Konferencja

X Konwent Prawa Pracy - Najważniejsze zmiany w prawie pracy w 2017 r.

X Konwent Prawa Pracy - Najważniejsze zmiany w prawie pracy w 2017 r.
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Podczas konferencji "X Konwent Prawa Pracy - Najważniejsze zmiany w prawie pracy w 2017 r." zostaną omówione zmiany, które obowiązują od 1 stycznia 2017 r. tj. minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców,  nowych uprawnień kontrolnych PIP, zmienionych zasad wydawania świadectwa pracy, a także nowych zasad tworzenia regulaminów pracy, wynagrodzeń i ZFŚS.

 

Oprócz zmian, które weszły w życie na początku roku eksperci przybliżą Uczestnikom również zakres zmian, których wejście w życie zostało zaplanowane na czerwiec 2017 r., mowa tu przede wszystkim o rewolucji w zatrudnianiu pracowników tymczasowych, a także o skróceniu okresu przechowywaniu akt pracowniczych czy elektronicznej formie składania oświadczeń woli. Z uwagi na obniżenie wieku emerytalnego od 1 października 2017 r. poruszony zostanie także temat wpływu reformy emerytalnej na zakres ochrony przedemerytalnej.

Przez cały czas trwania wydarzenia "X Konwent Prawa Pracy - Najważniejsze zmiany w prawie pracy w 2017 r." do dyspozycji uczestników będą eksperci Doradztwa Kadrowego – Centrum Pomocy Profesjonalisty, którzy podczas dyżuru przy stolikach eksperckich rozwiążą Państwa problemy z zakresu kadr.

Szczegóły konferencji

Program

Program

08:20 – 09:00  Rejestracja gości. Zapraszamy na poranną kawę
09:00 - 09:05

Otwarcie konferencji

Laura Szypowska-Żywica, Wolters Kluwer

09:05 - 09:50

Rewolucja w umowach cywilnoprawnych. Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców

 

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe zasady wynagradzania osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia oraz tzw. "samozatrudnionych". Przepisy przewidują, że zawierając na określonych warunkach umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w taki sposób, aby wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania pracy nie było niższe niż wysokość minimalnej stawki godzinowej. Obowiązują również nowe zasady dotyczące ewidencji czasu pracy dla umów cywilnoprawnych. Natomiast sposób realizacji wskazanych powinności jest weryfikowany przez PIP, która otrzymała dodatkowe uprawnienia kontrolne i może karać za nowe wykroczenie.

Michał Plocke

09:50 - 10:00 Praktyczne rozwiązania dla działów kadrowych
10:00 - 10:15 Przerwa Stoliki eksperckie – możliwość indywidualnych konsultacji!
10:15 - 11:00

Kontrole PIP po zmianach - prawa i obowiązki pracodawcy 

 

 • Jakie zmiany w zakresie obowiązków pracodawców względem PIP wprowadzają nowe przepisy?
 • Czy w wyniku rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do kontroli pracodawcy mogą liczyć się z częstszymi kontrolami?
 • Jakie nowe narzędzie dyscyplinujące pracodawców wprowadza ustawa?

Grzegorz Łyjak

11:00 - 11: 45

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacja oraz wypowiedzenie umowy o pracę w formie elektronicznej - zmiany od 1 czerwca 2017 r. 

 

 • Kiedy bedzie można stosować formę elektroniczą w prawie pracy?
 • Jakie czynności będą mogły być dokonane w formie elektronicznej?
 • Jakie są warunki prowadzenia akt osobowych w formie elektronicznej?
 • Nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Maria Sobieska

11:45 - 12:00 Przerwa Stoliki eksperckie – możliwość indywidualnych konsultacji!
12:00 - 12:45

Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych od 1 czerwca 2017 r.

 

 • Podniesienie standardów pracy tymczasowej,
 • Polepszenie warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych i bezpieczeństwa prawnego pracodawców korzystających z usług agencji pracy tymczasowej,
 • Poprawa skuteczności kontroli przeprowadzanych przez PIP w obszarze zatrudniania pracowników tymczasowych.

Magdalena Rycak

12:45 - 13:30

 Skutki obniżenia wieku emerytalnego dla ochrony przedemerytalnej

 

 • Kiedy pracownikowi przysługuje ochrona przedemerytalna?
 • Wydłużenie okresu gwarancji zatrudnienia pracowników, którzy w dniu wejścia w życie ustawy będą objęci ochroną stosunku pracy z art. 39 k.p,
 • Czy można zwolnić pracownika objętego ochroną przedemerytalną?
Paulina Zawadzka-Filipczyk
13:30 - 14:15 LUNCH
14:15 - 15:00

Umowy terminowe po zmianach - najczęstsze problemy

 

 • Jakie limity czasowe, ilościowe oraz jakościowe obowiązują przy zawieraniu umów terminowych?
 • W jaki sposób liczyć upływ 33 miesięcy zawierając nowe umowy o pracę?
 • Jak poprawnie zredagować umowę zawieraną poza limitami (33 +3)?
 • Jak prawidłowo ustalić okres wypowiedzenia dla umów terminowych po zmianach?
 • Jak prawidłowo wystawić świadectwo pracy  po wejściu w życie nowych przepisów?

Anna Sokołowska

15:00 - 15:45

ZFŚS, regulaminy oraz termin odwołania do sądu pracy - najnowsze zmiany

 • nowy próg zatrudnienia, którego osiągnięcie nakłada na pracodawcę obowiązek utworzenia ZFŚS,
 • nowy próg zatrudnienia, którego osiągnięcie nakłada na pracodawcę obowiązek ustalania regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy,
 • dłuższy termin na wniesienie odwołania do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę.

Agata Kamińska

15:45 - 16:30

Nowe zasady wydawania świadectwa pracy

 

 • Nowe zasady wydawania i wypełniania świadectwa pracy,
 • Nowe rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy,
 • Terminy wydania i krąg osób uprawnionych do odbioru,
 • Prostowanie i uzupełnianie świadectwa.

Joanna Stępniak

16:30 Zakończenie konferencji

Cele

Cele

Konferencja "X Konwent Prawa Pracy - Najważniejsze zmiany w prawie pracy w 2017 r." ma na celu omówienie zmian, które obowiązują od 1 stycznia 2017 r. tj. minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców,  nowych uprawnień kontrolnych PIP, zmienionych zasad wydawania świadectwa pracy, a także nowych zasad tworzenia regulaminów pracy, wynagrodzeń i ZFŚS.

 

Oprócz zmian, które weszły w życie na początku roku eksperci przybliżą Uczestnikom również zakres zmian, których wejście w życie zostało zaplanowane na czerwiec 2017 r., mowa tu przede wszystkim o rewolucji w zatrudnianiu pracowników tymczasowych, a także o skróceniu okresu przechowywaniu akt pracowniczych czy elektronicznej formie składania oświadczeń woli. Z uwagi na obniżenie wieku emerytalnego od 1 października 2017 r. poruszony zostanie także temat wpływu reformy emerytalnej na zakres ochrony przedemerytalnej.

Prelegenci

Prelegenci

Maria Sobieska

Ekspert z zakresu prawa pracy, płac i ubezpieczeń społecznych. Absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Prawa na Wydziale Prawa . Wieloletni praktyk, posiada ponad dziesięcioletni staż pracy w dużych międzynarodowych korporacjach, w tym również outsourcingu -w zakresie dostarczania i realizowania usług kadrowo-płacowych. W zakresie swoich dotychczasowych obowiązków osoba odpowiedzialna za tworzenie opinii prawnych i doradztwo wewnętrzne w bieżących sprawach z zakresu twardego HR ale też praktyczne wykonywanie zadań z tego obszaru. W swojej karierze realizowała projekty wdrożenia i obsługę systemów kadrowo płacowych i tworzenia koncepcji tych systemów pod kontem rozwiązań prawnych z uwzględnieniem potrzeb wewnętrznych klienta. Chętnie wykorzystuje zdobyte doświadczenie i wykształcenie do tworzenia opinii , komentarzy i porad prawnych, co powoduje że stają się one żywym odzwierciedleniem problemów z jakim służby HR stykają się w swojej codziennej pracy. Ekspert Centrum Pomocy Profesjonalisty Wolters Kluwer.

Agata Kamińska

Ukończyła aplikację sądową. Zajmuje się kompleksowym doradztwem w zakresie prowadzenia sporów sądowych oraz postępowań egzekucyjnych. Doradza także w zakresie prawa pracy, prawa zobowiązań oraz ochrony danych osobowych. Zdobyła doświadczenie doradzając podmiotom gospodarczym w tym z branży elektroenergetycznej, finansowej i TSL - zajmując się ich bieżącą obsługą prawną, a w szczególności opracowywaniem kontraktów i ich negocjowaniem. Współpracuje z wydawnictwem Wolters Kluwer  przygotowując publikacje dla internetowego serwisu prawa pracy. Uzyskała wpis na listę radców prawnych. Obecnie prowadzi własną Kancelarię.
 

male

dr Grzegorz Łyjak

Ekspert w zakresie prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarach związanych z oceną warunków środowiska pracy, zapobieganiem wypadkom przy pracy oraz przestrzeganiem przepisów prawa pracy. Swoje doświadczenie zdobywał w trakcie pracy w Państwowej Inspekcji Pracy, gdzie początkowo jako inspektor pracy, a później jako dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli oraz zastępca Głównego Inspektora Pracy zajmował się zarówno działaniami o charakterze legislacyjnym, opiniotwórczym jak również oceniającymi w praktyce efekty wprowadzonych zmian w systemie prawa pracy. Był odpowiedzialny za wskazywanie kierunków interpretacyjnych przepisów prawa pracy stosowanych przez inspektorów pracy. Inicjował, realizował i nadzorował działania kontrolne. W okresie pracy w Państwowej Inspekcji Pracy był zaangażowany w działalność dydaktyczną prowadzoną przez Ośrodek Szkoleniowy Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu oraz był zastępcą Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej na uprawnienia inspektora pracy. Obecnie swoją pracę w obszarze prawnej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy kontynuuje jako Prezes Stowarzyszenia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Jest koordynatorem i uczestnikiem projektów krajowych i międzynarodowych oraz kampanii społecznych w obszarze ochrony pracy. Wykładowca na uczelniach wyższych, recenzent publikacji i prac dyplomowych, trener i doradca w zakresie stosowania przepisów prawa pracy, autor publikacji oraz organizator i uczestnik konferencji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce.

Joanna Stępniak

Adwokat, specjalizujący się m.in. w zagadnieniach czasu pracy, w tym czasu pracy różnych branż, oraz wynagrodzenia za pracę. Szkoleniowiec z dużym doświadczeniem prowadzący zarówno szkolenia otwarte jak i zamknięte. Autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy.W Departamencie Prawnym oraz Nadzoru i Kontroli GIP była ogólnopolskim koordynatorem kontroli dotyczących czasu pracy oraz wypłat wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Paulina Zawadzka-Filipczyk

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego; studiowała również na Università degli Studi di Bari we Włoszech. Posiada doświadczenie w doradztwie i prowadzeniu spraw prawnych dla podmiotów gospodarczych nabyte w poznańskich kancelariach radcowskich, w tym kilkuletnie w wyspecjalizowanym dziale prawa pracy. Zdobyła praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu prawa karnego wykonując zawód asystenta sędziego. Miała również okazję zaznajomienia się z praktyką stosowania przepisów dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej w Wielkopolskim Oddziale NFZ. W 2011 r. została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Specjalizuje się w zakresie prawa pracy. Od ponad 6 lat współpracuje z Wydawnictwem Wolters Kluwer SA w zakresie przygotowywania publikacji z zakresu prawa pracy.

 

Michał Plocke

Adwokat, absolwent studiów Master of Business Administration na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studium dla ekspertów i doradców podatkowych. Prowadząc własną Kancelarię adwokacką świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w ich bieżącej działalności oraz obsłudze korporacyjnej, prawie umów, procesach inwestycyjno-budowlanych, prawie nieruchomości oraz badaniach due diligence (w tym m.in. obejmujących zagadnienia prawa pracy oraz cywilnoprawnych form zatrudnienia). Wspólnik Kancelarii adwokackiej współpracującej z wydawnictwem Wolters Kluwer w zakresie opracowywania praktycznych analiz z zakresu prawa medycznego.

Odbiorcy

Odbiorcy

Konferencja "X Konwent Prawa Pracy - Najważniejsze zmiany w prawie pracy w 2017 r." skierowana jest do pracodawców, osób zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych, pracowników działów Kadr i HR oraz osób zajmujących się i interesujących się prawem pracy.

Partnerzy

Partnerzy

Uczelnia Łazarskiego

Jesteśmy wiodącą uczelnią ekonomiczno-prawniczą w Warszawie. Zostaliśmy uznani za najlepszą polską szkołę wyższą w globalnym rankingu U-Multirank przygotowanym na zlecenie Komisji Europejskiej. Przodujemy też w krajowych  rankingach. W notowaniach „Dziennika Gazety Prawnej” oraz „Rzeczpospolitej” mamy najlepszy Wydział Prawa i Administracji wśród uczelni niepublicznych. Nasz Wydział Ekonomii i Zarządzania plasuje się jako najlepszy praktycznie kształcący na rynku w ratingu „Briefu”. Oferujemy studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, MBA, LLM, szkolenia, kursy językowe oraz studia anglojęzyczne z brytyjskim dyplomem Coventry University. Budujemy swoją ofertę w oparciu o najwyższe standardy merytoryczne, doświadczoną kadrę akademicką i ekspercką, reprezentującą różne sektory gospodarki i instytucje administracji publicznej i samorządowej oraz organizacje non-profit. W budowie i realizacji programów opieramy się na współpracy z partnerami instytucjonalnymi. Wśród grona partnerów znajdują się m.in.: Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (PIGEO),  Związek Powiatów Polskich, Polska Federacja Rynku Nieruchomości, Polskie Centrum Mediacji, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Izba Gospodarki Elektronicznej E-commerce Polska. Przygotowujemy  studentów do osiągania sukcesów zawodowych, poprzez samodzielne kształtowanie ścieżki kariery i zarządzanie swoim rozwojem w oparciu o specjalistyczną wiedzę, profesjonalne umiejętności oraz kwalifikacje.


Odwiedź stronę

Partnerzy merytoryczni

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesna publikacja tworzona z myślą o Kadrowych. SPPiUS to narzędzia i wiedza, która pomaga radzić sobie z problemami kadrowymi i płacowymi. Gwarantuje szybki i niezawodny dostęp do informacji o zmianach w przepisach oraz o ich praktycznym znaczeniu i zastosowaniu.

Zawiera analizy praktycznych tematów, kompleksowy zbiór aktów prawnych z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, aktywne wzory dokumentów, odpowiedzi na pytania użytkowników, stawki i wskaźniki, orzecznictwo sądów polskich i UE, stanowiska urzędów oraz kompleksowy pakiet informacji niezbędnych w pracy działu kadrowego.

W wersji on-line program jest aktualizowany codziennie.

Odwiedź stronę

LEX Navigator Prawo Pracy

LEX Navigator Prawo Pracy prezentuje najważniejsze i najczęściej stosowane procedury z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, BHP w formie interaktywnych diagramów. 
Schematy pokazują wariantowe scenariusze przebiegu postępowania, terminy do dokonania czynności procesowych oraz potencjalne reakcje innych uczestników postępowania (np. sądów, PIP, ZUS). Procedury są opatrzone autorskimi poradami oraz komentarzem eksperckim, orzecznictwem i podstawami prawnymi. 

Odwiedź stronę

Serwis HR

Serwis HR to nowoczesna publikacja tworzona z myślą o dyrektorach i specjalistach ds. personalnych. Serwis HR to narzędzia i wiedza, jak realizować procesy HRM, by wspierały osiąganie celów biznesowych firmy w  zgodzie z obowiązującym prawem i  trendami z obszaru HR. Pomaga rozwiązywać codzienne problemy, dostarcza inspiracji do wdrażania projektów oraz narzędzia do ich realizacji.

 

Zawiera analizy praktycznych tematów, procedury wdrażania procesów HRM, studia przypadków, odpowiedzi na pytania użytkowników, raporty rynkowe, materiały szkoleniowe i narzędzie do zarządzania nimi oraz kompleksowy pakiet informacji niezbędnych w pracy działu personalnego. W wersji on -line program jest aktualizowany codziennie.

Odwiedź stronę

Personel Plus

Magazyn Personel Plus to fachowy miesięcznik dla branży HR. Skierowany jest do dyrektorów i specjalistów działów HR, właścicieli firm, szefów działów szkoleń oraz wszystkich zainteresowanych tematyką prawa pracy, zarządzania zasobami ludzkimi i coachingu.

Przedstawia polskich HR-owców, ich opinie i doświadczenia organizacji, które reprezentują. Materiały autorstwa ekspertów i praktyków z branży HR: szefów działów HR największych polskich firm, prezesów i czołowych konsultantów firm rekrutacyjnych, doradztwa personalnego, szkoleniowych, konsultingowych i doradczych, a także szefów organizacji związanych z polskim HR-em, trenerów, coachów, oraz specjalistów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych publikowane na łamach Personelu Plus są inspiracją do wdrażania zmian w organizacjach, dalszego dzielenia się wiedzą w dziedzinie HRM oraz rozwoju osobistego i pracowników.

Odwiedź stronę

Patroni medialni

kadry.ABC.com.pl

Serwis prawny poświęcony tematyce kadrowej, prawu pracy, ubezpieczeniom społecznym i HR. Prezentowane są w nim praktyczne informacje dotyczące kadr i zarządzania kadrami, praktyczne analizy tematów kadrowych, odpowiedzi na problematyczne pytania, analizy i opinie ekspertów. Na bieżąco śledzi wszystkie najważniejsze zmiany w przepisach od początku procesu legislacyjnego aż po jego ukończenie i przedstawia skutki tych zmian w codziennej aktywności pracodawców i kadrowców. Przypomina o ważnych terminach i wydarzeniach kadrowych.W Serwisie omawiane jest najnowsze orzecznictwo oraz interpretacje wydawane przez SN, NSA, MPiPS, ZUS oraz PIP, a także przedstawiane są opinie ekspertów i ich odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i bhp.

 

Na stronach Serwisu zamieszczane są informacje o szkoleniach i konferencjach z zakresu kadr i HR, które pomagają zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne w tej dziedzinie. Prezentowana jest bogata oferta publikacji Wolters Kluwer poświęconych problematyce prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz HR.

Odwiedź stronę

 

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Konferencja "X Konwent Prawa Pracy - Najważniejsze zmiany w prawie pracy w 2017 r." odbędzie się 15 marca 2017 r., w Warszawie, w biurowcu Millenium Plaza, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A, w sali L na 25 piętrze.

Organizatorzy i partnerzy

Partner
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Patron medialny

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com