Konferencja

III zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2013/2014 "Zarządzanie sobą i zespołem oraz zmiany w prawie oświatowym"

III zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2013/2014 "Zarządzanie sobą i zespołem oraz zmiany w prawie oświatowym"
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Od osób kierujących każdą organizacją, w tym również szkołą, oczekuje się, że ich działania będą miały pozytywną moc sprawczą, czyli że będą skuteczne. Skuteczność – jak twierdzi Drucker - nie jest cechą wrodzoną – jest nawykiem, układem praktyki i ćwiczeń, można się więc jej nauczyć i ją doskonalić, tak jak większość kompetencji związanych z zarządzaniem.

Do nabywania nowych umiejętności, doskonalenia swojego działania będziemy zachęcać Państwa w trakcie kolejnego zjazdu AZDS poświęconego zarządzaniu sobą i zespołem.

Szczegóły konferencji

Program

Program

09:30 - 09:40 Przywitanie gości i rozpoczęcie konferencji (Elżbieta Piotrowska-Albin, Małgorzata Pomianowska)
09:40 - 10:35

Zmiany w prawie oświatowym (Krzysztof Gawroński)

 • Ustawowe rozstrzygnięcia w sprawie wyposażenia uczniów w podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe:
1.  Na czym polegają proponowane zmiany.
2.  Rozwiązania szczegółowe:
     - definicje pojęć podstawowych;
     - zasady wyboru podręczników w szkole;
     - indywidualizacja edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
     - zasady i zadania dotyczące korzystania z podręczników;
     - zadania dyrektora i rady pedagogicznej wraz z uprawnieniami;
     - bezpłatny dostęp do podręczników;
     - zapewnienie bezpłatnych podręczników;
     - dotacje celowe na zapewnienie sfinansowania kosztu podręczników, materiałów   
       edukacyjnych i ćwiczeniowych;
     - udzielanie dotacji celowej szkołom niepublicznym;
     - wypożyczanie podręczników oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych;
     - dopuszczanie podręczników do użytku szkolnego;
     - regulacje uzupełniające i przejściowe.
3. Tabelaryczne podsumowanie: zadania i procedury prawne, organizacyjne i finasowe.
 • Zapewnienie nauki etyki każdemu uczniowi zainteresowanemu udziałem w zajęciach z tego przedmiotu w świetle ostatniej zmiany rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.
 • Asystent nauczyciela
- zmiana w ustawie o systemie oświaty;
- istota zmian;
- wymagania kwalifikacyjne i zadania asystenta.
10:35 - 10:45 Pytania i dyskusja 
10:45 - 11:00 Finansowanie materiałów do nauki języka obcego w świetle proponowanych zmian w prawie oświatowym (prelegent Aleksander Pruziński) 
11:00 - 11:15 Przerwa kawowa 
11:15 - 11:55

Problemy prawne związane z planowaniem urlopów wypoczynkowych w placówkach oświatowych (Prelegent: Teresa Konarska)

1. Placówki feryjne
– Siedem dni urlopu do dyspozycji szkoły
– Zatrudnienie w dwóch szkołach
– Zasady i terminy ustalania i udzielania urlopu uzupełniającego
– Ekwiwalent zamiast urlopu zwyczajnego i uzupełniającego
– Wysokość ekwiwalentu a okres świadczenia pracy
– Zastosowanie zasady proporcjonalności a zatrudnienie w trakcie roku szkolnego

2. Placówki nieferyjne
– Stosowanie zasady proporcjonalności w przypadku nawiązania lub ustania stosunku pracy
– Udzielanie i wymiar urlopu dla osób niepełnozatrudnionych
– Urlop uzupełniający i zaległy – różnice
– Udzielanie i wykorzystanie urlopu
– Plan urlopu albo umowa z pracodawcą
– Przesunięcie terminu urlopu
– Wypowiedzenie a wykorzystanie urlopu
– Zawiadomienie pracodawcy
– Odwołanie z urlopu
3. Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim i ojcowskim
4. Wykroczenia przeciwko prawom urlopowym
5. Urlop na żądanie
– Bez konieczności skonsumowania urlopu
– Prawo do urlopu w każdej szkole
– Rozliczanie urlopu na żądanie w przypadku niepełnozatrudnionych
– Zgoda pracodawcy 

11:55 - 12:05 Pytania i dyskusja 
12:05 - 12:15 Urlopy wypoczynkowe w oparciu o praktyczne narzędzie Prawa Oświatowego (Prelegent Lidia Marciniak) 
12:15 - 12:20 Czy ławka może "ruszyć" głową?  Prezentacja mebli kreatywnych No Bell. Całkowicie stworzonych na potrzeby naszej szkoły przez nas. Jest to wyrób medyczny, wspomagający rozwój dzieci.
12:20 - 13:00

Style zarządzania konfliktem – jak rozwiązywać nieporozumienia w zespole? (Prelegent Monika Werwicka)

 • Czy konflikt to coś złego - warto docenić konflikt
 • Konflikty najczęściej pojawiające się w szkole - koło konfliktów szkolnych
 • Postawy Nauczycieli - Rodziców - Dyrektora wobec konfliktu
 • Osobisty styl zarządzania konfliktem
13:00- 13:10 Dyskusja i pytania 
13:10 - 13:25

Przerwa kawowa

13:25-13:35 Efektywność kształcenia jako zobiektywizowany parametr do badań nad jakością pracy szkół (Prelegent Ireneusz Stodolak)
13:35 -13:55

Kompetencje dyrektora szkoły XXI w. - wyniki badań i rekomendacje dla planowania własnego rozwoju (prelegent Emilia Kowalczyk - Rumak)

 • Co mówią badania o kompetencjach dyrektora szkoły.
 • Jakich kompetencji potrzebują dyrektorzy XXIw.
 • Jakie działania trzeba podjąć aby wzmacniać  kompetencje dyrektorów szkół/placówek.
 • Na jakie potrzeby odpowiada projekt "Przywództwo"
13:55 - 14:05

Pytania i dyskusja  

14:05 - 15:05

Warsztaty dotyczące zarządzania samym sobą (Prowadzący Włodzimierz Włodarski) 

 • Rozumienie  istoty różnorodnego menedżera
 • Pary kontrastowych umiejętności
 • Rodzaje potrzebnych kompetencji
 • Charakterystyka poszczególnych przeciwstawień
 • Jedna odstawa zarządzania ludźmi
 • Przykład tresera koni
 • Granice postępowania z ludźmi
 • Model AZOT
 • Wykorzystaj to w swojej pracy
15:05 - 16:00   Obiad i zakończenie konferencji 

Prelegenci

Prelegenci

male

Krzysztof Gawroński

Absolwent Politechniki Warszawskiej i Studiów Podyplomowych Kierowniczej Kadry Oświatowej. Nauczyciel dyplomowany, były starszy wizytator kuratorium oświaty, starszy instruktor pedagogiczny w centrali związku zawodowego, główny wizytator w Ministerstwie Edukacji Narodowej. 
Ekspert prawa oświatowego, zarządzania systemem oświaty oraz oceny projektów EFS. 
Wykładowca studiów podyplomowych organizacji i zarządzania oświata. Autor komentarzy i wielu publikacji z zakresu prawa oświatowego, ostatnie publikacje zwarte: Potyczki prawne dyrektora szkoły. Meritum. Prawo oświatowe; Meritum. Wzory i przykłady pism. 
Wizjoner, pasjonat i menedżer systemu oświaty.

female

Monika Werwicka

Psycholog praktyk, licencjonowana trenerska II stopnia w zakresie grupowego treningu umiejętności społecznych. Stale współpracująca z Wydziałem Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, prowadząca w ramach studiów podyplomowych  zajęcia dla nauczycieli bez przygotowania pedagogicznego oraz  zajecia z zarządzania konfliktem na studiach podyplomowych z zarzadzania oświatą.Współautorka podręcznika dla edukatorów  i trenerów – „Wychowywać  Ucząc” , współautorka książki „Konflikty w szkole ”  wydawnictwo Wolters Kluwer. 

female

Emilia Kowalczyk-Rumak

Socjolog  koordynator Projektu Przywództwo i zarządzanie w oświacie-opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek, specjalista ds. merytorycznych w projekcie „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III”, pracowała w Kuratorium Oświaty w Warszawie jako wizytator ds. ewaluacji, wieloletni wicedyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących. Do obszaru swoich zainteresowań zawodowych zalicza ewaluację i inne badania społeczne, nadzór pedagogiczny, kształcenie zawodowe oraz zarządzanie w oświacie.

Teresa Konarska

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Szef i właściciel kancelarii prawnej zajmującej się prawem pracy i prawem oświatowym. Komentator i publicysta prawny. Wieloletni wykładowca prawa pracy i prawa administracyjnego oraz prawa oświatowego w WSP ZNP.

male

dr hab. Włodzimierz Włodarski

Jest doktorem habilitowanym, wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie zajmuje się zarządzaniem zasobami ludzkimi, samozarządzaniem, coachingiem i komunikacją w sytuacji konfliktu. Trener rozwoju ludzi, zajmuje się psychologią zarządzania i tworzeniem kapitału ludzkiego oraz społecznego. Prowadzi zajęcia z coachingu dla różnych firm i instytucji, wspomaga indywidualne osoby w ich dążeniu do urzeczywistnienia posiadanego potencjału kierowniczego i życiowego. Coach ICC oraz międzynarodowy Trener IANLP. Trener Transforming Communication, kursu do efektywnego prowadzenia trudnych rozmów między ludźmi. Wiele przeprowadzonych kursów dla firm i instytucji pomagających w osiąganiu skutecznych zmian na poziomie jednostki, grup i organizacji. Członek Rady Programowej pisma „Coaching Review”.
Przygotowuje publikację książkową pt. Różnorodny menedżer, czyli za granicą władzy, w której ukazuje możliwości kierowania ludźmi przy pomocy przeciwstawnych umiejętności, jakie powinna posiadać wysokokwalifikowana kadra kierownicza firm i instytucji.

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

DYREKTOR SZKOŁY

Dyrektor Szkoły Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej

"Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej" to najlepsze czasopismo dla dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych, odpowiedź na zapotrzebowanie dyrektorów, pomoc w ich codziennej pracy. "Dyrektor Szkoły" to kompendium wiedzy z zakresu zarządzania, prawa, finansów oraz polityki oświatowej. Poruszamy te zagadnienia, za które odpowiedzialność ponosi dyrektor szkoły, harmonogram poszczególnych artykułów dostosowując do kalendarium roku szkolnego i zadań stojących przed dyrektorem.   

Przed Szkołą Poradnik Dyrektora Przedszkola

Kwartalnik dedykowany osobom zajmującym się edukacją elementarną -poświęcony jest edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Znajdziecie w nim Państwo:

 • informacje na temat zmian w prawie oświatowym z komentarzami ekspertów,
 • materiały związane z finansami w przedszkolu,
 • informacje o sprawowaniu nadzoru pedagogicznego w przedszkolu,
 • artykuły naukowców, pracowników uczelni pedagogicznych o najnowszych rozwiązaniach metodycznych, prowadzonych przez nich badaniach i płynących z nich wnioskach dla praktyki przedszkolnej i szkolnej.

Przed Szkołą stanowi forum wymiany doświadczeń praktycznych, rozwiązań organizacyjnych i pedagogicznych - przykładów dobrej praktyki.

Służymy radą i pomocą, a także korzystamy z doświadczeń przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego.

Przed Szkołą cieszy się zaufaniem 5000 czytelników. Jego tematyka jest dostosowywana do zgłaszanych przez Państwa potrzeb i sugestii.

Redaktorem prowadzącym jest Ewa Brańska.

Partnerzy

Partnerzy

Prawo Oświatowe

Serwis Prawo Oświatowe to informacje o przepisach prawa oświatowego, pomoc w ich interpretacji i praktycznym zastosowaniu.

Jest to narzędzie nieodzowne w zarządzaniu szkołą, przedszkolem i inną placówką oświatową.

www.oswiata.ABC.com.pl

Serwis Samorządowy LEX

Serwis Samorządowy Wolters Kluwer tworzony jest z myślą o wszystkich osobach, którym bliska jest tematyka samorządową. Na stronie znajdują się informacje przydatne dla pracowników administracji samorządowej oraz radnych jednostek samorządu terytorialnego. 

W Serwisie Samorządowym zamieszczamy informację prawną związaną z organizacją i funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oraz z zadaniami realizowanymi przez organy samorządu. Tu również znajdą Państwo Aktualności, a także szersze opracowania zagadnień nurtujących środowisko samorządowców. 

Na łamach Serwisu Samorządowego publikujemy, koncentrujące się na praktycznych aspektach omawianego zagadnienia, komentarze specjalistów. Znajdujące się w kategorii Sprawy Samorządowe publikacje zawierają konkretne przykłady rozwiązań, jakie mogą być zastosowane przez specjalistę w danej sytuacji. Wskazują także na doktrynalne problemy związane z danym zagadnieniem. Ich zawartość sprawia, że są użyteczne w wielu przypadkach i odpowiadają potrzebom różnych Użytkowników.

W Serwisie Samorządowym znajdą Państwo opisane w przyjazny sposób najnowsze informacje z zakresu szeroko pojętego prawa samorządowego. W kategorii Omówienia zmian w prawie nasi eksperci prezentują Państwu najświeższe informacje dotyczące zmian w prawie. W kategorii Omówienie orzecznictwa codziennie prezentujemy Państwu opracowania najważniejszych orzeczeń dla samorządu terytorialnego.

Kategoria Pytania i odpowiedzi zawiera wyczerpujące odpowiedzi ekspertów na praktyczne pytania z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, zamówień publicznych czy ochrony zdrowia. Poruszamy wszystkie najważniejsze tematy związane z działalnością samorządu.

Serwis internetowy to także wybrane ujednolicone akty prawne, teksty orzeczeń wraz z uzasadnieniem, przydatne wzory i glosy. W Serwisie Samorządowym znajdą Państwo również informacje o szkoleniach, konferencjach oraz o promocjach i najlepszych publikacjach branżowych z oferty księgarni Profinfo.pl. Integrujemy aktywnie środowisko samorządowców – Serwis Samorządowy www.samorzad.lex.pl 

ProgMan

ProgMan jest częścią Wolters Kluwer, największego wydawcy publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim.

ProgMan jako Wolters Kluwer oferuje kompleksowe i zintegrowane rozwiązania informatyczne dla szkół, przedszkoli, samorządów oraz innych jednostek sektora budżetowego. Szczególną uwagę zwraca na potrzeby placówek oświatowych, zwłaszcza w okresie zmian legislacyjnych oraz intensywnych reform w edukacji. Stały rozwój merytoryczny i technologiczny proponowanego oprogramowania wpływa na rosnący udział w rynku oświatowym i poszerzające się grono Klientów. Jednocześnie jakość oferowanych rozwiązań i świadczonych usług, od lat utrzymuje się na wysokim poziomie. Miarą sukcesu marki ProgMan jest wiedza, doświadczenie oraz długotrwałe relacje z Klientami. Szeroki zakres oferty obejmuje:

 • systemy dla administracji placówek oświatowych i jednostek budżetowych, między innymi: w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, finansowo-księgowej, realizacji inwentaryzacji, czy też prowadzenia magazynu i stołówki;
 • aplikacje wspomagające codzienną pracę nauczyciela (www.iDziennik.edu.pl), okresową diagnozę w zakresie badania jakości kształcenia (Analizator Wyników Egzaminów Zewnętrznych), a także usprawniające przepływ informacji w szkołach (System Zarządzania Informacją);
 • kompleksowe i specjalistyczne rozwiązania dla samorządów, np.: do  przygotowania projektu organizacyjnego placówki (iArkusz), rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych (iDotacje), jak i wspomagające realizację artykułu 30a KN (Baza Analiz Wynagrodzeń Nauczycieli).

Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera

Wyższa Szkoła Europejska, to wyjątkowe miejsce na mapie edukacyjnej nie tylko Krakowa, ale również Polski.  Powstała w 2003 roku z inicjatywy Społecznego Instytutu Znak. 2 lata później funkcje założyciela przejęło Europejskie Centrum Certyfikacji.
Na wyjątkowość uczelni składa się wiele czynników. Zależy nam, by nasi studenci byli cenionymi i poszukiwanymi specjalistami w swojej dziedzinie. Dlatego też kierunki studiów i specjalności co roku dostosowujemy do wymagań rynku pracy, natomiast programy nauczania konsultujemy  z ekspertami z różnych branż. Dbamy również, by zajęcia dostarczały naszym studentom nie tylko niezbędnej wiedzy teoretycznej, ale także zwiększały ich aktywność za pomocą interaktywnych metody nauczania takich jak case study, gry strategiczne i symulacyjne. 

NO BELL – MEBLE KREATYWNE

Meble No Bell powstały dzięki pasji nauczycieli, projektantów oraz terapeutów. Są wynikiem współpracy interdyscyplinarnego zespołu, który w oparciu o specjalistyczną wiedzę i doświadczenie opracował innowacyjną linię mebli wspierających zintegrowany rozwój dziecka.
Meble No Bell stanowią zdrową i kreatywną alternatywę dla mebli tradycyjnych. Łączą funkcjonalność z terapeutycznym zastosowaniem oraz nowoczesnym wyglądem.
Meble No Bell dają ponadto nieskończone możliwości aranżacji przestrzeni dydaktycznej, która podkreśli podmiotowość oraz zindywidualizuje wizerunek każdej placówki oświatowej. 

Oxford University Press Polska Spółka z o.o.

Jest wydziałem jednego z największych, najstarszych i najbardziej renomowanych uniwersytetów na świecie. Wydawnictwo istnieje od ponad 500 lat i realizuje misję Uniwersytetu Oksfordzkiego poprzez dostarczanie najwyższej jakości materiałów edukacyjnych na całym świecie, publikując ponad 4 tysiące tytułów rocznie. Miliony ludzi korzystają z prac naukowych ze wszystkich dziedzin akademickich, podręczników dla szkół i wyższych uczelni, książek dla dzieci, a także materiałów do nauki języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania. Wierzymy, że edukacja zmienia świat na lepsze i chcemy się do tej zmiany przyczyniać, oferując całe doświadczenie i wiedzę, jaką dysponujemy.

Fun-media

Funmedia to międzynarodowa i dynamicznie rozwijająca się firma, dostarczająca zaawansowane rozwiązania e-learningowe. Portfolio produktów obejmuje multimedialne kursy językowe i specjalistyczne (m.in. English123.biz, Pisz123), w tym pierwszy e-podręcznik do nauki języka angielskiego, który został wprowadzony do polskich szkół. Kursy123 są dostępne w 30 państwach (m.in. w USA i Australii), a obecnie korzysta z nich już ponad 320 000 użytkowników. Funmedia jest dwukrotnym laureatem prestiżowej nagrody European Language Label - Europejskiego znaku innowacyjności w nauczaniu i uczeniu się języków obcych. Od 2013 roku należy do PIIT. 

Patroni instytucjonalni

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

WOM Katowice

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Przez ponad dwadzieścia lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) zmienia oblicze polskiej edukacji. Daje możliwość zdobycia zarówno wiedzy podstawowej, jak i specjalistycznej, w sposób formalny i akademicki oraz pozaformalny i praktyczny. Umożiwia rozwijanie pasji w odległych krajach i lokalnych społecznościach.

FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi. W latach 2007-2013 koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” ( Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

Równolegle Fundacja realizuje europejskie inicjatywy informacyjno-edukacyjne: European Language Label, eTwinning, Eurodesk Polska, Europass, Eurydice i EPALE. Wspiera również współpracę z krajami Wschodu poprzez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy SALTO z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu. FRSE od kilku lat jest też operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego działającego w ramach EOG oraz Funduszu Stypendialnego Sciex-NMSch. FRSE realizuje działania w ramach Priorytetu III: Wysoka jakość systemu oświaty POKL oraz Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER).

Unia Metropolii Polskich

Unia Metropolii Polskich powstała w 1990 r. wg projektu Instytutu Miasta pt. „Tyle państwa ile miasta”, z inicjatywy prezydenta m. st. Warszawy, aby realizować partnerstwo stolicy Rzeczypospolitej z innymi głównymi miastami Polski, w celu umocnienia pozycji naszego kraju w Europie i w świecie.

Od 1993 r. UMP ma formę fundacji. Jej Radę stanowią prezydenci 12 centralnych miast metropolii polskich. Rada wybiera sześcioosobowy Zarząd z prezesem, skarbnikiem i sekretarzem. W UMP współdziałają prezydenci, wiceprezydenci, sekretarze, skarbnicy, dyrektorzy wydziałów i eksperci z miast: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wrocławia. Przewodniczącym Rady UMP jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, natomiast Prezesem Zarządu UMP jest Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Aplikacja Edu Akademia – wiedza w Twoim telefonie 
Uczestnicy III zjazdu Akademii Zarządzania "Dyrektora Szkoły" będą pierwszymi, którzy potrzebne dane o konferencji sprawdzą na swoim smartfonie. Umożliwi im to darmowa aplikacja Edu Akademia

Dowiedz się więcej i pobierz bezpłatną aplikację 

 

Cennik

Cennik udziału w Akademii Zarządzania "Dyrektora Szkoły" 2012/2013


Udział w AZDS już od 299 zł netto dla Prenumeratorów Czasopisma "Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej" i/lub serwisu "Prawo Oświatowe".

Zostań Prenumeratorem czasopisma "Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej " i/lub serwisu "Prawo Oświatowe " a otrzymasz 25% rabatu na zajazdy Akademii Zarządzania „Dyrektora Szkoły”.

Zakup pakietu 2 lub 3 zjazdów uprawnia do 5% rabatuRabaty łączą się.

Ceny uwzględniające rabaty przedstawia poniższa tabela: 
 

Ilość zjazdów Cena podstawowa Cena podstawowa z obiadem na każdym zjeździe Cena dla prenumeratorów Dyrektora Szkoły i/lub Prawa Oświatowego Cena z dla prenumeratorów Dyrektora Szkoły i/lub Prawa Oświatowego z obiadem na każdym zjeździe
Udział w 1 zjeździe 399 zł 439 zł 299,25 zł 339,25 zł
Udział w 2 zjazdach 758 zł 838 zł 530,60 zł 610,60 zł
Udział w 3 zjazdach 1137 zł 1257 zł 795,90 zł 915,90 zł

 

Podane ceny są cenami netto. Należy do nich doliczyć 23% VAT

Dla opłacających szkolenie/konferencję, w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia/konferencje zwolnione są z podatku VAT. Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o dołączenie do zgłoszenia na szkolenie/konferencję oświadczenia o finansowaniu szkolenia/konferencji ze środków publicznych podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji. 

Wzór oświadczenia.

Cena zjazdu obejmuje: udział w Akademii Zarządzania "Dyrektora Szkoły"; materiały szkoleniowe; zaświadczenie ukończenia szkolenia; serwis kawowy.

Cena nie obejmuje: dojazdu oraz ewentualnych noclegów.

 

 

Lokalizacja - III AZDS

Golden Floor Plaza, 

Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A, Budynek Millenium, 
III piętro, sala nr 309


Dojazd: tramwajem 9, 7, 22 w kierunku Okęcia lub Ochoty. Należy wysiąść na przystanku „Plac Zawiszy”.

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Organizator
DYREKTOR SZKOŁY
Organizator
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com