Konferencja

VII Forum Podatkowo-Księgowe

VII Forum Podatkowo-Księgowe
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Duża nowelizacja VAT 2017. Zmiany w zakresie procedur kontrolnych. Nowa ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

Zapraszamy na konferencję poświęconą obszernej nowelizacji VAT od 1 stycznia 2017 r., w trakcie której omówimy przepisy ustawy nowelizującej z 1 grudnia 2016 r. (Dz. U. poz. 2024). Celem wprowadzenia nowych przepisów jest ograniczenie nadużyć i uszczelnienie poboru VAT.

Przedmiotem wykładów będą także nowe zasady kontroli przedsiębiorców oraz rewolucyjne zmiany w administracji skarbowej, tj. połączenie od 1 marca 2017 r. dzisiejszych struktur skarbowych, celnych i kontroli skarbowej w jedną Krajową Administrację Skarbową.

W trakcie wykładów istnieje możliwość zadawania pytań oraz udziału w aktywnej dyskusji.

 

UWAGA!


Udział w konferencji umożliwia zdobycie punktów szkoleniowych wymaganych przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych – w wymiarze 5 punktów za udział w całej konferencji.

 

Specjalnie dla uczestników konferencji stworzyliśmy stolik ekspercki – z możliwością indywidualnych konsultacji nurtujących Państwa problemów.

 

 

 

 

 

Szczegóły konferencji

Program

Program

08.45 - 9.15

Powitalna kawa oraz rejestracja uczestników

09.15 - 09.30

Przegląd zmian w podatkach 2017 w produktach podatkowo-księgowych Wolters Kluwer

09.30 - 10.45

VAT 2017 – sankcje i kary

Tomasz Michalik, doradca podatkowy

10.45 - 12.00

Zmiany w zakresie rozliczania VAT w formie odwrotnego obciążenia – usługi budowlane, import usług, WNT

Janina Fornalik, doradca podatkowy

12.00 - 12.40

Lunch

12.40 - 13.00

Stolik ekspercki

13.00 - 14.15

 

Czy po zmianach ustawy podatnicy uzyskają zwrot nadwyżki VAT?

Małgorzata Militz, doradca podatkowy

14.15 - 14.30

Przerwa kawowa

14.30 - 15.45 Zmiany w zakresie procedur kontrolnych. Regulacje nowej ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
dr Dariusz Strzelec, adwokat, doradca podatkowy
15.45 - 16.00 Dyskusja, zakończenie konferencji

 

 

 

 

  

Cele

Cele

Podczas konferencji omówimy następujące tematy:


VAT 2017 – sankcje i kary 
Tomasz Michalik, doradca podatkowy


W trakcie wykładu omówimy nowe regulacje przywracające do polskiego systemu VAT sankcję administracyjną – przypadki kiedy będzie stosowana oraz okoliczności wyłączające jej zastosowanie. Ponadto zostaną omówione nowe regulacje nakładające odpowiedzialność pełnomocnika za nierozliczony przez jego mocodawcę podatek. Wreszcie zastanowimy się nad zmianami w kodeksie karnym skarbowym oraz proponowaną nowelizacją kodeksu karnego wprowadzającego kary związane z m.in. z posługiwaniem się nierzetelnymi fakturami.  


Zmiany w zakresie rozliczania VAT w formie odwrotnego obciążenia – usługi budowlane, import usług, WNT
Janina Fornalik, doradca podatkowy

 

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza od 1 stycznia 2017 r. obowiązek stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia dla niektórych usług budowlanych świadczonych przez podwykonawców. Nowe przepisy będą źródłem wątpliwości interpretacyjnych w kilku aspektach - po pierwsze, samego pojęcia „podwykonawcy”, które nie funkcjonuje w przepisach o VAT i w wielu sytuacjach ustalenie podmiotu zobowiązanego do rozliczenia VAT będzie problematyczne. Ponadto, praktyczne wątpliwości mogą wynikać również w odniesieniu do zakresu usług budowlanych wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy, które będą podlegać rozliczeniu VAT przez usługobiorcę. Nowela rozszerza także zakres towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy, m.in. o procesory. Od 1 stycznia 2017 r. znacząco skomplikuje się też rozliczenie VAT z tytułu importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

 

Czy po zmianach ustawy podatnicy uzyskają zwrot nadwyżki VAT? 
Małgorzata Militz, doradca podatkowy


Nowelizacja ustawy w istotny sposób zmienia zasady dokonywania zwrotów w VAT, choć na „pierwszy rzut oka” mogłoby się wydawać, że zmiany nie są aż tak rewolucyjne. Jednak bardziej szczegółowa analiza wprowadzonych regulacji, w zestawieniu z nowymi uprawnieniami organów podatkowych w zakresie weryfikacji podatników, skłania do wniosków bardzo pesymistycznych. Uzyskanie zwrotu VAT nie tylko będzie trudniejsze, ale i znacznie wydłuży się rzeczywisty czas jego otrzymania. W trakcie wykładu zostaną przedstawione nowe regulacje dotyczące zwrotów VAT, ze wskazaniem ich praktycznych konsekwencji.

 

Zmiany w zakresie procedur kontrolnych. Regulacje nowej ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
dr Dariusz Strzelec, adwokat, doradca podatkowy

 

Uchwalenie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oprócz zmian w strukturze funkcjonowania administracji oznacza wprowadzenie nowej procedury kontrolnej (kontrola celno-skarbowa), różniącej się zasadami prowadzenia od procedury kontrolnej przewidzianej w ordynacji podatkowej oraz ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Ponadto dalsze zmiany przewidziane m.in. przepisami ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców przynoszą kolejne modyfikacje w zakresie zasad prowadzenia kontroli. W ramach wykładu zostaną zasygnalizowane podstawowe kwestie związane z nowymi zasadami podejmowania kontroli w 2017 r.

 

 

 

 

 

 

Prelegenci

Prelegenci

Janina Fornalik

doradca podatkowy, starszy menedżer w spółce doradztwa podatkowego MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy. Od początku swojej kariery zawodowej pracuje głównie jako specjalista od podatków pośrednich, poprzednio w firmach Andersen i Ernst & Young. Wieloletnia praktyka w międzynarodowych firmach konsultingowych pozwoliła jej zdobyć doświadczenie w zakresie doradztwa dla szeregu podmiotów krajowych i zagranicznych. Prowadziła wiele projektów dotyczących planowania podatkowego i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz przeglądów pod kątem optymalizacji obciążeń podatkowych firm. Jest wykładowcą i prelegentem na szkoleniach i konferencjach z zakresu zagadnień w VAT. Jest autorką publikacji VAT w samorządach, współautorką Komentarza do Dyrektywy VAT Rady Unii Europejskiej. Jest również autorką licznych artykułów o tematyce prawno-podatkowej z zakresu VAT publikowanych zarówno w czasopismach specjalistycznych, jak i w prasie codziennej.

Tomasz Michalik

doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy. Doradztwem podatkowym zajmuje się od 1993 r. W latach 1995-2004 kierował zespołem VAT, ceł i akcyzy w Ernst & Young. Był ekspertem sejmowej Komisji ds. Finansów Publicznych w pracach nad projektem ustawy o VAT i jej kolejnych nowelizacji. Jest autorem licznych publikacji w fachowych wydawnictwach krajowych i zagranicznych, w tym komentarza do ustawy o VAT, który doczekał się już 10 wydań. Przez Rzeczpospolitą, Dziennik Gazetę Prawną, Chamber's Global, International Tax Review oraz The European Legal 500 uznawany jest za wiodącego eksperta w zakresie VAT na polskim rynku. Jest członkiem Grupy Ekspertów powołanej przez Komisję Europejską do prac nad modernizacją europejskiego systemu VAT.

Małgorzata Militz

doradca podatkowy w GWW Tax. Specjalizuje się w podatkach pośrednich, a szczególnie w VAT. Prowadzi postępowania podatkowe przed organami obu instancji oraz przed sądami administracyjnymi. Reprezentowała TNT Express Worldwide w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawa C-169/12). Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w organach podatkowych, także na stanowisku kierownika Oddziału Podatku od Towarów i Usług w Izbie Skarbowej w Warszawie. Czynności doradztwa podatkowego wykonuje od prawie 10 lat. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego (publikowanych w fachowej prasie), a także współautorką wielu cenionych książek dotyczących VAT. Współautorka książek Orzecznictwo ETS a polska ustawa o VAT, Zasady prawa unijnego w VAT, VAT w interpretacjach organów podatkowych oraz VAT. Wybór orzecznictwa (red. nauk.), Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog rozbieżności. Prelegentka na prestiżowych konferencjach podatkowych, organizowanych przez najważniejsze ośrodki naukowe w kraju (Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki). Jest także członkiem  Kolegium Redakcyjnego Przeglądu Podatkowego.

dr hab. Dariusz Strzelec, prof. UŁ

Profesor w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego, doradca podatkowy, adwokat specjalizujący się w prawie podatkowym. Doradza podmiotom instytucjonalnym oraz osobom fizycznym, reprezentuje podatników w sporach z administracją skarbową. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce (IFA). Członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego powołanej przez Ministra Finansów. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego V, VI oraz VII kadencji. Współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych. Wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego kierowanych do osób prowadzących działalność gospodarczą, doradców podatkowych, dyrektorów finansowych oraz grup kapitałowych, jak również zorganizowanych szkoleń dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Autor oraz współautor ponad 200 publikacji z dziedziny prawa podatkowego, w tym m.in. Naruszenia przepisów postępowania przez organy podatkowe, Dowody i postępowanie dowodowe w prawie podatkowym, Świadczenia na rzecz pracowników. Aspekty podatkowe, Dyrektywa dotycząca podatków od gromadzenia kapitału a regulacje krajowe, Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego, Podmioty powiązane. Ceny transferowe. Dokumentacja podatkowa oraz Aspekty prawne kontroli podatkowej przedsiębiorców.

 

Odbiorcy

Odbiorcy

Konferencja jest adresowana do doradców podatkowych, księgowych w firmach, właścicieli biur rachunkowych oraz adwokatów i radców prawnych zajmujących się prawem podatkowym, dla których interpretacja problemów wynikających ze stosowania przepisów prawa podatkowego stanowi istotny element codziennej aktywności zawodowej.
 

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

Vademecum Doradcy Podatkowego

Vademecum Doradcy Podatkowego jest publikacją elektroniczną w przyjazny sposób prezentującą informacje z dziedziny prawa podatkowego, rachunkowości, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

LEX Navigator Procedury Podatkowe

LEX Navigator to przełomowe narzędzie prezentujące czynności procesowe w formie przejrzystych diagramów. Schematy pokazują różne scenariusze przebiegu danego postępowania, terminy do dokonania określonych czynności, potencjalne reakcje innych uczestników postępowania. Kluczowe kroki w każdej procedurze prezentowane są w bogatym kontekście merytorycznym, na który składają się porady i komentarze pod redakcją naukową uznanych autorytetów, podstawy prawne oraz odpowiednio wyselekcjonowane fragmenty dokumentów wykładni i praktyki.

Przegląd Podatkowy

Przegląd Podatkowy

Czasopismo dla specjalistów! Najlepiej rozpoznawalny na rynku periodyk poświęcony tematyce podatkowej.

Wysoko oceniany przez:

  • doradców podatkowych i biegłych rewidentów
  • pracowników organów podatkowych
  • prawników
  • dyrektorów finansowych oraz głównych księgowych

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r.  Czasopismo otrzymało rekomendację Forum Doradców Podatkowych oraz Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi.

Patroni honorowi

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest samorządem zawodowym działającym na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jednolity Dz. U. 2008 r. Nr 73 poz 443 z późn. zm). Przynależność doradców podatkowych do Izby jest obowiązkowa i powstaje z chwilą wpisu na listę (tytuł "doradca podatkowy" podlega ochronie prawnej). W wykonywaniu swoich zadań samorząd doradców podatkowych jest niezależny i podlega tylko ustawom. Najwyższym organem Izby jest Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, który odbywa się co 4 lata. W okresach między Zjazdami działalnością samorządu kieruje Krajowa Rada Doradców Podatkowych wybrana przez Zjazd. Jej kadencja trwa 4 lata.  Innymi organami samorządu doradców podatkowych są:

  • Krajowa Komisja Rewizyjna - do zadań której należy kontrola działalności finansowej i majątkowej organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
  • Rzecznik Dyscyplinarny - który sprawuje nadzór nad wykonywaniem obowiązków określonych prawem przez doradców podatkowych, nad przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej oraz jest oskarżycielem w postępowaniu przed sądami dyscyplinarnymi;
  • Sąd Dyscyplinarny - rozpatrujący sprawy dyscyplinarne doradców podatkowych w pierwszej instancji
  • Wyższy Sąd Dyscyplinarny - stanowiący sąd drugoinstancyjny.

Kadencja każdego z powyższych organów jest równa kadencji Krajowej Rady Doradców Podatkowych i podobnie jak ona wybierane są one przez Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych. Na terenie każdego z szesnastu województw działają ponadto Regionalne Oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
 

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan stanowi reprezentatywne dla przedsiębiorców forum wyrażania poglądów na temat prawa podatkowego. To zespół ekspertów podatkowych, finansowych i prawnych. W jej skład wchodzą specjaliści z firm doradczych, kancelarii prawnych oraz menedżerowie odpowiedzialni w firmach członkowskich Konfederacji Lewiatan za sprawy podatkowe, księgowe i finansowe. Celem działania Rady jest przygotowywanie projektów służących poprawie jakości prawa podatkowego oraz kreowanie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, a co za tym idzie dla rozwoju gospodarczego.

Głównym obszarem działania Rady jest legislacja podatkowa. Opiniujemy projekty aktów prawnych oraz proponujemy własne rozwiązania. Prowadzimy projekty edukacyjne i świadomościowe. Organizujemy lub patronujemy konferencjom, seminariom i szkoleniom. Praca w Radzie odbywa się w grupach i zespołach i jest ona uzależniona od potrzeb i oczekiwań członków.

Patroni medialni

Podatki.abc.com.pl

Podatki.abc.com.pl to serwis dedykowany wszystkim podatnikom, a w szczególności osobom zawodowo zajmującym się rozliczaniem podatków i doradztwem podatkowym. Zawiera informacje o obowiązujących regulacjach z zakresu prawa podatkowego i projektowanych zmianach w nich, opinie ekspertów, omówienia najnowszego orzecznictwa w sprawach podatkowych i interpretacji wydawanych przez organy podatkowe a także materiały o szkoleniach i konferencjach dotyczących podatków i rachunkowości.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Konferencja odbędzie się 03.02.2017 r., w Warszawie, w biurowcu Millenium Plaza, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A, w sali 3 na 15 piętrze.

Historia

Historia

I Forum Podatkowo-Księgowe

8-9 listopada 2011 r.
Czytaj więcej >>


II Forum Podatkowo-Księgowe

22 marca 2012 r. Centrum konferencyjne Businessman Institute w Warszawie
Czytaj więcej >>

III Forum Podatkowo-Księgowe

Czytaj więcej >>

IV Forum Podatkowo-Księgowe

Czytaj więcej >>

V Forum Podatkowo-Księgowe

16 kwietnia 2015 r., Zachęta - Narodowa Galera Sztuki, Warszawa

Czytaj więcej >>

VI Forum Podatkowo-Księgowe

17 lutego 2016 r., Golden Floor, Warszawa

Czytaj więcej >>

Organizatorzy i partnerzy

Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Przegląd Podatkowy
Patron honorowy
Patron honorowy

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com