Konferencja

VII Konferencja Finansów Komunalnych

VII Konferencja Finansów Komunalnych
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Zapraszamy na VIII edycję Konferencji Finansów Komunalnych

KLIK

Szczegóły konferencji

Program

Program

I dzień konferencji – 8 czerwca 2015 r.

12:00

rejestracja uczestników konferencji

12:00

lunch

13:00

Otwarcie Konferencji
Grażyna Wróblewska, Przewodnicząca Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych
Agnieszka Kurzyńska, Dyrektor Segmentu Administracja Publiczna, Wolters Kluwer
prof. zw. dr hab. Mirosław Stec, redaktor naczelny miesięcznika „Finanse Komunalne”

13:20

Wprowadzenie

Andrzej Halicki, Minister Administracji i Cyfryzacji
Hanna Majszczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

I sesja: Konieczne zmiany – koncepcje samorządu

prowadzenie sesji: dr hab. Marek Dylewski, Skarbnik Województwa Zachodniopomorskiego

13:40

WPF i budżet – dwa odrębne, czy jeden spójny dokument?
dr Mirosław Czekaj, Skarbnik m.st. Warszawy

14:00

Zakres zadań zleconych i standaryzacja ich wyceny
Grażyna Krasowska-Walczak, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

14:20

Kontrola zarządcza czy budżet zadaniowy
prof. Maria Jastrzębska, Uniwersytet Gdański (ujęcie normatywne)
Lesław Fijał, skarbnik Miasta Krakowa
(ujęcie pragmatyczne)

14:50

wystąpienie przedstawiciela Banku Gospodarstwa Krajowego

15:10

 

 

 

15:30

Nowe formy finansowania Jednostek Samorządów Terytorialnych poprzez emisję obligacji przychodowych  oraz finansowanie spółek komunalnych przy wykorzystaniu umów wsparcia
Małgorzata Zielińska, Dyrektor Biura Sektora Publicznego, DNB Bank Polska S.A. 

 

 

dyskusja

15:50

przerwa na kawę

II sesja: Kierunki zmian w systemie finansowania zadań JST
prowadzenie sesji: prof. Joanna Salachna, Uniwersytet w Białymstoku

16:20

Kierunki zmian w systemie finansowania zadań JST
prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz, Uniwersytet w Białymstoku

16:40

Kierunki zmian w systemie finansowania zadań JST
wystąpienie w trakcie potwierdzenia

17:00

Kierunki zmian w systemie finansowania zadań JST
Barbara Sajnaj, Skarbnik Miasta Poznania

17:20

panel dyskusyjny
prof. Joanna Salachna - moderator panelu:
przedstawiciel Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
przedstawiciel Ministerstwa Finansów
 
Barbara Sajnaj, Skarbnik Miasta Poznania
prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz, Uniwersytet w Białymstoku 
Grażyna Wróblewska, Przewodnicząca KRRIO

18:30

zakończenie I dnia konferencji

20:00

uroczysta kolacja, atrakcje wieczoru

II dzień konferencji – 9 czerwca 2015 r.

III sesja: Finansowanie zadań jst – praktyczne dylematy
prowadzenie sesji: prof. zw. dr hab. Mirosław Stec, Uniwersytet Jagielloński

09:00

Podstawowe dylematy oświaty w kontekście jej finansowania
prof. Antoni Jeżowski, ekspert Biura Analiz Sejmowych i Instytutu Badań w Oświacie

09:20

Finansowanie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego z budżetu gminy
Piotr Świątek, Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

09:40

Ocena prawidłowości ustalenia wysokości dotacji, o której mowa w art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z perspektywy sądowo-administracyjnej
dr Artur Olszewski, Kancelaria Prawna

10:00

Finansowanie infrastruktury drogowej przez samorządy gmin i powiatów w kontekście zasady subsydiarności
prof. Adam Czudec, Uniwersytet Rzeszowski

10:20

Finansowanie zagospodarowania odpadów komunalnych
Jarosław Kotowski, Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

10:40

Budżetowe uwarunkowania zadań z pomocy społecznej
dr Arkadiusz Talik, Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

11:00 dyskusja

11:20

podsumiowanie i zakończenie konferencji, lunch

Cele

Cele

Konferencja Finansów Komunalnych to coroczne wydarzenie organizowane przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych, Wolters Kluwer oraz Finanse Komunalne - miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych, nad którym w roku bieżącym Patronat Honorowy objął Minister Administracji i Cyfryzacji, w trakcie którego samorządowcy - prezydenci, wójtowie, burmistrzowie, skarbnicy, dyrektorzy wydziałów finansowych i budżetowych, przedstawiciele regionalnych izb obrachunkowych i naukowcy dyskutują na temat ustroju i finansów samorządowych. Tematyka konferencji współgra z najbardziej ważkimi problemami, z jakimi borykają się jednostki samorządu terytorialnego a świadczą o tym problemy dyskutowane na kolejnych jej edycjach: „Doświadczenia 20 lat finansów samorządowych” (2009), „Zadania własne gmin - czy art. 6 i 7 u.s.g. można „odmrozić”” (2010), „Finanse samorządu terytorialnego po zmianach wprowadzonych przez ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” (2011), „System nadzoru i kontroli nad finansami komunalnymi” (2012), „Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego czy międzysamorządowa redystrybucja dochodów?” (2013), „Efektywne zagospodarowanie środków finansowych przez JST w nowej perspektywie unijnej” (2014). Cykliczność tej konferencji udowadnia, że została ona doceniona przez naszych gości i stała się jednym z ważniejszych wydarzeń poświęconych finansom komunalnym w Polsce. Dorobek poszczególnych edycji konferencji jest publikowany w kolejnych, noworocznych numerach „Finansów Komunalnych”, w których obok wystąpień i referatów publikowane są także obszerne fragmenty zazwyczaj burzliwych dyskusji.

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

KRRIO

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych (KR RIO) działa na podstawie art. 25a ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (od 1998 r.). W jej skład wchodzą prezesi regionalnych izb obrachunkowych oraz po jednym reprezentancie kolegium każdej izby (32 osoby). Ustawodawca, w ust. 1 art. 25a ustawy o regionalnych izbach obrachunko­wych, zadania KR RIO określił następująco:

  • reprezentowanie izb wobec naczelnych i centralnych organów państwa,

  • przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej wniosków dotyczących zmian w przepisach prawnych regulujących komunalną gospodarkę finansową,

  • przedkładanie właściwemu dysponentowi części budżetowej wniosków do projektu budżetu państwa w części obejmującej izby,

  • upowszechnianie dorobku i doświadczeń izb,

  • uzgadnianie planów i programów szkoleń pracowników izb,

  • koordynowanie planów i programów kontroli,

  • przedkładanie corocznie Sejmowi i Senatowi RP w terminie do 30 czerwca sprawozdań z działalności izb i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego.

Pracami Rady kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz przewodniczący, wybierany na dwuletnie kadencje spośród jej członków. Jego zastępcy wybierani są według tych samych zasad. Swoje zadania ustawowe Krajowa Rada realizuje w oparciu o regulamin, zatwierdzony przez Prezesa Rady Ministrów.

Finanse Komunalne

"Finanse Komunalne" - miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych jest wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO).

Oferta "Finansów Komunalnych" jest skierowana w równym stopniu do profesjonalistów o zaawansowanej wiedzy z zakresu działalności finansowej jednostek samorządu terytorialnego jak również do osób chcących poznać podstawy funkcjonowania samorządów w sferze finansów publicznych.

Partnerzy

Partnerzy

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. Stanowi centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań. Zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Jest instytucją wiodącą w procesie konsolidacji finansów publicznych.

DNB Bank Polska S.A.

DNB Bank Polska  jest obecny w Polsce od 2002 r i specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych, wykorzystując w tym celu szczególne kompetencje i doświadczenie branżowe Grupy DNB - największej norweskiej grupy finansowej w Norwegii. Jest ona pozytywnie oceniana przez największe i najbardziej renomowane agencje ratingowe (A+ wg Standard&Poor’s oraz Aa2 wg Moody’s). Grupa DNB posiada przedstawicielstwa w najważniejszych centrach finansowych świata (np. w Londynie, Nowym Jorku czy Singapurze), a jej akcje notowane są na giełdzie w Londynie i Oslo. DNB w Norwegii jest wiodącym bankiem obsługującym tamtejszy Sektor Publiczny.

 

DNB Bank Polska jako specjalistyczny bank korporacyjny obsługuje duże podmioty w następujących branżach: sektor publiczny oraz organizacje non profit, energetyka i paliwa, TMT (Telekomunikacja, Media, Technologie), przemysł wytwórczy, motoryzacyjny oraz handel.

 

DNB Bank Polska jest jednym z pionierów w sektorze usług finansowych adresowanych do Jednostek Samorządu Terytorialnego.

 

W celu zapewnienia samorządom oraz jednostkom im podległym (m. in. SP ZOZ) jak najkorzystniejszego dostępu do różnych form wsparcia finansowego, DNB Bank Polska nieustannie rozwija swoją ofertę produktową skierowaną do Sektora Publicznego.

Patroni instytucjonalni

Unia Metropolii Polskich

Unia Metropolii Polskich powstała w 1990 r. wg projektu Instytutu Miasta pt. „Tyle państwa ile miasta”, z inicjatywy prezydenta m. st. Warszawy, aby realizować partnerstwo stolicy Rzeczypospolitej z innymi głównymi miastami Polski, w celu umocnienia pozycji naszego kraju w Europie i w świecie.

Od 1993 r. UMP ma formę fundacji. Jej Radę stanowią prezydenci 12 centralnych miast metropolii polskich. Rada wybiera sześcioosobowy Zarząd z prezesem, skarbnikiem i sekretarzem. W UMP współdziałają prezydenci, wiceprezydenci, sekretarze, skarbnicy, dyrektorzy wydziałów i eksperci z miast: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wrocławia. Przewodniczącym Rady UMP jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, natomiast Prezesem Zarządu UMP jest Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.

Związek Powiatów Polskich

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Śląski Związek Gmin i Powiatów to stowarzyszenie, którego misją jest służba na rzecz społeczności lokalnych i samorządów terytorialnych województwa śląskiego. Przewodniczącym Związku jest Prezydent Gliwic, pan Zygmunt Frankiewicz. W ramach Związku zrzeszonych jest obecnie 117 gmin (w tym wszystkie 19 miast na prawach powiatu) i 8 powiatów regionu śląskiego. Teren jego działania zamieszkuje tym samym prawie 4 mln mieszkańców.

Wszystkie podejmowane przez Związek inicjatywy i działania służą integracji regionu i rozpowszechnianiu najlepszych wzorców w zakresie rozwoju lokalnego. Działalność Śląskiego Związku Gmin i Powiatów opiera się na idei współpracy z innymi organizacjami - zarówno krajowymi jak i zagranicznymi - które wspólnie z nami realizują różnorodne przedsięwzięcia służące stymulowaniu rozwoju regionu.

Patroni medialni

Samorząd Terytorialny

Samorząd Terytorialny jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od stycznia 1991 roku. Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście – problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Od 2004 roku pismo organizuje doroczny Konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego. Miesięcznik jest niekwestionowanym liderem wśród pism naukowych zajmujących się zagadnieniami szeroko pojętej decentralizacji oraz prawnymi aspektami funkcjonowania administracji samorządowej. Mimo że ma charakter naukowy, porusza prawne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. W każdym numerze pisma są publikowane glosy do wyroków i orzeczeń w sprawach samorządowych. Pismo jest kierowane do kadry naukowej oraz studentów studiów magisterskich i doktoranckich (głównie) wydziałów prawa i administracji, a także władz i pracowników administracji samorządowej - marszałków województw, starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, ale również naczelników wydziałów oraz wszystkich osób, które w swojej pracy ocierają się o zagadnienia prawa administracyjnego i samorządowego lub próbują zgłębić tę materię.

Serwis Administracyjno Samorządowy

Serwis Administracyjno-Samorządowy jest poradnikiem prawnym wydawanym od 1996 r, skierowanym do gmin, powiatów, województw oraz do administracji państwowej. Głównymi odbiorcami miesięcznika są urzędy miast i gmin, rady miast i gmin, starostwa powiatowe, sejmiki samorządowe, ministerstwa i urzędy państwowe. Na bazie poradnika od kilku lat funkcjonuje portal prawny www.doradcasamorzadu.pl z bogatym archiwum praktycznych porad samorządowych.

www.samorzad.LEX.pl

Serwis Samorządowy Wolters Kluwer tworzony jest z myślą o wszystkich osobach, którym bliska jest tematyka samorządową. Na stronie www.samorzad.lex.pl znajdują się informacje przydatne dla pracowników administracji samorządowej oraz radnych jednostek samorządu terytorialnego.

W Serwisie Samorządowym zamieszczamy informację prawną związaną z organizacją i funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oraz z zadaniami realizowanymi przez organy samorządu. Tu również znajdą Państwo Aktualności, a także szersze opracowania zagadnień nurtujących środowisko samorządowców.

Na łamach Serwisu Samorządowego publikujemy, koncentrujące się na praktycznych aspektach omawianego zagadnienia, komentarze specjalistów. Znajdujące się w kategorii Sprawy Samorządowe publikacje zawierają konkretne przykłady rozwiązań, jakie mogą być zastosowane przez specjalistę w danej sytuacji. Wskazują także na doktrynalne problemy związane z danym zagadnieniem. Ich zawartość sprawia, że są użyteczne w wielu przypadkach i odpowiadają potrzebom różnych Użytkowników.

W Serwisie Samorządowym znajdą Państwo opisane w przyjazny sposób najnowsze informacje z zakresu szeroko pojętego prawa samorządowego. W kategorii Omówienia zmian w prawie nasi eksperci prezentują Państwu najświeższe informacje dotyczące zmian w prawie. W kategorii Omówienie orzecznictwa codziennie prezentujemy Państwu opracowania najważniejszych orzeczeń dla samorządu terytorialnego.

Kategoria kategorii Pytania i odpowiedzi zawiera wyczerpujące odpowiedzi ekspertów na praktyczne pytania z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, zamówień publicznych czy ochrony zdrowia. Poruszamy wszystkie najważniejsze tematy związane z działalnością samorządu.

Serwis internetowy to także wybrane ujednolicone akty prawne, teksty orzeczeń wraz z uzasadnieniem, przydatne wzory i glosy. W Serwisie Samorządowym znajdą Państwo również informacje o szkoleniach, konferencjach oraz o promocjach i najlepszych publikacjach branżowych z oferty księgarni Profinfo.pl.

Integrujemy aktywnie środowisko samorządowców – Serwis Samorządowy www.samorzad.lex.pl

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Termin konferencji: 8-9 czerwca 2015 r. Koszt udziału w konferencji z noclegiem: 950 zł + 23% VAT /os* – pakiet: udział w konferencji, wyżywienie, nocleg 8/9.06.2015 (miejsce w pokoju dwuosobowym), atrakcje wieczoru Koszt udziału w konferencji bez noclegu: 680 zł + 23% VAT/os* – pakiet: udział w konferencji, wyżywienie, atrakcje wieczoru Koszt udziału dla osoby towarzyszącej bez udziału w konferencji: 650 zł + 23% VAT/os* – pakiet: wyżywienie, nocleg 8/9.06.2015 (miejsce w pokoju dwuosobowym), atrakcje wieczoru *W przypadku finansowania udziału w konferencji w min. 70% ze środków publicznych obowiązuje zwolniona stawka podatku VAT (na podstawie pisemnego oświadczenia). Udział gości, moderatorów i prelegentów w konferencji jest bezpłatny. Warunki uczestnictwa: Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia. Regulamin uczestnictwa znajduje się na stronie www.ABC.com.pl/szkolenia . Na tydzień przed konferencją zostanie wysłane na podany w zgłoszeniu fax lub e-mail potwierdzenie uczestnictwa w konferencji wraz z informacjami organizacyjnymi. Rezygnacja z udziału po 1 czerwcaa 2015 r. lub nieobecność na konferencji powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Wolters Kluwer. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej. Cena obejmuje: Udział w konferencji Materiały Wyżywienie Nocleg wg wybranej opcji Atrakcje wieczorne Przejazd autokarem Transport: W dniu 8 czerwca br. autokar podstawiony zostanie w Warszawie na parking pod Pałacem Kultury i Nauki (od strony Alei Jerozolimskich, kina Kinoteka) o godz. 10:00. Odjazd autokaru o godz. 10.30. W dniu 9 czerwca br. odjazd autokaru z Hotelu o godz. 12:30. Uwaga: Prosimy o podanie numerów telefonów komórkowych osób korzystających z przejazdu autokarem na wypadek potrzeby skontaktowania się z uczestnikami przed odjazdem autokaru. Prosimy również o punktualne przybycie. Hotel Warszawianka, Hotel Wellness & SPA **** Warszawianka Hotel Wellness & SPA**** w Jachrance nad Zalewem Zegrzyńskim, zaledwie 35 min od centrum Warszawy to luksusowy kompleks hotelowo-konferencyjny z atrakcyjnym zapleczem rekreacyjnym, przygotowany jest zarówno do obsługi grup zorganizowanych jak i gości indywidualnych, szukających wypoczynku w komfortowych warunkach i w kontakcie z przyrodą. Uzupełnieniem pobytu jest Aqua Park z wieloma atrakcjami, jedną znich w szczególności dla dzieci jest 94 metrowa zjeżdzalnia, a dla dorosłych sala fitnes, siłownia oraz sauna i łaźnia parowa.

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Organizator
Organizator
Partner
Patron instytucjonalny
Patron medialny
Patron medialny

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com