Konferencja

III zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2012/2013 "Techniki menedżerskie zarządzania zespołem w szkolnych realiach"

III zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2012/2013 "Techniki menedżerskie zarządzania zespołem w szkolnych realiach"
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szczegóły konferencji

Program

Program

10.00-10.15 – Przywitanie gości i rozpoczęcie zjazdu - Małgorzata Pomianowska, Redaktor Naczelna miesięcznika "Dyrektor Szkoły"

10.15-11.00 - Wykorzystanie zasobów ludzkich w zarządzaniu szkołą. Perspektywa menedżera – Jarosław Kordziński
Współczesny menedżer musi dbać o ducha wydajności, a tu bardzo ważne są nie tylko baza czy technologie, ale przede wszystkim postawa i zaangażowanie zatrudnionych osób.

Zarządzanie zasobami ludzkimi to nie tylko dobór kadr, ustalanie zadań czy delegowanie odpowiedzialności, ale również podejmowanie działań kształtujących motywację wewnętrzną oraz rozwijających świadomość celów i odpowiedzialność za proces dochodzenia do ich realizacji. Jedną z form modelowania tego typu zachowań jest coaching. Współczesny menedżer może, a nawet powinien w swojej codziennej praktyce menedżerskiej stosować różne formy coachingu. Szczególnie godnym polecenia jest coaching grupowy, który pomaga w sposób skuteczny nie tylko precyzować oczekiwane rezultaty, ale budować dookoła nich zespół świadomych i zaangażowanych osób.

11.00-11.45 - System Zarządzania Informacją w szkole. Analiza gromadzonych danych jako narzędzie wspierające realizację wizji rozwoju szkoły oraz zarządzanie placówką oświatową – Leszek Ciesielski, Dyrektor I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni im. Zasłużonych Ludzi Morza

 • Jakie informacje gromadzimy, jak i w jakim celu? 
 • Jaka jest różnica pomiędzy  gromadzeniem danych i ich analizą (nawet systemowymi rozwiązaniami) a system zarządzania informacją? 
 • Jak wykorzystywać bazę wiedzy organizacyjnej w szkole do realizacji wizji rozwoju, celów dydaktycznych, integracji zespołu nauczycielskiego, ewaluacji pracy szkoły oraz innych elementów procesu zarządzania, tak by były efektywne. 
 • Jak wykorzystać informatykę do ułatwienia sobie pracy, tak aby skupić się na najważniejszych zadaniach rozwojowych i procesie dydaktyczno - wychowawczym. 
 • Jak przekonać zespół nauczycielski do rozwiązań informatycznych w zakresie planowania, realizacji i kontroli zadań. Relacje międzyludzkie a systemy informacyjne szkoły.
 • Czy możliwa jest nowoczesna instytucja bez systemowej komputeryzacji, informatyzacji, cyfryzacji i „on-line”?

11.45-12.00 - przerwa kawowa

12.00-13.00 - Prawne narzędzia w motywowaniu i dyscyplinowaniu pracowników – Iwona Kobus
• Prawne narzędzia motywowania pracowników pedagogicznych oraz niepedagogicznych
• Zasady dotyczące stosowania środków dyscyplinujących, z uwzględnieniem specyfiki Karty Nauczyciela, przepisów dotyczących pracowników samorządowych oraz Kodeksu pracy
• Odpowiedzialność porządkowa oraz odpowiedzialność dyscyplinarna 

13.00-13.15 – Polska Rama Kwalifikacji – narzędzie dla pracodawców i uczących się, wspomagające rynek pracy – Instytut Badań Edukacyjnych
Zgodnie z nową podstawą programową system edukacji opiera się na efektach uczenia się. Szkoły i uczelnie koncentrują się na skuteczności przedsięwzięć edukacyjnych. Zamiast mówić o „przerobieniu materiału” i „ukończeniu szkoły”, możemy mówić o „nauczeniu się”. Po zmianach wprowadzonych w szkolnictwie w centrum uwagi znalazły się efekty uczenia się. Są one równie ważne z punktu widzenia uczących się, jak i pracodawców. To, co łączy te dwie grupy, to Polska Rama Kwalifikacji, która stworzy spójną podstawę dla zmian aktualnie wdrażanych w edukacji – zarówno w oświacie, jak i w szkolnictwie wyższym. Dzięki Polskiej Ramy Kwalifikacji, która jest opracowywana w ramach  projektu „Kwalifikacje po europejsku”, sposób opisywania efektów uczenia się stanie się czytelnym komunikatem dla pracodawców, potwierdzającym rzeczywiste kwalifikacje absolwentów.

13.15-14.00 – przerwa na przekąski

14.00-14.10 – rozstrzygnięcie konkursu

14.10-15.10 - Praca zespołowa indywidualistów. O budowaniu zespołów i współpracy w szkole. – Katarzyna Szczepkowska-Szcześniak
Praca zespołowa  powinna stanowić podstawę funkcjonowania każdej szkoły. Jest to zarówno wymóg prawny, jak i niezbędny  warunek zapewniający efektywność i rozwój szkoły jako organizacji.  Współpraca nauczycieli  pozwala na bardziej spójną realizację zadań  wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych. Ewaluacja zewnętrzna przywiązuje wagę do tego zagadnienia. W obszarze zarządzanie placówką  na poziomie B oczekuje się, że nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w  placówce, rozwiązują problemy doskonalą metody i formy pracy. Budowanie efektywnych zespołów to na pewno zadanie lidera – dyrektorki/dyrektora. Nie jest to proste. Kolejnym ważnym zagadnieniem jest dokumentowanie pracy zespołowej. Jak to robić, aby nie przerodziło się to w protokołowanie każdego słowa i było naprawdę przydatne?

 

15.15 - zakończenie III zjazdu Akademii Zarządzania "Dyrektora Szkoły"

Prelegenci

Prelegenci

male

Jarosław Kordziński

ekspert, szkoleniowiec, stały współpracownik "Dyrektora Szkoły". Specjalizuje się m.in. w organizacji pracy szkoły, nadzorze pedagogicznym i zarządzaniu oświatą. Autor licznych projektów, szkoleń oraz artykułów i książek z zakresu nadzoru pedagogicznego, metod pracy wychowawczej, współpracy z rodzicami, planowania i realizacji własnego rozwoju, zarządzania placówkami oświatowymi.

Leszek Ciesielski

Dyrektor I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni im. Zasłużonych Ludzi Morza. Nauczyciel dyplomowany z 35 letnim stażem pedagogicznym, posiada III st. spec. zawodowej w dziedzinie nauczania biologii. Autor programu nauczania zatwierdzonego w MEN, współautor innowacji pedagogicznej, tzw. klas uniwersyteckich realizujących program nauczania we współpracy z uczelniami wyższymi Trójmiasta. 
Ukończył liczne kursy, szkolenia i seminaria z zakresu metodyki, pedagogiki, profilaktyki, zastosowania technologii informacyjnych i komputerowych. Jest egzaminatorem OKE. Opracował upowszechniający się w całej Polsce nowatorski autorski system analiz wyników maturalnych, tj. metodologię i założenia oprogramowania komputerowego „Analizator matur”. System został rekomendowany w publikacji Prof. dr hab. B. Niemierko „Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki” (WSiP S.A. Warszawa 2007). Był wielokrotnie prelegentem na szkoleniach i konferencjach w zakresie nauczanego przedmiotu, w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony środowiska edukacji regionalnej oraz dydaktyki i metodyki nauczania. Prowadził szkolenia nt. metodologii opracowania programów autorskich, szkolenia w zakresie obsługi komputera i stosowania technologii informatycznych w nauczaniu i zarządzaniu w szkole, w zakresie pomiaru dydaktycznego i egzaminowania min. w związku z opracowaniem własnej autorskiej koncepcji analizowania wyników egzaminów zewnętrznych wspartej oprogramowaniem komputerowym ProgMan. Opracował podstawy metodologiczne i organizacyjne programu komputerowego „System Zarządzania Informacją” ProgMan, który wspiera zainteresowanych dyrektorów w efektywnym zarządzaniu szkołą i podnoszeniem jakości jej pracy.

female

Iwona Kobus

Radca prawny w Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, były pracownik m.in. Departamentu Prawnego Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Specjalizuje się w prawie pracy, administracyjnym i gospodarczym. Z doświadczeniem w zakresie wykładów i szkoleń w ww. dziedzinach. Posiada doświadczenie zawodowe w legislacji i zagadnieniach unijnych.

female

Katarzyna Szczepkowska-Szcześniak

Pedagog specjalny, nauczycielka akademicka, absolwentka studiów podyplomowych: edukacja niezależna UW, nauczanie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym oraz zarządzanie oświatą. Terapeutka Integracji Sensorycznej i krótkoterminowej terapii rodzin. Od 10 lat prowadzi Integracyjne Przedszkole z grupami heterogenicznymi wiekowo. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz oświaty. Prowadzi szkolenia i wykłady dla kadry pedagogicznej i rodziców. Publikuje, głównie zajmując się problematyką dzieci w wieku przedszkolnym oraz współpracą osób dorosłych – nauczycieli i rodziców.

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

DYREKTOR SZKOŁY

Dyrektor Szkoły Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej

"Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej" to najlepsze czasopismo dla dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych, odpowiedź na zapotrzebowanie dyrektorów, pomoc w ich codziennej pracy. "Dyrektor Szkoły" to kompendium wiedzy z zakresu zarządzania, prawa, finansów oraz polityki oświatowej. Poruszamy te zagadnienia, za które odpowiedzialność ponosi dyrektor szkoły, harmonogram poszczególnych artykułów dostosowując do kalendarium roku szkolnego i zadań stojących przed dyrektorem.   

Przed Szkołą Poradnik Dyrektora Przedszkola

Kwartalnik dedykowany osobom zajmującym się edukacją elementarną -poświęcony jest edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Znajdziecie w nim Państwo:

 • informacje na temat zmian w prawie oświatowym z komentarzami ekspertów,
 • materiały związane z finansami w przedszkolu,
 • informacje o sprawowaniu nadzoru pedagogicznego w przedszkolu,
 • artykuły naukowców, pracowników uczelni pedagogicznych o najnowszych rozwiązaniach metodycznych, prowadzonych przez nich badaniach i płynących z nich wnioskach dla praktyki przedszkolnej i szkolnej.

Przed Szkołą stanowi forum wymiany doświadczeń praktycznych, rozwiązań organizacyjnych i pedagogicznych - przykładów dobrej praktyki.

Służymy radą i pomocą, a także korzystamy z doświadczeń przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego.

Przed Szkołą cieszy się zaufaniem 5000 czytelników. Jego tematyka jest dostosowywana do zgłaszanych przez Państwa potrzeb i sugestii.

Redaktorem prowadzącym jest Ewa Brańska.

Partnerzy

Partnerzy

ProgMan

ProgMan jest częścią Wolters Kluwer, największego wydawcy publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim.

ProgMan jako Wolters Kluwer oferuje kompleksowe i zintegrowane rozwiązania informatyczne dla szkół, przedszkoli, samorządów oraz innych jednostek sektora budżetowego. Szczególną uwagę zwraca na potrzeby placówek oświatowych, zwłaszcza w okresie zmian legislacyjnych oraz intensywnych reform w edukacji. Stały rozwój merytoryczny i technologiczny proponowanego oprogramowania wpływa na rosnący udział w rynku oświatowym i poszerzające się grono Klientów. Jednocześnie jakość oferowanych rozwiązań i świadczonych usług, od lat utrzymuje się na wysokim poziomie. Miarą sukcesu marki ProgMan jest wiedza, doświadczenie oraz długotrwałe relacje z Klientami. Szeroki zakres oferty obejmuje:

 • systemy dla administracji placówek oświatowych i jednostek budżetowych, między innymi: w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, finansowo-księgowej, realizacji inwentaryzacji, czy też prowadzenia magazynu i stołówki;
 • aplikacje wspomagające codzienną pracę nauczyciela (www.iDziennik.edu.pl), okresową diagnozę w zakresie badania jakości kształcenia (Analizator Wyników Egzaminów Zewnętrznych), a także usprawniające przepływ informacji w szkołach (System Zarządzania Informacją);
 • kompleksowe i specjalistyczne rozwiązania dla samorządów, np.: do  przygotowania projektu organizacyjnego placówki (iArkusz), rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych (iDotacje), jak i wspomagające realizację artykułu 30a KN (Baza Analiz Wynagrodzeń Nauczycieli).

Kwalifikacje po europejsku

Partnerzy merytoryczni

Prawo Oświatowe

Serwis Prawo Oświatowe to informacje o przepisach prawa oświatowego, pomoc w ich interpretacji i praktycznym zastosowaniu.

Jest to narzędzie nieodzowne w zarządzaniu szkołą, przedszkolem i inną placówką oświatową.

www.oswiata.ABC.com.pl

Patroni instytucjonalni

Serwis Samorządowy LEX

Serwis Samorządowy Wolters Kluwer tworzony jest z myślą o wszystkich osobach, którym bliska jest tematyka samorządową. Na stronie znajdują się informacje przydatne dla pracowników administracji samorządowej oraz radnych jednostek samorządu terytorialnego. 

W Serwisie Samorządowym zamieszczamy informację prawną związaną z organizacją i funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oraz z zadaniami realizowanymi przez organy samorządu. Tu również znajdą Państwo Aktualności, a także szersze opracowania zagadnień nurtujących środowisko samorządowców. 

Na łamach Serwisu Samorządowego publikujemy, koncentrujące się na praktycznych aspektach omawianego zagadnienia, komentarze specjalistów. Znajdujące się w kategorii Sprawy Samorządowe publikacje zawierają konkretne przykłady rozwiązań, jakie mogą być zastosowane przez specjalistę w danej sytuacji. Wskazują także na doktrynalne problemy związane z danym zagadnieniem. Ich zawartość sprawia, że są użyteczne w wielu przypadkach i odpowiadają potrzebom różnych Użytkowników.

W Serwisie Samorządowym znajdą Państwo opisane w przyjazny sposób najnowsze informacje z zakresu szeroko pojętego prawa samorządowego. W kategorii Omówienia zmian w prawie nasi eksperci prezentują Państwu najświeższe informacje dotyczące zmian w prawie. W kategorii Omówienie orzecznictwa codziennie prezentujemy Państwu opracowania najważniejszych orzeczeń dla samorządu terytorialnego.

Kategoria Pytania i odpowiedzi zawiera wyczerpujące odpowiedzi ekspertów na praktyczne pytania z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, zamówień publicznych czy ochrony zdrowia. Poruszamy wszystkie najważniejsze tematy związane z działalnością samorządu.

Serwis internetowy to także wybrane ujednolicone akty prawne, teksty orzeczeń wraz z uzasadnieniem, przydatne wzory i glosy. W Serwisie Samorządowym znajdą Państwo również informacje o szkoleniach, konferencjach oraz o promocjach i najlepszych publikacjach branżowych z oferty księgarni Profinfo.pl. Integrujemy aktywnie środowisko samorządowców – Serwis Samorządowy www.samorzad.lex.pl 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Przez ponad dwadzieścia lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) zmienia oblicze polskiej edukacji. Daje możliwość zdobycia zarówno wiedzy podstawowej, jak i specjalistycznej, w sposób formalny i akademicki oraz pozaformalny i praktyczny. Umożiwia rozwijanie pasji w odległych krajach i lokalnych społecznościach.

FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi. W latach 2007-2013 koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” ( Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

Równolegle Fundacja realizuje europejskie inicjatywy informacyjno-edukacyjne: European Language Label, eTwinning, Eurodesk Polska, Europass, Eurydice i EPALE. Wspiera również współpracę z krajami Wschodu poprzez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy SALTO z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu. FRSE od kilku lat jest też operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego działającego w ramach EOG oraz Funduszu Stypendialnego Sciex-NMSch. FRSE realizuje działania w ramach Priorytetu III: Wysoka jakość systemu oświaty POKL oraz Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER).

Unia Metropolii Polskich

Unia Metropolii Polskich powstała w 1990 r. wg projektu Instytutu Miasta pt. „Tyle państwa ile miasta”, z inicjatywy prezydenta m. st. Warszawy, aby realizować partnerstwo stolicy Rzeczypospolitej z innymi głównymi miastami Polski, w celu umocnienia pozycji naszego kraju w Europie i w świecie.

Od 1993 r. UMP ma formę fundacji. Jej Radę stanowią prezydenci 12 centralnych miast metropolii polskich. Rada wybiera sześcioosobowy Zarząd z prezesem, skarbnikiem i sekretarzem. W UMP współdziałają prezydenci, wiceprezydenci, sekretarze, skarbnicy, dyrektorzy wydziałów i eksperci z miast: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wrocławia. Przewodniczącym Rady UMP jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, natomiast Prezesem Zarządu UMP jest Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.

Rzecznik Praw Dziecka

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego jest stowarzyszeniem o zasięgu wojewódzkim, które działa od 2000 roku. Celem działania Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów środowiska wiejskiego oraz współdziałanie z gminami w zakresie działalności nad podniesieniem dobrobytu kulturalnego i materialnego gmin wiejskich. Obecnie do Związku należą 4 gminy (na 110 gmin możliwych) z obszaru województwa podlaskiego. Wspólne działania za pośrednictwem Związku pomagają w sposób zorganizowany walczyć o interesy członków. Działania prowadzone są na wielu płaszczyznach. Dotyczą zarówno negocjacji ze stroną rządową, szczeblem wojewódzkim oraz z instytucjami mającymi w zakresie swego działania sprawy mieszkańców wsi, wymiany doświadczeń pomiędzy członkami, jak  też  działań w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin.

Patroni medialni

Portal Edukacja.net

Bliżej przedszkola

BLIŻEJ PRZEDSZKOLA zajmuje się działalnością skierowaną do nauczycieli wychowania przedszkolnego:

Miesięcznik BLIŻEJ PRZEDSZKOLA to profesjonalne scenariusze zajęć i artykuły wraz opracowanymi do nich pomocami dydaktycznymi, tworzone przy współpracy z autorytetami wychowania przedszkolnego i nauczycielami. Serwis blizejprzedszkola.pl to baza pomocy dydaktycznych dla nauczycieli przedszkoli, ale Użytkownicy także są twórcami tej strony – to miejsce ich aktywności, dzielenia się doświadczeniem i inspiracjami poprzez zamieszczanie relacji z przedszkolnych wydarzeń czy zapraszanie do konkursów organizowanych przez placówki.

To również Wydawnictwo BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, czyli publikacje dla nauczycieli i rodziców oraz Akademia Edukacji – Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli, organizująca szkolenia na zamówienia rad pedagogicznych.

Dziennik Warto Wiedzieć

Dziennik Warto Wiedzieć to ogólnopolski portal poświęcony problematyce funkcjonowania samorządu terytorialnego. Portal prowadzony jest w formule dziennika, a wydawcą jest Związek Powiatów Polskich (więcej o ZPP na stronie www.zpp.pl). Materiały umieszczane w Dzienniku Warto Wiedzieć kierowane są zarówno do pracowników samorządowych, radnych, jak i do innych osób zainteresowanych bliższym poznaniem zagadnień istotnych dla działania gmin, powiatów i województw.  

Portal Szkoły w Polsce

Portal www.szkolywpolsce.pl to internetowy katalog szkół wyższychszkół językowych i szkół policealnych znajdujących się na terenie całej Polski.

Nie musisz wychodzić z domu, aby znaleśźć szkołę odpowiednią dla Ciebie. Wystarczy, że skorzystasz z naszej wyszukiwarki i sprawdzisz oferty szkół w Twoim województwie lub w innym województwie.

Kliknij na wybranym województwie na mapie lub wybierz z listy rozwijanej pod mapką, aby zobaczyć listę szkół z podziałem na szkoły wyższeszkoły językowe lubszkoły policealne

 

Portal www.szkolywpolsce.pl powstał aby skutecznie połączyć przyszłych uczniów danej szkoły z najlepszą szkołą w danym regionie. Osoby szukające szkoły znajdą za naszym pośrednictwem najlepszą szkołę. W naszej bazie znajdują sie sprawdzone i renomowane szkoły w Polsce. Wszystkie dane są aktualne i sprawdzane przez naszych konsultantów. Jeśli zaś nie wiesz jaką szkołę wybrać mamy nadzieje ze nasz serwis - spis szkół pomoże Wam wybrać kierunek swojej edukacji

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Przed nami dziewiąty rok Akademii Zarządzania „Dyrektora Szkoły". Wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów jest jednym z kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2012/2013 - Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2012/2013 Rokiem Bezpiecznej Szkoły.


Miesięcznik „Dyrektor Szkoły” całym sercem popiera tę inicjatywę. Wiemy bowiem, jak ważna jest ona i jak wiele potrzeba wiedzy i starań, aby zapewnić warunki bezpieczeństwa, jak też przyjaznego i zdrowego kliematu w środowisku szkolnym.

Jak sprawić, aby szkoła była dla ucznia miejscem bezpiecznym? Jakie obowiązki w zakresie regulacji prawnych spoczywaja na dyrektorze szkoły? Gdzie szukać wsparcia? O tym będziemy mówić podczas I zjazdu Akademii Zarządzania „Dyrektora Szkoły” 2012/2013.


II zjazd tegorocznej Akademii Zarządzania 2013 poświęcimy tradycyjnie już bieżącym problemom prawnym„Problemy prawne dyrektorów szkół w 2013 roku”, a III zjazd AZDS 2013 technikom menedżerskim, które są niezbędne każdemu efektywnemu szefowi – „Techniki menedżerskie zarządzania zespołem w szkolnych realiach”


Od tego roku wzbogacamy Akademię Zarządzania „Dyrektora Szkoły” o kursy specjalistyczne, w ramach których będą Państwo mogli pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności z różnych zakresów niezbędnych menedżerowi placówki oświatowej.  
Zachęcamy Państwa do zgłaszania ważnych dla kadry kierowniczej oświaty w roku 2013 tematów i zagadnień, zarówno na zjazdy AZDS, jak i na kursy specjalistyczne.

 

 

 

Dlaczego warto

 

 • Akademia Zarządzania to wiedza przekazywana w sposób praktyczny, bez zbędnej teorii
 • AZ to Najważniejsze i najaktualniejsze zagadnienia potrzebne w pracy dyrektora zagadnienia
 • Bogate w treści i praktyczne materiały konferencyjne
 • Możliwość bezpłatnych konsultacji: na wybranych zjazdach będzie dostępny do dyspozycji uczestników ekspert serwisu Prawo oświatowe, który będzie udzielać  indywidualnych odpowiedzi na pytania prawne.
 • Możliwość udziału w licznych konkursach z atrakcyjnymi nagrodami
 • Bezcenna wymiana doświadczeń – Zjazdy AZ to miejsce kontaktów zarówno towarzyskich, jak i biznesowych, miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń
 • Udział w minimum 2 Z 2 zjazdach uprawniania do zdawania testu AZDS – a jego pozytywny wynik to do otrzymaniaDyplomu ukończenia Akademii Zarządzania w danym roku akademickim

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Organizator
DYREKTOR SZKOŁY
Organizator
Partner
Partner
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com