dostosowanie do infywidualnych potrzeb
dostosowanie do indywidualnych potrzeb
płatność po zrealizowanej usłudze
płatność po zrealizowanej usłudze
Konferencja

V edycja Konwent Prawa Pracy

V edycja Konwent Prawa Pracy
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Przybliżymy Państwu problematyczne zagadnienia prawa pracy m.in.:
- zasady wypowiadania umów o pracę, w tym omówimy znaczenie i konsekwencje wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13 marca 2014 r.,
- zmianę czasu pracy osób niepełnosprawnych i jej wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego oraz wysokość wynagrodzenia,
- sposoby ustalania wysokości wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop,
- jakie składniki wynagrodzenia należy uwzględnić ustalając wysokość premii lub nagrody,
- odpowiedzialność materialna pracowników - zasady jej ustalania a przede wszystkim egzekwowania,
- jakie zmiany niesie nowa dyrektywa dotycząca delegowania pracowników?

W V edycji Konwentu stawiamy nacisk na praktyczne rozwiązania problemów z jakimi pracodawcy i kadrowcy stykają się w codziennej pracy, dlatego do udziału w konferencji zaprosiliśmy praktyków, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, prawników specjalizujących się w zakresie prawa pracy.

Szczegóły konferencji

Program

Program

08.00 - 09.00      Rejestracja gości. Zapraszamy na poranną kawę

09.00 - 09.05      Otwarcie konferencji

09.05 - 09.55      Co oznacza dla pracodawców nowa dyrektywa dotycząca delegowania pracowników?

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Wołoszyn

09.55 - 10.20      Co przy oddelegowaniach pracodawca musi wiedzieć o podatkach i ZUS, a co warto

Michał Grzybowski, Partner, Dział Doradztwa Podatkowego EY

10.20 - 10.30      Prezentacja Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

10.30 - 10.40      Przerwa. Stoliki eksperckie

 

 Ścieżka I   lub    Ścieżka II

10.40 - 11.25     

Wypowiadanie umów o pracę w praktyce, konsekwencje wyroku TSUE

Maria Sobieska

- kiedy nie można wypowiedzieć umowy o pracę?

- co może być przyczyną wypowiedzenia?

- kiedy wypowiedzenie trzeba skonsultować?

- w jaki sposób i w jakiej formie dokonać wypowiedzenia?

- czy można anulować wypowiedzenie?

- jaki okres wypowiedzenia i kiedy można go skrócić?

               

Podróże służbowe a oddelegowania - jakich formalności należy dopełnić i jak to zrobić najłatwiej

Patrycja Zalasińska, Menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego EY

- kiedy warto wysłać pracownika w podróż służbową, a kiedy na oddelegowanie

- jakie formalności powinny zostać dopełnione przez pracodawcę przy mobilnych pracownikach (zarówno w podróży służbowej jak i przy oddelegowaniu)

- jakie konsekwencje PIT/ZUS wiążą się z posiadaniem mobilnych pracowników ze szczególnym uwzględnieniem limitów/odliczeń

 

11.25 - 12.10     

Świadczenia rzeczowe  – nowa rzeczywistość po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, a przed zmianami prawa

Marek Jarocki, Dyrektor, Dział Doradztwa Podatkowego EY

- co opodatkować, a gdzie szukać oszczędności

- jak ograniczyć administrację

- jak zabezpieczać ryzyko płatnika          

 

Czas pracy pracowników niepełnosprawnych - zmiany od 10 lipca 2014 r.

Mateusz Brząkowski, POPON

- wymiar przysługującego urlopu

- wysokość wynagrodzenia (w tym w przypadku wynagradzania stawką godzinową)

- czy istnieje konieczność podniesienia wynagrodzenia w przypadku posiadania zaświadczenia lekarskiego zezwalającego na pracę w wymiarze 8 godzin na dobę i 40 na tydzień

 

12.10 - 12.20      Przerwa. Stoliki eksperckie

 

12:20 - 13.05     

Ustalanie wysokości wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop

Joanna Liksza

- jak ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego?

- jakie składniki należy uwzględnić?

- jak ustalić wynagrodzenie za urlop w przypadku zmiennych składników wynagrodzenia?

- wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop w przypadku składników za okresy dłuższe niż miesiąc

- co oblicza się jak wynagrodzenie za urlop?

               

Odpowiedzialność materialna pracowników

Magdalena Rycak

- kto jest odpowiedzialny za wyrządzenie przez pracownika szkody osobie trzeciej?

- jak prawidłowo powierzyć mienie pracownikowi?

- czy można powierzyć mienie wspólnie pracownikom i zleceniobiorcom?

- jak wyegzekwować należności z tytułu naprawienia szkody?

 

13.05 - 13.50     

Dane osobowe pracownika - granice kontroli

Alicja Biernat, Adwokat

Michał Balicki, Aplikant adwokacki

Kancelaria Prawna EY Law

- zakres danych osobowych, które może przetwarzać pracodawca

- możliwość przetwarzania danych wrażliwych przez pracodawcę

- dopuszczalność monitorowania przez pracodawcę aktywności pracowników

- obowiązki pracodawcy względem przetwarzanych danych osobowych pracowników

- sankcje za naruszenie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

Równoważenie odpoczynku

Piotr Wojciechowski

- kiedy możliwe jest naruszenie odpoczynku?

- kiedy należy dokonać zrównoważenia naruszonego odpoczynku?

- jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi w przypadku równoważenia odpoczynku?

 

13.50 - 14.50      Przerwa lunch. Stoliki eksperckie

 

14.50 - 15.35     

Potrącenia komornicze

Małgorzata Skibińska

- podstawa i tryb prowadzenia egzekucji

- ustalenie podstawy do dokonywania potrąceń

- dokonywanie potrąceń z umów cywilnoprawnych, ZFŚS, zasiłku chorobowego, ekwiwalentu za używanie odzieży własnej i pranie tej odzieży oraz ryczałtu za używanie samochodu

               

Dopuszczalność łączenia różnych systemów czasu pracy

Piotr Wojciechowski

- czy można łączyć różne systemy czasu pracy?

- system czasu pracy a ruchomy czas pracy

- systemy czasu pracy przypadku dwóch stosunków pracy

- czy można wprowadzić różne systemy czasu pracy w jednej komórce organizacyjnej

 

15.35 - 16.20     

Ochrona stosunku pracy w kontekście uprawnień rodzicielskich

Agata Kamińska

- przez jaki okres pracownik-rodzic jest chroniony?

- czy można zwolnić pracownika powracającego z urlopów macierzyńskich lub wychowawczego?

- czy zawsze można zwolnić pracownika-rodzica dyscyplinarnie?

- jaki zakres ma ochrona pracowników łączących korzystanie z urlopów rodzicielskich z pracą?

- czy pracownice w ciąży lub w okresie korzystania z urlopu mogą zostać objęte zwolnieniami grupowymi?

 

Warunki zatrudniania telepracowników - praktyczne aspekty

Alicja Biernat, Adwokat

Michał Balicki, Aplikant adwokacki

Kancelaria Prawna EY Law

- wprowadzenie telepracy w przedsiębiorstwie

- co pracodawca powinien zapewnić telepracownikowi?

- kontrola telepracownika

- rezygnacja z telepracy

 

16.20     Zakończenie konferencji - losowanie nagród

Prelegenci

Prelegenci

Danuta Jazłowiecka

Danuta Jazłowiecka

Dyplom magistra-inżyniera Wyższej Szkoły Inżynierskiej (obecnie Politechniki Opolskiej) (1983), tytuł Bachelor of Science Liberal Art wydziału zarządzania Uniwersytetu Wisconsin, USA (1994-1996). Studia podyplomowe: w zakresie polityki regionalnej i funduszy strukturalnych na Luiss University w Rzymie i w zakresie stosunków międzynarodowych w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku (1999-2000). Własna działalność gospodarcza (1981-1991). Założycielka i koordynatorka Polsko-Amerykańskiego Klubu Przedsiębiorczości przy Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej (1992-1993). Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu (1996-1998), dyrektor Departamentu Integracji Europejskiej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego(1999, 2003), naczelnik Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola(2003-2005).
Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (5. i 6. kadencja): członkini sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Komisji ds. Unii Europejskiej, przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego, przewodnicząca polskiej delegacji parlamentarnej do Parlamentarnego Zgromadzenia Rady Europy, wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zgromadzenia Rady Europy.
Posłanka do Parlamentu Europejskiego (7 i 8 kadencja): członkini Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci), członkini Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, delegacji ds. stosunków z Chińską Republiką Ludową oraz członek zastępca w Komisji Gospodarczej i Monetarnej, delegacji ds. stosunków z Meksykiem. W 7 kadencji Parlamentu Europejskiego sprawozdawca w imieniu PE do projektu dyrektywy wdrożeniowej dot. delegowania pracowników.

Agnieszka Wołoszyn

Agnieszka Wołoszyn

Prawnik - absolwentka Uniwersytetu  Marii  Curie - Skłodowskiej , ukończyła również Podyplomowe Studia z zakresu  prawa  spółek handlowych  na  Uniwersytecie Łódzkim.
Od wielu lat związana z Departamentem Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, gdzie obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora Departamentu.  Kieruje  pracami  Wydziałów zajmujących się międzynarodowym prawem pracy oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.
W latach 2006-2013 radca w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli, gdzie m.in.  prowadziła negocjacje wielu projektów dyrektyw z zakresu prawa pracy (m.in. dyrektywa o czasie pracy, pracownikach delegowanych, pracownikach tymczasowych, urlopie macierzyńskim).
Przewodniczyła posiedzeniom Grupy Roboczej Rady ds. Kwestii Społecznych podczas Prezydencji Polski w Radzie UE w drugim półroczu 2011 r.

Michał Balicki

Michał Balicki

Aplikant adwokacki w kancelarii prawnej stowarzyszonej z firmą doradczą EY (Ernst & Young Law Tałasiewicz i Wspólnicy). Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących ochrony danych osobowych oraz prawa pracy, m.in. z zakresu przygotowania dokumentów wewnętrznych (Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania itd.) zwolnień grupowych, telepracy. Posiada również doświadczenie aspekcie ochrony danych osobowych w odniesieniu do pracowników.

Alicja Biernat

Alicja Biernat

Adwokat w kancelarii prawnej stowarzyszonej z firmą doradczą EY (Ernst & Young Law Tałasiewicz i Wspólnicy). Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa pracy, m.in. z zakresu elastycznego i niepełnego czasu pracy, dyskryminacji i mobbingu, wynagrodzeń oraz dodatkowych świadczeń, zwolnień grupowych, telepracy, outsourcingu pracowniczego, APT. Posiada duże doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądem pracy.

Mateusz Brząkowski

Mateusz Brząkowski

Radca prawny. Praktyk posiadający kilkuletnie doświadczenie związane z problematyką funkcjonowania zakładów pracy chronionej (ZPChr) oraz uzyskiwaniem pomocy publicznej na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Specjalista z zakresu problematyki prawa pracy oraz nowoczesnego zarządzania środowiskiem pracy w przedsiębiorstwach. W swojej codziennej pracy zajmuje się kwestiami analizy prawidłowości wykorzystywania pomocy publicznej, konsekwencjami naruszenia krajowych oraz unijnych przepisów regulujących zasady jej wykorzystywania, pomocą publiczną dla pracodawców, dofinansowaniami do wynagrodzeń (SOD), wydatkowaniem środków ZFRON. Autor licznych publikacji m.in. w Dzienniku Gazecie Prawnej, Rzeczpospolitej, Gazecie Podatkowej, miesięczniku Pracownik Samorządowy, ekspert Komisji ds. Osób Niepełnosprawnych działającej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich (RPO). Absolwent prawa oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Michał Grzybowski

Michał Grzybowski

Lider Zespołu People Advisory Services (Human Capital), zajmującego się m.in. podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz systemami wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Licencjonowany doradca podatkowy. Posiada szerokie doświadczenie  w kwestiach prawno-podatkowych dotyczących oddelegowania pracowników i kadry menedżerskiej z oraz do Polski. Autor wielu publikacji dotyczących podatków osobistych oraz wykładowca na konferencjach i seminariach z zakresu podatków i human resources. Współautor pierwszego na polskim rynku raportu dotyczącego tworzenia i funkcjonowania programów opcji menedżerskich w polskich spółkach giełdowych oraz komentarza do ustawy o PIT. Kilkakrotnie nagradzany w rankingach doradców podatkowych w Polsce, m.in. w 2013 r. zdobył I miejsce w kategorii podatki dochodowe w rankingu „Dziennika Gazety Prawnej”.

Marek Jarocki

Marek Jarocki

Członek Zespołu Human Capital w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Licencjonowany doradca podatkowy, posiada duże doświadczenie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, rozwiązań w zakresie wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych. Autor licznych publikacji na temat podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych i współautor komentarza do ustawy o PIT. Prelegent na konferencjach i szkoleniach poświęconych tematyce podatkowej

Joanna Liksza

Joanna Liksza

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach menedżerskich w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego (MBA). Trenerka biznesu. Specjalizuje  się w budowie, informatyzacji  i transformacji działów HR. Przez ostatnie piętnaście lat nieprzerwanie kierowała zespołami kadrowo-płacowymi,  odpowiadając za budżet wynagrodzeń i całokształt zagadnień kadrowo-płacowych.  Tworzyła regulaminy, polityki i procedury,  prowadziła negocjacje z partnerami społecznymi,  reprezentowała  pracodawców wobec organów kontroli  i przed sądami pracy.  Aktualnie  prowadzi  własną firmę  „ProPeople” Centrum Usług HR.

Małgorzata Skibińska

Małgorzata Skibińska

Specjalista z zakresu prawa pracy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła Studia Master of Business Administration, walidowane przez RSM Erasmus University oraz studia podyplomowe z zakresu Ubezpieczeń Społecznych oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami pracowników, w tym ponad 7 lat doświadczenia w zakresie prawa pracy. W latach 2003-2009 pełniła funkcję dyrektora personalnego w firmie ubezpieczeniowej. Uczestniczyła w realizacji projektów związanych z wdrażaniem systemu ocen pracowniczych, doskonaleniem sytemu wynagrodzeń w tym motywacyjnych systemów wynagrodzeń oraz tworzeniem pracowniczego programu emerytalnego. Poza szeroko rozumianym prawem pracy posiada doświadczenie w zakresie współpracy z agencjami pracy tymczasowej, firmami outsourcingowymi oraz firmami szkoleniowymi. Zdobyte doświadczenie pozwala jej na stosowanie przepisów prawa pracy z uwzględnieniem potrzeb biznesowych danego zakładu pracy. Autorka licznych opinii, opracowań oraz regulaminów z zakresu prawa pracy.

Agata Kamińska

Agata Kamińska

Ukończyła aplikację sądową. Zajmuje się kompleksowym doradztwem w zakresie prowadzenia sporów sądowych oraz postępowań egzekucyjnych. Doradza także w zakresie prawa pracy, prawa zobowiązań oraz ochrony danych osobowych. Zdobyła doświadczenie doradzając podmiotom gospodarczym w tym z branży elektroenergetycznej, finansowej i TSL - zajmując się ich bieżącą obsługą prawną, a w szczególności opracowywaniem kontraktów i ich negocjowaniem. Współpracuje z wydawnictwem Wolters Kluwer  przygotowując publikacje dla internetowego serwisu prawa pracy. Uzyskała wpis na listę radców prawnych. Obecnie prowadzi własną Kancelarię.
 

Maria Sobieska

Maria Sobieska

Ekspert z zakresu prawa pracy, płac i ubezpieczeń społecznych. Absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Prawa na Wydziale Prawa . Wieloletni praktyk, posiada ponad dziesięcioletni staż pracy w dużych międzynarodowych korporacjach, w tym również outsourcingu -w zakresie dostarczania i realizowania usług kadrowo-płacowych. W zakresie swoich dotychczasowych obowiązków osoba odpowiedzialna za tworzenie opinii prawnych i doradztwo wewnętrzne w bieżących sprawach z zakresu twardego HR ale też praktyczne wykonywanie zadań z tego obszaru. W swojej karierze realizowała projekty wdrożenia i obsługę systemów kadrowo płacowych i tworzenia koncepcji tych systemów pod kontem rozwiązań prawnych z uwzględnieniem potrzeb wewnętrznych klienta. Chętnie wykorzystuje zdobyte doświadczenie i wykształcenie do tworzenia opinii , komentarzy i porad prawnych, co powoduje że stają się one żywym odzwierciedleniem problemów z jakim służby HR stykają się w swojej codziennej pracy. Ekspert Centrum Pomocy Profesjonalisty Wolters Kluwer.

Piotr Wojciechowski

Piotr Wojciechowski

Adwokat, niezależny ekspert prawa pracy, były inspektor pracy. Prawem pracy zajmuje się od wielu lat, a jego zainteresowania zawodowe rozpoczęły się od uczestnictwa w pracach seminarium utworzonym przy Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzonym przez Pana Profesora Krzysztofa Rączkę. W latach 1998-2001 pracował w charakterze specjalisty w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W latach 2001-2008 pracownik Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, w latach 2004-2008 na stanowisku wicedyrektora Departamentu. Od 2009 r. prowadzi samodzielną praktykę doradczą w różnych formach, łącząc swoje bogate doświadczenie zawodowe z bardzo cenionymi umiejętnościami przekazywania wiedzy. Wykładowca prawa pracy na renomowanych uczelniach: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autor licznych publikacji oraz uczestnik Konferencji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce.

Patrycja Zalasińska

Patrycja Zalasińska

Członek zespołu Human Capital w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Licencjonowanydoradca podatkowy. Posiada szerokie doświadczenie w obszarze podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Zajmuje się problematyką planowania polityk oraz struktur delegowania pracowników, optymalizacji wynagrodzeń kadry menedżerskiej oraz pracowników mobilnych.

Partnerzy

Partnerzy

EY

Firma EY jest globalnym liderem w zakresie usług podatkowych, prawnych, audytorskich, transakcyjnych i doradczych. W ramach doradztwa podatkowego i prawnego świadczymy usługi m.in. z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, systemów wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, delegowań, a także prawa pracy.

Nasi eksperci pomagają klientom m.in. w planowaniu polityki wynagrodzeń, opracowywaniu systemów wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych, optymalizowaniu wynagrodzeń kadry menedżerskiej, audycie HR, doradztwie PIT i ZUS. Wspierają także firmy zagraniczne i ich pracowników w ustalaniu obowiązków podatkowych w ramach programów mobilności. Doradcy EY wspierają klientów w czasie kontroli podatkowych i ZUS, pomagają w budowaniu strategii na wypadek ewentualnych sporów, reprezentują podatników przed sądami administracyjnymi.

Prawnicy z Kancelarii Prawnej EY Law doradzają we wszystkich aspektach prawnych związanych z zatrudnianiem pracowników i współpracowników.  Nasze doświadczenia obejmują m.in.  projektowanie umów o pracę i dot. cywilnoprawnych form zatrudnienia, dokumentacji w zakresie stosunku pracy, porady i dokumentację w zakresie delegowania pracowników, legalizacji pracy i pobytu obcokrajowców. Projektujemy wewnątrzzakładowe regulacje prawne, kodeksy etyki i polityki, doradzamy w zakresie zbiorowych stosunków pracy.
W 2013 roku Dział Doradztwa Podatkowego EY został uznany za Największą Firmę Doradztwa Podatkowego wg przychodów w Rankingu "Rzeczpospolitej" oraz za Najlepszą Firmę Doradztwa Podatkowego w Rankingu "Dziennika Gazety Prawnej". Nasi eksperci zdobyli 8 indywidualnych wyróżnień, a czterech z nich zostało uznanych za najlepszych doradców podatkowych w Polsce w danej kategorii - m.in. podatki dochodowe oraz postępowania podatkowe i sądowe (ranking DGP, 2013).

Partnerzy merytoryczni

Sekcja Agencji Opieki (SAO)

Sekcja Agencji Opieki (SAO) to organizacja zrzeszająca firmy realizujące usługi opiekuńcze nad osobami starszymi na rynku niemieckim, działająca w ramach Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia (SAZ). Sekcja powstała w 2010 roku z inicjatywy agencji chcących wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie w celu promowania i wspierania legalnych form zatrudniania.

Dziś Sekcja Agencji opieki, to rozpoznawalne forum wymiany informacji oraz ceniony partner w rozmowach o kształcie obecnego i przyszłego otoczenia prawno-legislacyjnego, perspektywach delegowania pracowników za granicę oraz branży opiekuńczej w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Sekcja organizuje cykliczne spotkania swoich członków, którzy wymieniają się codziennym doświadczeniem i wiedzą. Dzięki skutecznemu wsparciu prawnemu z powodzeniem rozwiązuje problemy prawne. SAO ma także na celu edukowanie społeczeństwa o zagrożeniach, jakie rodzi podjęcie nielegalnego zatrudnienia oraz przeciwdziała zjawisku pracy na czarno. Zadania Sekcji Agencji Opieki realizowane są podczas corocznych, ogólnopolskich Konferencji, biznesowych śniadań i spotkań prasowych, na których pojawiają się autorytety ze świata polityki i biznesu. Z sukcesami wpływa na kształt przepisów prawnych, również unijnych. Współpracuje z największymi branżowymi stowarzyszeniami i prawnikami z Niemiec.

SAO obecnie skupia 17 agencji, które świadczą usługi z poszanowaniem najwyższych standardów, wartości i prawa. Jest silną i rozpoznawalną marką, zarówno na polskim  jak i niemieckim rynku.

Odwiedź stronę

POPON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych jest największym związkiem pracodawców zrzeszającym przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Prowadzi swoją działalność od 30 listopada 1995 roku. Skupia blisko 600 firm i instytucji, które zatrudniają łącznie około 65 tysięcy pracowników, w tym ponad 35 tysięcy osób niepełnosprawnych. Organizacja prowadzi swoje biura w dziewięciu największych miastach Polski, co pozwala na aktywne występowanie w interesie jej członków w całym kraju.

Patroni medialni

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia (SAZ) to branżowa organizacja pracodawców zrzeszająca aktualnie ponad 60 firm wyspecjalizowanych w dostarczaniu wybranych usług HR:

  • rekrutacji do pracy w kraju i za granicą na różne szczeble organizacji
  • doradztwa personalnego
  • pracy tymczasowej i outsourcingu

Agencje członkowskie SAZ posiadają ponad 250 biur, oddziałów i przedstawicielstw na terenie całego kraju. W poprzednim roku ich Klientami było ponad 7000 przedsiębiorstw polskich i zagranicznych.

SAZ reprezentuje zarówno podmioty duże, ogólnokrajowe i międzynarodowe, jak i regionalne i lokalne, działające w kilku województwach lub mniejszych ośrodkach. Tak szeroki przekrój profili działalności Członków organizacji pozwala postrzegać kwestie środowiska usług HR w sposób kompleksowy.

Celem organizacji jest nie tylko wspomaganie i reprezentowanie członków oraz budowanie dobrego wizerunku branży, ale również kreowanie właściwego kierunku jej rozwoju, zgodnego z wymogami gospodarki oraz przepisami prawa.

W ramach SAZ funkcjonuje Komisja Etyki, której działania są ukierunkowane na utworzenie przejrzystych i jednolitych zasad funkcjonowania agencji zatrudnienia na rynku pracy oraz na rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy agencjami członkowskimi lub agencjami i ich Klientami.

Bardzo ważnym obszarem działalności naszej organizacji jest edukowanie i informowanie o zakresie usług agencji zatrudnienia jako podmiotów wprowadzających innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Z przyjemnością współpracujemy ze wszystkimi podmiotami na rynku pracy: przedsiębiorstwami, urzędami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami rynku pracy, urzędami ochrony pracy oraz związkami zawodowymi, stowarzyszeniami i organizacjami, instytucjami propagującymi zasady społecznego zaangażowania biznesu.

HR News

HRNews to niezastąpione kompendium wiedzy dla branży HR. Dzięki rzetelnemu monitoringowi rynku, portal codziennie aktualizowany jest najświeższymi informacjami pracowniczymi z kraju i ze świata, artykułami na temat efektywnych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi oraz informacjami dotyczącymi wydarzeń branżowych. HRNews to również platforma, na której wysokiej klasy specjaliści komentują kondycję polskiego HR oraz wskazują kierunki jego rozwoju. Dlatego oprócz funkcji informacyjnej, portal ma charakter medium doradczego i opiniotwórczego.

HR Standard

HRstandard.pl to portal skierowany do profesjonalistów zainteresowanych szeroko rozumiana branżą HR. To rzetelne źródło informacji o rynku pracy, sprawdzonych metodach i efektywnych narzędziach zarządzania zasobami ludzkimi.

HRstandard.pl to miejsce na rozmowę o kondycji polskiego HR oraz refleksję nad zastosowaniem nowych technologii i badań naukowych w ZZL. To miejsce dla wszystkich, którzy myślą o strategicznym znaczeniu działów personalnych w nowoczesnych organizacjach.

HRstandard.pl to także miejsce dla osób zainteresowanych rozwojem polskiej branży HR – wymianą doświadczeń i podnoszeniem standardów zarządzania personelem.

Golden Line

Największy serwis biznesowo-społecznościowy w Polsce skupiający prawie 1 mln profesjonalistów aktywnych na rynku pracy i otwartych na nowe wyzwania zawodowe.

Umożliwia rekruterom bezpośredni kontakt z kandydatami spełniającymi wymagania stanowiska i efektywną rekrutację opartą na unikalnych narzędziach społecznościowych, takich jak: zaawansowana wyszukiwarka kandydatów i mailing selektywny. Pozwala dotrzeć nie tylko do osób aktywnie poszukujących pracy, ale także do kandydatów pasywnych - nie odwiedzających typowych portali rekrutacyjnych. Istnieje możliwość emisji tradycyjnych ofert pracy wyświetlanych w danej branży i lokalizacji.

GoldenLine.pl pozwala także na budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy, dzięki interaktywnym profilom pracodawcy i kampaniom wizerunkowym precyzyjnie targetowanym na wybraną grupę kandydatów.

INFOR.pl Kadry

INFOR.pl Kadry

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Data: 2 października 2014 r.

MIejsce: Golden Floor
al. Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

1.  Warunkiem udziału w V Konwencie Prawa Pracy jest przesłanie do Organizatora karty zgłoszenia pocztą bądź
      za pośrednictwem internetu.

2.  Na kilka dni przed terminem V KPP Organizator prześle uczestnikom potwierdzenie udziału wraz z podaniem
     szczegółów organizacyjnych.

3.  Płatność następuje na podstawie faktury proforma wystawionej na kilka dni od dokonania zgłoszenia lub
      na podstawie faktury VAT wystawionej w dniu realizacji V KPP.

4.  Płatność na konto Wolters Kluwer SA powinna nastąpić w terminie do 7 dni od daty wystawienia faktury VAT.

5.  Rezygnację z udziału w V KPP przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej (mail).

6.  Złożenie pisemnej rezygnacji z udziału w V KPP nie później niż 7 dni przed terminem zjazdu nie pociąga
     za sobą żadnych obciążeń finansowych.

7.  Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w V KPP najpóźniej na 7 dni przed planowanym
      terminem V KPP i nie wezmą udziału w V KPP, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.

8.  W razie wyczerpania limitu miejsc na V KPP, informacja taka ukaże się na stronie internetowej Konwentu
      www.abc.com.pl/konwentprawapracy

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Agata Fiodorow

tel. +48 22 535 80 99

agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Organizatorzy i partnerzy

Partner merytoryczny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Agata Fiodorow, tel. +48 22 535 80 99, agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com