Zarządzanie długiem w samorządach - poszukiwanie równowagi finansowej

Zarządzanie długiem w samorządach - poszukiwanie równowagi finansowej
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Założenia programu:

 • Dokonuje się proces umocnienia pozycji finansowej jst, po okresie intensywnego wykorzystania środków UE i wzrostu gospodarczego połączonego z wykorzystaniem zasilania długiem, jst wchodzą w nowy okres, nowego budżetu unijnego z nowym potencjałem gospodarczym i przygotowane do kontynuowania tej polityki, czy to możliwe? realne? i celowe?
 • Wystąpiły znaczące zmiany od strony regulacyjnej w jst, podyktowane zmianami w ustawie o finansach publicznych; związane z wprowadzeniem planowania - prognozowania wieloletniego oraz zawężeniem pola manewru w przypadku zadłużania (limity zadłużenia). Jeżeli zważyć na fakt, przejmowania szeregu sfer funkcjonowania w tym kultury, zdrowia , oświaty, opieki społecznej, skoordynowanie tych procesów, finansowanie i prowadzenie długofalowej polityki jest poddawane ciężkiej próbie.
 • Postępują istotne zmiany w procesie zarządzania personelem, wprowadzaniem kontroli zarządczej, zarządzaniem ryzykiem, jakością etc. Przygotowanie kadry zarządzającej jst staje się pewnym wyzwaniem poszerzonym, w warunkach trudnego otoczeniem, wymagającego wiedzy i umiejętności, jaki towarzyszy rozwiązywaniu szeregu spraw. Staje się to bardzo istotne szczególnie w sferze finansów.

Szczegóły szkolenia

Program

Program

Planowanie finansowe

 • Założenia planowania wieloletniego,
  • Zakres sektora publicznego; samorządowego i podstawy prawne, zwiększenie zadań samorządów, środki finansujące zadania, przepływy z budżetu centralnego
  • Warunki zadłużenia wymuszają wieloletnią wizję finansowania - zadłużenia, i wizje zarządzania długiem.
 • Planowanie a prognozowanie wieloletnie,
  • Zastosowanie metod ekonometrycznych w planowaniu i prognozach finansowych
  • Analiza trendów
  • Montaż finansowy, przy zastosowaniu finansowania z innych źródeł; środki unijne, prywatne
  • Ocena realności planowania; planowanie zadaniowe, budowa scenariuszy, punkty krytyczne,
 • Zdolność finansowania a zdolność kredytowa
  • Ocena realności planowania, budowa scenariuszy, punkty krytyczne
  • Warunki zdolności kredytowej

prowadzenie: dr Arkadiusz Kamiński, Zastępca Skarbnika i Dyrektor Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością UM. st. Warszawy

Równowaga finansowa, równowaga fiskalna, płynność finansowa

 • Równowaga dochodów i wydatków bieżących, majątkowych,
 • Równowaga długoterminowa i roczna,
 • Pole manewru (zakres decyzji) polityki fiskalnej (polityka systemu podatkowego i jego samodzielności na szczeblu jst a polityka finansowania i wydatków,
 • Polityka fiskalna i polityka długu,
 • Zarządzanie płynnością - polityka zarządzania płynnością na szczeblu jst, instrumenty,
  • Plan przepływów finansowych odzwierciedla zdarzenia aktualne (historyczne) oraz zastosowanie prognostyczne (weryfikacja planu i wyjaśnienie przyczyn istotnych rozbieżności) - pozwala na oszacowanie poziomu płynności:
  • Wyznaczenie wymaganego poziomu rezerw płynności; bieżącej, krótkoterminowej, średnio i długoterminowej oraz scenariusze awaryjne utrzymywania płynności

prowadzenie: dr Arkadiusz Kamiński, Zastępca Skarbnika i Dyrektor Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością UM. st. Warszawy 

Przerwa - poczęstunek 

Zarządzanie długiem na szczeblu jst

 • Polityka zarządzania długiem,
  • Koncepcje zarządzania długiem (SP, JST, podmiotu sektora publicznego),
  • Planowanie finansowe (determinanty) a zarządzanie zadłużeniem
  • Zarządzanie długiem w dużych i małych samorządach
 • Budowa scenariuszy finansowania i prognozowania długu
  • Określanie celów zarządzania długiem długofalowych, średnioterminowych
  • Zależność celów i strategii zadłużania/oddłużania w ramach sektora finansów publicznych
  • Kluczowe elementy stabilizujące dług jst
  • Cele zarządzania długiem - kierunkowe działania w każdej jst
 • Zasady zarządzania długiem - koszt versus ryzyko, krytyczne elementy zadłużenia,
  • Krytyczne parametry zadłużenia- zależne od skali długu i jednostki samorządowej
  • Zarządzanie ryzykiem - charakterystyk głównych ryzyk występujących w jst
 • Rodzaje ryzyka, miary i elementy zarządzania
  • Odzwierciedlania ryzyka procentowego w kosztach obsługi długu (przykłady)
  • Koszt średni, graniczny i analiza stress testów
  • Ryzyko płynności
  • Ryzyko refinansowania
  • Ryzyka operacyjne i prawne
 • Dobre praktyki w zarządzaniu długiem
  • Zarządzanie portfelem długu - elementy analizy portfelowej (JST);
  • Cele zarządzania długiem i zastosowanie kryterium benchmark - portfela odniesienia
  • Ryzyka rynkowe, kredytowe, operacyjne, instytucjonalne
 • Zarządzanie długiem potencjalnym

prowadzenie: dr Arkadiusz Kamiński, Zastępca Skarbnika i Dyrektor Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością UM. st. Warszawy 

Praktyczne aspekty zarządzania długiem z wykorzystaniem finansowania długoterminowego 
Mariusz Gołaszewski, Prezes Zarządu Dragon Partner Sp. z o.o. 

Przerwa - poczęstunek 

Kierunki finansowania dłużnego

 • Kryteria oceny zdolności kredytowej jst, oceny ratingowe,
  • Ocena zdolności kredytowej i jej zastosowanie
  • Elementy składowe oceny (jst); wewnętrzna siła kredytowa i prawdopodobieństwo uzyskania wsparcia (przy braku wywiązywania się z zobowiązań)
  • Miary oceny; otoczenie administracyjno-gospodarcze, sytuacja finansowa, zadłużenie i płynność finansowa
  • Oceny ratingowe a kryteria zadłużenia
 • Uwarunkowania wyboru instrumentów dłużnych
  • Kryteria wyboru rynku; wielkość, program, inwestorzy, refinansowanie, publiczna lub niepubliczna emisja
  • Koszt czy ryzyko
  • Procedury, wzory, wybory (banki, prawnicy, konsultanci- kryteria wyboru)
  • Strategie finansowania obligacjami (według Prof. B. Filipiak)
  • Czy wszystkie jst mogą emitować obligacje?
  • Przyszłość rynku obligacji komunalnych w Polsce
 • Mechanizm pozyskiwania kredytów komercyjnych i kredytów w międzynarodowych instytucjach finansowych, (profil kredytu lub pożyczki; koszt vs. ryzyko)
 • Kryteria wyboru banków /instytucji
 • Rodzaje kredytów oferowanych przez banki komercyjne (strony internetowe, standardy a kredyty na miarę, zabezpieczenia)
 • Pozyskiwanie kredytów w instytucjach międzynarodowych

prowadzenie: dr Arkadiusz Kamiński, Zastępca Skarbnika i Dyrektor Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością UM. st. Warszawy 

Cele

Cele

 • Zapoznanie kadry kierowniczej średniego i niższego szczebla z istotą i przebiegiem procesów dokonujących się w sferze finansowania jst
 • Wyjaśnienie logiki podejścia do rozwiązywania podstawowych problemów związanych z utrzymaniem równowagi finansowej w długim okresie
 • Pokazanie kierunków finansowania dłużnego
 • Wyjaśnienie istoty zarządzania długiem na szczeblu jst, pułapki i zagrożenia

Prelegenci

Prelegenci

male

dr Arkadiusz Kamiński

Dr. nauk ekonomicznych.

Zastępca Skarbnika m.st. Warszawy

Od przeszło dwudziestu lat zaangażowany w zagadnienia związane z finansowaniem dłużnym i zarządzaniem długiem sektora finansów publicznych; w latach 1994-2005 w Ministerstwie Finansów, jako dyr. Departamentu Długu Publicznego, później od 2007r., jako Zastępca Skarbnika i Dyr. Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością Urzędu m.st. Warszawy. Zakres doświadczeń zawodowych ulegał stopniowej ewolucji od tematyki finansowej zarządzania w handlu zagranicznym (Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Biuro Radcy Handlowego RP w Holandii) po zagadnienia inwestycji w sektorze private equity (Bankowe Towarzystwo Kapitałowe). Autor przeszło 40 publikacji, głównie w prasie fachowej.

male

Mariusz Gołaszewski

 • Prezes Zarządu Dragon Partners
 • Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte na stanowiskach managerskich i w zarządach firm finansowych i bankowości (Dexia Kommunalkredit Polska Sp. z o.o., Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A.). Jest współzałożycielem pierwszego w Polsce banku sektora publicznego Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A.,
 • Posiada dyplom Professional Risk Manager wydany przez amerykańską organizację PRMIA oraz dyplom ACCA. Ekspert w dziedzinie Zarządzania Ryzykiem,
 • Realizował procesy pozyskiwania finansowania poprzez emisję obligacji dla jst (m.in. Mysłowice, Chrzanów), a także dla spółek komunalnych i korporacji (MPWiK Mysłowice Sp. z o.o., Dominium S.A., BM Medical S.A., V Group S.A.).
 • Kierował wieloma projektami pozyskiwania finansowania zewnętrznego poprzez rynek kapitałowy, kredytowy i sekurytyzację.
 • Ukończył stosunki międzynarodowe w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie, studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i zarządzania na SGH i z prawa podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Odbiorcy

Odbiorcy

Adresaci:

Program konferencji adresowany jest do służb finansowych jednostek administracji samorządowej, w tym przede wszystkim:

 • skarbników,
 • naczelników departamentów lub wydziałów finansowych,
 • członków komisji budżetowych,
 • wójtów, burmistrzów i prezydentów,
 • przedstawiciele Regionalnych Izb Obrachunkowych

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Agnieszka Rożko

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Agnieszka Rożko,

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com