Konferencja

VII Europejska Konferencja Dyrektorów Przedszkoli

VII Europejska Konferencja Dyrektorów Przedszkoli
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie
 • Jak przygotować placówkę do funkcjonowania wg nowych zasad?
 • Czy polskie przedszkola dorównują standardom europejskim? Z czego możemy być dumni?
 • Jakie są kierunki rozwoju edukacji w UE?
 • Czy planowane zmiany w finansowaniu przedszkoli to rewolucja? Jak wpłyną one na organizację pracy przeszkolą?
 • Co się zmieni w naliczaniu subwencji oświatowej dla przedszkoli?
 • Czy jesteśmy gotowi na 2 latki w przedszkolu?
 • Czy w wychowaniu przedszkolnym potrzebni są eksperci? A może wystarczy wszechstronnie wykształcony nauczyciel?
 • W jaki sposób możemy się od siebie uczyć nawzajem?

Wśród prelegentów

Ewa Brańska

Redaktor Prowadzący „Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola.”
female

Dorota Czerwonka

pracownik merytoryczny oraz specjalista ds. szkoleń w projekcie systemowym „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”.
female

Danuta Elsner

Niezależna konsultantka ds. zarządzania oświatą. Członkini Kolegium Redakcyjnego „Dyrektora Szkoły”. Autorka, współautorka i redaktorka wielu publikacji.

Magdalena Górowska-Fells

Absolwentka Instytutu Socjologii UW. Zatrudniona m.in. na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Biurze Tempus w Brukseli. Od roku 2000 pracuje w Krajowym Biurze Eurydice w FRSE

Anna Kusz

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Z firmą ProgMan S.A. związana od 5 lat.
female

Beata Pawłowska

Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania, Ministerstwo Edukacji Narodowej

dr Piotr Rycielski

Lider zespołu Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia.

Szczegóły konferencji

Program

Program

"Edukacja przedszkolna w perspektywie nadchodzących zmian"

MEN przeznacza 210 mln zł w 2013 r. na modernizację przedszkoli w ramach działań upowszechniających edukację przedszkolną. W pierwszym etapie pieniądze mają być skierowane do przedszkoli zlokalizowanych przy szkołach. A co z innymi przedszkolami?
Ponadto 320 mln ‘rządowej dotacji na każdego przedszkolaka’ zasili kasy samorządów. 

10.00-10.10 – rozpoczęcie konferencji i przywitanie uczestników – Ewa Brańska, Redaktor Prowadząca „Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola”

10.10-11.10 - Planowane zmiany w edukacji przedszkolnej w Polsce - Beata Pawłowska, Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania, MEN

 • finansowanie przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego - dotacje, subwencje i inne formy finansowania
 • zmiana organizacji pracy przedszkoli przy zwiększonej liczbie najmłodszych dzieci
 • obniżenie wieku szkolnego
 • organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu

11.10-11.50 - Wczesna edukacja i opieka nad małym dzieckiem jako priorytet Unii Europejskiej– Magdalena Fells - Krajowe Biuro EURYDICE, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Terminologia

Modele organizacyjne wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem

Kontekst historyczny

Dokumenty źródłowe i zawarte w nich zalecenia

Bieżące działania na szczeblu UE

Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem w publikacjach Eurydice

11.50-12.10 – przerwa kawowa

12.15-13.00 - Sieć współpracy i samokształcenia – dr Danuta Elsner

 • Kierunki zmian w systemie doskonalenia nauczycieli
 • Charakterystyka sieci jako nowego typu organizacji
 • Narodziny sieci; Powołanie i funkcjonowanie sieci w ogólnym zarysie
 • Charakterystyka sieci jako społeczności uczących się
 • Podstawy teoretyczne uczenia się w grupie (społeczności)
 • Powołanie sieci jako społeczności uczących się
 • Zasady wspólnego działania w sieci jako społeczności uczących się
 • Formy i metody uczenia się w sieci
 • Pozycja organizacyjna i zadania koordynatora sieci
 • Mocne i słabe strony sieci jako społeczności uczących się
 • Przykłady już funkcjonujących sieci przedszkoli i dyrektorek przedszkoli
 • Dlaczego sieci są takie ważne?
 • Dostosowanie przedszkolnego WDN do zmian w systemie doskonalenia nauczycieli

13.00-13.45 - Nowe formy doskonalenia nauczycieli przedszkoli – Dorota Czerwonka, ORE

 • nowy system wspierania przedszkoli zgodny z założeniami wypracowanymi w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół
 • procesowe wspomaganie

13.45-14.15 – Kompleksowe zarządzanie przedszkolem z systemem iPrzedszkole – Anna Kusz, Progman

Rejestracja obecności

Naliczanie opłat za posiłki i pobyt dziecka w przedszkolu  

Obsługa rozliczeń finansowych

14.15-14.45 - przerwa na lunch (przekąski-zakąski)

14.45-15.45 - Stymulacja rozwoju poznawczego dzieci w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. – dr Piotr Rycielski, Zespół Wczesnej Edukacji, IBE

Bieżące badania Pracowni Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia obejmują między innymi szczegółową analizę rozwoju poznawczego małych dzieci.  Przeprowadzono szereg badań obejmujących analizę procesów poznawczych oraz ich związki z czynnikami środowiskowymi. Omówione zostaną syntetycznie wyniki badań krajowych i międzynarodowych nad wspomaganiem rozwoju poznawczego dziecka. Opisane zostaną także wyniki badań oraz narzędzia wypracowane w ramach prac Zespołu SUEK.

Cele

Cele

Dla kogo przedszkole?

„Edukacja przedszkolna w perspektywie nadchodzących zmian” to tytuł VII Europejskiej Konferencji Dyrektorów Przedszkoli, która odbyła się 27 lutego 2013 r. w Warszawie. Organizatorem konferencji był Wolters Kluwer Polska, patronem Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”, a patronatem medialnym imprezę objął kwartalnik „Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola.” i „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej”.

Ten cykl konferencji jest bardzo wysoko ceniony przez kadrę zarządzającą przedszkoli i nauczycieli, ponieważ umożliwiają one m.in. poznanie najnowszych resortowych rozwiązań legislacyjnych dotyczących przedszkoli oraz organizacji pracy tych placówek.

Jak podkreślała Ewa Brańska, redaktor prowadząca kwartalnik „Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola” tegoroczna, VII już edycja konferencji, zorganizowana została w szczególnym czasie. Rząd zajmuje się uzgodnieniem ostatecznego brzmienia i przyjęciem projektu tzw. ustawy przedszkolnej, czyli nowelizacji ustawy o systemie oświaty, która wprowadza dotację dla samorządów przeznaczoną na tworzenie nowych miejsc w przedszkolach i obniżenie opłat dla rodziców. Celem ustawy jest wprowadzenie mechanizmów, które pozwolą na przyjęcie do przedszkola wszystkich chętnych dzieci już w roku 2016.

O planowanych przez ministerstwo zmianach w „ustawie przedszkolnej”, w szczególności tych najważniejszych, dotyczących nowych zasad finansowania przedszkoli oraz zmian opłat mówiła m.in. Emilia Różycka, radca ministra w Departamencie Kształcenia Ogólnego i Wychowania MEN.

– Jeszcze w tym roku MEN przeznaczy 320 mln rządowej dotacji na zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach i upowszechnianie edukacji przedszkolnej – poinformowała uczestników konferencji radca Różycka. Pieniądze te naliczono za miesiące od września do grudnia, dlatego w kolejnych latach suma ta będzie rosła. Wejście w życie ustawy spowoduje też, że od 1 września 2013 roku opłaty dla rodziców za 6 i 7 godzinę pobytu dziecka w przedszkolu spadną do 1 zł. Od 1 września 2014 roku 1 zł kosztować będzie każda z trzech dodatkowych godzin.

Do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych skierowano 28 lutego 2013 r. dwa projekty zmieniające rozporządzenia MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487, z późn. zm.). Joanna Wrona, dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych w MEN omówiła najważniejsze propozycje zmian w nowych aktach prawnych.

– Zapisy rozporządzeń w sprawie pomocy psychologiczno–pedagogicznej wprowadzone w 2010 r. budziły wiele kontrowersji. Najwięcej wątpliwości dotyczyło zapisu o obligatoryjnym powoływaniu zespołów nauczycieli oraz specjalistów pracujących z dziećmi wymagającymi dodatkowej pomocy edukacyjnej w celu zaplanowania, a potem udzielania tym dzieciom pomocy psychologiczno–pedagogicznej – wyjaśnia Joanna Wrona.

Zasadniczym celem zmian przepisów jest jeszcze lepsze pomaganie dzieciom wymagającym dodatkowej troski edukacyjnej. Nowe regulacje podkreślają konieczność zespołowej pracy nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów zarówno przy opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego jak i dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania takich uczniów.

Z kolei Magdalena Górowska-Fells, która od 2013 r. koordynuje działania Krajowego Biura Eurydice w FRSE przybliżyła uczestnikom konferencji priorytety wczesnej edukacji oraz opieki nad małym dzieckiem w Unii Europejskiej odpowiadając swoją prezentacją m.in. na pytania dokąd zmierza europejska edukacja przedszkolna oraz jakie wyzwania i zadania stoją w tej mierze przed polską edukacją nad małym dzieckiem. Podczas swojej prezentacji Magdalena Górowska-Fells podkreśliła, że Komisja Europejska zwraca uwagę na dwa istotne problemy tej edukacji: równości szans oraz efektywności edukacji. Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem powinna być powszechnie dostępna i wysokiej jakości. Dyskutowano również nad wiekiem przedszkolaków w związku z sugestiami, aby do tych placówek przyjmować jak najmłodsze dzieci. – Z doświadczeń wielu krajów wynika, że im bardziej wczesnym wieku zainwestujemy w edukację dziecka, tym większe są z tego korzyści w przyszłości – zapewniała Magdalena Górowska-Fells.

Temat zmian, tyle że związanych z podnoszeniem wiedzy i umiejętności przez nauczycieli wprowadzonych nowym rozporządzeniem w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, które weszło w życie 31.10 2012 r., kontynuowała również dr Danuta Elsner, konsultantka ds. zarządzania oświatą, członkini Kolegium Redakcyjnego „Dyrektora Szkoły”, autorka i współautorka wielu publikacji oświatowych.

W prezentacji skupiła się na zmianach w nowym rozporządzeniu dotyczących podejścia do procesu doskonalenia nauczycieli oraz kierunków tych zmian w systemie doskonalenia nauczycieli. W szczególności na nowym sposobie organizacji samodoskonalenia kadry zarządzającej oraz nauczycieli – pracy w sieci, czyli grupie osób lub instytucji złączonych więziami współpracy oraz wzajemnej informacji działającej w oparciu o aktywność członków. Uczestnicy konferencji zapoznali się z zasadami tworzenia sieci – społeczności wzajemnie się uczących w zespole, poznali formy i metody takiego doskonalenia, a także mocne i słabe strony sieci - społeczności doskonalącej wiedzę i umiejętności.

Do nowych form doskonalenia nauczycieli nawiązywała również Dorota Czerwonka, specjalista ds. szkoleń w projekcie „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym, kompleksowym wspomaganiu szkół” realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE). Wskazała ona oraz omówiła formy oraz sposoby realizacji zadań procesowego wspomagania przedszkola m.in. oparciu o oferty doskonalenia oraz sieci współpracy i samokształcenia, a także organizacje pracy w sieci oraz listę tematów opracowaną w projekcie ORE.

Uczestnicy konferencji mieli również możliwość zapoznania się z symulacją rozwoju poznawczego dzieci w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, którą zaprezentował dr Piotr Rycielski z Zespołu Wczesnej Edukacji IBE. Osoby zainteresowane bardziej szczegółowym przebiegiem konferencji odsyłamy do kwietniowego numeru „Dyrektora Szkoły”, w którym znajdzie się szersza relacja z wystąpień prezentowanych przez prelegentów oraz dyskusji.

Prelegenci

Prelegenci

Ewa Brańska

Redaktor Prowadzący „Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola.”

female

Dorota Czerwonka

pracownik merytoryczny oraz specjalista ds. szkoleń w projekcie systemowym „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Od roku 1990 związana z edukacją jako nauczycielka języka polskiego, wicedyrektor i dyrektor szkoły oraz przedszkola. Wysoko ceni sobie doświadczenia zdobywane w trakcie dotychczasowej pracy z różnymi przedstawicielami środowiska edukacyjnego, pracownikami systemu doskonalenia i trenerami.

female

Danuta Elsner

Niezależna konsultantka ds. zarządzania oświatą. Członkini Kolegium Redakcyjnego „Dyrektora Szkoły”. Autorka, współautorka i redaktorka wielu publikacji.

Magdalena Górowska-Fells

Absolwentka Instytutu Socjologii UW. Zatrudniona m.in. na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Biurze Tempus w Brukseli. Od roku 2000 pracuje w Krajowym Biurze Eurydice w FRSE, a od stycznia 2013 r. koordynuje jego działania.

Anna Kusz

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Z firmą ProgMan S.A. związana od 5 lat. Początkowo wiedzę merytoryczną z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych wiązała z rozwojem i wdrażaniem systemów  kadrowo - płacowych. Obecnie pracuje w zespole projektowym systemu iPrzedszkole. W wolnym czasie stawia na aktywność ruchową, prywatnie troskliwa mama i żona.

female

Beata Pawłowska

Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania, Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

dr Piotr Rycielski

Lider zespołu Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia. Absolwent psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendysta Institute for Social Research Uniwersytetu w Michigan. Interesuje się psychologią poznania społecznego, dynamiką małych grup oraz metodologią badań społecznych.

Organizator

Organizator

Przedszkola.edu.pl

DYREKTOR SZKOŁY

Dyrektor Szkoły Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej

"Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej" to najlepsze czasopismo dla dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych, odpowiedź na zapotrzebowanie dyrektorów, pomoc w ich codziennej pracy. "Dyrektor Szkoły" to kompendium wiedzy z zakresu zarządzania, prawa, finansów oraz polityki oświatowej. Poruszamy te zagadnienia, za które odpowiedzialność ponosi dyrektor szkoły, harmonogram poszczególnych artykułów dostosowując do kalendarium roku szkolnego i zadań stojących przed dyrektorem.   

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Partnerzy

Partnerzy

Progman

Progman jest częścią Wolters Kluwer, największego wydawcy publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim.

Progman oferuje kompleksowe i zintegrowane rozwiązania informatyczne dla szkół, przedszkoli, samorządów oraz innych jednostek sektora budżetowego. Szczególną uwagę zwraca na potrzeby placówek oświatowych, zwłaszcza w okresie zmian legislacyjnych oraz intensywnych reform w edukacji. Stały rozwój merytoryczny i technologiczny proponowanego oprogramowania wpływa na rosnący udział w rynku oświatowym i poszerzające się grono klientów. Jednocześnie jakość oferowanych rozwiązań i świadczonych usług, od lat utrzymuje się na wysokim poziomie. Miarą sukcesu marki Progman jest wiedza, doświadczenie oraz długotrwałe relacje z klientami.

Szeroki zakres oferty obejmuje systemy do:

 • obsługi finansowo-księgowej,
 • obsługi kadrowo-płacowej,
 • zarządzania majątkiem,
 • zarządzania przedszkolem,
 • organizacji oświaty,
 • analizy i wsparcia jakości kształcenia,
 • obsługi biblioteki,
 • obsługi poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • obsługi żywienia zbiorowego,
 • rozliczania opłat.

Patroni medialni

Bliżej przedszkola

BLIŻEJ PRZEDSZKOLA zajmuje się działalnością skierowaną do nauczycieli wychowania przedszkolnego:

Miesięcznik BLIŻEJ PRZEDSZKOLA to profesjonalne scenariusze zajęć i artykuły wraz opracowanymi do nich pomocami dydaktycznymi, tworzone przy współpracy z autorytetami wychowania przedszkolnego i nauczycielami. Serwis blizejprzedszkola.pl to baza pomocy dydaktycznych dla nauczycieli przedszkoli, ale Użytkownicy także są twórcami tej strony – to miejsce ich aktywności, dzielenia się doświadczeniem i inspiracjami poprzez zamieszczanie relacji z przedszkolnych wydarzeń czy zapraszanie do konkursów organizowanych przez placówki.

To również Wydawnictwo BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, czyli publikacje dla nauczycieli i rodziców oraz Akademia Edukacji – Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli, organizująca szkolenia na zamówienia rad pedagogicznych.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Przez ponad dwadzieścia lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) zmienia oblicze polskiej edukacji. Daje możliwość zdobycia zarówno wiedzy podstawowej, jak i specjalistycznej, w sposób formalny i akademicki oraz pozaformalny i praktyczny. Umożiwia rozwijanie pasji w odległych krajach i lokalnych społecznościach.

FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi. W latach 2007-2013 koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” ( Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

Równolegle Fundacja realizuje europejskie inicjatywy informacyjno-edukacyjne: European Language Label, eTwinning, Eurodesk Polska, Europass, Eurydice i EPALE. Wspiera również współpracę z krajami Wschodu poprzez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy SALTO z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu. FRSE od kilku lat jest też operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego działającego w ramach EOG oraz Funduszu Stypendialnego Sciex-NMSch. FRSE realizuje działania w ramach Priorytetu III: Wysoka jakość systemu oświaty POKL oraz Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER).

Rzecznik Praw Dziecka

Związek Gmin Śląska Opolskiego

Związek Gmin Śląska Opolskiego jest dobrowolnym związkiem międzygminnym, którego statutowym celem jest rozwój społeczny i gospodarczy gmin oraz regionu Śląska Opolskiego. Aktywnie działamy od 1991 r. Zrzeszamy obecnie 33 gminy. 

Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła

Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” powstało w 2001 roku. Od początku istnienia organizacji przyświeca idea promowania i wykorzystywania w swoich projektach uznanych i najnowszych metod kształcenia. Stowarzyszenie zakłada, iż nowoczesna szkoła oprócz pełnienia roli edukacyjnej, powinna stanowić także lokalne centrum aktywności społecznej. Zaangażowanie wszystkich członków i współpracowników Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła”, profesjonalne zarządzanie organizacją w oparciu o nowoczesne technologie z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi informatycznych, jak i aktywne członkostwo wielu naszych partnerów spowodowało, że jest ono obecnie największą w Polsce organizacją pozarządową prowadzącą działalność na rzecz edukacji. Stowarzyszenie skupia ponad 8490 czynnych członków i sympatyków. Działa jako organizacja non-profit. Będąc Organizacją Pożytku Publicznego od 10 lat prowadzi akcje związane ze zbieraniem oraz przekazywaniem środków pieniężnych pochodzących m.in. z 1% podatku dochodowego. Środki zebrane w ramach akcji przekazywane są na rozwój edukacji w Polsce, na projekty ogólnopolskie realizowane przez stowarzyszenie i projekty lokalne w oparciu o granty, które dostają Partnerzy Stowarzyszenia. Stowarzyszenie to organizacja, która aktywnie włącza się w życie społeczne na wielu płaszczyznach i z wieloma partnerami, dysponująca zarówno bardzo doświadczoną kadrą, wiedzą, jak i narzędziami pozwalającymi realizować najbardziej skomplikowane i zaawansowane technicznie, technologicznie i logistycznie projekty.

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Organizator
DYREKTOR SZKOŁY
Organizator
Partner
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com