Konferencja

XVI Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli

XVI Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Od ćwierć wieku oświata polska ulega ciągłym zmianom wynikającym zarówno z reform systemowych i strukturalnych, jak również mniej kontrolowalnych, ale nie mniej istotnych przemian cywilizacyjnych wynikających z globalizacji i rewolucji technologicznej. Czasopismo „Dyrektor Szkoły”, jako reprezentant środowiska kadry kierowniczej oświaty pełni istotną rolę integrującą menedżerów oświaty, liderów, edukatorów wokół najistotniejszych problemów i zadań. Tradycyjnym miejscem spotkań, debat i powstawania pomysłów stała się Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół, na której corocznie spotyka się kilkuset przedstawicieli kadry kierowniczej oświaty chłonnych informacji i nowej wiedzy, dyskusji z przedstawicielami władzy, organów prowadzących i nadzoru, korzystania z doświadczeń innych oraz poznawania nowych idei i rozwiązań.

Na XVI Krajowej Konferencji Dyrektorow Szkół i Przedszkoli, odbędzie się Gala 20-lecia czasopisma „Dyrektor Szkoły”  oraz Konkursu Super Dyrektor – www.SuperDyrektor.pl. 

Wśród prelegentów

Dr Russell J. Quaglia

Dr Russell J. Quaglia, prezes i założyciel Quaglia Institute for Student Aspirations

Szczegóły konferencji

Program

Program

W programie konferencji:

1. Wykład Dr. Russella Quaglia największego międzynarodowego autorytetu w dziedzinie rozwoju oraz wspomagania uczniów w realizacji ich aspiracji. 
 

2. Nowe projekty MEN oraz zmiany prawno-organizacyjne w roku szkolnym 2014/2015

2.1 Ustawa rekrutacyjna po roku – doświadczenia, wnioski, najważniejsze problemy, kolejne zmiany;

2.2 Nowy podręcznik:

a. Konsekwencje organizacyjne w planowaniu pracy szkoły, 
b. Nowy zakres odpowiedzialności dyrektora
c. Nowe zasady ustawy podręcznikowej a naruszenie dyscypliny finansów publicznych
d. Finansowanie podręczników przez samorządy.

2.3 Zatrudnianie asystentów nauczycieli w szkołach:

a. podstawa prawna zatrudnienia (art. 7e, art. 7f oraz art. 5d Ustawy o Systemie Oświaty); 

b. zasady wynagradzania;

c. wymagane kwalifikacje oraz zadania asystenta;

d. zaświadczenie o niekaralności wymagane przed zatrudnieniem.

2.4 Rozporządzenie w sprawie indywidulanego przygotowania przedszkolnego; 

2.5 Naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

2.6 Nowe zasady przeprowadzania egzamniów maturalnych i sprawdzianu szóstoklasistów.

3. Finansowanie oświaty – środki budżetowe i pozabudżetowe. Dotowanie przedszkoli i szkół, nowe rozdanie środków unijnych. Wystąpienie poprowadzi Jarosław Jankowski - Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych w MEN. 

4. Finansowanie publiczne oświaty publicznej i niepublicznej. 

5. Gala 20 lecia czasopisma „Dyrektor Szkoły” oraz Konkursu "Super Dyrektor"
6. Przestrzeń zarządzania i wpływu dyrektora szkoły. 

7. Budowanie pozycji dyrektora szkoły/ przedszkola jako lidera zmiany w środowisku szkolnym i lokalnym w kontekście opracowywania wizji rozwoju szkoły/ przedszkola, współpracy z organem prowadzącym, sprawowania nadzoru pedagogicznego, budowania przestrzeni szkoły, jako wspólnoty uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, kontaktów ze środowiskiem lokalnym. 

8. Nadzór pedagogiczny w praktyce - jak przygotować się do ewaluacji zewnętrznej, jak działać w trakcie, jak realizować wnioski pokontrolne. Ewaluacja, jako stały element pracy szkoły:

 • Przygotowanie, przebieg oraz wnioski pokontrolne ewaluacji zewnętrznej. Z praktyki dyrektora szkoły. 
   
 • Ewaluacja zewnątrzna w szkole i przedszkolu: Czego się spodziewać i jak się przygotować? 

9. Rola szkoły w kształtowaniu kompetencji uczenia się przez całe życie w kontekście Polskiej Ramy Kwalifikacji

10. Mistrzowie Kodowania.

11. Skuteczność edukacyjna, czyli używanie narzędzi, które działają. 

12. OdWażnie o Pokoleniach - Na drodze do porozumienia

 

13. Wellness w pracy dyrektora szkoły. 

 

Oprócz programu XVI KKDS uczestnicy mogą bezpłatnie wziąć udział w VII edycji konferencji Rozwiązania HR, która odbędzie się 22 października 2014 w Warszawie, również w hotelu Gromada. Wystąpienia prezentowane podczas tego wydarzenia będą niesamowitą okazją do pogłębienia wiedzy dotyczącej tematyki zarządzania zasobami ludzkimi w placówce oświatowej.

W programie m.in :

Social/Innovation - networking, employer branding, rekrutacja

  • Budowanie wizerunku pracodawcy
  • Wymiana informacji, komunikacja, budowanie społeczności w organizacji  
  • Techniki rekrutacyjne w organizacjach

Prelegenci

Prelegenci

Dr Russell J. Quaglia

Dr Russell J. Quaglia, prezes i założyciel Quaglia Institute for Student Aspirations, jest światowej sławy pionierem w dziedzinie edukacji znanym ze swojego niesłabnącego oddania dla uczniów i studentów. Przez media uznawany jest za autorytet w dziedzinie rozwoju i wspomagania uczniów i studentów w osiąganiu ich pragnień i zamiarów. Jego innowacyjna praca oraz wyniki przeprowadzonych badań zaowocowały wieloma publikacjami i licznymi prezentacjami wygłaszanymi na forum międzynarodowym, jak również wciąż pojawiającymi się nowymi przedsięwzięciami.
Russell J. Quaglia jest m.in. autorem badań My Voice, mających na celu ocenę przeprowadzanych kursów iKnow My Class, i kompleksowego internetowego programu My Aspirations Action Plan (MAAP), pomagającego osiągać zamierzone cele oraz śledzić postępy przy wsparciu dorosłego doradcy (Aspirations Advocate). Jego najnowsza książka zatytułowana Student Voice: The Instrument of Change już zyskała międzynarodowe uznanie. Zostanie również wydana w języku polskim przez wydawnictwo Wolters Kluwer.

Oprócz ufundowania i prowadzenia Quaglia Institute for Student Aspirations dr Russell J. Quaglia jest także założycielem oraz przewodniczącym Aspirations Academies Trust – funduszu, którego zadaniem jest finansowe wspieranie szkół podstawowych i średnich w Wielkiej Brytanii.
Łącząc ducha przedsiębiorczości z zaangażowaniem we wspieranie studentów w osiąganiu własnych celów, w 2012 r. dr Quaglia założył Q-Bean Coffee, instytucję przeznaczającą wypracowane zyski ze sprzedaży ekologicznej kawy na rzecz organizacji o charakterze edukacyjnym oraz przyznawanie stypendiów studenckich.
Doktor Russell J. Quaglia uzyskał dyplom licencjata w Assumption College, dyplom magistra ekonomii w Boston College oraz dyplom magistra i doktora edukacji na Uniwersytecie Columbia, gdzie specjalizował się w teorii organizacji zachowań. Za swoje poświęcenie na rzecz studentów został nagrodzony licznymi honorowymi doktoratami za działalność humanitarną. Praca dr. Quaglii zaowocowała udziałem w wielu krajowych i międzynarodowych komisjach, co odzwierciedla jego dążenia, by głos studentów był słyszany i uwzględniany w podejmowanych działaniach.

male

dr hab. Włodzimierz Włodarski

Jest doktorem habilitowanym, wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie zajmuje się zarządzaniem zasobami ludzkimi, samozarządzaniem, coachingiem i komunikacją w sytuacji konfliktu. Trener rozwoju ludzi, zajmuje się psychologią zarządzania i tworzeniem kapitału ludzkiego oraz społecznego. Prowadzi zajęcia z coachingu dla różnych firm i instytucji, wspomaga indywidualne osoby w ich dążeniu do urzeczywistnienia posiadanego potencjału kierowniczego i życiowego. Coach ICC oraz międzynarodowy Trener IANLP. Trener Transforming Communication, kursu do efektywnego prowadzenia trudnych rozmów między ludźmi. Wiele przeprowadzonych kursów dla firm i instytucji pomagających w osiąganiu skutecznych zmian na poziomie jednostki, grup i organizacji. Członek Rady Programowej pisma „Coaching Review”.
Przygotowuje publikację książkową pt. Różnorodny menedżer, czyli za granicą władzy, w której ukazuje możliwości kierowania ludźmi przy pomocy przeciwstawnych umiejętności, jakie powinna posiadać wysokokwalifikowana kadra kierownicza firm i instytucji.

male

Marcin Litwinowicz

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, od 1999 pracownik Wydziału Finansów Oświaty Starostwa Powiatu Warszawskiego, od 2005 r. do chwili obecnej naczelnik Wydziału Finansów i Infrastruktury Oświaty w Urzędzie m. st. Warszawy, współautor publikacji z zakresu finansowania edukacji.

male

dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz

Socjolog, doktor nauk humanistycznych pracuje w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu zarządzania w oświacie, a w szczególności z socjologii edukacji, zarządzania i przywództwa w oświacie. Jego badania dotyczą polityki oświatowej, procesu uczenia i nauczania, inicjatyw oświatowych i jakości edukacji oraz edukacji interkulturowej i tolerancji. 
Jest zaangażowany w projekty dotyczące autentycznego uczenia się, kształcenia dorosłych, postaw i przekonań nauczycieli. Jest koordynatorem (ze strony UJ) wprowadzania ewaluacji do nadzoru pedagogicznego.

Bartosz Sokoliński

Prezes i współwłaściciel w TO.BE Group, odpowiedzialny jest za zarządzanie i wizję firm oraz nadzorowanie strategii marketingowych klientów.

Swoją zawodową karierę rozpoczął jeszcze podczas studiów na Uniwersytecie War-szawskim (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych), w międzynarodowej – jednej z najlepszych i największych w Polsce – agencji public relations Alcat Communications. Po dwóch latach pracy w Polsce oraz Stanach Zjednoczonych został szefem warszaw-skiego biura odpowiedzialnym za Polskę oraz kraje Europy Środkowowschodniej. Kie-rował tam kilkunastoosobowym zespołem.

Od ponad 10 lat jest współwłaścicielem agencji reklamowej. Skończył studia po-dyplomowe o specjalizacji PR oraz dziennikarstwo prasowe w Centrum Dziennikarstwa prowadzonym przez Amerykańską Fundację Wolnych Mediów. W latach 1998-2002 był radnym w Gminie Michałowice.

Pracował i doradzał marketingowo m.in. takim firmom i organizacjom jak Agora, Alpha Consulting, Ardo, Bank Gospodarstwa Krajowego, C&A Polska, Cussons, Col-gate-Palmolive, Compress SA, Dynamics PR, Fomar Borg Automotive, Fundacja Roz-woju Społeczeństwa Informacyjnego, Gorenje, Haier, Ignitus, Kluthe Polska, Infor, Kwik-Fit, Narodowy Bank Polski, Merkator, Murator, PIAP, Platforma Obywatelska, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Prawo i Sprawiedliwość, Projekt: Polska, Prokom SA, Rzeczpospolita SA, Profile PR, Shell Autoserv, Stowarzyszenie Szkoła Liderów, Sygma Bank Polska, Unilever, World Young Business Achiever International.

Doradza i prowadzi szkolenia z zakresu komunikowania za pośrednictwem mediów tradycyjnych i społecznościowych, content marketingu, prowadzenia prezentacji, krea-tywności oraz edukacji.

Jest współzałożycielem – think-tanku politycznego „Forum OdNowa” oraz „Oby-wateli Nauki” – ruchu społecznego na rzecz dobrej nauki.

Prywatnie jest mężem, ojcem trójki dzieci i fanem squasha, tenisa i koszykówki.

Aleksandra Kostyra

Konsultantka wiodąca, dyrektor regionu Wielkopolska.

Jest psychologiem, trenerem i konsultantem z wieloletnim doświadczeniem w pracy dla biznesu.

Specjalizuje się w projektowaniu i realizacji programów rozwojowych z zakresu: przywództwa i zarządzania, budowania zespołów, komunikacji i asertywności, coachingu, programów rozwoju trenerów (Train the Trainers). W House of Skills pracuje od chwili powstania firmy.

Ukończyła studia na Wydziale Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, posiada wiele certyfikatów i licencji zawodowych, w tym Fierce Conversations.

Małgorzata Olszanowska

Trenerka / konsultantka / coach w House of Skills.

Obszary jej specjalizacji to: przywództwo m.in. w zakresie zarządzania zmianą, umiejętności menedżerskie, efektywność osobista, coaching, praca z trenerami (szkolenia, superwizja).Prowadzi warsztaty wspierające wdrożenia - kompetencji, oceny, efektywnej komunikacji.
Przygotowując i wdrażając rozwiązania rozwojowe kieruje się filozofią małych kroków, które mogą doprowadzić do wielkich zmian. Pyta, jaki mały krok można zrobić już dziś, aby uzyskać to na czym nam zależy w przyszłości.
Posiada certyfikaty uprawniające do stosowania narzędzi psychometrycznych oraz licencyjnych programów szkoleniowych, w tym jest licencjonowaną trenerką Fierce Conversations.
Jest absolwentką Papieskiego Wydziału Teologicznego (Wydział Pedagogiki) oraz Akademii Teologii Katolickiej (Wydział Psychologii).

female

Beata Ciężka

Od 1995 r. zajmuje się ewaluacją w sektorze oświaty, pracuje również jako ewaluator programów i projektów UE. Specjalizuje się w ewaluacji projektów edukacyjnych, badaniach jakościowych i prowadzeniu analiz eksperckich. Jest autorką i realizatorską szkoleń i studiów podyplomowych z zakresu ewaluacji, prowadzi szkolenia nt. ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w szkołach i placówkach oświatowych.

Leszek Ciesielski

Dyrektor I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni im. Zasłużonych Ludzi Morza. Nauczyciel dyplomowany z 35 letnim stażem pedagogicznym, posiada III st. spec. zawodowej w dziedzinie nauczania biologii. Autor programu nauczania zatwierdzonego w MEN, współautor innowacji pedagogicznej, tzw. klas uniwersyteckich realizujących program nauczania we współpracy z uczelniami wyższymi Trójmiasta. 
Ukończył liczne kursy, szkolenia i seminaria z zakresu metodyki, pedagogiki, profilaktyki, zastosowania technologii informacyjnych i komputerowych. Jest egzaminatorem OKE. Opracował upowszechniający się w całej Polsce nowatorski autorski system analiz wyników maturalnych, tj. metodologię i założenia oprogramowania komputerowego „Analizator matur”. System został rekomendowany w publikacji Prof. dr hab. B. Niemierko „Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki” (WSiP S.A. Warszawa 2007). Był wielokrotnie prelegentem na szkoleniach i konferencjach w zakresie nauczanego przedmiotu, w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony środowiska edukacji regionalnej oraz dydaktyki i metodyki nauczania. Prowadził szkolenia nt. metodologii opracowania programów autorskich, szkolenia w zakresie obsługi komputera i stosowania technologii informatycznych w nauczaniu i zarządzaniu w szkole, w zakresie pomiaru dydaktycznego i egzaminowania min. w związku z opracowaniem własnej autorskiej koncepcji analizowania wyników egzaminów zewnętrznych wspartej oprogramowaniem komputerowym ProgMan. Opracował podstawy metodologiczne i organizacyjne programu komputerowego „System Zarządzania Informacją” ProgMan, który wspiera zainteresowanych dyrektorów w efektywnym zarządzaniu szkołą i podnoszeniem jakości jej pracy.

Beata Dyraga

Trener psychologii biznesu, coach, nauczyciel świadomego rozwoju, prekursorka wellnessu korporacyjnego w Polsce. Założycielka Grupy szkoleniowo-doradczej PRODIALOG (www.prodialog.pl), zajmującej się kompleksowymi programami wellness dla firm oraz szkoleniami biznesowymi. 
Konsultant strategiczny i merytoryczny w zakresie programów corporate wellness, inspirujący mówca i trener. Autorka wielu publikacji na ten temat, artykułów, gość programów radiowych, konferencji i seminariów. Wykładowca SGH. Jest też twórcą i nauczycielem Praktyki Świadomej Obecności (www.beatadyraga.pl), propagatorem i liderem ruchu „Obecny-podaj dalej”. 
W każdym aspekcie swojej pracy wprowadza nurt poza-intelektualnego potencjału człowieka. W sposób unikalny łączy wieloletnie doświadczenie w pracy z człowiekiem, strategiczny umysł i znajomość świata biznesu. 
„Bo w biznesie najważniejszy jest człowiek”.

male

Marek Jędryka

Jest nauczycielem języka angielskiego i trenerem z 20 letnim stażem. Jako trener pracował dla szeregu instytucji edukacyjnych i dla jednostek biznesowych. Interesuje go wpływ czynników zewnętrznych, w tym nowoczesnej technologii, jako narzędzi podnoszenia skuteczności edukacyjnej i wzmacniania motywacji uczniów, a także praktyczne wykorzystanie pomiaru dydaktycznego w podnoszeniu kompetencji językowych uczniów. Wierzy, że dobrze prowadzone pomiary połączone z wykorzystaniem oceniania kształtującego skutecznie i w sposób wymierny pomagają uczniom osiągać lepsze wyniki i budować poczucie własnej wartości. Obecnie Marek Jędryka pracuje jako trener wydawnictwa Pearson prowadząc warsztaty szkoleniowe dotyczące m.in. wykorzystania nowoczesnych technologii i narzędzi diagnostycznych w edukacji.

Jarosław Jankowski

Urzędnik administracji państwowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, od roku 2012 zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych, odpowiedzialny za wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie edukacji. Uczestniczy w negocjacjach z Komisją Europejską dotyczących zakresu wsparcia z EFS dla edukacji na lata 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

DYREKTOR SZKOŁY

Dyrektor Szkoły Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej

"Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej" to najlepsze czasopismo dla dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych, odpowiedź na zapotrzebowanie dyrektorów, pomoc w ich codziennej pracy. "Dyrektor Szkoły" to kompendium wiedzy z zakresu zarządzania, prawa, finansów oraz polityki oświatowej. Poruszamy te zagadnienia, za które odpowiedzialność ponosi dyrektor szkoły, harmonogram poszczególnych artykułów dostosowując do kalendarium roku szkolnego i zadań stojących przed dyrektorem.   

Przed Szkołą Poradnik Dyrektora Przedszkola

Kwartalnik dedykowany osobom zajmującym się edukacją elementarną -poświęcony jest edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Znajdziecie w nim Państwo:

 • informacje na temat zmian w prawie oświatowym z komentarzami ekspertów,
 • materiały związane z finansami w przedszkolu,
 • informacje o sprawowaniu nadzoru pedagogicznego w przedszkolu,
 • artykuły naukowców, pracowników uczelni pedagogicznych o najnowszych rozwiązaniach metodycznych, prowadzonych przez nich badaniach i płynących z nich wnioskach dla praktyki przedszkolnej i szkolnej.

Przed Szkołą stanowi forum wymiany doświadczeń praktycznych, rozwiązań organizacyjnych i pedagogicznych - przykładów dobrej praktyki.

Służymy radą i pomocą, a także korzystamy z doświadczeń przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego.

Przed Szkołą cieszy się zaufaniem 5000 czytelników. Jego tematyka jest dostosowywana do zgłaszanych przez Państwa potrzeb i sugestii.

Redaktorem prowadzącym jest Ewa Brańska.

www.samorzad.LEX.pl

Serwis Samorządowy Wolters Kluwer tworzony jest z myślą o wszystkich osobach, którym bliska jest tematyka samorządową. Na stronie www.samorzad.lex.pl znajdują się informacje przydatne dla pracowników administracji samorządowej oraz radnych jednostek samorządu terytorialnego.

W Serwisie Samorządowym zamieszczamy informację prawną związaną z organizacją i funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oraz z zadaniami realizowanymi przez organy samorządu. Tu również znajdą Państwo Aktualności, a także szersze opracowania zagadnień nurtujących środowisko samorządowców.

Na łamach Serwisu Samorządowego publikujemy, koncentrujące się na praktycznych aspektach omawianego zagadnienia, komentarze specjalistów. Znajdujące się w kategorii Sprawy Samorządowe publikacje zawierają konkretne przykłady rozwiązań, jakie mogą być zastosowane przez specjalistę w danej sytuacji. Wskazują także na doktrynalne problemy związane z danym zagadnieniem. Ich zawartość sprawia, że są użyteczne w wielu przypadkach i odpowiadają potrzebom różnych Użytkowników.

W Serwisie Samorządowym znajdą Państwo opisane w przyjazny sposób najnowsze informacje z zakresu szeroko pojętego prawa samorządowego. W kategorii Omówienia zmian w prawie nasi eksperci prezentują Państwu najświeższe informacje dotyczące zmian w prawie. W kategorii Omówienie orzecznictwa codziennie prezentujemy Państwu opracowania najważniejszych orzeczeń dla samorządu terytorialnego.

Kategoria kategorii Pytania i odpowiedzi zawiera wyczerpujące odpowiedzi ekspertów na praktyczne pytania z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, zamówień publicznych czy ochrony zdrowia. Poruszamy wszystkie najważniejsze tematy związane z działalnością samorządu.

Serwis internetowy to także wybrane ujednolicone akty prawne, teksty orzeczeń wraz z uzasadnieniem, przydatne wzory i glosy. W Serwisie Samorządowym znajdą Państwo również informacje o szkoleniach, konferencjach oraz o promocjach i najlepszych publikacjach branżowych z oferty księgarni Profinfo.pl.

Integrujemy aktywnie środowisko samorządowców – Serwis Samorządowy www.samorzad.lex.pl

Partnerzy

Partnerzy

House of Skills

House of Skills to wiodąca marka na polskim rynku usług doradczo-szkoleniowych. Celem naszego działania jest dostarczanie skutecznej odpowiedzi na kluczowe wyzwania menedżerskie. House of Skills jest partnerem wielu międzynarodowych organizacji. Pracujemy zgodnie ze światowymi  standardami, oferując licencjonowane i autorskie know-how. Niezwykle ważne dla nas jest to, aby renomowane, sprawdzone na świecie rozwiązania można było efektywnie adaptować w polskich warunkach. Nasz know-how uporządkowany jest zgodnie ze zdefiniowanymi przez nas obszarami wyzwań menedżerskich: Strategie, Przywództwo, Talenty, Efektywność, Fundamenty pracy menedżera.

Przed Szkołą Poradnik Dyrektora Przedszkola

Kwartalnik dedykowany osobom zajmującym się edukacją elementarną -poświęcony jest edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Znajdziecie w nim Państwo:

 • informacje na temat zmian w prawie oświatowym z komentarzami ekspertów,
 • materiały związane z finansami w przedszkolu,
 • informacje o sprawowaniu nadzoru pedagogicznego w przedszkolu,
 • artykuły naukowców, pracowników uczelni pedagogicznych o najnowszych rozwiązaniach metodycznych, prowadzonych przez nich badaniach i płynących z nich wnioskach dla praktyki przedszkolnej i szkolnej.

Przed Szkołą stanowi forum wymiany doświadczeń praktycznych, rozwiązań organizacyjnych i pedagogicznych - przykładów dobrej praktyki.

Służymy radą i pomocą, a także korzystamy z doświadczeń przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego.

Przed Szkołą cieszy się zaufaniem 5000 czytelników. Jego tematyka jest dostosowywana do zgłaszanych przez Państwa potrzeb i sugestii.

Redaktorem prowadzącym jest Ewa Brańska.

Prawo Oświatowe

Serwis Prawo Oświatowe to informacje o przepisach prawa oświatowego, pomoc w ich interpretacji i praktycznym zastosowaniu.

Jest to narzędzie nieodzowne w zarządzaniu szkołą, przedszkolem i inną placówką oświatową.

Progman

Progman jest częścią Wolters Kluwer, największego wydawcy publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim.

Progman oferuje kompleksowe i zintegrowane rozwiązania informatyczne dla szkół, przedszkoli, samorządów oraz innych jednostek sektora budżetowego. Szczególną uwagę zwraca na potrzeby placówek oświatowych, zwłaszcza w okresie zmian legislacyjnych oraz intensywnych reform w edukacji. Stały rozwój merytoryczny i technologiczny proponowanego oprogramowania wpływa na rosnący udział w rynku oświatowym i poszerzające się grono klientów. Jednocześnie jakość oferowanych rozwiązań i świadczonych usług, od lat utrzymuje się na wysokim poziomie. Miarą sukcesu marki Progman jest wiedza, doświadczenie oraz długotrwałe relacje z klientami.

Szeroki zakres oferty obejmuje systemy do:

 • obsługi finansowo-księgowej,
 • obsługi kadrowo-płacowej,
 • zarządzania majątkiem,
 • zarządzania przedszkolem,
 • organizacji oświaty,
 • analizy i wsparcia jakości kształcenia,
 • obsługi biblioteki,
 • obsługi poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • obsługi żywienia zbiorowego,
 • rozliczania opłat.

Instytut Badań Edukacyjnych

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Od 1 października 2010 r. Instytut zgodnie z Ustawą o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. nr 96, poz. 618) przyjął formę instytutu badawczego.

Do głównych obszarów zainteresowań badawczych Instytutu należą:

 • nowa podstawa programowa oraz problemy dydaktyk przedmiotowych,
 • pomiar i analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 • psychologiczne i pedagogiczne podstawy osiągnięć szkolnych,
 • relacje pomiędzy systemem edukacji a rynkiem pracy, w tym zwłaszcza monitorowanie sytuacji osób młodych wchodzących na rynek pracy,
 • uczenie się przez całe życie (lifelong learning) i badania systemu kwalifikacji,
 • ekonomiczne uwarunkowania kształcenia, finansowanie edukacji i inne szeroko rozumiane problemy ekonomii edukacji,
 • warunki pracy, czas pracy, status zawodowy i kompetencje nauczycieli,
 • instytucjonalno-prawne problemy systemu edukacji i polityki edukacyjnej.

 

Instytut zatrudnia ponad 130 badaczy zajmujących się edukacją – głównie socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów, politologów – z których większość to wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenia zawodowe, które poza badawczymi obejmują też pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii i organizacjach pozarządowych.

Instytut współpracuje z Głównym Urzędem Statystycznym i Centralną Komisją Egzaminacyjną, a w powiększającej się sieci współpracy znajdują się też samorządy terytorialne, szkoły, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe oraz krajowe i zagraniczne ośrodki badawcze i organizacje międzynarodowe.

Instytut promuje stosowanie zasady podejmowania decyzji w oparciu o wyniki badań (evidence-based policy and practice) i szczególnie dużą wagę przywiązuje się do badań, których wyniki mogą zostać wykorzystane w praktyce i polityce edukacyjnej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym.

Samsung Electronics

Samsung Electronics Co., Ltd. zajmuje pozycję światowego lidera w dziedzinie technologii. Liczne odkrycia i nowatorskie rozwiązania firmy rewolucjonizują świat nowych urządzeń i otwierają przed ludźmi na całym świecie nieznane dotąd możliwości. Spółka zatrudnia 286 000 pracowników w 80 krajach, a jej roczne obroty wynoszą 216,7 mld USD. 

PEARSON

Pearson jest światowym liderem w dostarczaniu kompleksowych i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla uczących się, nauczycieli, instytucji i rządów. Naszą misją jest poprawianie jakości życia ludzi poprzez kształcenie wspierane jakościowymi produktami i usługami. 
W centrum uwagi zawsze stawiamy uczących się. Wspieramy edukację szkolną, akademicką, pozaszkolną i zawodową wszystkich, w każdym wieku i na każdym etapie nauczania. Naszym najważniejszym celem jest maksymalizacja postępów uczących się, dlatego podjęliśmy zobowiązanie do mierzenia skuteczności edukacyjnej (Efficacy) naszych rozwiązań i ich realnego wpływu na wyniki uczenia się. 
Świadczymy usługi w zakresie kształcenia oraz oceny w ponad 100 krajach, a nasze kursy i zasoby edukacyjne dostępne są w postaci drukowanej oraz cyfrowej. Uczestniczymy i aktywnie wspieramy transformacje systemów edukacji na całym świecie, tworząc nowe standardy nauczania. 
Warszawski oddział firmy koordynuje działania Pearsona w 33 krajach Europy Centralnej, Wschodniej oraz Skandynawii. Wśród oferowanych usług i narzędzi znajdują się między innymi platformy edukacyjne, programy szkoleniowe dla nauczycieli, repozytoria treści dydaktyczno-naukowych, otwarte zasoby dydaktyczne, egzaminy (PTE, LCCI), jak i szereg międzynarodowych kwalifikacji zawodowych i akademickich (BTEC i PQI). 

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

ul. Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa
tel.: (22) 533 15 33
fax: (22) 533 15 34
infolinia 800 12 00 76

Patroni honorowi

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Opolskie Kuratorium Oświaty

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego jest stowarzyszeniem o zasięgu wojewódzkim, które działa od 2000 roku. Celem działania Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów środowiska wiejskiego oraz współdziałanie z gminami w zakresie działalności nad podniesieniem dobrobytu kulturalnego i materialnego gmin wiejskich. Obecnie do Związku należą 4 gminy (na 110 gmin możliwych) z obszaru województwa podlaskiego. Wspólne działania za pośrednictwem Związku pomagają w sposób zorganizowany walczyć o interesy członków. Działania prowadzone są na wielu płaszczyznach. Dotyczą zarówno negocjacji ze stroną rządową, szczeblem wojewódzkim oraz z instytucjami mającymi w zakresie swego działania sprawy mieszkańców wsi, wymiany doświadczeń pomiędzy członkami, jak  też  działań w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin.

Pomorskie Kuratorium Oświaty

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Patroni medialni

www.oswiata.ABC.com.pl

Progman

Progman jest częścią Wolters Kluwer, największego wydawcy publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim.

Progman oferuje kompleksowe i zintegrowane rozwiązania informatyczne dla szkół, przedszkoli, samorządów oraz innych jednostek sektora budżetowego. Szczególną uwagę zwraca na potrzeby placówek oświatowych, zwłaszcza w okresie zmian legislacyjnych oraz intensywnych reform w edukacji. Stały rozwój merytoryczny i technologiczny proponowanego oprogramowania wpływa na rosnący udział w rynku oświatowym i poszerzające się grono klientów. Jednocześnie jakość oferowanych rozwiązań i świadczonych usług, od lat utrzymuje się na wysokim poziomie. Miarą sukcesu marki Progman jest wiedza, doświadczenie oraz długotrwałe relacje z klientami.

Szeroki zakres oferty obejmuje systemy do:

 • obsługi finansowo-księgowej,
 • obsługi kadrowo-płacowej,
 • zarządzania majątkiem,
 • zarządzania przedszkolem,
 • organizacji oświaty,
 • analizy i wsparcia jakości kształcenia,
 • obsługi biblioteki,
 • obsługi poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • obsługi żywienia zbiorowego,
 • rozliczania opłat.

Perspektywy

Od z górą 20 lat Perspektywy pomagają młodzieży w dokonywaniu wyborów edukacyjnych. Wydawnictwo służyło pomocą 22. kolejnym rocznikom maturzystów, przygotowujących się do egzaminu dojrzałości i przyszłych studiów. Coraz częściej rodzice naszych Czytelników przypominają sobie, że w Informatorach Perspektyw poszukiwali pomysłu na własną edukacyjną drogę. Dzisiaj - zarówno oni, jak i ich dzieci - korzystają przede wszystkim z informacji publikowanych w Internecie.

Aby mieć gwarancję:

•rzetelności danych ( zbieramy je systematycznie, korzystając z uchwał senatów uczelni i rad pedagogicznych oraz z wieloźródłowej informacji zewnętrznej);

•porównywalności ofert studiów w różnych uczelniach (porównywarka studiów w MegaBazie portalu Perspektywy);

•dostępu do opinii jakościowych na temat szkół wyższych i kierunków studiów (Ranking Szkół Wyższych i Ranking Kierunków Studiów, Ranking MBA), a także do obiektywnych kryteriów oceny liceów i techników(ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych).

Warto sięgać nie tylko do drukowanych publikacji, ale aktualizowanych na bieżąco zasobów informacji w serwisach portalu Perspektywy, a także docierania do nich za pomocą aplikacji mobilnych. Początek tej najnowszej możliwości daliśmy już wiosną 2012 roku, wprowadzając do nowej komunikacyjnej przestrzeni projekt Study in Poland.

Nie rezygnujemy z tradycyjnych form, czyli z Magazynu Edukacyjnego Perspektywy oraz drukowanych Informatorów, cieszących się nadal zainteresowaniem Czytelników. Każdy z nas potrafi przytoczyć opinie osób podkreślających większą wiarygodność słowa drukowanego, formę ułatwiającą lekturę, czy wreszcie przyjemność obcowania z zapachem drukarskiej farby…

W konstrukcji ofert marketingowych zawsze łączymy informację o szkole/uczelni i jej ofercie w naszych serwisach internetowych z kwintesencją informacyjną w drukowanej wersji, adresowanej do konkretnej grupy docelowej.

Rekomendujemy reklamy w naszych drukowanych informatorach edukacyjnych, do budowania wizerunku szkoły/uczelni. Okresowe akcje bannerowe w Internecie, artykuły sponsorowane, wizytówki Uczelni, wyróżnienia w MegaBazie, mailingi do maturzystów i ich nauczycieli, to standardowe formy kampanii, jakie stawiamy do dyspozycji w czasie intensywnych działań rekrutacyjnych w różnych momentach roku szkolnego/akademickiego.

Do Państwa dyspozycji stawiamy także targi edukacyjne: wiosenne, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie i jesienne, Salony Maturzystów, w 18 ośrodkach akademickich kraju.

Jesteśmy przekonani, iż zróżnicowana - współczesna i tradycyjna, a przede wszystkim uniwersalna - oferta Perspektyw stanie się ważnym wsparciem w promocyjnych działaniach szkół/uczelni oraz w przygotowaniu sukcesu rekrutacji na rok 2013/14.

Perspektywy Press

Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła

Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” powstało w 2001 roku. Od początku istnienia organizacji przyświeca idea promowania i wykorzystywania w swoich projektach uznanych i najnowszych metod kształcenia. Stowarzyszenie zakłada, iż nowoczesna szkoła oprócz pełnienia roli edukacyjnej, powinna stanowić także lokalne centrum aktywności społecznej. Zaangażowanie wszystkich członków i współpracowników Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła”, profesjonalne zarządzanie organizacją w oparciu o nowoczesne technologie z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi informatycznych, jak i aktywne członkostwo wielu naszych partnerów spowodowało, że jest ono obecnie największą w Polsce organizacją pozarządową prowadzącą działalność na rzecz edukacji. Stowarzyszenie skupia ponad 8490 czynnych członków i sympatyków. Działa jako organizacja non-profit. Będąc Organizacją Pożytku Publicznego od 10 lat prowadzi akcje związane ze zbieraniem oraz przekazywaniem środków pieniężnych pochodzących m.in. z 1% podatku dochodowego. Środki zebrane w ramach akcji przekazywane są na rozwój edukacji w Polsce, na projekty ogólnopolskie realizowane przez stowarzyszenie i projekty lokalne w oparciu o granty, które dostają Partnerzy Stowarzyszenia. Stowarzyszenie to organizacja, która aktywnie włącza się w życie społeczne na wielu płaszczyznach i z wieloma partnerami, dysponująca zarówno bardzo doświadczoną kadrą, wiedzą, jak i narzędziami pozwalającymi realizować najbardziej skomplikowane i zaawansowane technicznie, technologicznie i logistycznie projekty.

natablicy.pl

EIN Stowarzyszenie Edukacja I Nauka

Stowarzyszenie Edukacja i Nauka jest organizacją pozarządową, której celem głównym jest wspieranie rozwoju edukacji i nauki w Polsce. Stowarzyszenie podejmuje innowacyjne i kreatywne działania mające na celu wyrównywanie szans w dostępie do wiedzy i kultury oraz aktywizację zawodową. Promujemy edukację, kulturę, prozdrowotne walory sportu, stosowanie nowoczesnych metod nauczania, a także kształcenie ustawiczne.

Założone cele realizujemy za pomocą ciekawych i nieszablonowych projektów edukacyjnych i badawczych.

Stowarzyszenie Edukacja i Nauka zajmuje się również tworzeniem i realizacją projektów wspierających działalność polskich gmin. Mamy duże doświadczenie i skuteczność w pozyskiwaniu grantów ze środków unijnych i krajowych.

Polskie Centrum Edukacji

Polskie Centrum Edukacji jest placówką oświatową, która od 2003 roku z powodzeniem organizuje kursy maturalne, kursy gimnazjalne oraz przygotowujące do testów kompetencji dla uczniów klas szóstych, a także szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, prawa administracyjnego, konstytucyjnego oraz zamówień publicznych. Bogate doświadczenie w zakresie przygotowania do matury oraz pozostałych egzaminów procentuje coraz większą rzeszą słuchaczy zadowolonych z naszych usług. Nad kwalifikacjami nauczycieli, jakością zajęć i realizacją programów nauczania czuwa Mazowieckie Kuratorium Oświaty. Od kilku lat specjalizujemy się również w pozyskiwaniu środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zespół projektowy naszej firmy jest przygotowany do samodzielnego opracowywania i zarządzania projektami, a także do  przygotowywania i realizacji projektów we współpracy partnerskiej z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami na terenie całego kraju. Nasza działalność obejmuje całość procesu aplikowania i implementacji: - wybór instytucji grantodawczej oraz właściwego konkursu, - konstruowanie wniosków o dofinansowanie, - realizację projektu - rozliczanie oraz sprawozdawczość. Nasze działania kierujemy są do wszystkich osób i instytucji, którym zależy na wysokiej jakości procesu nauczania i podnoszeniu kwalifikacji. Dzięki konkursom dotacyjnym możemy z powodzeniem realizować zarówno inwestycje o charakterze infrastrukturalnym, jak i projekty podnoszące kwalifikacje różnych grup społecznych – od szkoleń pracowników administracyjnych, poprzez szkolenia dla bezrobotnych, aż po programy wyrównujące poziom edukacji dzieci i młodzieży mających problemy z nauką szkolną oraz rozwijające ich talenty.

EID Edukacja Internet Dialog

Portal Edukacja Internet Dialog (eid.edu.pl) to otwarta, autonomiczna platforma służąca swobodnej wymianie myśli, poglądów i komentarzy, tak o współczesnej, jak i o "przyszłej" edukacji; wirtualna przestrzeń sprzyjająca nawiązywaniu efektywnego dialogu; przestrzeń, w której bez trudu odnajdują się reprezentanci wszystkich, bez wyjątku, środowisk zaangażowanych w proces szeroko pojętego kształcenia.

Dziennik Warto Wiedzieć

Dziennik Warto Wiedzieć to ogólnopolski portal poświęcony problematyce funkcjonowania samorządu terytorialnego. Portal prowadzony jest w formule dziennika, a wydawcą jest Związek Powiatów Polskich (więcej o ZPP na stronie www.zpp.pl). Materiały umieszczane w Dzienniku Warto Wiedzieć kierowane są zarówno do pracowników samorządowych, radnych, jak i do innych osób zainteresowanych bliższym poznaniem zagadnień istotnych dla działania gmin, powiatów i województw.  

Fundacja alter eko

Fundacja alter eko powstała by propagować zrównoważony rozwój oraz działania twórcze na styku ekologii, kultury i sztuk wizualnych. Jednym z głównych zadań Fundacji jest podejmowanie inicjatyw podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa oraz realizacja kompleksowych zielonych programów dla szkół, instytucji, społeczności lokalnych. Fundacja jest autorem wielu projektów ekologicznych, w tym zielonych eventów i akcji ekomotywacyjnych, szkolnych lekcji przyrodniczych, warsztatów dziecięcych i rodzinnych, a także szkoleń celowych i programów doradztwa. Do powierzonych zadań interdyscyplinarny zespół Fundacji alter eko podchodzi z pasją i entuzjazmem, wychodząc poza schematy konwencjonalnych metod i rozwiązań.

Oficyna Wydawnicza Impuls

Oficyna Wydawnicza Impuls to zlokalizowane w Krakowie wydawnictwo i księgarnia internetowa oferująca publikacje z zakresu nauk społecznych, poradniki dla rodziców i nauczycieli, publikacji szeroko pojętej pedagogiki, w tym specjalnej, przedszkolnej i wczesnoszkolnej, muzyki i sztuki, psychologii, socjologii, alternatywnych dziedzin edukacji akademickiej: arteterapia, biblioterapia, dogoterapia czy edukacja międzykulturowa. Oferujemy książki tradycyjne oraz w formacie ebook. Ponadto oferujemy kompleksowy cykl wydawniczy. Mam nadzieję, że wielu czytelników skorzysta z naszej oferty wydawniczej, a może dołączą do coraz większego grona autorów interesujących publikacji. Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły, sugestie, propozycje. Zapraszam i zachęcam do częstych odwiedzin naszej strony internetowej, do wydawnictwa, księgarni i bibliotek. Zapraszam Czytelników i nowych autorów do częstych odwiedzin naszej strony internetowej, do wydawnictwa, do nas!

Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji

Stowarzyszenie "Rodzice w Edukacji" zrzesza rodziców oraz przedstawicieli Rad Rodziców i Rad Szkół z Warszawy i całej Polski.

Stowarzyszenie jest organizacją działającą na rzecz budowania i wspierania samorządności rodziców w szkole poprzez szkolenie i wzmacnianie Rad Rodziców i Rad Szkół.

Upowszechniamy prawa i obowiązki rodziców oraz budujemy wizerunek kompetentnego rodzica, profesjonalnie wspierającego swoje dziecko w procesie rozwoju, wychowania i edukacji.

Promując partycypację rodziców w życiu szkoły, tworzymy klimat dialogu oparty na partnerskich relacjach uczniów, rodziców i nauczycieli. Działania te sprzyjają budowaniu kapitału społecznego szkoły i kształtowaniu odpowiedzialnych postaw obywatelskich.

Bliżej przedszkola

BLIŻEJ PRZEDSZKOLA zajmuje się działalnością skierowaną do nauczycieli wychowania przedszkolnego:

Miesięcznik BLIŻEJ PRZEDSZKOLA to profesjonalne scenariusze zajęć i artykuły wraz opracowanymi do nich pomocami dydaktycznymi, tworzone przy współpracy z autorytetami wychowania przedszkolnego i nauczycielami. Serwis blizejprzedszkola.pl to baza pomocy dydaktycznych dla nauczycieli przedszkoli, ale Użytkownicy także są twórcami tej strony – to miejsce ich aktywności, dzielenia się doświadczeniem i inspiracjami poprzez zamieszczanie relacji z przedszkolnych wydarzeń czy zapraszanie do konkursów organizowanych przez placówki.

To również Wydawnictwo BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, czyli publikacje dla nauczycieli i rodziców oraz Akademia Edukacji – Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli, organizująca szkolenia na zamówienia rad pedagogicznych.

Biblioteka w szkole

Agencja Sukurs – Wydawca czasopism dla nauczycieli.

„Biblioteka w Szkole” to niezbędnik każdego nauczyciela bibliotekarza. Pomaga przekształcać i prowadzić nowoczesną, lubianą i aktywną bibliotekę szkolną. Miesięcznik od 24 lat jest jednym z najpopularniejszych czasopism dla nauczycieli, ocenionym w ankiecie czytelników na 5,2/6. Zawiera przede wszystkim materiały praktyczne – m.in. porady ekspertów, scenariusze zajęć, materiały repertuarowe i promocyjne oraz wiele porad prawnych. Co kwartał czytelnicy otrzymują gratis kwartalnik „Biblioteka – Centrum Informacji” o komputeryzacji bibliotek i czytelnictwa, a co miesiąc plakat promujący bibliotekę. Szczegóły: www.bibliotekawszkole.pl


„Świetlica w Szkole” to dwumiesięcznik, jedyne na rynku czasopismo poświęcone prowadzeniu świetlicy. Pełne praktycznych materiałów, jak: scenariusze zajęć, gier i przedstawień, artykuły problemowych (m.in. kwestia sześciolatków w szkole), porady ekspertów, graficzne materiały do pracy z dziećmi, porady prawne i dotyczące awansu, kalendarz świetlicy i inne. Czasopismo ma za zadanie sprawić, by uczniowie w świetlicy nigdy się nie nudzili, a codziennie spędzany tam czas nie był czasem straconym, lecz dopełnieniem zajęć edukacyjnych. Szczegóły: www.swietlicawszkole.pl


„Wszystko dla Szkoły” to innowacyjny miesięcznik składający się wyłącznie z materiałów graficznych dla szkół. Każdy numer zawiera plakaty dydaktyczne, gazetki ścienne, plakaty okolicznościowe i społeczne itp. dla szkół wszystkich typów. Są nowoczesne, aktualne; stworzone, by zaciekawić ucznia i nie wydawać majątku na tradycyjne plansze dydaktyczne. Odtąd szkoła będzie przygotowana na każde wydarzenie, święto i rocznicę oraz poprawi swój wizerunek w oczach uczniów. 

Przedszkola.edu.pl

Sponsorzy

Progman

Progman jest częścią Wolters Kluwer, największego wydawcy publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim.

Progman oferuje kompleksowe i zintegrowane rozwiązania informatyczne dla szkół, przedszkoli, samorządów oraz innych jednostek sektora budżetowego. Szczególną uwagę zwraca na potrzeby placówek oświatowych, zwłaszcza w okresie zmian legislacyjnych oraz intensywnych reform w edukacji. Stały rozwój merytoryczny i technologiczny proponowanego oprogramowania wpływa na rosnący udział w rynku oświatowym i poszerzające się grono klientów. Jednocześnie jakość oferowanych rozwiązań i świadczonych usług, od lat utrzymuje się na wysokim poziomie. Miarą sukcesu marki Progman jest wiedza, doświadczenie oraz długotrwałe relacje z klientami.

Szeroki zakres oferty obejmuje systemy do:

 • obsługi finansowo-księgowej,
 • obsługi kadrowo-płacowej,
 • zarządzania majątkiem,
 • zarządzania przedszkolem,
 • organizacji oświaty,
 • analizy i wsparcia jakości kształcenia,
 • obsługi biblioteki,
 • obsługi poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • obsługi żywienia zbiorowego,
 • rozliczania opłat.

Samsung Electronics

Samsung Electronics Co., Ltd. zajmuje pozycję światowego lidera w dziedzinie technologii. Liczne odkrycia i nowatorskie rozwiązania firmy rewolucjonizują świat nowych urządzeń i otwierają przed ludźmi na całym świecie nieznane dotąd możliwości. Spółka zatrudnia 286 000 pracowników w 80 krajach, a jej roczne obroty wynoszą 216,7 mld USD. 

PEARSON

Pearson jest światowym liderem w dostarczaniu kompleksowych i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla uczących się, nauczycieli, instytucji i rządów. Naszą misją jest poprawianie jakości życia ludzi poprzez kształcenie wspierane jakościowymi produktami i usługami. 
W centrum uwagi zawsze stawiamy uczących się. Wspieramy edukację szkolną, akademicką, pozaszkolną i zawodową wszystkich, w każdym wieku i na każdym etapie nauczania. Naszym najważniejszym celem jest maksymalizacja postępów uczących się, dlatego podjęliśmy zobowiązanie do mierzenia skuteczności edukacyjnej (Efficacy) naszych rozwiązań i ich realnego wpływu na wyniki uczenia się. 
Świadczymy usługi w zakresie kształcenia oraz oceny w ponad 100 krajach, a nasze kursy i zasoby edukacyjne dostępne są w postaci drukowanej oraz cyfrowej. Uczestniczymy i aktywnie wspieramy transformacje systemów edukacji na całym świecie, tworząc nowe standardy nauczania. 
Warszawski oddział firmy koordynuje działania Pearsona w 33 krajach Europy Centralnej, Wschodniej oraz Skandynawii. Wśród oferowanych usług i narzędzi znajdują się między innymi platformy edukacyjne, programy szkoleniowe dla nauczycieli, repozytoria treści dydaktyczno-naukowych, otwarte zasoby dydaktyczne, egzaminy (PTE, LCCI), jak i szereg międzynarodowych kwalifikacji zawodowych i akademickich (BTEC i PQI). 

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

ul. Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa
tel.: (22) 533 15 33
fax: (22) 533 15 34
infolinia 800 12 00 76

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Warunki uczestnictwa w XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli

 1. Warunkiem udziału konferencji jest przesłanie do Organizatora karty zgłoszenia za pośrednictwem internetu
 2. Na kilka dni przed terminem konferencji Organizator prześle uczestnikom potwierdzenie udziału wraz z podaniem szczegółów organizacyjnych.
 3. Płatność następuje na podstawie faktury VAT wystawionej w dniu konferencji lub na podstawie faktury proforma
 4. Płatność na konto Wolters Kluwer SA powinna nastąpić w terminie do 7 dni od daty wystawienia faktury VAT.
 5. Rezygnację z udziału w konferencji przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej (mail).
 6. Złożenie pisemnej rezygnacji z udziału w konferencji nie później niż 7 dni przed terminem konferencji nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych.
 7. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w konferencji najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem konferencji i nie wezmą udziału w zjeździe, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 8. W razie wyczerpania limitu miejsc na konferencji, informacja taka ukaże się na stronie internetowej

Ceny i rabaty:

Cena podstawowa: 490 zł + VAT

Dla prenumeratorów miesięcznika "Dyrektora Szkoły" na rok 2014 lub posiadaczy abonentu "Prawa Oświatowego" na rok 2014 - rabat 25%.

Cena udziału w konferencji zawiera: udział w 2 dniach konferencji, serwis kawowy, materiały dla uczestników, zaświadczenie udziału w konferencji, pierwszeństwo udziału w wykładzie dr Russella Quaglia, udział w Gali 20 lecia „Dyrektora Szkoły” oraz konkursie „Super Dyrektor”.

Obiad podczas jednego dnia konferencji: 40 zł + VAT

Obiad podczas dwóch dni konferencji: 70 zł + VAT

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Organizator
DYREKTOR SZKOŁY
Organizator
Organizator
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Patron honorowy
Patron honorowy
Patron honorowy
Patron honorowy
Patron honorowy
Patron honorowy
Patron honorowy
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Sponsor
Sponsor
Sponsor

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com