Delegowanie pracowników i zatrudnianie obcokrajowców

Delegowanie pracowników i zatrudnianie obcokrajowców
W dobie otwartego rynku Europy zatrudnianie pracowników coraz częściej nabiera międzynarodowego charakteru. W związku z tym, wiele firm staje przed koniecznością poradzenia sobie z rozwiązaniem wielu problemów, które pojawiają się w przypadku wysłania pracownika za granicę. Pracodawca delegujący pracownika za granicę musi wziąć bowiem pod uwagę nie tylko przepisy polskie ale również regulacje międzynarodowe dotyczące warunków pracy i koordynacji ubezpieczeń społecznych.
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

W dobie otwartego rynku Europy zatrudnianie pracowników coraz częściej nabiera międzynarodowego charakteru. W związku z tym, wiele firm staje przed koniecznością poradzenia sobie z rozwiązaniem wielu problemów, które pojawiają się w przypadku wysłania pracownika za granicę. Pracodawca delegujący pracownika za granicę musi wziąć bowiem pod uwagę nie tylko przepisy polskie ale również regulacje międzynarodowe dotyczące warunków pracy i koordynacji ubezpieczeń społecznych. W związku z ilością przepisów, które należy wziąć pod uwagę przy delegowaniu pracownika, niezbędne staje się odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracodawców, bowiem pomyłki podlegają sankcjom nakładanym zarówno przez polskie jak i zagraniczne podmioty nadzoru i kontroli. Dodatkowo od stycznia 2017 planowane są zmiany w zatrudnianiu obywateli pracowników z Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy oraz szereg zmian w ustawie o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy, które spowodują konieczność dostosowania wewnętrznych procedur zatrudnia cudzoziemców do obowiązujących przepisów prawa pracy.

Szczegóły szkolenia

Program

Program

8.30-9.00 Rejestracja

9.00- 10.30 I część merytoryczna

 1. Zatrudnianie pracowników z Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy z uwzględnieniem planowanych zmian od 1.01.2017 r.
 • założenia dyrektywy PE i Rady nr 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowegoa zakres zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • likwidacja procedury oświadczeniowej o zamiarze zatrudnienia obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy
 • zasady wydawania zezwoleń krótkoterminowych
 • zasady wydawania zezwoleń sezonowych
 • zmiany w zakresie wydawania zezwoleń na pracę
 • zmiany w zakresie przesłanek udzielenia, odmowy udzielenia i cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
 • tworzenie rejestru pracy cudzoziemców
 • warunki wykonywania pracy przez cudzoziemca (miejsce zamieszkania, wynagrodzenia i inne)
 • obowiązki dokumentacyjne pracodawcy

 

10.30-10.45 Przerwa kawowa

10.45-12.15 II część merytoryczna

 1. Czasowe delegowanie do innego państwa a zagraniczna podróż służbowa
 2. Obowiązki spoczywające na pracodawcach delegujących pracowników z Polski do innych państw członkowskich UE
 • dobór formy zatrudnienia do rodzaju usługi
 • świadczenia przysługujące pracownikowi w czasie pobytu za granicą
 • minimalna stawka płacy, w tym skutki wprowadzenia powszechnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia
 • zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 1. Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek pracowników delegowanych
 • koniec ze stosowaniem mechanizmu „sztucznego” podwyższania kwoty podstawy wymiaru składek
 • ustalanie przychodu pracownika stanowiącego podstawę wymiaru składek
 • najniższa podstawa wymiaru składek pracowników delegowanych do pracy za granicą
 1. Zatrudnianie cudzoziemców spoza UE i delegowanie do krajów UE
 • obowiązki związane z zatrudnieniem cudzoziemców na terenie RP
 • legalność wykonywania pracy na terytorium Polski
 • zezwolenia na pracę
 • zasady delegowania pracownik będący obywatelem państwa trzeciego

 

 1. Delegowanie cudzoziemców do pracy w Polsce przez podmioty zagraniczne
 • obowiązki, wymagania i warunki zatrudnienia pracowników wykonujących pracę na terytorium RP skierowanych do pracy na czas określony przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie będącym członkiem UE
 • obowiązki, wymagania i warunki zatrudnienia pracowników wykonujących pracę na terytorium RP skierowanych do pracy na czas określony przez pracodawcę nie mającego siedziby w państwie będącym członkiem UE

12.15 – 12.45 Lunch

12.45 – 14.15 III część merytoryczna

 1. Podleganie ubezpieczeniom społecznym podczas wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE
 • zasada jednego ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń społecznych
 • zasada ubezpieczenia w kraju wykonywania pracy
 • wymogi prawne dla wyboru polskiego ustawodawstwa na podstawie art. 12 Rozporządzenia 883/2004/WE dla pracownika delegowanego
 • wymogi prawne dla ustalenia polskiego ustawodawstwa na podstawie art. 13 Rozporządzenia 883/2004/WE dla osoby, która pracuje w dwóch lub więcej państwach członkowskich
 1. Zasady uzyskiwania zaświadczenia A1 o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej

14.15-14.30 Przerwa kawowa

14.30-15.00 IV część merytoryczna

 1. Kontrola dotycząca pracowników delegowanych
 • mechanizmy kontroli w państwie wysyłającym i goszczącym
 • uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy - środki prawne i kary

 

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesna publikacja tworzona z myślą o Kadrowych. SPPiUS to narzędzia i wiedza, która pomaga radzić sobie z problemami kadrowymi i płacowymi. Gwarantuje szybki i niezawodny dostęp do informacji o zmianach w przepisach oraz o ich praktycznym znaczeniu i zastosowaniu.

Zawiera analizy praktycznych tematów, kompleksowy zbiór aktów prawnych z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, aktywne wzory dokumentów, odpowiedzi na pytania użytkowników, stawki i wskaźniki, orzecznictwo sądów polskich i UE, stanowiska urzędów oraz kompleksowy pakiet informacji niezbędnych w pracy działu kadrowego.

W wersji on-line program jest aktualizowany codziennie.

Odwiedź stronę

Prelegenci

Prelegenci

Małgorzata Skibińska

Specjalista z zakresu prawa pracy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła Studia Master of Business Administration, walidowane przez RSM Erasmus University oraz studia podyplomowe z zakresu Ubezpieczeń Społecznych oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami pracowników, w tym ponad 7 lat doświadczenia w zakresie prawa pracy. W latach 2003-2009 pełniła funkcję dyrektora personalnego w firmie ubezpieczeniowej. Uczestniczyła w realizacji projektów związanych z wdrażaniem systemu ocen pracowniczych, doskonaleniem sytemu wynagrodzeń w tym motywacyjnych systemów wynagrodzeń oraz tworzeniem pracowniczego programu emerytalnego. Poza szeroko rozumianym prawem pracy posiada doświadczenie w zakresie współpracy z agencjami pracy tymczasowej, firmami outsourcingowymi oraz firmami szkoleniowymi. Zdobyte doświadczenie pozwala jej na stosowanie przepisów prawa pracy z uwzględnieniem potrzeb biznesowych danego zakładu pracy. Autorka licznych opinii, opracowań oraz regulaminów z zakresu prawa pracy.

Odbiorcy

Odbiorcy

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracownikom działów Kadr i HR;
 • pracodawcom;
 • wszystkim osobom zajmującym sie prawem pracy.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Termin i lokalizacja:

Szkolenie odbędzie 9 grudnia 2016 r. się w Centrum Konferencyjnym Golden Floor, Budynek Millenium Plaza, przy  Al. Jerozolimskich 123A w Warszawie.

 

Warunki uczestnictwa:

 • Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 • Na 7 dni przed terminem szkolenia Organizator prześle uczestnikom potwierdzenie udziału wraz z podaniem dokładnych informacji organizacyjnych.
 • Płatność następuje na podstawie faktury proforma wystawionej na 7 dni od dokonania zgłoszenia lub na podstawie faktury VAT wystawionej w dniu konferencji
 • Płatność na konto Wolters Kluwer SA powinna nastąpić w terminie do 7 dni od daty wystawienia faktury VAT.
 • Rezygnację z udziału w wydarzeniu przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej (e-mail). Złożenie pisemnej rezygnacji z udziału w konferencji nie później niż 7 dni przed terminem i,prezy  nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych.
  Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w konferencji najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem i nie wezmą udziału w wydarzeniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.

Organizatorzy i partnerzy

Partner merytoryczny

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com