właśnie dlatego poszczycić się możemy doskonałym kontaktem z Klientem i czujnie odpowiadamy na Wasze potrzeby.

Obszar naszych działań koncentruje się na szeroko pojętych szkoleniach i warsztatach dla kadry pedagogicznej szkół i przedszkoli. Z tematyką oraz zakresem naszych szkoleń i warsztatów możecie zapoznać się Państwo w zakładce: Warsztaty i szkolenia.

Ofertę naszej firmy wyróżnia przede wszystkim chęć dostosowania działań do Państwa potrzeb i oczekiwań. Jeśli Klient zgłosi potrzebę zorganizowania warsztatu, którego nie ma w naszym katalogu, natychmiast odpowiemy na Jego potrzeby!

Zachęcamy do zapoznania się z zakresem i tematyką szkoleń organizowanych przez firmę Edu- Tera!

Platforma Dystrybucyjna EDU-KSIĄŻKA Sp. z o.o.

Niewidzialna Wystawa

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN to nowoczesne centrum edukacyjno-kulturalne i platforma dialogu społecznego. Sercem Muzeum jest interaktywna wystawa stała, prezentująca tysiącletnią historię polskich Żydów oraz ich kulturę i dziedzictwo. Osiem galerii przedstawia kolejne odsłony obecności Żydów na ziemiach polskich: od pierwszych osadników w średniowieczu aż po stopniowe odradzanie się społeczności polskich Żydów po 1989 roku. Na wystawie zwiedzający zanurza się w historię opowiadaną przez przedmioty, malowidła, interaktywne instalacje, projekcje wideo, dźwięki i źródła pisane. Przywracając pamięć o bogatej kulturze i dziedzictwie polskich Żydów, ekspozycja uczy wzajemnego zrozumienia i szacunku.

Wystawa stała nie podsuwa gotowych odpowiedzi. Nie wykłada jedynej prawdy o przeszłości. Zachęca do stawiania pytań, do poszukiwania odpowiedzi w dialogu z innymi. Opiera się na historycznych obiektach i oryginalnych świadectwach, ale interpretację pozostawia zwiedzającym.

Budynek Muzeum zaprojektowany przez fińską pracownię Lahdelma&Mahlamäki to prawdziwa perła architektury – wizytówka nowoczesnej Warszawy i pomnik jej wielobarwnej przeszłości. Muzeum POLIN powstało w symbolicznym miejscu w centrum Warszawy: na terenie dzielnicy, którą przed wojną zamieszkiwali głównie Żydzi. W 1940 roku Niemcy stworzyli tu getto. Muzeum dopełnia historię tego miejsca: pobliski pomnik Bohaterów Getta upamiętnia, jak polscy Żydzi ginęli, Muzeum zaś przypomina, jak żyli. Dlatego nazywamy je „muzeum życia”.

Działalność wystawiennicza i naukowa Muzeum łączy się z bogatym programem kulturalnym i edukacyjnym. Jeszcze przed otwarciem wystawy stałej Muzeum rozpoczęło organizowanie warsztatów, wystaw, koncertów, spektakli teatralnych i seansów filmowych. Odbywają się tu wykłady i debaty z udziałem naukowców i osobistości życia społecznego, spotkania ze Sprawiedliwymi i Ocalałymi oraz warsztaty dla dzieci i dorosłych. Niezwykle istotną sferą działalności Muzeum jest współpraca ze szkołami: zajęcia dla uczniów ze wszystkich poziomów edukacji, a także warsztaty i szkolenia dla nauczycieli. Muzeum jest również aktywne w Internecie.

Muzeum POLIN powstało jako pierwsza w Polsce instytucja kultury utworzona w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasto Stołeczne Warszawę i stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny. Strona publiczna sfinansowała budowę budynku Muzeum oraz pokrywa większość bieżącego budżetu. Stowarzyszenie ŻIH odpowiadało za stworzenie wystawy stałej, zasila również bieżący budżet na działalność programową Muzeum. Na stworzenie wystawy środki przekazało wielu darczyńców z Polski i świata.

We Learning Platforma Kształcenia Społecznościowego

Patroni instytucjonalni

Unia Metropolii Polskich

Unia Metropolii Polskich powstała w 1990 r. wg projektu Instytutu Miasta pt. „Tyle państwa ile miasta”, z inicjatywy prezydenta m. st. Warszawy, aby realizować partnerstwo stolicy Rzeczypospolitej z innymi głównymi miastami Polski, w celu umocnienia pozycji naszego kraju w Europie i w świecie.

Od 1993 r. UMP ma formę fundacji. Jej Radę stanowią prezydenci 12 centralnych miast metropolii polskich. Rada wybiera sześcioosobowy Zarząd z prezesem, skarbnikiem i sekretarzem. W UMP współdziałają prezydenci, wiceprezydenci, sekretarze, skarbnicy, dyrektorzy wydziałów i eksperci z miast: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wrocławia. Przewodniczącym Rady UMP jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, natomiast Prezesem Zarządu UMP jest Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

WOM Katowice

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Przez ponad dwadzieścia lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) zmienia oblicze polskiej edukacji. Daje możliwość zdobycia zarówno wiedzy podstawowej, jak i specjalistycznej, w sposób formalny i akademicki oraz pozaformalny i praktyczny. Umożiwia rozwijanie pasji w odległych krajach i lokalnych społecznościach.

FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi. W latach 2007-2013 koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” ( Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

Równolegle Fundacja realizuje europejskie inicjatywy informacyjno-edukacyjne: European Language Label, eTwinning, Eurodesk Polska, Europass, Eurydice i EPALE. Wspiera również współpracę z krajami Wschodu poprzez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy SALTO z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu. FRSE od kilku lat jest też operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego działającego w ramach EOG oraz Funduszu Stypendialnego Sciex-NMSch. FRSE realizuje działania w ramach Priorytetu III: Wysoka jakość systemu oświaty POKL oraz Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER).

Związek Gmin Śląska Opolskiego

Związek Gmin Śląska Opolskiego jest dobrowolnym związkiem międzygminnym, którego statutowym celem jest rozwój społeczny i gospodarczy gmin oraz regionu Śląska Opolskiego. Aktywnie działamy od 1991 r. Zrzeszamy obecnie 33 gminy. 

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Zapraszamy do udziału w XI edycji Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły. Rok 2014/ 2015. 
Akademia Zarządzania „Dyrektora Szkoły” organizowana jest już od 11 lat przez Redakcję miesięcznika „Dyrektor Szkoły” i Centrum Doskonalenia Wolters Kluwer Edukacja. 
Biorąc udział w Akademii Zarządzania „Dyrektora Szkoły” uczestnicy uaktualniają swoją wiedzę, poznają nowe koncepcje i trendy w zarządzaniu, zmieniające się prawo, a także otrzymują wsparcie w rozwiazywaniu praktycznych, codziennych problemów.
Każdy uczestnik, który zda końcowy egzamin, otrzymuje dyplom ukończenia Akademii Zarządzania "Dyrektora Szkoły" wystawiony przez Centrum Doskonalenia Wolters Kluwer Edukacja. 
Inicjatorką Akademii Zarządzania „Dyrektora Szkoły” była niezapomniana Irena Dzierzgowska. Pierwsze lekcje Akademii ukazały się w czasopiśmie „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej.” w 2004 r. Od tej pory skorzystało z nich kilka tysięcy dyrektorów, od których wiemy, że uczestnictwo w AZDS pomaga w praktyce kierowania placówką, wzbogaca kompetencje menedżera i wspiera rozwój indywidualny.

 

Praca na stanowisku kierowniczym w placówce oświatowej nierozerwalnie wiąże z podejmowaniem działań w interakcji z innymi ludźmi. Nie jest to zadanie proste. Jakie konsekwencje niesie z sobą oderwanie się od otoczenia społecznego znakomicie uczy historia, także ta z lat PRL.

Uczestnicy III Zjazdu Akademii Zarzadzania Dyrektora Szkoły będą mieli niepowtarzalną możliwość zmierzenia się z tematem przywództwa w wyjątkowym historycznym wnętrzu tzw. Białym Domu, czyli od 1952 roku siedzibyKomitetu Centralnego PZPRObradować będziemy w owianych tajemnicą salach gabinetów przywódców partyjnych z lat PRL - Bieruta, Gomułki, Gierka. Ze względu na charakter wnętrz ilość miejsc jest limitowana, ale całe otoczenie wyjątkowe.

 

Aby dopełnić niepowtarzalny charakter III Zjazdu Akademii Zarządzania po konferencji zapraszamy na spacer z przewodnikiem po Starym Mieście "ŚLADEM CIEKAWYCH POSTACI DAWNEJ WARSZAWY"

 

 

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Organizator
DYREKTOR SZKOŁY
Organizator
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com